Умови публікації

УВАГА! 

Подача статті до редакції у будь-який спосіб з метою її публікації автоматично означає згоду автора (авторів) з умовами Ліцензійного договору

УМОВИ ПУБЛИКАЦІЇ
у збірнику наукових праць ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ»

  1. До друку приймаються статті, які мають наукову і практичну цінність. Автор має право подати тільки одну наукову статтю до одного номера, яка раніше не публікувалася. Стаття повинна бути оформлена у відповідності до «Вимог до статей».
  2. До редакції подається електронний варіант статті і заявки для її попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам збірника рецензентами. За умови позитивного рішення в редакцію направляється копія квитанції про оплату і метадані статті англійською мовою (250 слів) для розміщення у наукометричних базах. Всі матеріали в редакцію направляються на електронну пошту E-mail: boreiko.volodymyr@megu.edu.ua
  3. Метадані – це розширена англомовна анотація не менше 250 слів (2000 знаків). Структура метаданих повинна включати: Проблему (вступ) – Introduction; Мету – Purpose; Методи дослідження – Methods; Результати дослідження – Results; Наукову новизну результатів дослідження – Originality; Висновки та пропозиції – Conclusion .
  4. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку статті і здійснювати зовнішнє рецензування у відповідності до Положення про рецензування. Негативне рішення щодо публікації статті повідомляється автору. Стаття може бути повернена на доопрацювання. За умови позитивного рішення про публікацію статті автор отримає відповідне рішення та повідомлення про суму, яку потрібно оплатити на рахунок № UA 783333910000026001060262893 в АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 24171048, отримувач: ПВНЗ ««Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (у квитанції необхідно навести прізвище та ініціали автора і зазначити – за публікацію статті у збірнику наукових праць).
  5. У збірник приймаються статті обсягом 8-12 повних сторінок  разом з анотаціями та ключовими словами українською і англійською мовами, рисунками, таблицями та списком використаної літератури. Вартість публікації однієї сторінки – 40 грн. для сторонніх дописувачів та 20 грн. для працівників ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». Одноособові статті докторів наук та науковців із зарубіжних закладів – партнерів університету друкуються безоплатно.
  6. Статті друкуються тільки за умови отримання редакцією копії квитанції про оплату. Автор (и) отримає (ють) 1 (один) екземпляр збірника на адресу Нової пошти зазначену в його (їхній) заявці, або самостійно – в редакції.
  7. Одноособові статті авторів, які не мають наукового ступеня, розглядаються редакцією тільки за умови наявності завірених у встановленому порядку письмової рецензії доктора наук за напрямом дослідження, або рекомендації наукового керівника з науковим ступенем. Без подачі рецензії (рекомендації) попередній розгляд таких статей редакція здійснювати не буде. Відомості про рецензента (наукового керівника) друкуються у збірнику після тексту статті із зазначенням прізвища, імені, по батькові, наукового ступеня, вченого звання, місця роботи, посади, міста, країни).
  8. Редакція не несе відповідальності за викладену у статтях інформацію. Автори несуть відповідальність за оригінальність тексту статей (плагіат), точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритій публікації.
  9. Автори дають згоду на збір та обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних у відповідності з вимогами Закону України № 2297-VI «Про захист персональних даних від 01.06.2010 р.
  10. Додаткову інформацію, щодо вимог до публікації статті, її проходження, друку та розсилки можна отримати за електронною адресою: boreiko.volodymyr@megu.edu.ua