Школа Лідера

Положення про школу лідера
План роботи школи лідера

Сучасне суспільство періодично переживає різного роду кризи, які, безсумнівно, відбиваються і на студентській молоді, котра визначає багато в чому стратегію розвитку різноманітних сфер діяльності. У сучасному світі зміни відбуваються щодня, висуваються нові вимоги до лідера, який повинен мати розвинутий емоційний інтелект, бути мобільним, вміти відстоювати інтереси – як свої, так і групи. Такі ж вимоги висуваються і до лідера у студентському віці, коли відбувається формування лідерських здібностей і якостей.

Школа лідера

Школа лідера Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука заснована при ЦЕГВСМ спрямовує свої зусилля саме на розвиток і вдосконалення лідерських здібностей студентів, які є офіційними і неофіційними лідерами академічних груп та окремих мікрогруп. Така форма роботи дозволяє відстежувати актуальні проблеми, які є в учасників, сприяє усвідомленню ними своїх індивідуально-типологічних особливостей, а також їх ефективному використанню у своїх колективах. Формування успішних лідерів передбачає перенесення здобутих знань і навичок у середовище студентства, що забезпечує більшу результативність виховної роботи в університеті.

ціу

Мета Школи лідера – це вдосконалення лідерських здібностей студентів для кращого функціонування студентського колективу університету.

школа 2

Завдання Школи лідера – це поглиблення знань студентів про самих себе, свої психологічні особливості, усвідомлення ними своїх дій і думок, зміцнення позитивних якостей особистості, набуття навичок адекватної поведінки у певних соціальних ситуаціях; відпрацювання організаторських та комунікативних здібностей, що характеризують особу лідера групи; формування стратегії дій лідерів з перенесення здобутих знань і навичок на весь студентський колектив.

чціч

Учасники Школи лідера отримують можливість удосконалити:

- лідерські навички відстоювати свою позицію,

- майстерність планування,

- мистецтво працювати самостійно та в команді, взаємодіяти як єдине ціле,

- організаторські уміння,

акуцка

- вміння оцінювати та використовувати власний потенціал і потенціал команди. Працюючи за певною програмою (корекційно-розвивальна робота,  інформаційне повідомлення, експрес – діагностика, мозковий штурм, тренінгові вправи, рольові ігри, бесіди, обговорення, театралізовані ігри, зустрічі з відомими особистостями, круглі столи, диспути, дискусії, конкурси) створюються умови, в яких учасники зможуть:

- виявити особливості поведінки лідера,

- працювати над використанням своїх лідерських якостей,

- дізнатися про свою роль у команді, ефективну взаємодію з іншими членами,

- дізнатися про свої сильні та слабкі сторони, щоб використовувати їх під час вирішення різних ситуацій,

- випробувати різноманітну стратегію поведінки та зрозуміти свій власний стиль роботи,

- усвідомити свої приховані можливості та власний потенціал,

- стати лідером, який надихає інших до дій завдяки власному прикладу,

- працювати над своєю унікальністю.

епнрго