Центр забезпечення якості освіти

У ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» відповідно до Закону України «Про вищу освіту» створений центр забезпечення якості освіти. Головною метою створення Центру забезпечення якості  в університеті є забезпечення впровадження, функціонування та постійне поліпшення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти відповідно до вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», національних і європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти.

Перевагами впровадження системи забезпечення якості освіти є:

підвищення якості надання освітніх послуг, поінформованості про це та врахування потреб і очікувань замовників освітніх послуг;

впорядкування і регламентування (виконання послідовності дій відповідно до затверджених процедур) діяльності;

раціональне та ефективне використання ресурсів, особливо людських;

посилення конкурентоспроможності університету.

Університет системно займається розробкою та активним впровадженням новітніх механізмів забезпечення якості освітнього процесу – вирішенням важливого завдання, що стоїть перед всією вищою освітою сьогодні.

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті створена з метою:

– створення та підтримки умов для якісної підготовки конкурентоспроможних на ринку праці висококваліфікованих фахівців відповідного рівня, здатних до ефективної професійної діяльності і готових до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності;

 • конкретизації змісту процедур контролю якості;
 • гарантування відповідності умов освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, а також потребам зацікавлених сторін і суспільства;
 • розподілу сфер відповідальності за функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті ґрунтується на таких принципах:

 • відповідності європейським та національним стандартам якості вищої освіти;
 • автономності Університету, відповідального за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • системності в управлінні якістю освітнього процесу;
 • комплексності в управлінні процесом контролю якості освітньої діяльності та вищої освіти;
 • систематичності у здійсненні моніторингових процедур з якості;
 • неперервності підвищення якості.

До основних завдань системи забезпечення якості освіти належать:

 • формування єдиного розуміння критеріїв якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету і способів їх оцінки;
 • формування системи індикаторів, які дозволяють оцінити і підтвердити якість освітнього процесу;
 • збір, аналіз та інтерпретація інформації про якість освітнього процесу;
 • виділення основних чинників, що впливають на якість освітньої діяльності, прогнозування та попередження негативних змін у якості освіти.

Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;

9) інших процедур і заходів.

Інституційна структура внутрішньої системи забезпечення якості являє собою сукупність структурних підрозділів, що забезпечують якість освітньої діяльності та якість вищої освіти ЗВО за допомогою реалізації покладених на них функцій.

Мета функціонування інституційної структури внутрішньої системи забезпечення якості – створення та реалізація умов для якісної підготовки висококваліфікованих фахівців відповідного рівня та спеціальності, конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних, відповідальних, які вільно володіють своєю професією, орієнтуються в суміжних сферах діяльності, здатних до ефективної професійної діяльності на рівні світових стандартів, готових до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності.