The Staff of the Department

LOPATSKA NATALIIA MYKOLAIVNA

PhD in History, Associate Professor. Associate Professor of Department of History.

In 2007 at the specialized scientific council K 48.125.01 of the National University "Ostroh Academy" of the Cabinet of Ministers of Ukraine she defended her dissertation on "Derman Monastery and interfaith struggle in Volyn in the late sixteenth - first half of the seventeenth century" and received the degree of PhD in Historical Sciences 09.00.11 - Religious Studies.

In 2013, by the Decision of the Certification Board of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports, she was awarded the academic title of Associate Professor of the Department of History.

Contacts:
e-mail: 
lopatska.nataliia@megu.edu.ua

Read more

Освіта

У 2000 році Лопацька Н.М. закінчила Університет «Острозька Академія», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика, викладача історії.

Наукові ступені та вчені звання

У 2007 році в спеціалізованій вченій раді К 48.125.01 Національного університету «Острозька академія» Кабінету Міністрів України захистила дисертацію на тему «Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ століття» та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство.

У 2013 році Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента кафедри історії.

Основні наукові праці

Вибрані публікації: 

Лопацька Н. М. Культурно-просвітницька та видавнича діяльність Дерманського монастиря в другій половині ХVІ – першій третині ХVІІ століття // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія»: Історичні науки. – Острог, 2004. – Вип. 4. – С. 230 – 236.

Лопацька Н.М. Проблеми становлення та організації Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ століття) // Література та культура Полісся: Сторінки історії і культури Полісся та України в сучасному висвітленні. – Ніжин, 2005. – Вип. 28. – С. 195 – 201.

Лопацька Н.М. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині в ХVІ – ХVІІ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія: Зб. наук. пр. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С.23 – 26.

Лопацька Н.М. Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ століття) // Наукові записки Національного університету „Острозька Академія”: Історичні науки. – Острог, 2006. – Вип. 6. – С.101 – 112.

Лопацька Н.М. Господарська діяльність Дерманського Свято-Троїцького монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції / Ред. кол.: Завальнюк О.М. (співголова), Войтенко В.І., Баженов Л.В. (відповідальний редактор) та ін. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. – Т.1. – С.243 – 252.

Лопацька Н.М. Духовний розвиток Дерманського Свято-Троїцького монастиря в першій половині ХVІІ століття // Наукові записки. Історичні науки. – Острог: Вид-во Національного університету „Острозька академія”, 2008. – Вип. 10. – С. 48 – 58.

Лопацька Н.М. Настоятелі Дерманського монастиря Святої Трійці у першій половині ХVІІ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л.Тимошенко (голов. ред), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войнович, Я. Ісаєвич та ін. – Вип. ХІ – ХІІ. – Дрогобич: Коло, 2008. – С. 156 – 164.

Лопацька Н.М. Чернеча ієрархія Дерманського Свято-Троїцького монастиря в ХVІ – ХVІІ століттях // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. Частина ІІІ. – Рівне, 2008. – С. 431 – 436.

Лопацька Н.М. Дерманський Свято-Троїцький монастир: приєднання до унії в 20-х роках ХVІІ ст. // Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика / Редкол. П. Сохань, А. Бойко, В. Брехуненко та ін. – К., 2009. – С. 76 – 96. 

Лопацька Н.М. Особливості еволюції статусу Дерманського монастиря у кінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. – Вип. 20. – Рівне: РДГУ, 2010. – С. 189 – 192.

Лопацька Н.М. «Нова історія країн Азії та Африки» як складова навчально-методичного комплексу дистанційної форми навчання // Проблеми дидактики: збірник наукових праць / [редкол.: С.А. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Випуск 2. – С.44 – 55.

Лопацька Н.М. Становлення антиунійної опозиції на Волині і князь В.-К. Острозький (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Т.21: На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 332 – 345.

Лопацька Н. Дерманський культурно-освітній осередок // Острозька академія ХVІ – ХVІІ ст. Енциклопеція. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 95 – 102.

Лопацька Н. Дерманський Свято-Троїцький монастир // Острозька академія ХVІ – ХVІІ ст. Енциклопеція. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 102 – 105.

Лопацька Н.М. Бібліотека та архів Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 5. – С.151 – 154.

Лопацька Н.М. Діяльність Дерманського монастирського суду в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2012. – Т.22: На пошану професора П.Ф. Лаптіна. – С. 241 – 245.

Лопацька Н.М. Актові, статистичні матеріали та епістолярії як джерела до історії Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко  Ю.А., 2013. – Вип.6. – С.68-70.

Лопацька Н. Особливості вивчення історичних постатей у курсі «Нова історія країн Азії та Африки» // Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С.А. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.] – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип.4. – С.76-83.

Лопацька Н.М. Мелетій Смотрицький та його роль в історії Дерманського монастиря // Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» присвяченої 20-літньому ювілею Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (3-4 жовтня 2013 р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. – С. 31-33.

Лопацька Н.М. Дерманський пом’яник – джерело до історії Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2014. – Вип. 7. – С.68 – 71.

Лопацька Н. Організація самостійної роботи студентів (з досвіду викладання курсу «Нова історія країн Азії та Африки») // Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С. Копилов (голова, наук.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 6. – С. 83 – 89.

Лопацька Н. Переваги лекції як форми навчального процесу у вищих навчальних закладах (з досвіду викладання історичних дисциплін) // Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С. Копилов (голова, наук.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 7. – С. 113 – 119.

Лопацька Н. Дерманський монастир у кінці ХVІ – першій половині ХVІІ століття (історіографія питання) // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року, с. Дермань Друга. Упоряд. С. Синяк, І. Мартинчук. – ФОП Ляшук А., 2018. – С. 44-50.

Навчально-методичні праці:

Історія України: Навчально-методичний посібник / В.Б. Атаманенко, М.Б. Близняк, Н.М. Лопацька та ін.; За ред. В.Б. Атаманенка. – Острог: Острозька друкарня, 2009. – С. 58 – 69; С. 81 – 92.

Лопацька Н.М. Нова історія країн Азії та Африки: навчально-методичний посібник. – Рівне: Тетіс, редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2012. – 52 с.

Лопацька Н.М. Історія Стародавнього світу: навчально-методичний посібник. – Рівне: Тетіс, редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2012. – 40 с.

Лопацька Н.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Нова історія країн Азії та Африки» для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання зі спеціальності: 014 Середня освіта (Історія), галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка. – Рівне, 2018. – 48 с.

Лопацька Н.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів-магістрів денної форми навчання зі спеціальності: 014 Середня освіта (Історія), галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка. – Рівне, 2018. – 32 с.

Лопацька Н.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Історія Стародавнього світу» для студентів І курсу денної форми навчання зі спеціальності: 014 Середня освіта (Історія), галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка. – Рівне, 2018. – 38 с.

Стажування та підвищення кваліфікації

2018 рік Національний університет «Острозька академія»

LEVDER ANDRII IVANOVYCH

PhD in Pedagogy, Associate Professor of Department of History, Deputy Head of History Department.

Read more
СТАРЖЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Кандидат історичних наук. Старший викладач кафедри історії

У 2015 році Старжець В. І. закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобув кваліфікацію історика, вчителя історії.

Контакти: starzhets92@gmail.com
e-mail: 

 

Детальніше

Освіта

У 2015 році Старжець В. І. закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобув кваліфікацію історика, вчителя історії.

Наукові ступені та вчені звання

У 2019 році в спеціалізованій вченій раді Д 48.125.02 Національного університету «Острозька академія» захистив дисертацію на тему: «Боротьба радянської влади і українського підпілля за вплив на освітній простір західних областей УРСР у післявоєнний період (1944–1953 рр.)» та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

Основні наукові праці

Наукові публікації у виданнях, що внесені до міжнародних наукометричних баз, рекомендованих МОН України

Старжець В. І. Відновлення радянської системи шкільної освіти в західноукраїнському регіоні після війни (1944–1953 рр.). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К.: «Видавництво «Гілея», 2017. Вип. 117 (2). С. 48-52.

Старжець В. І. Ідеологізація навчально-виховного процесу у педагогічних училищах Західної України (1944-1953 рр.). Емінак: науковий щоквартальник. Київ-Миколаїв: Науково-дослідний центр «Лукомор’є» Інституту археології НАН України, 2018. № 1 (21). Т. 1. С. 98-103.

Старжець В. І. Студентство Західної України під тиском радянської тоталітарної системи (1944-1953 рр.). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К.: «Гілея», 2018. Вип. 134. С. 103-107.

Старжець В. І. Молодіжні націоналістичні організації на Волині в післявоєнний період 1944–1953 рр. у радянській та українській історіографії. Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. Луцьк.: «Гельветика», 2021. Вип. 24. С. 36-40.

Давидюк Р., Жив’юк А., Старжець В. Перезавантаження західноукраїнського освітнього простору: комуністичні виклики і націоналістичні відповіді (1944–1953 рр.). Проблеми гуманітарних наук: зб. наукових праць Дрогобицького держ. педагогічного ун-ту імені І. Франка. Серія. Історія. Дрогобич.: «Гельветика», 2021. № 7/49. С. 54-71. (Особистий внесок 35%).

Публікації у періодичних виданнях, що включені до переліку

наукових фахових видань України

Старжець В. І. Пропагандистська діяльність українського націоналістичного підпілля серед вчительства та шкільної молоді (1944-1953 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 2016. Вип. 28. С. 109-120.

Старжець В. І. Опір шкільної молоді радянському тоталітарному режимові у західних областях УРСР (1944-1953 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 2017. Вип. 29. С. 70-75.

Старжець В. І. Ідеологізація навчально-виховного процесу у вищій школі західних областей УРСР (1944–1945 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету: Серія «Історія». 2018. Вип. 2. Ч. 2. С. 120-124.

Данильчук В. Р., Старжець В. І. Державна програма «Реабілітовані історією» як важлива складова формування політики пам’яті в Україні (за матеріалами книг, виданих у Рівненській області). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. 2019. Вип. 7. С. 181-185. (Особистий внесок 60%).

Старжець В. І. Відновлення діяльності педагогічних училищ Західної України в післявоєнний період. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2021. Вип. 32. С. 11-16.

Наукові публікації у колективних монографіях

Старжець В. І. Вчителі-східняки в умовах протистояння між радянською владою і українським підпіллям у західних областях УРСР (1944-1953 рр.). Міжнаціональні відносини в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст. Західні землі: монографія / від. ред. І. Патер, упоряд. М. Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. 698 с. (С. 459-477).

Давидюк Р., Жив’юк А., Старжець В. Повсякденне життя вчителів Рівненщини в умовах протистояння між радянською владою і українським підпіллям (1944–1953 рр.). Повсякденне життя населення західних областей України у перші повоєнні роки (1944-1953): колективна монографія / відп. ред. В. Ільницький. Львів – Торунь, Liha-Pres, 2021. 426 с. (С. 154-170).

Публікації у матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій

Старжець В. І. Становище педагогічних кадрів західноукраїнських шкіл в післявоєнний період (1944-1953 рр.). Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21-22 квітня 2017 року). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Ч. 2. С. 23-26.

Старжець В. І. Розвиток педагогічної освіти в Рівненській області (1944-1953 рр.). Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. Рівне: РВВ РДГУ. 2017. С. 291-293.

Старжець В. І. Підпільні організації учнівської молоді м. Рівного у післявоєнний період. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 30-31 березня 2018 року). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 81-84.

Старжець В. І. Вища педагогічна освіта західної України у післявоєнний період. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Історико-філософські дослідження молодих учених» (26 квітня 2018 року). Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. С. 231-233.

Старжець В. І., Давидюк Р. П. Освіта як поле бою: західноукраїнська школа у протистоянні радянської влади та націоналістичного підпілля (1944-1953 рр.). Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих  науковців. Рівне: РВВ РДГУ. 2018. С. 283-284.

Старжець В. І. Видавничо-пропагандистська діяльність ОУН серед молоді (1944-1953 рр.). Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали XIІ Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне: РВВ РДГУ. 2019. С. 225-227.

Старжець В. І. Пропагандистська діяльність ОУН серед молоді у Західній Україні (1944–1953 рр.). «Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук»: Матеріали міжнародної конференції (м. Полтава, 22-23 травня 2020 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. Ч. 1. С. 134-138.

Старжець В. І. Освіта у західноукраїнському регіоні в 1944–1953 роках. Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали XIІІ Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне: РВВ РДГУ. 2020. С. 334-335.

Старжець В. І. Шкільна освіта у західноукраїнському регіоні в 1944–1953 роках. International scientific and practical conference «Political science, philosophy, history and sociology: development areas and trends in Ukraine and EU». Wloclawek, Republic of Poland, October 30–31, 2020. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 152. С. 74-77.

Стажування та підвищення кваліфікації

Рішенням атестаційної комісії відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації, від 08. 04. 2020, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».