МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Студентська наукова робота

Наукова діяльність магістрів факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука:

Боровик Андрій Володимирович

10.04.2019 рішенням вченої ради Akademie HUSPOL (Республіка Чехія) Боровику А.В. присвоєно звання Почесного професора Akademie HUSPOL з врученням нагрудного знаку та сертифікату за №7 від 10.04.2019.

28.06.2019 рішенням вченої ради EUROPEAN INSTITUTE OF FURTHER EDUCATION (Словацька Республіка) Боровику А.В. присвоєно звання Почесного професора EUROPEAN INSTITUTE OF FURTHER EDUCATION з врученням нагрудного знаку та диплому за №35 від 28.06.2019.

19.11.2020 Національною академією наук вищої освіти України нагороджено медаллю «За успіхи у науково-педагогічній діяльності» (посвідчення №15)

01.06.2020 рішенням Академічної ради Міжнародної кадрової академії нагороджено медаллю: «За досягнення в науці».

Будучи студентом Боровик А.В. двічі у 2019 та 2020 роках проходив наукове стажування у Academie HUSPOL (Валашске Мезиричи, Чехія).

Упродовж 2019 року Боровиком А.В. взято участь у 20 міжнародних науково-практичних конференціях, у тому числі у тих, які проводились у Румунії, Словаччині, Молдові, Білорусії та Угорщині. У поточному році, магістрантом взято участь у 12 міжнародних науково-практичних конференціях, які проходили в Україні та Молдові (Додаток 1).

Крім того, Боровик А.В. активно друкує фахові наукові статті у міжнародних виданнях. Так, упродовж 2019 року, останнім підготовлено 9 наукових статей у фахових виданнях Молдови, Республіки Польща та США, а також 6 наукових статей у міжнародних виданнях Молдови, Польщі, США та Угорщини уже у поточному році, в тому числі, які входять до науково-метричної бази Scopus. (Додаток 2).

Богуш Людмила Андріївна

Упродовж 2019-2020 років брала участь у 2 міжнародних науково-практичних конференціях, підготувала 2 фахові наукові статті, які вийшли у міжнародних фахових виданнях Угорщини та Польщі.

Крім того Богуш Л.А. у 2019 році проходила наукове стажування у Academie HUSPOL (Валашске Мезиричи, Чехія).

Також Богуш Л.А. вільно володіє англійською та грецькою мовами, що підтверджується відповідними сертифікатами, а Боровик А.В. англійською та польською мовами, що також підтверджується відповідними сертифікатами В-2.

Також упродовж 18.05.2018 - 20.05.2018 на запрошення ректора Тбіліського навчального університету імені Давіда Агмашенебелі (Грузія) Боровик А.В. та Богуш Л.А. прийнято участь у Міжнародній юридичній конференції, де за участі суддів національних судів Грузії, суддів ЄСПЧ, заступника міністра юстиції Грузії прийнято участь у обговоренні концепції реформування правоохоронних органів Грузії.

ДОДАТОК 1

Список міжнародних науково-практичних конференцій, де приймав участь Боровик А.В.

2019 рік

 1. Боровик А. Motives of committing corruptible or other criminal offences in the sphere of punishment execution of Ukraine: conceptions and content. Генезис публічного та приватного права: європейський вимір: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 6 березня 2019 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2019. 104 с. С.84-86.
 2. Borovyk A.V. Activity motivation in the sphere of punishment execution in the content of international and legal acts and foreign practice. Particularitatile daptarii legislatiei Republicii Moldova si Ucrainei la legislatia Uniunii Europene, conferinta internationala stiintifico-practica (2019, Chisinau). Conferinta international particularitatile stiintifico-practica Particularitatile daptarii legislatiei Republicii Moldova si Ucrainei la legislatia Uniunii Europene, 23-24 martie 2019. Chisinau. S. n., 2019 (Tiporg. Cetatea de Sus). 304 p. P. 209-213.
 3. Боровик А.В., Карманова Н.І. Щодо порушення конституційного принципу рівності громадян в антикорупційному законодавстві України. Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний досвід: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24 травня 2019 року. Одеса. 298 с. С. 30-33.
 4. Borovyk A. V. State of the research of criminal responsibility and prevention for corruption criminal offences in ukraine and foreign countries. Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text] : Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 05, 2019). – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2019. 156 p. Р. 28-31.
 5. Borovyk A. V. Main groups of preventive activities in the field of penal enforcement in Ukraine. International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» Miskolc, Hungary, April 19–20, 2019. Miskolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 464 p. Р.296-298.
 6. 6. Borovyk A. V. Сontent and individual motives influence on committing corruptible and other criminal offences in the sphere of punishment execution. Реформування законодавства і державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 30 травня 2019 року. Тези наукових доповідей. К.: Видавничий дім «АртЕк», 2019. 150 с. С.109-123.
 7. Боровик А.В. Актуальність дослідження кримінальної відповідальності та запобігання корупційним кримінальним правопорушенням в Україні та іноземних державах. International scientific and practical conference devoted to the celebration of 5th anniversary of Visegrad Jornal on Human Rights «Development of legal science: choice mechanisms and priorities implementation»: Conference proceedings, June 7-8, 2019. Snina: Izdenvnieciba Baltija Publishing, 492 p. P.405-407.
 8. 8. Боровик А., Колб С. Щодо деяких змістовних елементів поняття «запобігання злочинам». Проблеми кримінально-правового, кримінального процесуального та криміналістичного забезпечення прав особи в Україні: збірник матеріалів міжнародної конференції (2009; Львів). Львів: СПОЛОМ, 2019. 315 с. С. 31-33.
 9. Боровик А.В. Щодо порушення прокурорами військової прокуратури принципів незалежності, неупередженості та об’єктивності у кримінальному праві. Юридичні науки: проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 21-22 червня 2019 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. 148 с. С. 101-104.
 10. Боровик А.В. Щодо вимог, заборон та обмежень в Законі України «Про запобігання корупції». Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 2-3 серпня 2019 р. – Х.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2019. 144 с. С. 106-109.
 11. Боровик А.В. Відповідність вимог публікацій наукових статей для отримання вчених звань у науковометричних базах Scopus I Web of Science законодавчо нормативним документам України. Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Світязь, 11-13 жовтня 2019 року. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. С.59-62.
 12. Боровик А.В. Щодо нехтування принципами незалежності, неупередженості та об’єктивності у кримінальному праві військовими прокурорами. Правотворчість та правозастосування у демократичній державі: теорія і практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науковопрактичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 3 жовтня 2019 року. Тези наукових доповідей. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2019. 106 с. С.83-88.
 13. Боровик А.В. Щодо аналізу терміну «Правопорушення пов’язане з корупцією». Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4-5 жовтня 2019 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. -124 с. С.91-95.
 14. Боровик А.В. Феномен явища корупції на теренах сучасної Європи: основні періоди. Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 жовтня 2019 року \ За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2019.120 с. С. 75-79.
 15. Боровик А.В. Протидія корупції шляхом декларування майна державних чиновників (український та зарубіжний досвід). Одеські юридичні читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 листопада 2019 року). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 140 с. С.115-119.
 16. Боровик А.В. Питання уніфікації антикорупційної термінології. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІV Міжнар. Наук.-практ. конф. (Київ, 12 грудня 2019 р.): у 2ч.. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. ч.2 462с. С.34-37.
 17. Боровик А.В. Щодо порушення гарантованих Конституцією прав рівності громадян при притягненні до кримінальної відповідальності. Основні права людини: розуміння та виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10 грудня 2019 року: видавничий дім «Гельветика», 2019. 160 с. С. 82-85.
 18. Боровик А.В., Бєлкіна Д.С. Про деякі правові прогалини та протиріччя у змісті сучасної політики у сфері боротьби зі злочинністю в Україні. Сучасні кримінологічні дослідження: методи, напрями, перспективи: збірник тез міжнарод. наук.-практ. круглого столу (Київ, 14 листопада 2019 року). Київ. ДНДІ МВС України. 2019. 188 с. С. 165 – 171.
 19. Боровик А.В. Про трансформацію кримінальної відповідальності за корупційні діяння на території України. Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Одеса. 27.12.2019). Одеса: Видавничій дім «Гельветика», 2019. 196с. С.121-126.
 20. Боровик А.В. Про «термінологічний антикорупційний безлад» в законодавстві України. International scientific and conference «Systematisation of Ukrainian and European legislation in the realities of the modern world»: Conference proceedings, December 27-28, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 184p. P.63-67.

2020 рік:

 1. Боровик А.В. Порівняльно-правовий метод у кримінально-правових і кримінологічних дослідженнях антикорупційного спрямування. Правові засади суверенного розвитку України в сучасних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 31 січня-1 лютого 2020 року. Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. 104 с. С. 79-82
 2. Боровик А.В. Зміст поняття «корупція» у міжнародно-правових документах. Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13 березня 2020 року). Одеса. Видавничий дім «Гельветика», 2020. 156 с. С. 121-124.
 3. Боровик А.В. Зміна законодавчих підходів, що стосуються регулювання питань, пов’язаних з іноземним інвестуванням в Україні та корупційних впливів у вказаній сфері. Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27-28 березня 2020 року \ За заг. ред. Т. О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 96 с. С.89-93.
 4. Боровик А.В. Правові колізії у міжнародних антикорупційних документах та законодавстві України щодо протидії та запобіганню корупційним кримінальним правопорушенням. Particulartitale adaptarii legislatiei Repulicii Moldova si Ukrainei la legislatia Uniunii Europere. Conferinta international stiintifico-practica (2020, Chisinau). 27-28 martie 2020.
 5. Borovyk А. Аbout application to convicts of restraint measures in the general declaration of the rights of human. Право і держава в період криз: ризики і можливості: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 29 квітня 2020 року. Тези наукових доповідей. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2020. 103 с. С.68-72.
 6. Borovyk А. Scientific approaches related to clarifying the content of international law in the field of punishment. Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-25 квітня 2020 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. 124 с. С.99-102.
 7. Боровик А.В. Співвідношення міжнародних антикорупційних документів та законодавства України щодо протидії корупційним кримінальним правопорушенням. Щорічні читання наукової школи «Інтелект»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 25 травня 2020 р.) \ за заг. ред. І.Г. Богатирьова; Університет державної фіскальної служби України. 2020. 220 с. С.120-124.
 8. Боровик А.В., Міськевич А.В. Корупційні ризики при здійсненні іноземного інвестування в Україні. Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 3-4 квітня 2020 р. Дніпро. Дніпровський гуманітарний університет. 2020. 220 с. С.212-216.
 9. Borovyk А. Problematic issues of use of weapons to convicts in Ukraine. Юридична наука в у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 8-9 травня 2020 року \ За заг. ред. Т.О. Коломієць. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 260 с. С167-171.
 10. Боровик А.В. Щодо аналізу міжнародно-правових документів у сфері протидії корупції. Правове життя сучасної України: у 3 т.: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 травня 2020 року) \ відп. ред. М.Р. Аракелян. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Т.3 538 с. С. 142-144.
 11. Borovyk А. Аpplications of measures to appease to the person: problematic issues and questions of modification. П’яті Таврійські наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 травня 2020 р. Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. 200 с. С.133-136.
 12. Borovyk А.V. Miskevych A.V. Сoncerning applying physical force to imprisoned convicts. Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29 травня 2020 року). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 244 с. С.150-153.

ДОДАТОК 2

Список наукових статей у міжнародних фахових виданнях Боровика А.В.

2019 рік

 1. Боровик А. Коррупционные правонарушения: содержание, объекты и субъекты. Legea si Viata. 2019. № 1. С. 16-23. (фахова наукова стаття в іноземному юридичному виданні)
 2. Боровик А. Визнання недопустимості доказів через порушення правил підслідності як спосіб ухилення від покарання за вчинення корупційних кримінальних правопорушень. National Law Jurnal: theory and practice. 2019. №1 (35). С.165-168 . (фахова наукова стаття в іноземному юридичному виданні);
 3. Боровик А. О сути содержания права осужденных к лишению свободы на правовую помощь. Legea si Viata. 2019. № 3. С. 8-13. (фахова наукова стаття в іноземному юридичному виданні)
 4. Колб О.Г., Боровик А.В. Щодо змісту поняття «Оперативно-розшукова діяльність в колоніях». National Law Jurnal: theory and practice. 2019. №3 (37). С.128-131 . (фахова наукова стаття в іноземному юридичному виданні).
 5. Andrii Lapkin, Volodymyr Maryniv, Daryna Yevtieieva, Anton Stolitnii, Andrii Borovyk. Compensation for Damage Caused by Offences as the Way of Protection of Victims' Rights (On the Example of Ukraine): The Economic and Legal Aspects. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019 Vol: 22 Issue: 3. 1544-0044-22-3-345. (фахова наукова стаття Scopus).
 6. Borovyk A. V. Motives of committing corruptible or other criminal offences in the sphere of punishment execution of Ukraine: conceptions, content, theoretical and practical significance. Knowledge. Education. Low. Management. Lodz [Poland], 2019. 1 (25). P. 33 -44. (фахова наукова стаття в іноземному юридичному виданні).
 7. Боровик А.В. О сущности и содержании специально -криминологического предупреждения злостного неповиновения требованиям администрации учреждения исполнения наказаний. Legea si Viata. 2019. № 8. С. 9-13. (фахова наукова стаття в іноземному юридичному виданні).
 8. Borovyk A. V. Еxternal environment influence on criminal motivation formation in the sphere of punishment execution. Knowledge. Education. Low. Management. Lodz [Poland], 2019. 2 (26). P.48-56. (фахова наукова стаття в іноземному юридичному виданні).
 9. Borovyk A. V. Тhe essence and focus of modern scientific investigation concerning the issues of application of physical force, special means and weapon to offenders. Knowledge. Education. Low. Management. Lodz [Poland], 2019. 3\4 (27\28). P.33-41. (фахова наукова стаття в іноземному юридичному виданні).

2020 рік

 1. Боровик А.В., Колб А.Г. О некоторых исторических предпосылках формирования правовых основ применения в Украине физической силы, специальных средств и оружия к осужденным, лишенным свободы. Legea si Viata. 2020. № 3. С.39-43. (фахова наукова стаття в іноземному юридичному виданні).
 2. Andrii Borovyk, Olha Mitchuk, Vitalii Demianchuk, Viktoria Zoliak, Roman Paziuk. The legal aspects of the activities of journalists and media professionals related to human rights protection. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues.Vol: 23, Issue 2, 2020. 1544-0044-23-2-470. (фахова наукова стаття Scopus).
 3. Боровик А.В. Про складності при дослідженні кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення в Україні та іноземних державах. Visegrad Journal on Human Rights, 1 (volume 1) 2020. Р.60-64. (фахова наукова стаття в іноземному юридичному виданні).
 4. Боровик А.В. Про зміну законодавчих підходів, що стосується регулювання питань, пов’язаних з іноземним інвестуванням в Україні та корупційних впливів у вказаній сфері. National Law Jurnal: theory and practice №2 (42), 2020 Р. 29-35 (фахова наукова стаття в іноземному юридичному виданні).
 5. Боровик А.В., Богуш Л.А. Зарубіжний досвід протидії корупції у сфері іноземного інвестування. Visegrad Journal on Human Rights, 2 (volume 3) 2020. Р.20-25. (фахова наукова стаття в іноземному юридичному виданні).
 6. Боровик А.В., Богуш Л.А. Запобігання політичній корупції в сфері інвестицій. Knowledge. Education. Low. Management. Lodz [Poland], 2020. 1 (29). P._____. (фахова наукова стаття у іноземному виданні).

 

 

 

YouTube