МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

ЗАВАЛЬНЮК ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Наукові публікації:

 1. Кандидатська дисертація: Освітня діяльність та педагогічні погляди Ніколауса-Людвіга Цинцендорфа (1723–1760 рр.) Рівне, 2010. – 186 с.
 2. Монографії: Завальнюк А. Р., Завальнюк В. В. Німецький пієтизм: історико-педагогічний аспект– Рівне : ПП ДМ, 2011. – 408 с.

Підручники / Навчально-методичні посібники:

 1. „Освітньо-педагогічна діяльність Ніколауса-Людвіга Цинцендорфа та Братського союзу Німеччини („Unitas fratrum”)” – Рівне: Тетіс, 2010. – 110 с.
 2. Coursebook: Ann of Green Gable by Lucy Maud Montgomery – Рівне, 2018. – 378 с.
 3. Coursebook: Gifted Hands by Ben Carson. – Рівне, 2019. – 282 с.

Публікації в збірках наукових праць

 1. Утворення та функціонування шкіл Цинцендорфа. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: [зб. наук. праць / за заг. ред. академіка АПН України Євтуха М. Б., укладач О. В. Михайличенко]. – Випуск 37. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 59–61.
 2. Організація виховного процесу в інституціях Н.-Л. Цинцендорфа / Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : [зб. наук. праць]. – Випуск VII. – Част. І. – Рівне, 2008. – С. 257–262.
 3. Педагогічні ідеї Н.-Л. Цинцендорфа. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Болонський процес в Україні та Європі: досвід, проблеми, перспективи: [зб. наук. праць]. – Випуск VIII. – Рівне, 2008. – С.86–93.
 4. Інтернаціональна освітня діяльність Братського союзу Німеччини у XVIII–XIX ст. / Духовність особистості: методологія, теорія і практика: [зб. наук. праць / гол. ред. Г. П. Шевченко]. – Вип. 3 (26). – Луганськ: Вид. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2008. – С. 87–96.
 5. Розвиток освіти та педагогічної думки Німеччини у XVIII ст. / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: [зб. наук. праць / за заг. ред. академіка АПН України Євтуха М.Б., укладач О. В. Михайличенко].  – Випуск 40. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 101–107.
 6. Образ та завдання вчителя шкіл Братської громади Цинцендорфа / Гуманізація навчально-виховного процесу: [зб. наук. праць / за заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Випуск XLVI. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – С. 265–270.
 7. Навчально-виховний процес у школах Цинцендорфа (друга половина XVIII–XIX ст.) / Гуманізація навчально-виховного процесу: [зб. наук. праць / за заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Випуск XLІІI. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – С. 91–102.
 8. Принципи індивідуальності та природовідповідності виховання у педагогічній концепції Н.-Л. Цинцендорфа / Проблеми освіти: [наук. зб.]. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2009. – Вип. 58. – Част. 1. – С. 199–203.
 9. Школи Цинцендорфа на сучасному етапі розвитку освіти Німеччини / А. Р. Завальнюк, В. В. Завальнюк // Наука. Образование. Технологии – 2010: материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. (21–22 окт. 2010 г., Барановичи, Респ. Беларусь) / редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи: РИО БарГу, 2010. – С. 272–275.
 10. Виховання дітей у церковних громадах Євангельського Братського союзу Німеччини (XVIII ст.) / Нова педагогічна думка (науково-методичний журнал). – 2008. – №3. – С. 14–16.
 11. 10. Вільне виховання в освітньо-педагогічній концепції Н.-Л. Цинцендорфа / Нова педагогічна думка (науково-методичний журнал). – 2009. – №1. – С. 14–18.
 12. Розвиток шкіл Цинциндорфа на сучасному етапі / Освіта регіону (український науковий журнал). – 2010. – № 2. – С. 247–251.
 13. 17.  Організація навчально-виховного процесу в християнських коледжах США (на прикладі закладів Н.-Л. Цинцендорфа) / В. В. Завальнюк // Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка“. Тематичний випуск „Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід“. – Острог: Видавництво національного університету „Острозька академія“, 2013. – Вип. 23. – С. 88–96.
 14. 18. Principles of the Christian upbringing in the pedagogical conception of N. Zinzendorf / Inclusive Society-Well-Being-Participation. Kodolányi János University, 2015. – P. 174–181 //Режимдоступу: [http://www.kodolanyi.hu/jollet/images/tartalom/File/publikaciok/5inclusive-society-ebook.pdf]
 15. 1 Вплив пієтизму та раціоналізму на розвиток освіти та педагогічної думки Німеччнини у XVIII ст. / Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: [зб. наук. праць]. – Випуск 2(16).Част. І. – Рівне, 2016. – С. 257–262.
 16. 20. Children’s upbringing in the spirit of Christianity in the educational and pedagogical concept of N.-L. Zinzendorf. / Intercultural Communication. – Vol. 2(3), 2017. – Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Josefow (Poland). – P. 93-103.
 17. Оптимізація проведення занять з домашнього читання як засобу формування комунікативної компетентності студентів 2 курсу (на прикладі роману Бена Карсона «Золоті руки»). / Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: [зб. наук. праць]. – Випуск 1(21). – Рівне, 2019. – С. 33-43.

Стажування / підвищення кваліфікації:

Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки. Жовтень-Листопад 2019.

Участь у науково-практичних конференціях:

1.Професійний воркшоп «Inclusive Society – Well-being Participation» в рамках міжнародного проекту «Social Conflicts, Social Well-being and Safety – Competitiveness and Social 2.Development». Будапешт, Угорщина, 7-9 квітня 2014. Підтверджується сертифікатом від 7-9 квітня 2014.

2.Університецька конференція «Конрадівські читання». Рівне. МЕГУ ім.акад.С.Дем’янчука, 23 листопада, 2017 р.

3.Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку Вищої школи та економіки у ХХІ столітті”, Рівне, 11-12 жовтня 2018 р.