Наукові досягнення університету

Науково-дослідна робота Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука спрямовується на залучення провідних науковців університету до загальноукраїнського і світового наукового простору, а також використання міжнародного досвіду для розв’язання важливих наукових завдань, спрямованих на підвищення ефективності розвитку національної економіки та якості вищої освіти, вирішення гуманітарних, технічних та природничо-географічних проблем.

Для цього університетом налагоджена тісна співпраця у науковій сфері із зарубіжними вищими навчальними закладами – партнерами із Бельгії, Білорусі, Грузії, Естонії,  Ізраїлю, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Чехії.

У рамках загальноуніверситетської комплексної наукової теми «Виховання учнівської та студентської молоді на ідеях гуманізму та просвітництва» (державний реєстраційний номер 0118U001567), дослідження за якою очолює Заслужений працівник освіти України д.пед.н., проф. Дем’янчук А. С., в університеті діють наукові школи під керівництвом: д.ф.-м.н., проф. Джуня Й. В. (тема НДР «Інструменти некласичного інтелектуального аналізу даних: теоретичне обґрунтування та програмне забезпечення», державний реєстраційний номер 0118U001564), д.е.н., проф. Борейка В. І. (тема НДР «Фінансово-економічні та управлінські механізми регулювання розвитку національної економіки в умовах глобалізації», державний реєстраційний номер 0118U001562), д.геогр.н., проф. Калька А. Д. (тема НДР «Мінеральні та рекреаційні ресурси Рівненщини: економіко-географічні та туристичні аспекти», державний реєстраційний номер 0118U001569), д.соц.ком., проф. Мітчук О. А. (тема НДР «Функціонування сучасної ліберальної інформаційної культури в системі соціальних комунікацій», державний реєстраційний номер 0118U001563), д.пед.н., проф. Красовської О. О. (тема НДР «Професійна підготовка майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи в умовах ступеневого навчання», державний реєстраційний номер 0118U001565), к.і.н., доцента Жив’юка А. А. (тема НДР «Актуальні проблеми дослідження репресій радянського тоталітарного режиму в Україні», державний реєстраційний номер 0118U001568) та к.т.н., доцента Юскович-Жуковської В. І. (теми НДР «Програмна модифікація методів штучного інтелекту для аналізу графічної інформації на анти плагіат on-line», державний реєстраційний номер 0118U003103 та «Створення та впровадження автоматизованої системи керування процесом навчання в електронному освітньому просторі», державний реєстраційний номер 0118U003104).

Вагомість досягнень університету у сфері налагодження тісної співпраці із зарубіжними навчальними закладами підтверджується включенням його провідних науковців до міжнародних академій та нагородження їх відзнаками зарубіжних країн.

Президент

Так, ректор університету, Заслужений працівник освіти України, професор Дем’янчук Анатолій Степанович є Академіком Академії наук вищої школи України, Дійсним членом Міжнародної педагогічної академії, Дійсним членом Академії педагогічних і соціальних наук України, віце-президентом Європейської асоціації безпеки, Почесним доктором Крайовей Ізби Едукації (м. Краків, Польща), Почесним доктором Інституту імені Яноша Кодолані (м. Секешфехервар, Угорщина). Під керівництвом проф. Дем’янчука А. С. захищено 14 кандидатських дисертацій. Він є автором понад 200 наукових статей, 5 підручників, 3 науково-методичних посібників та 2 монографій. Професор Дем’янчук А. С. є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки. З 2000 до 2002 року він очолював Спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій у Рівненському державному гуманітарному університеті.

У науковій школі під керівництвом Дійсного члена Міжнародної педагогічної академії, Дійсного члена Європейської асоціації безпеки, професора Джуня Йосипа Володимировича здійснюється розробка основ теорії структури інформації, вивчаються питання інформаційної безпеки та теорія оцінок. У 2000 році професор Джунь Й. В. отримав науковий грант Народногосподарського факультету Братиславського університету за успішну розробку проекту «The Investigation of the random Oscillations of stock Index». Він має понад 220 наукових публікацій, з яких 40 публікацій в іноземних виданнях. Джунь Й. В. підготував 3-х кандидатів наук в галузі розробки методів математичної обробки і аналізу неприливних варіацій гравітаційного поля Землі. За цикл робіт із застосування некласичних процедур в педагогічних дослідженнях проф. Джунь Й. В. отримав медаль ім. Д. Бешенеї (Угорщина).

ДжуньЗа ініціативи та сприяння проф. Джуня Й. В. в 2015 році було підписано договір про наукове співробітництво між Миколаївською астрономічною обсерваторією (МАО) і Малою академією наук, досягнуто домовленості та організовано передачу від МАО Рівненській МАН телескопу для моніторингу навколоземного космічного простору, який встановлений на даху Рівненського будинку вчених. Результати спостережень молодих вчених надсилаються у Всеукраїнський центр моніторингу КО і NASA (США). Нова станція буде підключена до Світового банку даних спостереження за космічними об’єктами.

книга

У 2015 році університетом налагоджена співпраця щодо проведення дослідження за темою «Некласична теорія помилок вимірів», в якій проф. Джунь Й. В. розвинув Класичну теорію помилок, створену видатним німецьким математиком К. Ф. Гаусом, з Кошицьким технічним університетом (Словаччина) та іншими вітчизняними та іншими зарубіжними навчальними закладами.

Галузеві напрями наукових досліджень в університеті очолюють доктор філологічних наук, професор, академік Відділення масової комунікації Академії наук вищої школи України Шаповал Юрій Григорович; доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Борейко Володимир Іванович; доктор філософських наук, професор Матвійчук Андрій Васильович; доктор педагогічних наук, професор Красовська Ольга Олександрівна; доктор педагогічних наук, професор Поташнюк Ірина Валентинівна; доктор філологічних наук, професор Назарець Віталій Миколайович; доктор наук із соціальних комунікацій, професор Мітчук Ольга Андріївна; академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, член-кореспондент Української академії наук, Почесний працівник фізичної культури і спорту України Завацька Лілія Архипівна; кандидат історичних наук, професор Жив’юк Андрій Анатолійович; доктор педагогічних наук, професор Мединська Наталія Миколаївна; кандидат психологічних наук, доцент Михальчук Юлія Олександрівна; кандидат педагогічних наук, доцент Пагута Тамара Іванівна; кандидат технічних наук, доцент Юскович-Жуковська Валентина Іванівна.

Проф. Дем’янчук А. С. та Калько А. Д. – члени Спеціалізованих вчених рад Східно-європейського національного університету ім. Лесі Українки, проф. Назарець В. М. – член Спеціалізованої вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка, проф. Мединська Н. М. – член Спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, проф. Мітчук О. А. – член Спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові дослідження в інституті педагогічної освіти та на факультетах університету здійснюються відповідно до комплексних наукових тем:

– Інститут педагогічної освіти – «Психолого-педагогічні основи становлення творчої особистості майбутнього вчителя»;

– економічний факультет – «Фінансово-економічні та управлінські механізми регулювання розвитку національної економіки в умовах глобалізації»;

– історико-філологічний факультет – «Актуальні питання розвитку гуманітарної освіти»;

– факультет кібернетики – «Спектральні методи та задачі гідро-газодинаміки»;

– факультет здоров’я фізичної культури і спорту – «Формування і вдосконалення здоров’я в осіб різного віку в процесі фізичного виховання»;

– юридичний факультет – «Проблеми становлення Конституційного ладу України в умовах побудови громадянського суспільства і правової держави»;

– факультет журналістики – «Інформаційно-аналітичні аспекти висвітлення подій у регіональних засобах масової інформації: тематична палітра, структуризація».

Конференція

На базі університету діють наукові лабораторії, у роботі яких беруть участь більше 50 здобувачів зі складу молодих науково-педагогічних працівників університету.

В університеті на денній і заочній формах навчання здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру зі спеціальностей: 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізація – теорія і методика професійної освіти, 081 «Право», спеціалізації – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право та кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність, 122 «Комп’ютерні науки», спеціалізація – математичне моделювання та обчислювальні методи, 061 «Журналістика», спеціалізація – теорія та історія соціальних комунікацій, 051 «Економіка».

пресконференція

Як результат такої роботи в університеті за останні п'ятнадцять років захищено 14 докторських та 98 кандидатських дисертацій.

Упродовж 2015–2019 років працівниками та здобувачами наукового ступеня університету захищено 9 докторських (Назарець В. М., Мітчук О. А. Матвійчук А. В., Красовська О. О., Крупнова Л. В., Дем’янчук В. А., Мединська Н. М., Груба Т. Л., Дуліба Є. В.) та 22 кандидатських (Смусь А. Г., Ревуцька С. А., Ільків О. В., Трофімчук М. О., Коваль В. В., Боровець О. В., Хом’як О. А., Кравчук Д. В., Трусова Т. С., Романов А. Д., Будз І. Ф., Стадник О. В., Петрушко А. І., Шикула Р. Р., Боровик А. В., Дроздова О. В., Шкабаріна М. А., Богуш Л. А., Яковчук А. М., Абрамович Т. В., Собко В. Г., Семен Н. Ф.).

На сьогоднішній день в аспірантурі університету навчається 56 осіб. Над докторськими та кандидатськими дисертаціями працюють, відповідно, 11 та 43 науково-педагогічних працівників університету.

За роки існування університету проведено більше 26 Міжнародних науково-практичних конференцій, у роботі яких брали участь провідні науковці з Польщі, Словаччини, Білорусії, Росії, Бельгії, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Естонії, Чехії, Угорщини тощо.

Традиційно, кожних два роки в університеті проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті».

Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня публікуються у фаховому науковому збірнику університету «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ». За останні шість років викладачами університету видано 69 монографій, 1769 наукових статей (в тому числі 1236 у фахових виданнях); 1067 тез виступів на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Провідними науковцями університету опубліковано 220 статей у видання зарубіжних країн, в тому числі в Австрії, Англії, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Іспанії, Казахстані, Нідерландах, Німеччині, США, Польщі, Росії, Словаччині, Словенії, Чехії, Угорщині, Японії.

Професорсько-викладацький колектив університету налічує 29 докторів наук, професорів та 96 кандидатів наук, доцентів.

Науково-педагогічні працівники університету Мітчук О. А., Мединська Н. М., Красовська О. О., Мельничук Л. Б., Різун В. В., Гончаров Ю. В. є членами науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України.

Науково-педагогічні працівники університету Мітчук О. А., Дем’янчук В. А., Миронець Н. Р. та Князевич А. О. були організаторами та забезпечували виконання Міжнародних наукових грантових програм

У 2015–2019 роках декан факультету журналістики Мітчук Ольга Андріївна, професор кафедри економіки і фінансів Олієвська Мирослава Григорівна, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Ільків Олег Васильович, завідувач кафедри історії Левдер Андрій Іванович та заступник декана факультету здоровя, фізичної культури і спорту Коваль В. В. ставали переможцями конкурсу та отримували премію голови Рівненської обласної державної адміністрації молодим ученим за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

В роботі галузевих академій наук України беруть активну участь професори та доценти: Дем’янчук А. С., Джунь Й. В., Борейко В. І., Поташнюк І. В.,  Дем’янчук В. А., Артюшок К. А., Завацька Л. А.

муляренко

У 2019 році професор Демя’нчук А. С. був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, а професор Жив’юк А. А. – Грамотою голови Верховної Ради України.

В роботі національної та галузевих академій наук України беруть участь професори та доценти: Мадзігон В. М., Дем’янчук А. С., Джунь Й. В., Борейко В. І., Поташнюк І. В., Дем’янчук В. А., Артюшок К. А., Завацька Л. А., Коваль Л. А., Ткачук М. П.

Активну участь в роботі Малої академії наук України беруть доктори наук, професори та кандидати наук, доценти: Джунь Й. В., Калько А. Д., Крупський І. М., Матвійчук А. В., Мітчук О. А., Артюшок К. А., Груба Т. Л., Жив’юк А. А Золяк В. В., Мединська Н. М., Михальчук Ю. О., Миронюк В. М., Олієвська М. Г., Овдійчук Л. М., Боровець О. В., Басюк Т. О., Ясінський М. М., Яроменко О. В.

До читання лекційних курсів в університеті залучаються відомі фахівці з провідних ЗВО-партнерів України та зарубіжжя: Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського державного університету фізичної культури, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка, Тернопільського національного економічного університету, Національного університету державної податкової служби України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Університету Прикладних Наук імені Яноша Кодолані з Угорщини, Краківської Академії імені Анджея Фрича Моджевського та Великопольської Вищої соціально-економічної школи в Срьодє Великопольській із Польщі, Університетського коледжу «Артезіс» м. Антверпен з Бельгії, Католицького університету Валенсії імені Святого мученика Вісента та Валенсійського навчального центру «Престиж» з Іспанії.

На базі названих закладів вищої освіти здійснюється підготовка молодих вчених університету за різними напрямами наукових досліджень.

На факультетах університету діють студентські наукові товариства та проблемні групи, що об’єднані в університетське студентське наукове товариство «Еврика» (понад 300 студентів).

кон1

Студентське наукове товариство «Джерело» економічного факультету нараховує 65 студентів, «Пошук» історико-філологічного факультету – 47, «Портал» факультету кібернетики – 38, «Наука» факультету здоров’я фізичної культури і спорту – 71, «Лексидіон» юридичного факультету – 18, «Інтелект» факультету журналістики – 19, Інституту педагогічної освіти – 49.

Щорічно студенти університету беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах, посідаючи призові місця.

Так, у 2013 році студентка економічного факультету Бакунець А. стала переможцем Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» у номінації «HR-менеджер», студенти економічного факультету Бакунець А. та Макар Г. вибороли ІІІ місця у Рівненському обласному конкурсі на кращу науково-практичну роботу, відповідно, в галузях знань «Менеджмент» та «Економіка і підприємництво.

У 2014 році студент магістратури економічного факультету Онофрійчук О. зайняв І місце на регіональному конкурсі магістерських робіт, команда студентів економічного факультету із 5-ти учасників – І місце в регіональному Брейн-рингу з питань розвитку ринкової економіки, студентка І курсу історико-філологічного факультету Шкабаріна М. – ІІ місце на Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика серед філологічних, студентка педагогічного факультету Прокоп Я. – ІІ місце на цьому конкурсі серед нефілологічних спеціальностей, студентка ІІ курсу історико-філологічного факультету Зейкан А. – ІІ місце на обласному етапі мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, студенти університету Шкабаріна М., Самулік Л. та Миронюк Н. отримали премії Голови Рівненської ОДА за активну участь у науково-дослідницькій роботі.

ода

У 2015 році 24 студенти університету взяли участь у 12 олімпіадах ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад. Із них 5 студентів отримали грамоти, а студентка факультету журналістики Давидюк Катерина Юріївна зайняла ІІІ місце. Студенти юридичного факультету Юсько Іван зайняв І, а Ткачук Ірина – ІІ місце на ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

У 2015 році 24 студенти університету взяли участь у 12 олімпіадах ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад. Із них 5 студентів отримали грамоти, а студентка факультету журналістики Давидюк Катерина Юріївна зайняла ІІІ місце. Студенти юридичного факультету Юсько Іван зайняв І, а Ткачук Ірина – ІІ місце на ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

У 2015 році за активну участь у науково-дослідницькій роботі 3 студенти університету (Левчук Олена – факультет журналістики; Лук’янчук Тарас – природничо-географічний факультет та Кравчик Марія – економічний факультет) отримали премії Голови Рівненської ОДА.

У 2016 році 25 студентів університету взяли участь у 13 олімпіадах ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад. Із них 7 студентів отримали грамоти, а студентка факультету журналістики Музичук Наталія Леонідівна зайняла ІІ місце. Переможцями і призерами конкурсу знавців української мови на ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стали Мельничук Наталія, Романюк Оксана, Ткачук Ірина.

У 2016 році 7 студентів університету: Антонюк Олексій, Музичук Наталія, Грисюк Андрій, Ковальчук Петро, Пилипака Світлана, Самулік Любов та Царук Юлія отримали премії Голови Рівненської ОДА за активну участь у науково-дослідницькій роботі.

У 2017 році 30 студентів університету взяли участь у 17 олімпіадах ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад. Із них 7 студентів отримали грамоти, студентка історико-філологічного факультету Мельничук Наталія зайняла ІІІ місце на олімпіаді з української мови і літератури, студент факультету здоров’я, фізичної культури і спорту Федорчук Павло зайняв ІІ місце на олімпіаді з фізичної реабілітації, студентка факультету журналістики Дейнека Ірина зайняла ІІ місце на олімпіаді із реклами і зв’язків з громадськістю.

У 2017 році 30 студентів університету взяли участь у 17 олімпіадах ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад. Із них 7 студентів отримали грамоти, студентка історико-філологічного факультету Мельничук Наталія зайняла ІІІ місце на олімпіаді з української мови і літератури, студент факультету здоров’я, фізичної культури і спорту Федорчук Павло зайняв ІІ місце на олімпіаді з фізичної реабілітації, студентка факультету журналістики Дейнека Ірина зайняла ІІ місце на олімпіаді із реклами і зв’язків з громадськістю.

У 2017 році призерами ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стали Смушок Анна, Мельничук Наталія, Квасюк Тетяна.

У 2017 році 3 студентів університету: Дейнека Ірина, Мельничук Наталія та Федорчук отримали премії Голови Рівненської ОДА за активну участь у науково-дослідницькій роботі.

У 2017 році за підсумками участі студентів у ІІ турі Всеукраїнських студентських олімпіад університет зайняв перше місце серед приватних закладів вищої освіти та був відзначений у Інформаційній записці Міністерства освіти і науки України щодо узагальнення підсумків Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016–2017 навчальному році.

У 2018 році 38 студентів університету взяли участь у 23 олімпіадах ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад. Із них 13 студентів отримали грамоти, студентка природничо-географічного факультету Полюхович Ірина зайняла ІІІ місце на олімпіаді з географії, студентка факультету журналістики Ковальчук Дарина зайняла ІІ місце на олімпіаді з журналістики.

У 2018 році за активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та науково-дослідницькій роботі 8 студентів університету: Волович Максим, Дейнека Ірина, Доліч Тетяна, Ковальчук Дарина, Квасюк Тетяна, Полюхович Ірина, Лапшенкова Ніна, Мельничук Наталія отримали премії Голови Рівненської ОДА

У 2019 році 41 студент університету взяв участь у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. Із них 10 студентів нагороджені грамотами та дипломами, а студенти факультету журналістики Пучка Аліна, природничо-географічного факультету Смик Галина, історико-філологічного факультету Мельничук Наталія та факультету кібернетики Шеремета Роман, а також команда факультету кібернетики у складі Зарічанського Якова, Воловника Олега та Іванова Ігоря, зайняли треті місця на другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за своїми спеціальностями. Студентки історико-філологічного факультету Кащева Анна та Ковальчук Аліна зайняли ІІ місце а Яковець Яна – ІІІ місце на обласному етапів конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Студентка історико-філологічного факультету Готько Тетяна зайняла ІІІ місце на обласному етапі конкурсу знавців української мови імені Тараса Шевченка.

Заступник декана факультету здоров’я, фізичної культури і спорту Коваль В. В. із авторською програмою науково-дослідної та волонтерської роботи з фізичної реабілітації осіб з особливими потребами «На хвилях добра» у 2019 році став переможцем серед молодих науковців та отримала премію Голови Рівненської обласної державної адміністрації.

У 2019 році премію Голови Рівненської обласної державної адміністрації отримало 10 студентів університету (факультету журналістики Пучка Аліна та Дейнека Світлана, природ-ничо-географічного факультету Смик Галина, історико-філологічного факультету Мельничук Наталія та Бондар Ольга, факультету кібернетики Шеремета Роман та Заречанський Яків, природничо-географічного факультету Гилитюк Вадим, педагогічного факультету Ланевич Владислава, економічного факультету Грицун Ольга).

Випускниками університету, його нинішніми науково-педагогічними працівниками успішно захищені докторські та кандидатські дисертації з педагогіки, психології, економіки та іноземної філології. У перспективі робота наукового відділу університету буде спрямована на удосконалення роботи над існуючими напрямами та розширенням сфери наукових пошуків.

Завдяки високій оцінці показників наукової роботи та якості її результатів Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука  був внесений до Переліку установ, яким надається підтримка держави.