Наукові досягнення університету

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ: 30-РОКІВ УСПІХУ

Наукова робота у ПВНЗ «МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука»  спрямована на якісну підготовку компетентного конкурентоспроможного фахівця, здатного до дослідницько-інноваційного типу мислення  в природничій, юридичній, гуманітарній, освітянській, економічній, комп’ютерно-технологічній, інформаційно-комунікаційній сферах із використанням міжнародного досвіду для розв’язання важливих наукових завдань з метою  підвищення ефективності розвитку національної економіки й якості вищої освіти та окреслення перспектив розвитку науки і техніки.

В умовах інтеграції української освіти і науки в європейський та світовий освітньо-науковий простір перед ПВНЗ «МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука» постали нові відповідальні завдання, пов’язані з необхідністю вдосконалення системи підготовки і перепідготовки спеціалістів, посиленням наукової складової в освітньому процесі.

ЗВО з перших днів свого функціонування став науковим центром із загально-університетською комплексною науковою темою «Виховання учнівської та студентської молоді на ідеях гуманізму та просвітництва», де й на сьогодні генеруються наукові ідеї, опрацьовуються нові технології і створюється та удосконалюється устаткування.

Як результат такої роботи в університеті науково-педагогічними працівниками та здобувачами наукового ступеня було захищено 11 докторських (Красовська О. О., Крупнова Л. В., Дем’янчук В. А., Мединська Н. М., Груба Т. Л., Марчук О. О., Ільків О. В. та ін.) та 33 кандидатських (Смусь А. Г., Трофімчук М. О., Коваль В. В., Боровець О. В., Хом’як О. А., Романов А. Д., Будз І. Ф.,  Шикула Р. Р., Боровик  А. В., Дроздова О. В., Шкабаріна М. А., Богуш Л. А., Яковчук А. М., Попик А. В., Жуковська Л. А., Лобач А., Горкава В. Ю., Шульгін С. О., Деревянко Н. З., Онофрійчук О. П., Махніцька К. Г., Іщук Л. П. та ін.). А також було  видано 24 збірники наукових праць «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» та 14 збірників студентських наукових праць.

Університетом налагоджено співпрацю з науковими установами та організаціями, громадськими організаціями , закладами вищої освіти в галузі освіти та науки. Зокрема, МЕГУ співпрацює з: Національною академією наук України, Національною академією педагогічних наук України, Малою академією наук України, Академією адміністративно-правових наук України,  Академією економічних наук України, Міжнародною кадровою академією, Міжнародною академією освіти і науки, Національною академією наук вищої освіти, Міжнародною педагогічною академією.

наукова робота

Професорсько-викладацький колектив активно співпрацює в наукових напрямах з міжнародними ЗВО-партнерами. Зокрема, Угорщини, Польщі, Великобританії, Іспанії, Німеччині, Словаччині, Туреччині, Угорщині, Чехії. В рамках міжнародної науково-проєктної діяльності розроблена спільна наукова стратегія розвитку МЕГУ та університетом БАТ Спа (Велика Британія).

Наукові досягнення університеті

 

В межах такої співпраці професорсько-викладацький колектив та здобувачі освіти активно беруть участь в організації та проведенні Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях; наукових та інноваційних проєктах; виданнях наукових збірників та монографій; міжнародній мобільності, що сприяє обміну досвіду та підвищенню кваліфікації зацікавлених сторін.

Вагомі досягнення професорсько-викладацького та студентського колективу відображено напрямами наукової діяльності університету упродовж 2013-2023 років: 

  • Видання:

- 113 монографій;
87 підручників та навчально-методичних посібників, з-поміж яких 49 рекомендованих Міністерством освіти і науки України для студентів вищих закладів освіти;
2521 наукових публікацій (1675 фахових, 325 у закордонних виданнях та 116 статей, які входять до наукометричних баз Scopus або Web of Science), 2088 тез виступів на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

  • Участь у редколегіях наукових збірників та фахових видань

Членами науково-редакційних груп та редколегій наукових збірників та фахових видань є:

проф. Гончаров Ю. В., проф. Різун В. В., проф. Крупський І. В., проф. проф. Дроздов О.М., проф. Мединська Н. М., доц. Груба Т. Л., А., доц. Овдійчук Л. М., доц. Петрук І. Д., доц. Коробович Л. П., доц. Янчук П. С. Боровик Л.А., Дерев’янко Н.З., Риженко І.М., Михальчук Н.О., Крупнова Л.В., Ільків О.В., Галич В.М., Мадзігон В.М.,  Гончаров Ю.В., Князевич А.О., Красовська О.О., Миронюк В.М.

У 2022 р. зареєстровано 3 фахові видання, а саме: «Вісник Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Серія: Педагогіка і психологія»  (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації №25211-15151р); «Вісник Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Серія: Журналістика» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації №25217-15157р);  «Волинський юридичний часопис» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації №25303-15243р).

  • Участь у 2974 науково-практичних конференціях (Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних).

За роки існування університету проведено більше 40 Міжнародних науково-практичних конференцій, у роботі яких брали участь провідні науковці з Польщі, Словаччини, Бельгії, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Естонії, Чехії, Угорщини тощо. Традиційно, кожного року в університеті проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті».

ЗВО активно популяризує академічну доброчесність в освітньому просторі та проводить навчальні семінари і конференції:

Навчально-практичний семінар «Академічна доброчесність у закладах вищої освіти»  (02 грудня 2021 р.).

- Навчально-практичний семінар «Актуальні питання підготовки наукових робіт» (м. Рівне, 27 квітня 2022 року).

- Онлайн-олімпіада з нагоди Дня науки «Академічна доброчесність студента в освітньому процесі», 20 травня 2022 року.

- Науковий круглий стіл «Академічна доброчесність та небезпеки у роботі з нею», 16 вересня 2022 року.

Наукові досягнення університеті

 

  • Участь викладачів у спеціалізованих вчених радах із захисту докторських, кандидатських дисертацій. Професори: Дем’янчук А. Різун В.., Мединська Н. М., Пріма Р.К., Михальчук Н.О., Гончаров Ю.В., Мадзігон В.М. беруть активну участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій.Члени науково-методичної комісії МОН
  • У роботі науково-методичних комісій МОН України задіяні провідні науковці університету: проф. Мединська Н. М., проф. Красовська О. О., доц. Хмара М.В., доц. Мельничук Л. Б.
  • Участь у роботі галузевих академій наук України

- Академії адміністративно-правових наук України: Дем’янчук В.А., Боровик А.В., Дерев’янко Н.З.; Дума В.В., Микулець В.Ю., Хмара М.В., Щербаков В.В., Риженко І.М.;

- Академії економічних наук України: Гончаров Ю.В., Ткачук М.П., Артюшок К.А., Боровик А.В., Дем’янчук В.А., Яковчук А.М.

- Міжнародної кадрової академії: Боровик Л.А., Дерев’янко Н.З.

- Міжнародної академії освіти і науки та Національної академії наук вищої освіти: Дем’янчук А.С. Михальчук Н.О.

- Міжнародній педагогічній академії: Дем’янчук А.С., Джунь Й.В.

- Академії науковців України: Пагута Т.І., Мельничук Л.Б.

Наукові досягнення університеті
  • Співпраця з Малою академією наук

Активну участь у роботі Малої академії наук, як голови журі, члени журі, керівники секцій, беруть: проф. Джунь Й. В., доц. Михальчук Н. О., проф. Мединська Н. М., доц. Золяк В. В., доц. Боровець О. В., доц. Яроменко О. В., Старжець В.І., Миронюк В.М., Кочмар Д.А., Будз І.Ф., Овдійчук Л.М., Романів А.С., Шкіринець В.М.

Наукові досягнення університеті

 

  • Науково-проєктна діяльність

У 2019-2021  роках доцент кафедри фізичної культури і спорту,  декан факультету здоров’я, фізичної культури і спорту Коваль В. В. (2019 р.), професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Марчук О. О. (2021), доцент кафедри теорії і методики початкової освіти Шкабаріна М. А. (2020 р.) ставали переможцями конкурсу та отримували премію голови Рівненської обласної державної адміністрації молодим ученим за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Наукові досягнення університеті
  • Участь у студентських наукових товариствах

Здобувачі освіти активно беруть участь у роботі студентських наукових товариств факультетів: «Джерело» економічного факультету, «Пошук» історико-філологічного факультету, «Портал» факультету кібернетики», «Наука» факультету здоров’я фізичної культури і спорту, «Лексидіон» юридичного факультету, «Інтелект» факультету журналістики, студентське наукове товариство Інституту педагогічної освіти. Створено наукове товариство МЕГУ. 

МЕГУ
  • Участь студентів у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах

Упродовж 2018 - 2022 рр.  58 студентів університету взяло участь у ІІ етапі Всеукраїнських та Міжнародних студентських олімпіад, 29 з яких нагороджено грамотами та дипломами. Студентка факультету журналістики Ковальчук Дарина Віталіївна здобула ІІ місце зі спеціальності «Журналістика», а студентка природничо-географічного факультету Полюхович Ірина Григорівна – ІІІ місце зі спеціальності «Георгафія». Студентку факультету журналістики Марію Ясинчук номінували на конкурс «Впливові люди Рівненщини». Студентів факультету журналістики В’ячеслава Мельника, Тетяну Мельничук, Дарію Тимощук, Марію Вознюк, Людмилу Крижовець та доцента катедри теорії і методики журналістської творчості МЕГУ Андрія Смуся відзначили подяками та сертифікатами за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських журналістських робіт на тему «Права людини в медіа: від розуміння до змін», проведеного в 2019-2020 навчальному році Інститутом журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Студенти факультету кібернетики здобули 3 місце у півфіналі студентської першості світу з командного програмування;

Студентку 3 курсу історико-філологічного факультету Рябущиць Наталію Романівну нагороджено дипломом ІІІ ступеня за участь у Всеукраїнській олімпіаді спеціальності «Українська мова і література». Вона також здобула перемогу в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в 2020/2021 навчальному році.

наукова робота

У 2022 році управління Державної служби якості вищої освіти у Рівненській області підбило підсумки І обласного конкурсу «Краща практика академічної доброчесності». За зайняті І та ІІ призові місця управлінням нагороджено здобувачів вищої освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука Лілію Шаверду, Анастасію Пузовик та Юлію Паньковець.  У період з 2018 по 2023р.р. 24 студенти університету отримали премії Голови Рівненської ОДА. У 2022 році 2 студентів (Жук Людмила, 2 курс, факультет журналістики; Заречанський Ілля, 3 курс факультет кібернетики) отримали стипендію міського голови. У 2023 р. Охремчук Анастасія,  Євпат Діана (студентки 3 курсу факультету кібернетики), Гречка Вероніка (студентка 3 курсу історико-філологічного факультету) отримали премію голови Рівненської обласної державної адміністрації.

В університеті активно функціонує Рада молодих учених, яка залучена до реалізації міжнародних наукових проєктів.