МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Освітня діяльність МЕГУ

Освітній процес в університеті спрямований на якісну підготовку компетентного конкурентоспроможного фахівця, здатного до дослідницько-інноваційного типу мислення з потребою та навичками безперервного професійного розвитку.

Організація освітнього процесу передбачає:

- автономність Університету у прийнятті самостійних рішень щодо організації освітнього процесу, визначенні форм освітнього процесу та форм і методів навчання;

- збереження традицій та введення інновацій у процес освітньої діяльності;

- ефективне використання людського потенціалу, матеріальних, фінансових та інших ресурсів;

- забезпечення якісної освіти за всіма освітніми програмами;

- академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників;

- функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності;

-  формування довіри до Університету у споживачів освітніх послуг, працедавців і закладів вищої освіти України та зарубіжних країн.

Навчання в Університеті здійснюється за такими формами: денна, заочна.

Денна форма навчання є основною формою здобуття освіти та/або кваліфікації з відривом від виробництва. У встановленому законодавством порядку студенти денної форми навчання мають право на: пільги на проїзд у міському транспорті, поселення до гуртожитку, відстрочення військової служби тощо згідно з чинним законодавством.

Заочна форма здобуття освіти – спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою в проміжку між ними. Заочна форма навчання є формою здобуття освіти та/або кваліфікації без відриву від виробництва або одночасного навчання за іншою спеціальністю. Освітній процес за заочною формою навчання організовується з урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для осіб, які поєднують роботу з навчанням.

Підготовка здобувачів вищої освіти у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті відбувається за такими рівнями:

Освітні програми рівня вищої освіти першого (бакалавр)

Освітні програми рівня вищої освіти другого (магістр)

Освітні програми третього рівня (освітньо-наукового)

Організація освітнього процесу здійснюється під керівництвом:

Першого проректора університету, доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри кримінального права і правосуддя.

Дем'янчука Віталія Анатолійовича

Проректора з навчально-методичної роботи, доктора філологічних наук, доцента, професора кафедри української мови та літератури

Мединської Наталії Миколаївни

Проректора з навчально-методичної  роботи і гуманітарної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента, професора кафедри початкової та дошкільної освіти

Яницької Олени Юріївни

Проректора з інформаційного забезпечення та інноваційних технологій навчання університету. Кандидата педагогічних наук, доцента. Доцента кафедри математичного моделювання.

Ясінського Андрія Миколайовича

Проректора заочного та дистанційного навчання, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри здоров'я людини та фізичної терапії

Дем'янчук Тетяни Олександрівни

Завідувача центру забезпечення якості вищої освіти, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри менеджменту

Артюшок Вікторії Станіславівни

Начальника навчальної частини

Ілюк Лариси Володимирівни

Начальника відділу ліцензування та акредитації

Гаврілової Анни Петрівни