МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

БУДЗ ІРИНА ФЕДОРІВНА

Наукові публікації:

- Будз І. Диференціація як основа навчальних програм для обдарованих школярів у Великій Британії та США / І. Будз // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – Спецвип. 5, ч. 1. – С. 238–245.

- Будз І. Ф. Роль національної організації «Обдаровані і талановиті школярі Лондона» у формуванні змісту освіти для обдарованої молоді Великої Британії / І. Ф. Будз // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – К. : Гнозис, 2011. – Т. І (26) : Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 76–81.

- Будз І. Особливості ідентифікації та підтримки окремої категорії обдарованих і талановитих школярів Великої Британії / І. Будз // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ : ДВНЗ ДДПУ, 2012. – Спецвип. 11, ч. 1. – С. 246–252.

- Будз І. Особливості організації моделі освіти для обдарованих і талановитих школярів Англії / І. Будз // Вища освіта України : теорем. та наук.-метод. часопис. – К : Гнозис, 2012. – Дод. 3 до № 1, т. ІІ : Темат. вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 31–36.

-  Будз І. Практичний досвід Великої Британії в ідентифікації обдарованих і талановитих школярів / Ірина Будз // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 195–200.

-  Будз І. Ф. Національні організації та інноваційні проекти у формуванні змісту освіти для обдарованих і талановитих школярів Великої Британії / Ірина Федорівна Будз // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісячн. наук.-метод. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 142–145.

-  Будз И. Ф. Концепции одаренности в образовательном контексте Великобритании / И. Ф. Будз // Вектор науки Тольяттинского государственного университета : ежеквартал. науч. журн. Сер. : Педагогика, психология. – 2013. – № 2 (13). – С. 56–59.

-  Budz I. Theoretical foundations of future researches in gifted education / Irina Budz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. – 2014. – № 6. – P. 67–76.

- Будз І. Зміст поняття «обдарованість» у теорії та практиці освіти обдарованих школярів у Великій Британії / Ірина Будз // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 760. – С. 17– 24.

- Будз І. Основні аспекти освіти обдарованих школярів в Україні / Ірина Будз // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 759. – С. 16–24.

- Будз І. Ф. Британська модель освіти обдарованих школярів як частина загальнонаціональної політики / Ірина Федорівна Будз // Вісник Черкаського університету : зб. наук. праць. Сер. : Педагогічні науки. – 2015. – № 32 (365). – С. 26–31.

- Будз І.Ф. Організація навчання обдарованих школярів в Англії / І. Ф. Будз // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. –– Рівне : віддруковано ПП Баришев К. В., 2010. – Т. 3 (38) : Темат. вип. «Педагогіка вищої школи : методологія,теорія,технології». – C. 308–318.

- Будз І. Ф. Роль учителя у процесі ідентифікації обдарованих і талановитих учнів у Великій Британії / Ірина Федорівна Будз // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – Рівне : РОІППО, 2011. – Спецвип. – С. 25.

-  Будз І. Ф. Дидактичні основи побудови навчальних планів, програм та навчальної літератури для обдарованих школярів Великої Британії / І. Ф. Будз // Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : зб. тез учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Рівне, 3–4 жовт. 2013 р.). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. – С. 145–148.

- Budz I. Theoretical foundations of future researches in gifted education/ I. Budz // Zeszyty Naukowe. Wyzszej Szkoly Turystyk i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. – 2014. – № 6. – P. 67–77.

-  Budz I. Modern Trends in Gifted Education / I. Budz // Inclusive Society-Well-Being-Participation. Kodolányi János University, 2015. – P. 160–167 [Electronic resource] / URL: http://www.kodolanyi.hu/jollet/images/tartalom/File/publikaciok/5inclusive-society-ebook.pdf

- Будз І.Ф. Зміст поняття «обдарованість» у теорії та практиці освіти обдарованих школярів у Великій Британії/І.Ф.Будз// Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 760.  – С. 17 – 25.

- Будз І.Ф. Основні аспекти освіти обдарованих школярів в Україні /І.Ф.Будз// Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 759. – С. 16 – 25.

- Будз І.Ф. Британська модель освіти обдарованих школярів як частина загальнонаціональної політики/І.Ф.Будз// Вісник Черкаського університету: зб. наук. праць. Сер.: Педагогічні науки. Теорія та історія педагогіки. – 2015. – Вип. 11. – С. 191–203.

-  Budz I. Prospects in Gifted education Development / І.Ф.Будз// Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип.3 – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 56 – 64.

- Будз І.Ф. Організаційно-інституційна складова розвитку освіти обдарованих школярів в Україні / І.Ф.Будз// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. - № 2 (16). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – C. 21 – 28.  

- Budz I. National organizations and innovative projects in the content formation of gifted education in Great Britain / І.Ф.Будз// Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип.4 – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 56 – 63.

- Budz I. Teacher’s role in the process of identification and classroom approach of gifted and talented education in Great Britain// Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип.8 – Рівне: РДГУ, 2018. – С. 144 – 151.

-  Будз І.Ф., Седлар Є.В. Семантико-стилістичні особливості перекладу демонологічних лексем у складі фразеологічних одиниць в українських повістях М.В. Гоголя / І.Ф. Будз, Є.В. Седлар// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – № 2 (22). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. –С. 109 - 117.

Навчально-методичні посібники:

 Будз І.Ф. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Практика усного і писемного мовлення». – Рівне : Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С.Дем’янчука «Тетіс», 2015. – 42 с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Практична фонетика». – Рівне : Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С.Дем’янчука «Тетіс», 2015. – 32 с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації для організації  практичних занять з курсу «Стилістика основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). -  Рівне : МЕГУ, 2019. – 38 с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації для організації  практичних занять з курсу «Теоретична граматика основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). -  Рівне : МЕГУ, 2019. – 44 с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Теоретична граматика основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Українська мова і література. Рівне : МЕГУ, 2018. – 41 с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Стилістичний аналіз англомовного тексту» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). Рівне : МЕГУ, 2019. – 54 с.

Участь у науково-практичних конференціях, методичних семінарах, тренінгах:

 IV Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», 14-15 жовтня 2010 р., Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне);

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», 3-4 жовтня 2013р., Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне);

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном », яка відбулася 28-29 жовтня 2010 р. в м. Горлівка (Горлівський державний інститут іноземних мов);

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном», 26-27 жовтня 2012 року, м. Горлівка;

V Международная научно-практическая конференция «Одаренные дети – интеллектуальный потенциал государства», 25-26 сентября 2012 года, пгт. Гаспра, АР Крым;

VI Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 24-26 листопада 2011 р. (м.Київ);

ІІІ наукова Інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя», яка відбулася  24 травня 2012 р., м. Умань;

Участь у професійному воркшопі «Inclusive Society- Well-being- Participation» в рамках міжнародного проекту «Social Conflicts – Social Well-being and safety – Competitiveness and Social Development», Будапешт, 7-9 квітня 2014 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», Рівне, 22-23 жовтня 2015 р.;

Навчально-методичний тренінг «PTE General Interlocutors and Assessors Training. Speaking Part», Львів, 2016 р.;

Міжнародна конференція «Джозеф Конрад: час – простір – пам’ять». Бердичів. 29 вересня, 2017 (тема доповіді: «Poetic stylistic peculiarities of J.Conrad's short stories»);

Університецька конференція «Конрадівські читання». Рівне. МЕГУ ім.акад.С.Дем’янчука (23 листопада, 2017);

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» присвяченій 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, Рівне, 11-12 жовтня 2018 р.;

Науково-практична конференція «International Certification in Ukraine: Sharing Common Standards of English Language Teaching and Assessment » (Міжнародна сертифікація в Україні: загальні стандарти викладання та оцінювання), 31 жовтня, 2018 р.;

Науково-практичний семінар «Альтернативні методи навчання іноземної мови», МЕГУ, 7.11.2018 р.;

Участь у 1-ій Міжнародній конференції з питань методики викладання англійської мови у Східній Європі «Better Learning Conference» від Cambridge University Press, 5-6 червня 2019 р.

Керівництво студентами, які зайняли призове місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література» для студентів класичних та педагогічних університетів:

2017-2018 н.р. – підготовка Седлар Є.В., студентки 4 курсу історико-філологічного факультету, до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література» для студентів класичних та педагогічних університетів (52 місце серед 60 учасників) (згідно наказу по університету);

2018-2019 н.р. - підготовка студентки 1 курсу магістратури історико-філологічного факультету, Седлар Є.В., до участі у  I етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література» для студентів класичних та педагогічних університетів – 1 місце;

Організація та проведення олімпіади олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література» (згідно наказів по університету).