The Staff of the Department

LOPATSKA NATALIIA MYKOLAIVNA

PhD in History, Associate Professor. Associate Professor of Department of History.

In 2007 at the specialized scientific council K 48.125.01 of the National University "Ostroh Academy" of the Cabinet of Ministers of Ukraine she defended her dissertation on "Derman Monastery and interfaith struggle in Volyn in the late sixteenth - first half of the seventeenth century" and received the degree of PhD in Historical Sciences 09.00.11 - Religious Studies.

In 2013, by the Decision of the Certification Board of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports, she was awarded the academic title of Associate Professor of the Department of History.

Contacts:
e-mail: 
lopatska.nataliia@megu.edu.ua

Read more

Освіта

У 2000 році Лопацька Н.М. закінчила Університет «Острозька Академія», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика, викладача історії.

Наукові ступені та вчені звання

У 2007 році в спеціалізованій вченій раді К 48.125.01 Національного університету «Острозька академія» Кабінету Міністрів України захистила дисертацію на тему «Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ століття» та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство.

У 2013 році Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента кафедри історії.

Основні наукові праці

Вибрані публікації: 

Лопацька Н. М. Культурно-просвітницька та видавнича діяльність Дерманського монастиря в другій половині ХVІ – першій третині ХVІІ століття // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія»: Історичні науки. – Острог, 2004. – Вип. 4. – С. 230 – 236.

Лопацька Н.М. Проблеми становлення та організації Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ століття) // Література та культура Полісся: Сторінки історії і культури Полісся та України в сучасному висвітленні. – Ніжин, 2005. – Вип. 28. – С. 195 – 201.

Лопацька Н.М. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині в ХVІ – ХVІІ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія: Зб. наук. пр. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С.23 – 26.

Лопацька Н.М. Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ століття) // Наукові записки Національного університету „Острозька Академія”: Історичні науки. – Острог, 2006. – Вип. 6. – С.101 – 112.

Лопацька Н.М. Господарська діяльність Дерманського Свято-Троїцького монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції / Ред. кол.: Завальнюк О.М. (співголова), Войтенко В.І., Баженов Л.В. (відповідальний редактор) та ін. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. – Т.1. – С.243 – 252.

Лопацька Н.М. Духовний розвиток Дерманського Свято-Троїцького монастиря в першій половині ХVІІ століття // Наукові записки. Історичні науки. – Острог: Вид-во Національного університету „Острозька академія”, 2008. – Вип. 10. – С. 48 – 58.

Лопацька Н.М. Настоятелі Дерманського монастиря Святої Трійці у першій половині ХVІІ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л.Тимошенко (голов. ред), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войнович, Я. Ісаєвич та ін. – Вип. ХІ – ХІІ. – Дрогобич: Коло, 2008. – С. 156 – 164.

Лопацька Н.М. Чернеча ієрархія Дерманського Свято-Троїцького монастиря в ХVІ – ХVІІ століттях // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. Частина ІІІ. – Рівне, 2008. – С. 431 – 436.

Лопацька Н.М. Дерманський Свято-Троїцький монастир: приєднання до унії в 20-х роках ХVІІ ст. // Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика / Редкол. П. Сохань, А. Бойко, В. Брехуненко та ін. – К., 2009. – С. 76 – 96. 

Лопацька Н.М. Особливості еволюції статусу Дерманського монастиря у кінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. – Вип. 20. – Рівне: РДГУ, 2010. – С. 189 – 192.

Лопацька Н.М. «Нова історія країн Азії та Африки» як складова навчально-методичного комплексу дистанційної форми навчання // Проблеми дидактики: збірник наукових праць / [редкол.: С.А. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Випуск 2. – С.44 – 55.

Лопацька Н.М. Становлення антиунійної опозиції на Волині і князь В.-К. Острозький (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Т.21: На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 332 – 345.

Лопацька Н. Дерманський культурно-освітній осередок // Острозька академія ХVІ – ХVІІ ст. Енциклопеція. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 95 – 102.

Лопацька Н. Дерманський Свято-Троїцький монастир // Острозька академія ХVІ – ХVІІ ст. Енциклопеція. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 102 – 105.

Лопацька Н.М. Бібліотека та архів Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 5. – С.151 – 154.

Лопацька Н.М. Діяльність Дерманського монастирського суду в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2012. – Т.22: На пошану професора П.Ф. Лаптіна. – С. 241 – 245.

Лопацька Н.М. Актові, статистичні матеріали та епістолярії як джерела до історії Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко  Ю.А., 2013. – Вип.6. – С.68-70.

Лопацька Н. Особливості вивчення історичних постатей у курсі «Нова історія країн Азії та Африки» // Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С.А. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.] – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип.4. – С.76-83.

Лопацька Н.М. Мелетій Смотрицький та його роль в історії Дерманського монастиря // Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» присвяченої 20-літньому ювілею Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (3-4 жовтня 2013 р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. – С. 31-33.

Лопацька Н.М. Дерманський пом’яник – джерело до історії Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2014. – Вип. 7. – С.68 – 71.

Лопацька Н. Організація самостійної роботи студентів (з досвіду викладання курсу «Нова історія країн Азії та Африки») // Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С. Копилов (голова, наук.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 6. – С. 83 – 89.

Лопацька Н. Переваги лекції як форми навчального процесу у вищих навчальних закладах (з досвіду викладання історичних дисциплін) // Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С. Копилов (голова, наук.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 7. – С. 113 – 119.

Лопацька Н. Дерманський монастир у кінці ХVІ – першій половині ХVІІ століття (історіографія питання) // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року, с. Дермань Друга. Упоряд. С. Синяк, І. Мартинчук. – ФОП Ляшук А., 2018. – С. 44-50.

Навчально-методичні праці:

Історія України: Навчально-методичний посібник / В.Б. Атаманенко, М.Б. Близняк, Н.М. Лопацька та ін.; За ред. В.Б. Атаманенка. – Острог: Острозька друкарня, 2009. – С. 58 – 69; С. 81 – 92.

Лопацька Н.М. Нова історія країн Азії та Африки: навчально-методичний посібник. – Рівне: Тетіс, редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2012. – 52 с.

Лопацька Н.М. Історія Стародавнього світу: навчально-методичний посібник. – Рівне: Тетіс, редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2012. – 40 с.

Лопацька Н.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Нова історія країн Азії та Африки» для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання зі спеціальності: 014 Середня освіта (Історія), галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка. – Рівне, 2018. – 48 с.

Лопацька Н.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів-магістрів денної форми навчання зі спеціальності: 014 Середня освіта (Історія), галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка. – Рівне, 2018. – 32 с.

Лопацька Н.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Історія Стародавнього світу» для студентів І курсу денної форми навчання зі спеціальності: 014 Середня освіта (Історія), галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка. – Рівне, 2018. – 38 с.

Стажування та підвищення кваліфікації

2018 рік Національний університет «Острозька академія»

LEVDER ANDRII IVANOVYCH

PhD in Pedagogy, Associate Professor of Department of History, Deputy Head of History Department.

Read more
СТАРЖЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Кандидат історичних наук. Доцент кафедри історії, теорії держави і права та філософії.

Наукові інтереси: Україна в Другій світовій війні; західноукраїнські землі у післявоєнний період (1944–1953 рр.); ідеологічна боротьба між ОУН і УПА та радянською владою; розвиток західноукраїнського освітнього простору у післявоєнні роки; сталінські репресії проти педагогічної інтелігенції; спротив учнівської та студентської молоді радянському тоталітарному режимові; методичні аспекти та технології навчання історії в школі; формування критичного мислення школярів під час викладання дисциплін громадянської та історичної освітньої галузі; організація дослідницького навчання на уроках історії України в ЗЗСО.

Контакти: 
e-mail: starzhets92@gmail.com

 

Детальніше

Освіта

У 2015 році закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобув кваліфікацію історика, вчителя історії та правознавства.

Наукові ступені та вчені звання

У 2019 році в спеціалізованій вченій раді Д 48.125.02 Національного університету «Острозька академія» захистив дисертацію на тему: «Боротьба радянської влади і українського підпілля за вплив на освітній простір західних областей УРСР у післявоєнний період (1944–1953 рр.)» та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

Основні наукові праці

Наукові публікації у виданнях, що включені ВАК МОН України до переліку наукових фахових видань України та внесені до міжнародних наукометричних баз.

Старжець В. І. Пропагандистська діяльність українського націоналістичного підпілля серед вчительства та шкільної молоді (1944–1953 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 2016. Вип. 28. С. 109-120.

Старжець В. І. Відновлення радянської системи шкільної освіти в західноукраїнському регіоні після війни (1944–1953 рр.). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2017. Вип. 117 (2). С. 48-52.

Старжець В. І. Опір шкільної молоді радянському тоталітарному режимові у західних областях УРСР (1944-1953 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 2017. Вип. 29. С. 70-75.

Старжець В. І. Ідеологізація навчально-виховного процесу у педагогічних училищах Західної України (1944-1953 рр.). Емінак: науковий щоквартальник. 2018. № 1 (21). Т. 1. С. 98-103.

Старжець В. І. Студентство Західної України під тиском радянської тоталітарної системи (1944-1953 рр.). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 134 (7). С. 103-107.

Старжець В. І. Ідеологізація навчально-виховного процесу у вищій школі західних областей УРСР (1944–1945 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету: Серія «Історія». 2018. Вип. 2. Ч. 2. С. 120-124.

Данильчук В. Р., Старжець В. І. Державна програма «Реабілітовані історією» як важлива складова формування політики пам’яті в Україні (за матеріалами книг, виданих у Рівненській області). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. 2019. Вип. 7. С. 181-185. (Особистий внесок 60%). (Категорія «Б»).

Старжець В. І. Молодіжні націоналістичні організації на Волині в післявоєнний період 1944–1953 рр. у радянській та українській історіографії. Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. Луцьк.: «Гельветика», 2021. Вип. 24. С. 36-40. (Категорія «Б»). DOI: https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.05

Старжець В. І. Відновлення діяльності педагогічних училищ Західної України в післявоєнний період. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2021. Вип. 32. С. 11-16. (Категорія «Б»). DOI: https://doi.org/10.25264/2409-6806-2021-32-11-16

Давидюк Р., Жив’юк А., Старжець В. Перезавантаження західноукраїнського освітнього простору: комуністичні виклики і націоналістичні відповіді (1944–1953 рр.). Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Серія. Історія. Дрогобич.: «Гельветика», 2021. № 7/49. С. 54–71. (Категорія «Б»). DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.7/49.234429

Старжець В. І. Заходи радянської влади щодо відновлення шкільної освіти в Західній Україні у післявоєнний період. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. 2022. № 10/52. С 164–179. (Категорія «Б»). DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.10/52.257925

Старжець В. І. Виховний потенціал молодіжної політики ОУН в умовах сучасної інформаційної війни. Zaporizhzhia Historical Review. Запоріжжя: ЗНУ. 2022. Вип. 6(58). С. 280–286. (Категорія «Б»). DOI: https://doi.org/10.26661/zhv-2022-6-58-27

Старжець В. І. Студентський спротив радянській тоталітарній системі в Західній Україні (1944–1953). Новітня доба. 2023. Вип. 11. С. 109–118. (Категорія «Б»). DOI: https://doi.org/10.33402/nd.2023-11-109-118

Старжець В. І. Методика використання формувального оцінювання на уроках історії. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка. 2023. Вип. 64. Том 2. С. 317–322. (Категорія «Б»). DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/64-2-50

Наукові публікації у колективних монографіях

Старжець В. І. Вчителі-східняки в умовах протистояння між радянською владою і українським підпіллям у західних областях УРСР (1944-1953 рр.). Міжнаціональні відносини в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст. Західні землі: монографія / від. ред. І. Патер, упоряд. М. Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. 698 с. (С. 459-477).

Давидюк Р., Жив’юк А., Старжець В. Повсякденне життя вчителів Рівненщини в умовах протистояння між радянською владою і українським підпіллям (1944–1953 рр.). Повсякденне життя населення західних областей України у перші повоєнні роки (1944-1953): колективна монографія / відп. ред. В. Ільницький. Львів – Торунь, Liha-Pres, 2021. 380 с. (С. 111-142).

Старжець В. І. Опір західноукраїнської шкільної молоді радянському тоталітарному режимові у 1944–1953 рр. Радянські репресії у західних областях України (1939 – 1953): історія, особистості, пам’ять: колективна монографія / відп. ред. В. Ільницький. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. 374 с. (С. 184–201).

Старжець В. І. Антирадянська діяльність студентської молоді у Західній Україні (1944–1953 рр.). Трансформований соціум: повсякденне життя населення західних земель України у перші післявоєнні роки (1944–1953): колективна монографія / відп. ред. В. Ільницький, М. Галів. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2023. 350 с. (С. 47–67).

Додаткові та публікації у матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій

Старжець В. І. Антирадянська діяльність молоді села Дермань у післявоєнний період. Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / НАН України. Ін-тут укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського. Львів. від.; НСКУ. Рівнен. обл. орг.; НТШ. Рівнен. ос.; редкол.: А. Жив’юк (голов.), А. Фелонюк (відп. ред.), В. Александрович та ін. Рівне, 2021. Вип. 2. 318 с. (С.114-127).

Старжець В. І. Молодіжні націоналістичні організації на Волині у 1944–1953 рр. у радянській, вітчизняній та зарубіжній історіографії. Волинь ХХ століття в українській і польській історіографії. Збірник наукових праць / за ред. Г. Стронського, Кременецька ОГПА ім. Т. Шевченка. Львів: Місіонер,  2021. С. 226-237.

Старжець В. І. Підпільні організації учнівської молоді м. Рівного у післявоєнний період. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 30-31 березня 2018 року). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 81-84.

Старжець В. І. Вища педагогічна освіта західної України у післявоєнний період. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Історико-філософські дослідження молодих учених» (26 квітня 2018 року). Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. – С. 231-233.

Старжець В. І., Давидюк Р. П. Освіта як поле бою: західноукраїнська школа у протистоянні радянської влади та націоналістичного підпілля (1944-1953 рр.). Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих  науковців. Рівне: РВВ РДГУ. 2018. С. 283-284.

Старжець В. І. Пропагандистська діяльність ОУН серед молоді у Західній Україні (1944–1953 рр.). «Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук» (м. Полтава, 22-23 травня 2020 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. Ч. 1. С. 134-138.

Старжець В. І. Шкільна освіта у західноукраїнському регіоні в 1944–1953 роках. International scientific and practical conference «Political science, philosophy, history and sociology: development areas and trends in Ukraine and EU». Wloclawek, Republic of Poland, October 30–31, 2020. Wloclawek: Izdevniec-iba «Baltija Publishing», 2020. 152. С. 74-77. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-91-4-21

Старжець В. І. Генералітет РСЧА на початковому етапі Другої світової війни (1939-1941 рр.). Друга світова війна: історія та пам’ять: збірник матеріалів І Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Друга світова війна: історія та пам’ять» / за ред. Р. О. Литвиненка. Вип. 1. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. С. 49-54.

Старжець В. І. Антирадянські підпільні організації західноукраїнської студентської молоді у 1944–1953 рр. Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25–26 листопада 2021 року). МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Ч. 4. С. 33-36.

Старжець В. І. Використання патріотично-виховних практик ОУН серед молоді в умовах сучасної інформаційної війни. Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (17 травня 2022 року). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. С. 612-614.

Старжець В. І. Радянська воєнна доктрина напередодні 22 червня 1941 року. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Актуальні питання української та всесвітньої історії: минуле і сучасність» (Рівне, 25 жовтня 2022 року). МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. Львів–Торунь: Liha-Pres, 2022. С. 50-53. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-270-1-13

Старжець В. І. Державна молодіжна політика в умовах сучасної інформаційної війни. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. Ч. 2. Львів–Торунь: Liha-Pres, 2022. С. 257-261. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-280-0-77

Старжець В. І. Використання прийомів формувального оцінювання на уроках історії. Актуальні проблеми теорії та методики навчання історії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 10 травня 2023 р.). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2023. С. 173-177.

Старжець В. І. Особливості навчання історії у 5 класах Нової Української Школи. Актуальні питання історії України, всесвітньої історії та методик їх викладання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 19 травня 2023 р.). Рівне: ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука», 2023. С. 173–176.

Старжець В. І. Участь вчителів Рівненщини в українському визвольному русі (1944-1953 рр.). Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції до 30-річчя Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (м. Рівне, 19 жовтня. 2023 року). Рівне, 2023. Ч ІІ. С. 127-129.

Стажування та підвищення кваліфікації

Рішенням атестаційної комісії відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації, від 08. 04. 2020, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».

Рішенням атестаційної комісії відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл., від 06. 04. 2022, підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «Старший учитель».

Нагороди

Почесна грамота Відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації «за сумлінну і творчу працю, значний особистий внесок у розвиток національної освіти» (2020);

Почесна грамота Відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області «за вагомий особистий внесок в реалізацію молодіжної політики, сумлінну самовіддану працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію» (2021);

Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації «за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини» (2021);

Подяка від Національної освітньої платформи «Всеосвіта» «за вагомий внесок у розвиток найбільшої в Україні онлайн-бібліотеки» методичних матеріалів (2021);

Подяка від ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «за високий професіоналізм, сумлінну працю, особистий внесок у розвиток Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука й освіти Рівненщини та з нагоди Дня працівників освіти» (2023).

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Національна спілка краєзнавців України (Членський квиток № 2927 від 29. 09. 2020).

Наукове товариство ім. Шевченка (Членський квиток № 3514 від 23. 11. 2021).

ОСАУЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Кандидат юридичних наук, професор. Професор кафедри історії, теорії держави і права та філософії

Контакти:
e-mail: 
osaulenko.oleksandr@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

Диплом спеціаліста. Київська вища школа МВС СРСР ім. Ф.Е.Дзержинського, 1983 р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист.

Наукові ступені та вчені звання

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 – Конституційне право, тема дисертації - «Конституційні основи формування змісту та системи правового регулювання статусу засуджених до позбавлення волі та їх втілення в законодавстві України (загальнотеоретичні питання)», професор кафедри загально-правових дисциплін, професор кафедри історії, теорії держави і права та філософії.

Наукові та навчально-методичні праці:

1. Осауленко А. О., Осауленко О.І. Філософський та методологічний вимір становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи України. Юридична наука. 2020. №8. С. 67–72.

2. Осауленко А.О., Осауленко О.І. Методологічні принципи та підходи історико-правового дослідження кримінально-виконавчої системи України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 2. С. 29 –31

3. Осауленко А.О., Осауленко О.І. Вплив першого розділу Конституції України на формування  законодавчих основ вітчизняної кримінально-виконавчої системи. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5.

4. Осауленко О. І. Композиція правозастосовних актів. Правоохоронна діяльність: історія, сучасний стан, перспективи розвитку : матеріали наук.-теорет. конф. (присвячена пам’яті видатного науковця О. Ф. Граніна), м. Київ, 23 берез. 2017 р. Київ: НАВС, 2017. С. 120–123.

5. Осауленко О.І. Стилістика правозастосовних актів: матеріали круглого столу «Права людини і поліція у сучасному світі», присвячений памʼ яті С.Л. Лисенкова (Київ, 12 квіт. 2018 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. С. 176–178.

6. Осауленко О. І. Співвідношення санкції та юридичної відпповідальності. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : зб. тез виступів. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне, 11-12 жовт. 2018 р. Рівне, 2018. С. 32–34.

6. Осауленко О. І. Співвідношення санкції та юридичної відпповідальності. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : зб. тез виступів. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне, 11-12 жовт. 2018 р. Рівне, 2018. С. 32–34.

7. Осауленко О.І. Стилістика правозастосовних актів. Кафедра теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ: від витоків до сьогодення : науково-довідкове видання. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. С. 138–143.

8. Осауленко О. І. Теорія поділу влад Шарля Луї Монтеск’є та її вплив на правові реформи сучасної України. Правові реформи як елемент соціального реформування : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Рівне, 11–12 груд. 2019 р.). Рівне: МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2019. С. 20–25

9. Осауленко О.І. Проблеми правозастосовної діяльності у пенітенціарній системі. Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті з законом, крізь призму правових реформ: VІІ міжнарод. науково-практ. конф. (Київ, 14 лютого 2020 р.) (наявний сертифікат)

10. Осауленко О.І. Він у нашій пам’яті залишиться назавжди. Юридична освіта: осмислення, виклики та перспективи (пам’яті Юрія Бондаря) : збірник матеріалів круглого столу (Київ, 26 берез. 2020 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. С. 10–12.

11. Осауленко О. І. Він був завжди серед перших (присвячується світлій пам’яті С. Л. Лисенкова). Здобутки кафедри теорії держави та права крізь призму сторічного поступу Національної академії внутрішніх справ : матеріали круглого столу. Київ : НАВС, ФОП Маслаков, 2021. С. 106–109.

Відомості про підвищення кваліфікації:

1.Національна академія внутрішніх справ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 2018 р.

Нагороди

Почесна грамота від ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», «за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 30-річчя від дня заснування Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука » (2023).

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член спілки юристів України.

СМАЛЬ ІРИНА ІГОРІВНА

Кандидат філолософських наук. Доцент кафедри історії, теорії держави і права та філософії.

Контакти:
e-mail:
 smal.iryna@megu.edu.ua

Детальніше

Наукові інтереси: аксіологія, соціальна філософія, філософія права

Освіта: у 2004 році закінчила навчання на факультеті міжнародних відносин Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету у м. Рівному  за спеціальністю «Міжнародна інформація»

Наукові  ступені та вчені звання: в 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.02 у Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського в м. Одеса захистила дисертацію на тему "Метатеорія свідомості:аксіологічний аспект" і отримала науковий ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

Основні наукові праці

Наукові публікації у виданнях, що включені ВАК МОН України до переліку наукових фахових видань України та внесені до міжнародних наукометричних баз.

Статті

Kuzmichova-Kyslenko, E., Horodetska, M., Smal, I., Hurina, D., & Pototskyi, M. (2021). Judicial Control over the Observance of Human Rights and Freedoms during the Detention of a Person. Cuestiones Políticas, 39 (69), 643-665. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.40  (Web of Science)

Andriy G. Rozskazov, Yuliia O. Chaliuk, Viktoriia O. Anishchenko, Iryna Smal, Olena Matviichuk. Implementing of the COM-B Model in In-Service Training of Civil Servants as a Prerequisite for Effective Public Governance. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 2021. Vol. 10. № 3. Pp. 241–252. DOI:10.36941/ajis-2021-0080   (Scopus)

Смаль І. І. Юридичні знання в системі сучасної професійної підготовки. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. Київ, 2021. Вип. 4 (61). С. 67–72.

Тези

Міненок А.О., Смаль І.І., Стрілецька Н.М. Роль європейських цінностей у формування освітньої політики в Україна. Multidisciplinary challenges in contemporary science: innovations and collaboration (Poland) Materials , International scientific conference (September 15, 2023, Poland), с.43-48

Смаль І. І. Гуманітарні аспекти утримання військовополонених: українській досвід. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАН України 27-28 квітня 2023 р.), Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2023. С. 38–41.

Смаль І. І. Ціннісні підходи в діяльності органів влади в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми національного адміністративного права в умовах воєнного стану: Матеріали регіональної науково-практичної он-лайн конференції, м. Рівне, 2 березня 2023 р. / за заг. редакцією А. В. Матвійчука. Рівне, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування, 2023. С. 55–63.

Смаль І. І. Гуманітарні аспекти забезпечення прав і свобод особи під час тримання під вартою. Актуальні проблеми розвитку сучасного права: українські реалії та зарубіжний досвід: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, м. Рівне, 20-21 травня 2022 р. Рівне: НУВГП, 2022. С. 131–134.

Смаль І. І. Права і свободи особи під час тримання під вартою. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАН України 20 квітня 2022 р.), Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2022. С. 18–20.

Смаль І.І. Соціально-політичні чинники правозастосування. Функціонування правоохоронних органів в умовах сучасності: збірник тез учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Рівне, 29 жовтня 2021 р. Рівне: НУВГП, 2021. С. 100–104.

Смаль І. І. Юридичні знання як елемент культури сучасної особистості. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАН України 20 квітня 2021 р.), Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021. С. 54–56.

Смаль І. І. Сoціальна функція держави: сучасне розуміння. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: стан, проблеми, перспективи: Матеріали регіональної науково-практичної он-лайн конференції, м. Рівне, 25 лютого 2021 р. / за заг. редакцією А. В. Матвійчука. Рівне, Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування, 2021. С. 63–69 с.

Смаль І. І. Філософсько-правова природа прав людини. Правові реформи як елемент соціального реформування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Рівне, 11-12 грудня 2019 р. / за заг. редакцією А. В. Матвійчука. Рівне, Юридичний факультет Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2019. C. 33–37.

Стажування та підвищення кваліфікації:

"Education in the States og the European Union"  (180 год) - Akademie Huspol (Чеська Республіка) - Сертифікат № CerAkHus 002/2020 - у 2020 р.

 

Нагороди:

 

Почесна грамота за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 30-річчя від дня заснування Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука  (2023 р.)