Нормативні документи

Статут Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Стратегія розвитку приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення про студентське наукове товариство
Положення про формування затвердження та оновлення освітніх програм в ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення щодо організації атестації здобувачів вищої освіти
Положення про організацію ректорського контролю якості навчання
Положення «про протидію плагіату в університеті»
Положення про забезпечення дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука
Положення Про студентоцентроване навчання і викладання У ПВНЗ „Міжнародний гуманітарно-економічний університет імені академіка Степана Дем’янчука”
Методичні рекомендації до складання Робочих програм навчальних дисциплін
Положення Про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
«Положення про організацію освітнього процесу з елементами дистанційних технологій навчання
Положення Про академічну мобільність учасників освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Наказ про затвердження порядку розгляду скарг здобувачів освіти
Положення про організацію опитування студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення про психологічну службу МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука
План роботи психологічної служби на 2022-2023 н.р.
Положення про центр соціальних ініціатив і волонтерства “Доброчин”
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука, а також надання їм академічної відпустки
Положення про батьківський комітет ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення «Про політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Положення Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання
Положення щодо вільного вибору студентами навчальних дисциплін
Положення про проведення практики студентів
Положення про студентське самоврядування в ПВНЗ Міжнародному економіко-гуманітарному університету імені академіка Степана Дем’янчука
Порядок визнання у «Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука» ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах
Положення про індивідуальний навчальний план студента у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука
Положення про підготовку та виконання міжнародних проектів та грантів Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука
Кодекс академічної доброчесності
Положення про апеляційну комісію
Положення про підвіщення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету
Положення Про Центр фізичного виховання та спорту студентської молоді ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Положення про організацію вступних випробувань
Порядок прийому та переведення на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету
Положення про наукові школи
Положення про підготовчі курси «Допрофесійної підготовки вступників»
Положення про порядок виготовлення, оформлення та видачу додатку до диплому, академічної довідки здобувачам освіти
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті
Положення про Раду молодих учених