МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

ПОЧЕНЮК ЯНІНА ВІКТОРІВНА

Наукові публікації:

 1. Поченюк Я. В. Термінологічний, змістовий та структурний аспекти комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 69.- С. 203-206.
 2. Поченюк Я. В. Поняття комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови в сучасній лінгводидактиці // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика», 4-5 жовтня 2019 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. Збірник праць. С.88-92. Київ, 2019.
 3. Поченюк Я. В. Функційний аспект комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови // Журнал Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. - VI (76).- С. 53-57. Budapest, 2019
 4. Поченюк Я. В. Особливості реалізації сучасних підходів у формуванні комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку психології та педагогіки». – Київська наукова організація педагогіки та психології. С. 46-48. Київ, 2019

 

 1. Поченюк Я. В. Проблема статусу комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови в дидактичній і методичній літературі. // Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах»,
  Класичний приватний університет. Випуск 67. Том 2. - С. 87-90.
 2. Особливості організації сучасної шкільної іншомовної освіти в Бельгії// “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. Рівне 2010
 3. Особливості організації білінгвального навчання в Бельгії//Гуманізація навчально-виховного процесу. Науково-методичний збірник (Спецвипуск 5), частина 3.- Слов’янськ 2010
 4. Формирование поликультурных ценностей в процессе изучения иностраннного языка // Лингвистические и методические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности . Материалы международной научно-практической конференции. Город Барановичи, республіка Беларусь 2011
 5. Ключові моделі білінгвального навчання: європейський досвід// Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. Спецвипуск. Рівне 2011 (грудень)
 6. Зміст європейських моделей білінгвальної освіти: від теорії до практики//Проблеми підготовки сучасного вчителя. Збірник наукових праць. Частина 2 №5 Умань 2012
 7. Білінгвальне навчання і метод CLIL як ключові принципи оновлення змісту шкільної освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу. Науково-методичний збірник (Спецвипуск 11), частина 1.- Слов’янськ 2012
 8. CLIL и межкультурная коммуникативная компетенция: теоретические основы и подходы // Актуальные проблемы германистики и методики преподавания иностранных языков. Материалы II Международной научно-практической конференции. Саранск 2012, с. 122
 9. CLIL and intercultural communicative competence: foundations and approaches // Проблеми розвитку вищої школи та економіки в 21 столітті. Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне 2013, с. 251-254.
 10. Introduction of CLIL: pros and cons (European experience) // Університет прикладних наук імені Яноша Кодолані (м. Секешфехервар, Угорщина)
 11. European experience of CLIL using in the context of European integration process// Вища школа туризму та екології (м. Суха Безкидська, Польща)

Навчально-методичні посібники:

Поченюк Я.В. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Лінгвокраїнознавство» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). -  Рівне : МЕГУ, 2018. – 31 с.

Поченюк Я.В. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Історія основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). -  Рівне : МЕГУ, 2018. – 38  с.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. IV Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», присвячена 85-річчю доктора педагогічних наук, професора, академіка С. Я. Дем’янчука (14-15 жовтня 2010 р., м. Рівне)
 2. IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та закордоном» (28-29 жовтня 2010 р., м. Горлівка)
 3. Международная научно-практическая конференция «Лингвистические и методические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности» (13-14 октября 2011 г., г. Барановичи Республика Беларусь)
 4. Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя» (24 травня 2012 р.)
 5. VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та закордоном» (26-27 жовтня 2012 р., м. Горлівка)
 6. Міська між предметна науково-практична конференція «Дидактичні та методичні стратегії розвитку інтеркультурної компетенції на уроках суспільно-гуманітарного циклу» (МЕГУ, 30 жовтня 2012 р.)
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в XXI столітті (3-4 жовтня 2013р., м. Рівне)
 8. The 4th International Week workshop conference Inclusive Society - Well-Being – Participation (Kodolányi János University of Applied Sciences, м. Секешфехервар, Угорщина, квітень 2014)
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Тарас Шевченко в історико-літературному дискурсі» присвячена200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (Рівне, 5 березня 2014р.)

Керівництво студентами, які зайняли призове місце на І етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література» для студентів класичних та педагогічних університетів:

2018-2019 н.р. - підготовка студента 4 курсу історико-філологічного факультету, Мальваного В., до участі у  I етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література» для студентів класичних та педагогічних університетів – 2 місце.