Факультет географії, історії та туризму

Історія створення та формування факультету

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука є на Рівненщині єдиним вищим навчальним закладом, що готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів географічного фаху. Підготовка фахівців за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія» в університеті розпочалася з вересня 2001 року на базі кафедри екології і охорони навколишнього середовища (завідувач – кандидат технічних наук, професор Харченко Б. І.). Засновниками спеціальності були викладачі цієї кафедри: доктор географічних наук, професор Будз М. Д.; кандидат сільськогосподарських наук Олійник В. С. Упродовж 2003-2004 років кафедру екології і охорони навколишнього середовища було реорганізовано шляхом виокремлення двох самостійних кафедр – географії, біології. Становлення цих кафедр створило передумови для створення у 2006 році природничо-географічного факультету, який увійшов до складу Інституту педагогічної освіти. Першим деканом природничо-географічного факультету був кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, доцент Грицик Олександр Борисович. З вересня 2013 року по серпень 2015 на посаді декана працював к.геогр.н., доцент Романів А.С. Нині в. о. декана природничо-географічного факультету МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука є доктор географічних наук, професор Калько Андрій Дмитрович.

З часу заснування факультету зріс його науковий потенціал, накопичено досвід підготовки вчителів географії, біології, налагодилася співпраця із науковими, освітніми закладами та громадськими організаціями області, України та зарубіжжя, на базі факультету сформувався активний осередок туристсько-краєзнавчої діяльності.

Важливими етапами у діяльності факультету стало отримання у 2007 році ліцензії на підготовку магістрів за спеціальністю 8.04010401 «Географія», перші дипломи магістрів географії уже у 2008 році отримали 8 випускників. Також 2008 рік ознаменувався тим, що відбувся перший випуск студентів-географів післядипломної форми навчання.

У вересні 2011 року, завдяки зусиллям викладачів факультету, університет отримав ліцензію на підготовку бакалаврів за напрямами 6.140103 «Туризм» і 6. 040102 «Біологія».

Зараз навчальна діяльність факультету спрямована на підготовку вчителів географії та біології загальноосвітніх шкіл за напрямами «Географія» та «Біологія» із спеціалізаціями, а також на підготовку фахівців для закладів туристичної сфери за напрямом «Туризм».

Кадровий потенціал

Природничо-географічний факультет має висококваліфіковані кадри, спроможні професійно розв’язувати сучасні проблеми в галузі фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, здійснювати підготовку фахівців із достатнім науковим рівнем, а також із високим рівнем практичних навичок. Випусковими кафедрами факультету є кафедра географії і туризму та кафедра біології.

Кафедра географії і туризму належить до фахових випускових за напрямами підготовки «Географія», «Туризм» і посідає чільне місце серед інших структурних підрозділів природничо-географічного факультету та університету. Безпосередньо на випусковій кафедрі географії і туризму працює 11 осіб. Серед них: 1 доктор географічних наук, професор (Калько А.Д.); 4 кандидати наук, доценти (Олійник В.С., Осіпчук І.О., Яроменко О.В., Басюк Т. О.). У всіх викладачів кафедри науково-педагогічна спеціальність відповідає дисциплінам, які вони викладають. Випускову кафедру географії і туризму очолює доктор географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, професор кафедри географії і туризму Калько Андрій Дмитрович.

Матеріальна база

Матеріально-технічна база природничо-географічного факультету включає достатню кількість аудиторій, лабораторій, навчальних і адміністративних площ та технічних засобів навчання для забезпечення належного рівня підготовки фахівців за напрямами підготовки «Географія», «Біологія», «Туризм».

У розпорядженні факультету 8 спеціалізованих кабінетів: соціально-економічної географії, геолого-палеонтологічний музей, зоологічний музей, кабінет туристично-краєзнавчої роботи, лабораторія геоінформаційних технологій, кабінет ботаніки, формується лабораторія фізіології людини і тварини та кабінет методики навчання біології.

Гордістю факультету є унікальний зоологічний музей сформований доцентом  кафедри біології Ростиславом Ростиславовичем Шикулою.

Експозиція музею – це результат багаторічної кропіткої праці та затрачених зусиль і коштів. За 30 років Р.Р. Шикула зібрав понад 2500 екземплярів рідкісних тварин, здебільшого безхребетних. Більшість експонатів є рідкісними для України, адже це екзотичні мешканці морів, океанів, дощових екваторіальних лісів та саван. Чималу частину колекції складає відділення, в якому представлені комахи Африки, Південної Америки, Південної і Південно-Східної Азії. Різноманіття ентомофауни України представлене колекціями жуків, метеликів, перетинчастокрилих, клопів та інших членистоногих.

З метою поповнення колекції новими експонатами та збору фото-відеоматеріалу про життя тварин Р.Р. Шикула здійснює експедиції у найвіддаленіші куточки планети. У 2008 р. були здійснені експедиції  в Сахару, до Лівійської та Аравійської пустелі, в Аравійські гори та на Червоне і Середземне море. В 2009 р. було проведено дослідження островів Ява, Суматра, Борнео, Балі, Комодо, Нова Гвінея, та узбережних зон Індійського океану. Колекцію поповнили нові види тропічних комах, молюсків, коралів та інших тварин. Улітку 2012 року Р.Р. Шикула півтора місяці подорожував у країнах Південної Америки. У пошуках експонатів для музею він відвідав Колумбію, Венесуелу, Еквадор, Бразилію, Гайану, Галапагоські та Карибські острови.

Експонати колекції використовуються у лекційних, практичних та лабораторних заняттях студентів, що дозволяє досягнути максимальної ефективності навчального процесу засобами музейної педагогіки.

Після отримання ліцензії на підготовку фахівців-географів викладачі університету розпочали роботу по формуванню мінералогічної та петрографічної колекцій. З власних фондів надали зразки доктор географічних наук, професор Будз М.Д., кандидат сільськогосподарських наук, доцент Олійник В.С., кандидат географічних наук, доцент Романів А.С. Геологічний фонд зростав за рахунок поповнення його експонатами, зібраними студентами природничо-географічного факультету під час літніх практик, привезеними викладачами із туристських подорожей.

У вересні 2011 року на базі природничо-географічного факультету у спеціально обладнаній аудиторії почав функціонувати геологічний музей-лабораторія, який був створений завдяки співпраці університету з Обласною станцією юних туристів. Найбільш цікаві та унікальні зразки експонуються у приміщенні музею. Всього у фонді музею налічується понад 1300 експонатів, з них 750 – передані університету відповідно до угоди про співпрацю із станцією. Значну частину геологічних фондів музею становить мінералогічна колекція (сульфіди, окисли і гідроокисли, силікати, фосфати, карбонати, сульфати, галоїди). Петрографічна колекція представлена практично усіма видами гірських порід. Є також зразки техногенних порід, корисних копалин та незвичайних утворень.  Велику роботу щодо упорядкуванню та збереженню колекцій провадить керівник музею-лабораторії, працівник станції юних туристів Н.П. Волненко, залучаючи до цієї справи учнівську і студентську молодь.

У навчальному процесі використовується багата відео-колекція навчальних та документальних фільмів для проведення занять, частина з яких відзнята і змонтована силами самих викладачів.

Музеї виконують також важливу просвітницьку функцію, оскільки його відвідувачами є школярі не лише м. Рівного, а й всієї Рівненської області та сусідніх областей.

Науково-педагогічні працівники факультету активно залучаються до освітніх проектів, розробляють інноваційні навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу та впроваджують нові методи та технології навчання.

 Науково-дослідна робота та співпраця з іншими установами та закладами

Невід’ємним атрибутом діяльності факультету є науково-дослідна робота його колективу. Наукові здобутки представлені монографіями, навчально-методичними розробками, патентами.

Викладачі та студенти природничо-географічного факультету постійно беруть участь у роботі науково-теоретичних, науково-практичних конференцій з сучасних проблем географії, біології, краєзнавства та туризму. Тільки за останні 3 роки викладачами факультету було організовано проведення ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному та локальному рівнях»  (м. Рівне,); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Географія Рівненщини та суміжних областей» (м. Рівне,); взято участь у ролі співорганізатора V Міжнародної науково-практичної конференції «Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях» (м. Барановичі, Білорусь).

Актуальним напрямом роботи факультету є участь у розв’язані важливих регіональних проблем соціально-економічного розвитку. Зокрема, науковці факультету тісно співпрацюють із органами місцевого самоврядування по розробці рекомендацій щодо використання географічних підходів до регіональної політики та туристичної індустрії. Кафедра географії і туризму брала активну участь у реалізації Стратегії сталого розвитку Рівненської області «Західна брама» за такими її напрямками: розвиток туризму, агрологістика, освіта.  Науковців кафедри географії і туризму запрошують для участі в роботі Регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій при Рівненській обласній адміністрації.

Кафедри факультету співпрацюють з науковими установами, організаціями, органами державного управління та вищими навчальними закладами України. Тісні наукові зв’язки склалися з географічними факультетами Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету імені Тараса Шевченка, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, а також з  Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Налагоджено співпрацю з кафедрою туризму університету імені Яноша Кодолані (Угорщина), кафедрою природничо-математичних наук Барановицького державного університету (Білорусь), Вищою школою туризму і екології в Сухій-Бескидській (Республіка Польща).

На науково-методичній базі факультету проводять свої дослідження учні Малої академії наук, гуртківці Станції юних туристів. Кафедри факультету здійснюють науковий супровід секції географії і краєзнавства, метеорології, геології, біології у Рівненській Малій академії наук. Викладачі факультету є авторами програм для проведення гурткової роботи у структурі Малої академії наук, задіяні як голови та члени журі на обласному конкурсі-захисті учнівських науково-дослідницьких робіт. Підготовлений колективом кафедри географії і туризму навчально-методичний посібник за редакцією доц. Романів О.Я. «Учнівські науково-дослідницькі роботи з географії: методологія та методика» у 2012-2013 навчальному році отримав найвищу відзнаку на конкурсі навчальних видань для позашкільної освіти, який проводило Міністерство освіти і науки України.

За час існування на факультеті сформувалися свої традиції наукової роботи із студентами. Щорічно переможці університетських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт беруть участь у всеукраїнських студентських фахових олімпіадах та конкурсах науково-дослідницьких робіт з географії, туризму. Зауважимо, що наші студенти на всеукраїнських олімпіадах та конкурсах є єдиними представниками приватних вищих навчальних закладів.

Щороку студенти факультету друкують близько 15 наукових публікацій у співавторстві із науковими керівниками та одноосібно, представляють результати власних досліджень на студентських наукових конференціях (Дніпропетровськ, Київ, Тернопіль, Харків, Житомир). При захисті дипломних робіт магістрів впроваджено як обов’язковий елемент використання мультимедійних технологій та підготовку автореферату магістерського дослідження.

 Навчальні та виробничі практики

Особливістю навчання на факультеті є те, що в навчальному плані напрямів підготовки факультету традиційно велику роль займають навчальні та виробничі практики. За їх тривалістю та різноманітністю факультет є безперечним лідером в університеті.

Літні навчальні практики призначені для закріплення теоретичних знань і оволодіння польовими, інструментальними й експериментальними методами вивчення природних та соціально-економічних геосистем в цілому та їх окремих компонентів. Майбутні вчителі географії та біології отримують навички використання спеціальних геодезичних, метеорологічних, гідрологічних та інших приладів, якими оснащені спеціалізовані аудиторії, на практиці освоюють сучасні геоінформаційні системи.

Базами для проведення практик є національні парки Карпатського регіону, заповідні території Рівненщини, Львівщини та Волині, Рівненський зоопарк, аерометеорологічна станція міста Рівного, спелеологічні об'єкти Тернопільщини, місця розробок корисних копалин. Для проведення практик укладений договір з кафедрою фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка про проходження студентами комплексної фізико-географічної практики на базі Чорногірського географічного стаціонару.

Під час економіко-географічної практики студенти відвідують промислові підприємства м. Рівного.

Студенти-туризмознавці проходять практики на підприємствах туристичної індустрії – у туристичних операторах чи туристичних агенціях, готелях, ресторанах, санаторно-курортних закладах. Тут вони знайомляться із технологією обслуговування туристів, проводять збір інформації для виконання курсових та дипломних робіт. На підставі укладених договорів студенти факультету мають змогу проходити практику на базі кращих 5 зіркових готелях Туреччини, стажування в Іспанії.

Педагогічна практика проводиться на базі загальноосвітніх закладів. З метою якісного проведення педагогічної практики укладені угоди із школами міста, які мають достатню матеріально-технічну базу (№13, 18, 25, 20). Керують педагогічною практикою відомі вчителі-методисти міста, вчителі вищої категорії. А студенти магістратури педагогічну асистентську практику проходять на базі кафедр факультету

 Виховна та туристсько-краєзнавча діяльність факультету

На факультеті багато уваги приділено організації змістовного проведення студентами вільного від навчальної діяльності часу. З 2011 року на природничо-географічному факультеті щорічно проводиться інтелектуальне змагання – «Турнір географів» серед студентів різних курсів. Магістри кафедри географії і туризму під час асистентських практик проводять тематичні «Брейн-ринги» для студентів факультету.

туризм

Традиційним є проведення публічних лекцій викладачами факультету до Дня туризму із трансляцією їх в онлайн-режимі на сайті факультету, зустрічі із ветеранами спортивно-туристського руху, організація фотовиставок, масові виїзди студентів та викладачів на відпочинок у природному середовищі під час Дня туризму.

Студенти природничо-географічного факультету є традиційними учасниками Молодіжного фестивалю української туристичної пісні «Бабине літо», що проводиться щороку наприкінці вересня на території відпочинкового осередку «Верещиця» у Яворівському національному природному парку на Львівщині.

Значну увагу на факультеті приділяють туристично-краєзнавчій роботі. Організовуються екскурсії по визначних місцях України, туристичні походи для студентів. Факультет тісно співпрацює з управлінням культура та туризму Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненським обласним осередком Федерації спортивного туризму України, Станцією юних туристів. Студенти спеціальності та викладачі кафедри беруть участь у щорічному обласному чемпіонаті по туризму серед педагогічних працівників, відкритому чемпіонаті України з туризму та інших заходах.

Викладачі і студенти факультету неодноразово ставали переможцями всеукраїнських чемпіонатів зі спортивного туризму, вони беруть участь у спортивних туристських походах (в тому числі категорійних) у Карпатах та Криму, а також за кордоном – на Кавказі, Альпах, Приполярному Уралі, у Скандинавії.

На базі кафедри географії і туризму проводяться засідання Рівненського обласного осередку Федерації спортивного туризму України, а також діють курси інструкторів та старших інструкторів з туризму.

У лютому 2012 року з ініціативи викладача кафедри географії і туризму О.І. Токара в університеті був створений туристичний клуб «СалаМандри МЕГУ», який згуртував прихильників активного способу життя та спортивного туризму.

Турклуб започатковує нові традиції університету, організовуючи туристсько-краєзнавчі подорожі для студентів та працівників університету, посвяту студентів-першокурсників у туристи. Традиційними стали походи вихідного дня. Турклуб співпрацює із Федерацією спортивного туризму Рівненської області, активно долучається до всіх заходів, які проводяться КЗ «Обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненької обласної ради.

Клуб функціонує цілорічно. Зокрема, осінньо-зимовий сезон туристи-ентузіасти використовують для проведення спелеологічних експедицій. Новорічні та Різдвяні свята члени клубу зустрічають традиційно у зимових Карпатах.

Навіть у час літніх відпусток і канікул клуб не припиняє своєї діяльності. У цей час його учасники здійснюють категорійні спортивні туристські походи у гірські райони світу. Членам клубу і водна стихія під силу. Літній час – найкращий період для проведення водних сплавів. Членами тур клубу було організовано зимове сходження на вершини Говерла і Петрос в Карпатах, водний сплав ІІ категорії складності по річках Чорний Черемош та Прут, водний сплав І категорії складності по річці Случ, пішохідний похід І категорії складності в Карпатах, прийнято участь у кількох спортивно-туристських заходах області.

Членами клубу можуть бути усі бажаючі студенти та працівники університету, аспіранти, випускники. Діяльність клубу ставить за мету зростання туристського досвіду студентів, опанування ними вмінь і навичок, необхідних для учасників самодіяльного спортивного туризму, забезпечення належної фізичної і технічної підготовки учасників туристських заходів  та розширення краєзнавчих обріїв молоді.

Основними завданнями турклубу є виховання гармонійно розвиненої особистості, організація дозвілля студентської молоді; екологічне, патріотичне та моральне виховання, організація туристських, екологічних, краєзнавчих та комплексних експедицій, подорожей, зльотів, змагань.

 Соціальна активність

Студенти та викладачі факультету займають активну соціальну та громадську позиції, тому наукова, освітня та просвітницька діяльність факультету виходить далеко за межі стін університету. Довкола факультету гуртується робота Рівненського відділенні Українського географічного товариства.

З метою популяризації географічних, біологічних знань та туризму для учнів старших класів Рівненщини та інших областей щороку проводиться заочний інтелектуальний конкурс «20 слів» у трьох номінаціях: «20 слів: біологія», «20 слів: географія», «20 слів: туризм». У 2013 році факультет реалізував інноваційну ідею – було проведено конкурс «Географічні перегони» у форматі своєрідного веб-квесту в соціальних мережах.

Влітку 2008 року за фінансової підтримки ректора Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука професора А.С. Дем'янчука викладачами кафедри географії і туризму було започатковано акцію «Прапор університету на найвищих вершинах світу». За 2008-2013 роки було підкорено вершини Ельбрус (Кавказ), Монблан, Гросглокнер (найвища вершина Високий Тоуерн у Альпах, найвища точка Австрії), Народну (найвища точка Уральських гір, що розташована у Приполярному Уралі), Гельхепігген (Скандинавські гори), Герлаховський Штіт (Карпати, Словаччина), Лайма-Ліхелі (найвища вершина Сванецького хребта Кавказу, Грузія), Рорайма (Гвіанське нагір’я, Венесуела) та ряд вершин Індонезії. Здійснено експедицію в Національний геологічний парк «Чері» (Іспанія).

Традиційним є також щорічне підняття прапору університету студентами та викладачами  природничо-географічного факультету на найвищу вершину Українських Карпат – г. Говерлу.

Хід акції висвітлювався у всеукраїнському виданні «Крєзнавство. Географія. Туризм.», на телеканалі «Сфера-ТВ», а також на сайтах університету, факультету та в університетській газеті «Сьомий поверх»

Враховуючи у своїй роботі запити ринку праці, працівники факультету впроваджують гнучкі форми організації навчального процесу, проводять активну діяльність з використанням веб-ресурсів, соціальних мереж. На сьогоднішній день активно функціонують сайт факультету (http://pgf.rv.ua),  Інтернет-портал “Географіка” http://geografica.net.ua (модератор – викладач кафедри географії і туризму Віктор Шкіринець), створено групу «Природничо-географічний факультет МЕГУ» в контактах та facebook, персональні сторінки окремих викладачів.

Основні цілі і завдання факультету на найближче майбутнє – гармонійне поєднання академічних програм в навчанні студентів суміжних освітніх напрямів географії, біології, туризму.

Геологічний музей 

Після отримання ліцензії на підготовку фахівців-географів, викладачі університету розпочали роботу з формування мінералогічної та петрографічної колекцій. З власних фондів надали зразки д.геогр.н., професор Будз М.Д., к.с.-г.н., доцент Олійник В.С., к.геогр.н., доцент Романів А.С. У вересні 2011 року на базі природничо-географічного факультету у спеціально обладнаній аудиторії почав функціонувати геологічний музей-лабораторія, створений завдяки співпраці університету з Обласною станцією юних туристів. Всього у фонді музею налічується понад 1300 експонатів, з них 750 -передані університету відповідно до угоди про співпрацю зі станцією. Роботу з упорядкування та збереження колекцій веде керівник музею-лабораторії, працівник станції юних туристів Н.П. Волненко, залучаючи до цієї справи учнівську і студентську молодь.