МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра здоров’я людини та фізичної терапії

Для забезпечення належного рівня майбутніх фахівців фізичної реабілітації в серпні 2001 року створена кафедра фізичної реабілітації як структурний підрозділ факультету здоров'я, фізичної культури і спорту. Завідувач кафедри фізичної реабілітації стала доктор медичних наук, професор Поташнюк Раїса Захарівна (2001-2012 рр.) – відомий вчений, з багаторічним досвідом науково-медичної роботи у вищій школі. Автор 190 наукових праць, серед яких: 12 монографій і навчальних посібників, з них 8 з грифом МОН України. Під керівництвом Р.З. Поташнюк захищено 8 кандидатських дисертацій. Керівник науково-дослідної роботи в школі сприяння здоров'ю в рамках міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю. Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

З вересня 2012 р. завідувачем кафедри призначено кандидата педагогічних

наук, доцента Поташнюк І.В. У листопаді 2012 р. захистила докторську дисертацію.

З вересня 2017 р. кафедру фізичної реабілітації перейменовано на кафедру здоров’я людини та фізичної терапії.

Кафедра здоров’я людини та фізичної терапії займає чільне місце як структурний підрозділ факультету здоров'я, фізичної культури і спорту, вона є випусковою.

У процесі навчання студенти набувають ґрунтовні знання та уміння з медико-біологічних та педагогічних питань, фізичної реабілітації з використанням технічних та біотехнічних засобів  та різних методів нетрадиційних видів оздоровлення, масажу, самомасажу, лікувальної фізкультури

Проведення занять з професійно-орієнтовних дисциплін та проходження навчальної і виробничої практик здійснюється на базі медичних закладів та навчально-реабілітаційних центрів, про що укладені необхідні угоди (Рівненська ЦМЛ, «Інваспорт», медичний центр «Реавіта», міська дитяча лікарня, навчально-реабілітаційний комплекс для дітей-інвалідів, центр медико-соціального обслуговування інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату).

З метою професійної підготовки спеціалістів фізичної реабілітації використовується спортивно-оздоровчий комплекс. До складу спортивно-оздоровчого комплексу входять: три басейни, гімнастичний та спортивний зали, реабілітаційний центр. Надаються послуги кваліфікованих фахівців з фізичної реабілітації, тренерів-викладачів, інструкторів-методистів.

Ефективне забезпечення навчальної роботи здійснюється шляхом використання підручників, методичних матеріалів, навчальних посібників, а також електронних публікацій викладачів кафедри, світової інформаційної мережі Internet. Студентам доступні усі навчальні та наукові публікації через внутрішню мережу Internet.

Професорсько-викладацький склад кафедри: на кафедрі працює 10  штатних викладачів та 8 працюють за сумісництвом. З них докторів наук - 3, професорів – 2; кандидатів наук, доцентів – 8; доцентів – 3; старших викладачів – 2.

Серед викладачів 6 лікарів вищої кваліфікаційної категорії, які поєднують роботу за фахом в реабілітаційних центрах, медичних установах з навчальною і науково-методичною роботою на кафедрі.

Навчальний процес студентів по кафедрі охоплює понад 50 навчальних дисциплін.

Професійна підготовка студентів здійснюється на денній та заочній формі навчання, яка проводиться за кваліфікаційним рівнем бакалавр, магістр за  спеціальністю «фізична терапія»). Обидві спеціальності акредитовані за ІV рівнем акредитації. Студенти мають можливість навчатися за дистанційною формою навчання

Навчальний процес підготовки фахівця за двома спеціальностями здійснюється на основі освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних планів спеціальностей, робочих навчальних планів та програм.

Отримавши необхідну освіту, висококваліфікований фахівець зможе використовувати в практичній діяльності здоров’язбережувальні технології; проводити обстеження, визначати функціональні і резервні можливості організму; розробляти індивідуальні програми для відновлення психофізичного  осіб різного віку з порушенням опорно-рухового апарату, наслідками неврологічних, хірургічних, серцево-судинних, респіраторних та інших захворюваннях; функціонального стану організму після перенесених травм чи захворювань; проводити освітньо-профілактичну роботу серед населення для попередження захворювань використовуючи оздоровчо-реабілітаційні заходи; систематично проводити лікарсько-педагогічне спостереження під час тренування.

Співпраця кафедри

Кафедра співпрацює з провідними ВНЗ України: Національним університетом фізичного виховання і спорту України (м. Київ), з Львівським державним університетом фізичної культури (м. Львів), Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), Інститутом розвитку людини Університету "Україна" (м. Луцьк), Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки ( м. Луцьк).

Окремо слід відзначити, що в 2009 р. укладено угоду про співпрацю факультету ЗФКС (зокрема між кафедрою фізичної реабілітації) з Вищою школою «Артезіс» м. Антверпен (Королівства Бельгія) за такими напрямками: проведення наукових конференцій, обмін досвідом, аналіз результатів дослідницько-експериментальної роботи з актуальних проблем збереження, зміцнення і відновлення здоров'я людини, порівняння отриманих результатів. Відбулись зустрічі в м. Антверпен і двічі в м. Рівне.

Підписана угода про співпрацю з Краківською академією імені Анджея Фрича Моджевського. Основний напрямок співробітництва - читання лекційних та практичних курсів фізіотерапія. Студенти обмінюються досвідом навчаючись у Польщі.

 Виробнича практика

При проходженні навчальної, виробничої та педагогічної практик використовуються матеріально-технічні бази зовнішніх організацій. Студентами факультету проводиться волонтерська робота в реабілітаційних  центрах.

Налагоджені тісні зв'язки з лікувально-профілактичними і спортивними установами та організаціями, зокрема з обласною клінічною та центральною міською лікарнями, з навчально-реабілітаційним центром «Особлива дитина», Центром ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації «Пагінець», Центром реабілітації інвалідів і дітей інвалідів з порушенням ОРА"Крок", обласним центром інвалідного спорту «Інваспорт», реабілітаційним центром "Алібіс", медичним центром «Реавіта», центрами соціальної служби молоді, ДЮСШ, спеціальними дошкільними закладами і школами області. З метою професійної підготовки спеціалістів фізичної реабілітації використовується спортивно-оздоровчий комплекс.

До складу спортивно-оздоровчого комплексу входять: басейн, гімнастичний та спортивний зали, реабілітаційний центр. Надаються послуги кваліфікованих фахівців з фізичної реабілітації, тренерів-викладачів, інструкторів-методистів. До основних напрямків роботи реабілітаційного центру належать: проведення практичних занять з оздоровчо-спортивних дисциплін, оздоровлення людини, допомога інвалідам різного віку з вадами опорно-рухового апарату, пропаганда серед студентів здорового способу життя.

 

YouTube