Наукові досягнення університету

Науково-дослідна робота Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука спрямовується на залучення провідних науковців університету до загальноукраїнського і світового наукового простору, а також використання міжнародного досвіду для розв’язання важливих наукових завдань, спрямованих на підвищення ефективності розвитку національної економіки та якості вищої освіти, вирішення гуманітарних, технічних та природничо-географічних проблем.

Університет співпрацює з науковими установами та організаціями, громадськими організаціями та фундаціями, закладами вищої освіти в галузі освіти та науки. Зокрема співпрацю було налагоджено з закладами-партнерами в Бельгії, Грузії, Польщі, Великобританії, Іспанії, Німеччині, Словаччині, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Чехії, Узбекистані, Канаді.

наукова робота

Основні напрямки співпраці з партнерами:

- брати участь у спільних наукових та інноваційних проєктах, спрямованих на вирішення актуальних проблем, які становлять спільний інтерес сторін у галузі освіти, публікацій, видання, обміні науковими працівниками;

- здійснювати обмін інформацією необхідної для спільної діяльності сторін;

- сприяти підвищенню кваліфікації працівників та підготовці наукових кадрів, у тому числі, навчанню (стажуванню) студентів, аспірантів та стажуванню науково-педагогічних працівників;

- здійснювати інші види спільної діяльності.

Вагомість досягнень університету в сфері налагодження тісної співпраці із зарубіжними навчальними закладами підтверджується включенням його провідних науковців до міжнародних академій та нагородження їх відзнаками зарубіжних країн.

наукова робота

Науково-педагогічні працівники університету працюють  над виконанням 11 тем науково-дослідних робіт з державною реєстрацією.

У 2019 році професор Дем’янчук А. С. був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, а професор Жив’юк А. А. – Грамотою голови Верховної Ради України.

Проректор з наукової роботи, професор Боровик А. В. у 2021 році став лауреатом наукового конкурсу-премії «За успіхи у розвитку людиноцентриської теорії і практики адміністративного права України» імені академіка Вадима Авер’янова.

У 2021 році Жив’юк А. А. був відзначений дипломом переможця конкурсу «Краща книга Рівненщини» у номінації «Краще видання з мемуаристики та документалістики» за книгу «Антон Олійник: нескорена мрія: науково-документальне видання.

У складі науково-редакційних груп та редколегій наукових видань інших закладів освіти активно працюють Богатирьов І.Г., Боровик А. В.,  Боровик Л.А., Галич В.М.,   Гончаров Ю. В.,  Груба Т. Л.,  Деревянко Н.З.,  Жив’юк А. А., Ільків  О. В.,  Князевич А. О.,  Коробович Л. П.,   Мадзігон В. М., Мединська Н. М.,  Миронюк В.М., Михальчук Н. О.,  Овдійчук Л. М.,   Шкабаріна М. А.

В роботі галузевих академій наук України беруть активну участь професори та доценти: Дем’янчук А. С., Михальчук Н. О., Джунь Й. В., Дем’янчук В. А., Дума В. В., Боровик А. В., Деревянко Н. З., Щербаков В. В., Завацька Л. А., Ткачук М. П., Яроменко О. В., Старжець В. І., Боровець О. В., Гончаров Ю. В., Богуш Л. А., Риженко І. М.

наукова робота

Науково-педагогічні працівники університету Романів А.С.,Миронець Н.Р., Михальчук Н.О., Галич В.М., Золяк В.В., Смусь А.Г., Мазаний В.С., Хитров О.В., Чернявська І.В., Близнюк С.В. приймають участь у Міжнародних грантових програмах.

У роботі науково-методичних комісій МОН України активну участь беруть працівники університету: Мединська Н.М., Красовська О.О., Мельничук Л.Б., Овдійчук Л.М.

В університеті на денній і заочній формах навчання здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру зі спеціальностей: 011 «Освітні, педагогічні науки», 081 «Право», 122 «Комп’ютерні науки», 061 «Журналістика», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент».

Як результат такої роботи в університеті з упродовж 2015–2021 років працівниками та здобувачами наукового ступеня університету захищено 11 докторських (Красовська О. О., Крупнова Л. В., Дем’янчук В. А., Мединська Н. М., Груба Т. Л., Марчук О. О., Ільків О. В. та ін.) та 32 кандидатських (Смусь А. Г., Трофімчук М. О., Коваль В. В., Боровець О. В., Хом’як О. А., Романов А. Д., Будз І. Ф.,  Шикула Р. Р., Боровик  А. В., Дроздова О. В., Шкабаріна М. А., Богуш Л. А., Яковчук А. М., Попик А. В., Жуковська Л. А., Лобач А., Горкава В. Ю., Шульгін С. О., Деревянко Н. З., Онофрійчук О. П., Махніцька К. Г., Іщук Л.П. та ін.).

У 2021-2022 н.р. році вчене звання професора отримала Крупнова Л.В., вчене звання доцента отримали Колупаєв Б.Б., Боровець О.В., Романов А.Д., Демидюк С. М., Боровик Л. А.

На сьогоднішній день в аспірантурі університету навчається 44 особи. Професорсько-викладацький колектив університету налічує 17 докторів наук, професорів та 67 кандидатів наук (докторів філософії), доцентів.

наукова робота

У 2019-2021  роках доцент кафедри фізичної культури і спорту,  декан факультету здоров’я, фізичної культури і спорту Коваль В. В. (2019 р.), професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Марчук О. О. (2021), доцент кафедри теорії і методики початкової освіти Шкабаріна М. А. (2020 р.) ставали переможцями конкурсу та отримували премію голови Рівненської обласної державної адміністрації молодим ученим за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

В університеті активно працювали студентські наукові товариства: «Джерело» економічного факультету, «Пошук» історико-філологічного факультету, «Портал» факультету кібернетики», «Наука» факультету здоров’я фізичної культури і спорту, «Лексидіон» юридичного факультету, «Інтелект» факультету журналістики, студентське наукове товариство Інституту педагогічної освіти. Створено наукове товариство МЕГУ. Щорічно студенти університету беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах, посідаючи призові місця.

У 2021 році премію Голови Рівненської обласної державної адміністрації отримало 9 студентів університету.

У 2021 році науково-педагогічними працівниками університету опубліковано 17 монографій, 1 тлумачний словник, 8 навчальних посібників, 256 наукових статей (в тому числі 168 фахових, 37 в іноземних виданнях та 28 статей, які входять до наукометричних баз Scopus або Web of Science), 401 теза виступів на Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Викладачі університету взяли участь у 540 конференціях. У 2021 році отримано 6 патентів на корисну модель.

У 2021 році було видано 3 монографії, з яких 2 монографії проф. Боровиком А. В. англійською мовою у видавництві «Izdevnieciba "Baltija Publishing» (Латвія). Зокрема: спільно з доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України Колбом О. Г. «Theoretical and practical problems of application in Ukraine of actions of physical force, special means and weapons to convicted, imprisoned»; та спільно з доктором філософії в галузі права Деревянко Н. З. «Implementation of the right to receive professional legal assistance in Ukraine (administrative and legal principles». Також у 2021 році вийшла друком монографія доктора юридичних наук, доцента Ільківа О. В. «Речові права в умовах новелізації цивільного законодавства України: монографія».

Також у колективних закордонних монографіях публікували свої роботи: декан факультету кібернетики, кандидат технічних наук, доцент Юскович-Жуковська В.І. «Information and innovative technologies in the XXI century»; «Role of science and education in sustainable development». Доктор економічних наук, професор Князевич А. О. спільно з деканом факультету кандидатом економічних наук, доцентом Демедюком С .М. у колективній монографії опублікували працю: «Modern management: theories, concepts, implementation».

За роки існування університету проведено більше 40 Міжнародних науково-практичних конференцій, у роботі яких брали участь провідні науковці з Польщі, Словаччини, Бельгії, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Естонії, Чехії, Угорщини тощо. Традиційно, кожнного року в університеті проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті».

Протягом 2021-2022 року навчання в університеті проректором з наукової роботи професором Боровиком А. В. та відділом з наукової діяльності та аспірантури було організовано та проведено наступні заходи: 

боровик

- Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки та практики у ХХІ столітті» (м. Рівне, 23-24 вересня 2021 року).

- Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті» (м. Рівне, 25-26 листопада 2021 року).

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку правової системи у сучасній Україні» (м. Рівне, 23-24 грудня, 2021 року).

- Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав і свобод людини: проблемні питання, досягнення та перспективи» (м. Рівне, 15-16 березня, 2022 року).

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми протидії корупції в Україні» (м. Рівне, 26-27 травня, 2022 року).

- Круглий стіл на тему «Академічна доброчесність: актуальні питання сьогодення» (м. Рівне, 26 жовтня 2021 року).

- І Міжнародний пенітенціарний форум «Пенітенціарна система у глобальному вимірі» (м. Рівне, 29-30 жовтня 2021 року).

- Міжнародний круглий стіл «Домашнє насильство: проблемні питання в умовах COVID-19» (м. Рівне 12 жовтня, 2021 року).

- Навчально-практичний семінар для студентів юридичного факультету щодо підготовки наукових публікацій з додержанням вимог академічної доброчесності. (м. Рівне 29 жовтня, 2021 року).

наукова робота

- Навчально-практичний семінар «Академічна доброчесність у закладах вищої освіти» (модератор наукового заходу виступив проректор з наукової роботи МЕГУ, кандидат юридичних наук, доцент, академік Боровик А. В.) (02 грудня 2021 р.).

- Навчально-практичний семінар «Актуальні питання підготовки наукових робіт» (м. Рівне, 27 квітня 2022 року).

- Онлайн-олімпіада з нагоди Дня науки «Академічна доброчесність студента в освітньому процесі», 20 травня 2022 року.

- Науковий круглий стіл «Академічна доброчесність та небезпеки у роботі з нею», 16 вересня 2022 року.

Випускниками університету, його нинішніми науково-педагогічними працівниками успішно захищені докторські та кандидатські дисертації з педагогіки, психології, економіки та права. У перспективі робота наукового відділу університету буде спрямована на удосконалення роботи над існуючими напрямами та розширенням сфери наукових пошуків.