Національний стандарт оформлення літератури

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Інформація та документація

БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ
Загальні положення та правила складання
ДСТУ 8302:2015
Видання офіційне
Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016
ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО: Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
РОЗРОБНИКИ: Н. Петрова (науковий керівник), Г. Плиса, Т. Жигун
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01;
згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 04 березня 2016 р. № 65 змінено дату чинності
3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
ДСТУ 8302:2015
Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати
задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання
цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації
без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2016
II
ДСТУ 8302:2015
ЗМІСТ
Вступ ..........................................................................................................................................................................
1 Сфера застосування................................................................................................................................................
2 Нормативні посилання...........................................................................................................................................
3 Терміни та визначення понять...............................................................................................................................
4 Загальні положення.................................................................................................................................................
5 Види бібліографічних посилань та правила їхнього складання.........................................................................
6 Особливості складання комплексного бібліографічного посилання.................................................................
7 Особливості складання бібліографічного посилання на електронний ресурс..................................................
8 Особливості складання бібліографічного посилання на архівний документ....................................................
Бібліографічний список використаної літератури...................................................................................................
III
ВСТУП
Цей стандарт установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщування у документах.
Бібліографічне посилання, що є частиною довідкового апарата документа, наводять у формі
бібліографічного запису.
Бібліографічні відомості про цитовані або згадувані в тексті документи на будь-яких носіях інформації, що є об’єктами бібліографічного посилання, мають бути достатніми для їхньої загальної характеристики, ідентифікування та пошуку.
У стандарті окремо подано особливості складання бібліографічних посилань на електронні ресурси
та архівні документи.
Приклади, що наведено в тексті стандарту, є умовними.
ДСТУ 8302:2015
IV
ДСТУ 8302:2015
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ
БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ
Загальні положення та правила складання

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА
Общие положения и правила составления
INFORMATION AND DOCUMENTATION
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
General principles and rules of composition
Чинний від 2 0 1 6 -0 7 -0 1
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей стандарт установлює основні види бібліографічних посилань, загальні положення щодо
їхнього складу й структури, а також правила складання та розміщування в документах (виданнях, депонованих документах тощо).
1.2 Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації.
1.3 Стандарт призначено авторам творів, видавцям, фахівцям редакцій засобів масової інформації,
інформаційних центрів тощо.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять
ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять
ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)
ДСТУ 6095:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88-2003, MOD)
ДСТУ 7093:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD;
ISO 832:1994, MOD)
ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)
ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT)
Видання офіційне
ДСТУ 8302:2015
ГОСТ 7.0-84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая деятельность. Основные термины и определения (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічна діяльність. Основні терміни та визначення)
ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів російською мовою. Загальні вимоги та правила).
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У тексті стандарту використано терміни, які встановлено в ДСТУ 2732, ДСТУ 3017, ГОСТ 7.0 та
наведені в ДСТУ 7157 і ДСТУ ГОСТ 7.80, а також вжито зазначені нижче терміни та визначення означених ними понять:
3.1 бібліограф ічне посилання
Сукупність бібліографічних відомостей про цитований, розглядуваний або згадуваний у тексті документа інший документ, що є необхідними й достатніми для його загальної характеристики, ідентифікування та пошуку
3.2 об’єкт бібліограф ічного посилання
Усі види опублікованих і неопублікованих документів, їхні окремі складники або групи документів
на будь-яких носіях інформації
3.3 знак виноски
Умовна позначка у вигляді арабських цифр (порядкових номерів), літер чи астериска (зірочки), що
використовують для пов’язування підрядкових і позатекстових бібліографічних посилань з частиною
основного тексту документа
3.4 електронний ресурс віддаленого доступу
Електронний ресурс, що має електронну адресу, потенційно доступний через глобальні телекомунікаційні мережі (зокрема Інтернет) необмеженому колу користувачів
3.5 електронний ресурс локального доступу
Електронний ресурс, що має вихідні відомості, розміщений на електронному носієві, призначеному для використання в режимі прямого доступу.
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Бібліографічне посилання призначено для ідентифікування, загальної характеристики та пошуку документа, що є об’єктом бібліографічного посилання (далі — об’єкт посилання).
4.2 Об’єктами посилання можуть бути всі види опублікованих чи неопублікованих документів або
їхні складники на будь-яких носіях інформації (зокрема в телекомунікаційних мережах).
4.3 Види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й подання в документі наведено в розділах 5—8.
4.4 Елементи бібліографічного запису (заголовок і бібліографічний опис) та знаки пунктуації
в бібліографічному посиланні, незалежно від його призначення та виду, подають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80
і ДСТУ ГОСТ 7.1 з урахуванням таких особливостей:
— у заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи трьох авторів, при
цьому імена цих авторів у бібліографічному описі у відомостях про відповідальність (за навскісною рискою) не повторюють;
— за потреби у заголовку бібліографічного запису позатекстового посилання можна зазначати
більше ніж три імені авторів;
— замість знака «крапка й тире» («. — »), який розділяє зони бібліографічного опису, в бібліографічному посиланні рекомендовано застосовувати знак «крапка» (при цьому в межах одного документа застосування в бібліографічних посиланнях розділових знаків уніфіковують);
2
ДСТУ 8302:2015
— відомості, запозичені не з титульної сторінки документа, дозволено не брати у квадратні дужки;
— після назви дозволено не зазначати загального позначення матеріалу («Текст», «Електронний
ресурс», «Карти», «Ноти» тощо — перелік згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1);
— у складі вихідних даних дозволено не подавати найменування (ім’я) видавця;
— у складі відомостей про фізичну характеристику документа можна зазначати або його загальний обсяг (наприклад: 285 с.), або номер сторінки, на якій подано об’єкт посилання (наприклад: С. 19);
— дозволено не наводити відомостей про серію та Міжнародний стандартний номер (ISBN, ISMN,
ISSN).
4.5 В усіх елементах бібліографічного опису (за винятком основної назви документа й відомостей, що належать до назви та містять одне слово) дозволено скорочувати окремі слова та словосполучення згідно з ДСТУ 3582, ДСТУ 6095, ДСТУ 7093, ГОСТ 7.12.
4.6 Якщо текст цитовано не за першоджерелом, то на початку підрядкового бібліографічного посилання наводять пояснювальні слова: «Наведено за:», «Цит. за:» («Цитовано за») і зазначають джерело, з якого запозичено текст.
Приклад
Підрядкове посилання
*Цит. за: Грушевський М. С. Історія України — Руси. Київ, 1995. Т 2. С. 72.
4.7 Підрядкові та позатекстові бібліографічні посилання пов’язують із текстом документа за допомогою знаків виноски: арабських цифр, літер, астериска (зірочки).
4.8 Відомості про згадуваний документ, опублікований іншою мовою, у бібліографічних посиланнях наводять мовою оригіналу.
4.9 У внутрішньотекстовому та підрядковому бібліографічному посиланнях на складник документа (наприклад, статтю з журналу, збірника) дозволено зазначати бібліографічні відомості тільки про
ідентифікувальний документ і номер сторінки — за наявності в його тексті відомостей про автора (якщо
він є) та назву.
Приклад
У тексті:
У статті Добровольської В. «Діяльність органів управління культурою як об’єкт керування документацією» подано таке визначення: ... 1.
У підрядковому посиланні:
1 Вісник Книжкової палати. 2012. № 4. С. 18—20.
4.9.1 У бібліографічних посиланнях на складник документа у формі аналітичного бібліографічного
опису розділовий знак «дві навскісні риски» («//») можна замінювати крапкою, а відомості про документ (його назву), в якому розміщено складник, виділяти шрифтом (наприклад, курсивом).
Приклад
Підрядкове посилання
4 Національна доктрина розвитку освіти: затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р.
№ 347. Освіта. 2002. 24 квіт. С. 2—4.
5 ВИДИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ ТА ПРАВИЛА
ЇХНЬОГО СКЛАДАННЯ
5.1 Бібліографічні посилання розрізняють залежно від складу елементів бібліографічного запису,
місця розташування в документі, повторності наведення та вмісту бібліографічних записів.
5.1.1 За складом елементів бібліографічного запису розрізняють повне та коротке бібліографічне
посилання.
5.1.1.1 Повне бібліографічне посилання містить усі обов’язкові елементи, що використовують для
загальної характеристики, ідентифікування й пошуку об’єкта посилання.
5.1.1.2 Коротке бібліографічне посилання містить частину обов’язкових елементів, які використовують тільки для пошуку об’єкта посилання.
3
ДСТУ 8302:2015
5.1.2 За місцем розташування в документі розрізняють такі бібліографічні посилання (відповідно
до 5.2, 5.3, 5.4):
— внутрішньотекстове;
— підрядкове;
— позатекстове.
5.1.3 За повторністю наведення посилань на один і той самий об’єкт розрізняють первинне та повторне бібліографічне посилання (відповідно до 5.5).
5.1.4 За вмістом бібліографічних записів може бути комплексне бібліографічне посилання (відповідно до розділу 6).
5.2 Внутрішньотекстове бібліограф ічне посилання
5.2.1 Внутрішньотекстове бібліографічне посилання застосовують, якщо значну частину відомостей про об’єкт посилання внесено до тексту документа.
Внутрішньотекстове бібліографічне посилання використовують для зручнішого читання тексту,
кращого його сприйняття та заощадження місця у невеликих за обсягом документах.
5.2.1.1 Внутрішньотекстове бібліографічне посилання розміщують безпосередньо в тексті документа.
5.2.2 Внутрішньотекстове бібліографічне посилання може містити такі елементи:
— заголовок бібліографічного запису (ім’я автора);
— основну назву документа;
— відомості про відповідальність (містять інформацію про осіб і/або організації, які брали участь
у створенні документа);
— відомості про повторність видання (містять інформацію про зміни й особливості цього видання відносно попереднього);
— вихідні дані (містять відомості про місце видання (випуску), видавця та рік випуску документа);
— позначення та порядковий номер тому, номера чи випуску документа, якщо є посилання на твір
або публікації з багаточастинного (багатотомного чи серіального) документа;
— відомості про обсяг (кількість сторінок) документа (у разі посилання на нього загалом);
— назву документа (журналу, збірника, газети тощо), в якому опубліковано об’єкт посилання (наприклад, статтю);
— відомості про місцезнаходження об’єкта посилання — номер сторінки в документі (у разі посилання на його частину);
— примітки (у посиланні на електронний ресурс, депоновану наукову роботу тощо).
5.2.3 Внутрішньотекстове бібліографічне посилання подають у круглих дужках.
5.2.4 Знак «крапка й тире» («.— ») у внутрішньотекстовому бібліографічному посиланні замінюють
знаком «крапка».
5.2.5 Внутрішньотекстове посилання може бути у повній або короткій формі (якщо частину відомостей про джерело цитування подано в тексті). Рекомендовано складати внутрішньотекстове бібліографічне посилання в короткій формі.
Приклади
(Вступ до медичної геології. Київ, 2011. Т 2. С. 422);
(Бібліотечна планета. 2012. № 2. С. 36— 37);
(Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2012. С. 167);
(Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку. Київ, 2010. 268 с.);
(Книжкова палата України: сайт. URL: http://www.ukrbook.net).
5.3 Підрядкове бібліограф ічне посилання
5.3.1 Підрядкове бібліографічне посилання на джерела інформації використовують за умов, якщо
всередині тексту документа його розмістити неможливо або небажано, щоб не переобтяжувати текст
та не ускладнювати його читання.
5.3.1.1 Підрядкове бібліографічне посилання розміщують як примітку в нижній частині сторінки (полоси набору), відмежовуючи від основного тексту горизонтальною рискою.
4
ДСТУ 8302:2015
5.3.2 Підрядкове бібліографічне посилання пов’язують із текстом документа за допомогою знаків
виноски, які подають на верхній лінії шрифту після відповідного фрагмента в тексті (наприклад: Текст 29)
та перед підрядковим посиланням (наприклад: 29 Посилання).
Знаки виноски відокремлюють від тексту проміжком.
5.3.3 Під час нумерування кількох підрядкових бібліографічних посилань можна застосовувати наскрізне нумерування в межах усього документа чи в межах його окремої глави (розділу, частини тощо)
або нумерування в межах певної сторінки тексту (арабськими цифрами).
5.3.4 Підрядкове бібліографічне посилання може містити такі елементи:
— заголовок бібліографічного запису (ім’я автора);
— основну назву документа;
— відомості, що належать до назви (пояснюють і доповнюють її);
— відомості про відповідальність (містять інформацію про осіб і/або організації, які брали участь
у створенні документа);
— відомості про повторність видання (містять інформацію про зміни й особливості цього видання відносно попереднього);
— вихідні дані (містять відомості про місце видання (випуску), видавця та рік випуску документа);
— позначення та порядковий номер тому, номера чи випуску документа, якщо є посилання на твір
або публікації з багаточастинного (багатотомного чи серіального) документа;
— відомості про обсяг (кількість сторінок) документа (у разі посилання на нього загалом);
— назву документа (журналу, збірника, газети тощо), в якому опубліковано об’єкт посилання (наприклад, статтю);
— відомості про місцезнаходження об’єкта посилання — номер сторінки в документі (у разі посилання на його частину);
— примітки (у посиланні на електронний ресурс, депоновану наукову роботу тощо).
5.3.5 Підрядкове бібліографічне посилання можна наводити у повній або короткій формі. Коротку
форму застосовують, якщо частину відомостей про джерело цитування подано в тексті.
Приклади
Повна форма
2 Україна в цифрах. 2007: стат. зб./Держ. ком. статистики України. Київ: Консультант, 2008.
С. 185— 191.
5 Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України: монографія/відп. ред. В. М. Геєць. Київ: УБС НБУ, 2008. С. 302— 310.
Коротка форма
2 Україна в цифрах. 2007. Київ, 2008. С. 185— 191.
5 Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України. Київ,
2008. С. 302— 310.
5.3.6 У підрядковому бібліографічному посиланні на електронний ресурс віддаленого доступу за наявності в тексті бібліографічних відомостей, що його ідентифікують, дозволено зазначати тільки електронну
адресу, використовуючи замість слів «Режим доступу» абревіатуру «URI» або «URL» (відповідно до 7.4.4.4).
Приклад
У тексті:
Маніфест ІФЛА про Internet: прийнято Сесією Ради ІФЛА 23 серпня 2002 р./пер. з англ. В. С. Пашкова.*
У підрядковому посиланні:
*URL: http://archive.ifla.org/III/misc/im-ua.pdf. (дата звернення: 15.09.2002).
5.4 Позатекстове бібліограф ічне посилання
5.4.1 Позатекстове бібліографічне посилання використовують переважно у наукових виданнях у разі
багаторазових посилань на одні й ті самі документи задля уникнення повторного подання однакових бібліографічних записів або через їхню велику кількість, або за браком місця для підрядкових посилань.
5.4.1.1 Позатекстові бібліографічні посилання нумерують у межах усього документа або в межах
окремих глав, розділів, частин тощо, застосовуючи наскрізне нумерування (арабськими цифрами).
5
ДСТУ 8302:2015
5.4.1.2 Позатекстові бібліографічні посилання наводять як перелік бібліографічних записів і розміщують наприкінці основного тексту (або після заключної статті, післямови, коментарів — за їх наявності) документа або його складника (зазначаючи, наприклад, «Список бібліографічних посилань»).
5.4.2 Сукупність позатекстових бібліографічних посилань, оформлених як перелік бібліографічних
записів, не можна вважати бібліографічним списком (списком використаної літератури) чи покажчиком,
що мають самостійне значення як бібліографічні посібники.
Проте текст документа можна пов’язувати знаками виноски з бібліографічним списком використаної літератури.
5.4.3 У позатекстовому бібліографічному посиланні повторюють бібліографічні відомості про об’єкт
посилання, який згадано в тексті документа.
Приклад
У тексті:
«... про що зазначено у Законі України «Про видавничу справу»4».
У позатекстовому посиланні:
4. Про видавничу справу: Закон України за станом на 20 берез. 2004 р./Верховна Рада України. Київ: Парлам. вид-во, 2004. 17, [3] с. (Закони України).
5.4.4 Позатекстове бібліографічне посилання може містити такі елементи:
— заголовок бібліографічного запису (ім’я автора);
— основну назву документа;
— відомості, що належать до назви (пояснюють і доповнюють її);
— відомості про відповідальність (містять інформацію про осіб і/або організації, які брали участь
у створенні документа);
— відомості про повторність видання (містять інформацію про зміни й особливості цього видання відносно попереднього);
— вихідні дані (містять відомості про місце видання (випуску), видавця та рік випуску документа);
— позначення та порядковий номер тому, номера або випуску, якщо є посилання на твір або публікації з багаточастинного (багатотомного чи серіального) документа;
— відомості про обсяг (кількість сторінок) документа (у разі посилання на нього загалом);
— назву документа (журналу, збірника, газети тощо), в якому опубліковано об’єкт посилання (наприклад, статтю);
— відомості про місцезнаходження об’єкта посилання — номер сторінки в документі (у разі посилання на його частину);
— примітки (у посиланні на електронний ресурс, депоновану наукову роботу тощо).
5.4.5 Позатекстове бібліографічне посилання пов’язують із фрагментом тексту документа, до якого
воно належить, за допомогою знаків виноски, які або виносять на верхню лінію шрифту після відповідного тексту та перед позатекстовим посиланням, або складають в одну лінію зі шрифтом основного тексту (у квадратних дужках у тексті та без дужок перед позатекстовим посиланням).
Приклад 1
У тексті:
Правила банківського кредитування підприємств державної форми власності викладено у навчальному посібнику «Кредитування та ризики» (автори Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г.)35.
У позатекстовому посиланні:
35 Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г Кредитування та ризики: навч. посіб. Київ,
2008. 213 с.
Приклад 2
У тексті:
Правила банківського кредитування підприємств державної форми власності викладено у навчальному посібнику «Кредитування та ризики» (автори Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г.) [35].
6
ДСТУ 8302:2015
У позатекстовому посиланні:
35. Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г. Кредитування та ризики: навч. посіб.
Київ, 2008. 213 с.
5.4.6 Якщо в тексті згадують конкретну частину тексту документа, після неї можна зазначати
(у квадратних дужках) порядковий номер позатекстового бібліографічного посилання та сторінку, на якій
подано цей об’єкт посилання. Між поданими відомостями проставляють знак «кома».
Приклади
У тексті:
[2, с. 28]; [2, с. 154].
У позатекстовому посиланні:
2. Нагайчук Н. Г Фінанси страхових компаній: навч. посіб. — Київ: УБС НБУ, 2010. — 527 с.
5.4.6.1 Якщо у позатекстовому посиланні бібліографічні записи не нумеровано, в тексті (у квадратних дужках) після згадування подають відомості, що є достатніми для ідентифікування об’єкта посилання (ім’я автора, назва документа тощо).
5.4.6.1.1 Якщо посилання в тексті подають на документ, авторами якого є одна, дві чи три особи,
у квадратних дужках зазначають їхні прізвища, розділяючи знаком «кома».
Приклад
У тексті:
[Кушнаренко, Удалова].
У позатекстовому посиланні:
Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів: навч. посіб. — Київ: Знання,
2006. — 223 с.
5.4.6.1.2 Якщо посилання в тексті подають на документ, авторами якого є чотири та більше осіб,
у квадратних дужках зазначають тільки його назву.
Приклад
У тексті:
[Управління персоналом в умовах економіки знань].
У позатекстовому посиланні:
Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія/Азаренкова Г М. та ін. Київ, 2011.
406 с.
5.4.6.2 Якщо в тексті є посилання на таку саму книгу того самого автора, але видану в іншому
році, після прізвища автора зазначають відомості про рік її виходу у світ та сторінки, на яких подано
об’єкти посилань, розділяючи ці відомості знаком «кома».
Приклади
[Іванченко, 1995, с. 52];
[Іванченко, 2009, с. 38].
5.4.6.3 Дозволено у посиланні в тексті скорочувати довгі назви документів, позначаючи останні
видалені слова назви знаком «три крапки».
Приклад
У тексті:
[Розвиток обліково-аналітичних ... , с. 85].
У позатекстовому посиланні:
Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні: монографія/Львів.
нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2010. 447 с.
5.4.6.4 Якщо об’єктом позатекстового бібліографічного посилання є багаточастинний документ,
у посиланні в тексті потрібно зазначати номер тому (частини) або випуску видання.
Приклад
У тексті:
[Ушинський, т. 1, с. 192— 193].
7
У позатекстовому посиланні:
Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології: вибр. твори. Київ: Рад. шк., 1983. Т. 1. 480 с.
5.4.6.5 Якщо у посиланні в тексті наведено відомості про кілька об’єктів посилань, їх відділяють
один від одного знаком «крапка з комою».
Приклад
[Вовчак, 2011 ; Зубець, 2012];
[3, с. 18; 2, с. 45].
5.5 Повторне бібліограф ічне посилання
5.5.1 Повторне бібліографічне посилання на один і той самий документ або його частину, або групу
документів наводять у скороченій формі за умови, що всі потрібні для ідентифікування та пошуку цього
документа бібліографічні відомості зазначено у первинному посиланні на нього.
5.5.1.1 Повторне бібліографічне посилання може бути внутрішньотекстовим, підрядковим і позатекстовим.
5.5.1.2 До повторного бібліографічного посилання дозволено долучати елементи, що не увійшли до
складу первинного бібліографічного посилання, однак є потрібними для ідентифікування документа.
5.5.2 У повторному бібліографічному посиланні на документ, авторами якого є одна, дві або три
особи, подають заголовок бібліографічного запису, основну назву та номер сторінки.
Приклади
Внутрішньотекстове посилання
Первинне:
(Копиленко О. Л. Законотворчий процес: стан і шляхи вдосконалення. Київ, 2010. 692 с.).
Повторне:
(Копиленко О. Л. Законотворчий процес. С. 292).
Підрядкове посилання
Первинне:
1 Захара І. Лекції з історії філософії. Вид. 2-ге. Львів, 1997. 322 с.
Повторне:
3 Захара І. Лекції з історії філософії. С. 86.
5.5.2.1 У повторному бібліографічному посиланні на документ, авторами якого є чотири та більше
осіб, подають основну назву та номер сторінки.
Приклади
Внутрішньотекстове посилання
Первинне:
(Аналіз інвестиційних проектів: практикум для студ. вищ. навч. закл./Череп А. В. та ін. Київ,
2011. 259 с.).
Повторне:
(Аналіз інвестиційних проектів. С. 18).
Позатекстове посилання
Первинне:
8. Фінанси суднобудівних підприємств: монографія/І. А. Воробйова та ін. Миколаїв, 2012. 232 с.
Повторне:
15. Фінанси суднобудівних підприємств. С. 158.
5.5.3 У повторному бібліографічному посиланні дозволено застосовувати скорочування довгих
назв, позначаючи видалені останні слова назви знаком «три крапки».
Приклад
Позатекстове посилання
Первинне:

13.
Повторне:
Правова основа діяльності органів державної влади/упоряд. Любченко П. М. Харків, 2010. 303 с.

Правова основа діяльності ... . С. 290.
ДСТУ 8302:2015
8
5.5.4 У повторному бібліографічному посиланні на багатотомний документ, авторами якого є одна,
дві або три особи, подають заголовок бібліографічного запису, основну назву (або тільки основну назву, якщо заголовка немає), номер тому, сторінки.
Приклад
Підрядкове посилання
Первинне:
3 Франко І. Твори: у 50 т. Т. 45. Київ, 1986. 480 с.
Повторне:
5 Франко І. Твори: у 50 т. Т. 45. С. 300.
5.5.5 У повторному бібліографічному посиланні на серіальний документ, яке подають безпосередньо за первинним бібліографічним посиланням, зазначають його основну назву, а також ті відомості,
що відрізняються від відомостей у первинному посиланні — рік, номер (у періодичному виданні), випуск (у продовжуваному виданні), число, місяць (у газетах), а також номер сторінки.
Приклад
Внутрішньотекстове посилання
Первинне:
(Вісн. прокуратури. Київ, 2011. Вип. 4. 128 с.).
Повторне:
(Вісн. прокуратури. 2012. Вип. 1. С. 10).
5.5.6 Повторне бібліографічне посилання на публікації в серіальному документі складають відповідно до 5.5.2, 5.5.2.1, 5.5.3.
5.5.7 У повторному бібліографічному посиланні на патентний документ подають позначення виду
документа, його номер, назву країни, що видала цей документ, та сторінку, на якій розміщено об’єкт
посилання в патентному документі.
Приклад
Позатекстове посилання
Первинне:
8. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна.
№ 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.
Повторне:
10. Пат. 76509 Україна. С. 3.
5.5.8 У повторному бібліографічному посиланні на нормативний документ зі стандартизації (стандарти з познаками ДСТУ, ДСТУ ГОСТ, ДСТУ ISO, СОУ тощо) подають його познаку, номер разом із
роком затвердження та номер сторінки.
Приклад
Підрядкове посилання
Первинне:
2 ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. Київ, 2010. 16 с.
(Інформація та документація).
Повторне:
3 ДСТУ 7152:2010. С. 6.
5.5.9 Якщо первинне й повторне бібліографічні посилання на одну й ту саму сторінку (сторінки)
документа розміщено одне за одним, текст повторного посилання замінюють словами «Там само» («Там
же» — рос. мовою, «Ibid» — латин. мовою).
Приклад
Підрядкове посилання
1 Танюк Л. С. Твори: у 60 т. Київ, 2011. Т. 18. С. 250—253.
2 Там само.
5.5.9.1 У повторному бібліографічному посиланні на іншу сторінку одного й того самого документа до слів «Там само» («Там же» або «Ibid») додають номер цієї сторінки.
ДСТУ 8302:2015
9
Приклад
Внутрішньотекстове посилання
Первинне:
(Литвиненко Н. П. Тлумачний словник медичних термінів. Київ, 2010. С. 175).
Повторне:
(Там само. С. 92).
5.5.10 У повторному бібліографічному посиланні на багаточастинний документ, крім номера сторінки, зазначають номер тому (частини, випуску тощо).
Приклад
Позатекстове посилання
Первинне:
13. Енциклопедія історії України: у 10 т./ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН історії
України, Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 2005. Т 9. С. 36— 37.
Повторне:
14. Там само. Т. 7. С. 18.
5.5.11 Якщо у складі первинного та повторного бібліографічних посилань, наведених одне за одним, є аналітичні бібліографічні записи на різні публікації, які розміщено в одному й тому самому періодичному чи продовжуваному виданні, у повторному посиланні замість бібліографічних відомостей
про цей документ, що збігаються з бібліографічними відомостями у первинному посиланні, наводять
слова «Там само» («Там же» або «Ibid»).
Приклад
Позатекстове посилання
Первинне:
5. Сенченко М. Чи вміємо ми читати?//Вісн. Книжкової палати. 2012. № 3. С. 3.
Повторне:
6. Афонін О. Українська книга 2011: рух по сходинках униз // Там само. С. 6— 8.
5.5.12 Якщо у повторному бібліографічному посиланні, поданому не після первинного, є бібліографічний запис на один і той самий документ, створений одним, двома або трьома авторами, в ньому подають заголовок бібліографічного запису, а основну назву та наступні за нею повторювані елементи замінюють скороченими словами: «Зазнач. твір» («Зазначений твір»), «Цит. твір» («Цитований
твір»), «Указ. соч.» («Указанное сочинение» — рос. мовою), «Цит. соч.» («Цитированное сочинение»
— рос. мовою), «Op. cit.» («Ориэ citato» — латин. мовою).
У повторному бібліографічному посиланні на інший том (частину), іншу сторінку після цих слів
зазначають номер цього тому (частини), цієї сторінки.
Приклад
Підрядкове посилання
Первинне:
2 Криворучко О. Ю. Сучасна архітектура: термінол. слов./Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів,
2008. С. 87.
Повторне:
4 Криворучко О. Ю. Зазнач. твір. С. 59.
6 ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО
БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОСИЛАННЯ
6.1 Якщо в бібліографічному посиланні використано кілька об’єктів посилання, їх об’єднують в одне — комплексне бібліографічне посилання (далі — комплексне посилання).
6.2 У комплексному посиланні кілька об’єктів бібліографічного посилання подають в абетковому
чи хронологічному порядку або за абеткою назв мов, тобто за принципом єдиної графічної основи —
кириличної, латинської тощо, або кожною мовою окремо.
ДСТУ 8302:2015
10
ДСТУ 8302:2015
6.3 Комплексні посилання можуть бути внутрішньотекстовими, підрядковими, позатекстовими,
а також можуть містити первинні та повторні посилання.
6.4 Бібліографічні посилання у складі комплексного посилання розділяють між собою знаком «крапка з комою».
6.5 Кожне з бібліографічних посилань у складі комплексного посилання оформлюють за загальними правилами, ураховуючи зазначені далі особливості.
6.5.1 Якщо кілька бібліографічних посилань у складі комплексного посилання мають ідентичні заголовки (один і той самий автор кількох праць), у другому й наступних посиланнях ці заголовки можна
замінити словами: «Його ж», «її ж», «їх же» («Его же», «Ее же», «Их же» — рос. мовою або «Idem»,
«Eadem», «Ibidem» — латин. мовою).
Приклад
Підрядкове комплексне посилання:
*Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ, 2011. C. 128 ; Його ж.
Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ,
2011. С. 230.
6.5.2 Ідентичні заголовки у бібліографічних посиланнях у складі комплексного посилання можна
не наводити. У цьому разі після заголовка в першому посиланні ставлять знак «двокрапка», а перед
основною назвою наступного бібліографічного посилання проставляють його порядковий номер.
Приклад
Позатекстове комплексне посилання:
27. Кузьмінський А. І.: 1) Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно-когнітивного підходу: навч.-метод. посіб. Черкаси, 2011. С. 31 ; 2) Моделювання професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інтеграції України в європейський освітній простір: навч.
посіб. Черкаси, 2011. С. 78.
7 ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОСИЛАННЯ
НА ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС
7.1 Залежно від режиму доступу електронні ресурси поділяють на електронні ресурси локального та віддаленого доступу.
7.2 За видом інформації, призначеної для сприйняття, розрізняють такі електронні ресурси: електронні дані, електронні програми, електронні дані та програми.
7.3 Джерелами інформації для складання бібліографічного посилання на електронний ресурс є
титульний екран, основне меню, програма, головна сторінка сайту чи порталу, що містять відомості
про автора, назву, відповідальність, перевидання (версію), місце та рік видання. Основним джерелом
інформації є титульний екран. За потреби використовують й інші джерела інформації: етикетку на фізичному носієві електронного ресурсу, технічну та іншу супровідну документацію до нього або контейнер, коробку, конверт тощо (згідно з ДСТУ 7157).
7.4 Бібліографічне посилання складають як на електронні ресурси загалом (електронні документи, бази даних, портали чи сайти, веб-сторінки, форуми тощо), так і на їхні складники (розділи та частини електронних документів, порталів чи сайтів; публікації в електронних серіальних документах, повідомлення на форумах тощо) згідно з загальними правилами (відповідно до розділів 4—6) та з урахуванням зазначених далі особливостей.
7.4.1 Якщо є зміни в змісті електронного ресурсу — доповнено зміст або вилучено з нього певну
інформацію, модифіковано мову програмування або операційної системи тощо, у бібліографічному посиланні наводять ці відомості, що крім слова «видання» (наприклад, «2-ге вид., доповнене»), можуть
містити слова «версія» (наприклад, «Версія 3.1»), «рівень» (наприклад, «Тренувальний рівень»), «модифікація» (наприклад, «Третя модифікація»).
7.4.2 У бібліографічному посиланні після відомостей про відповідальність дозволено не подавати відомості про вид електронних даних чи програм, наприклад: електронні текстові дані (скорочено —
електрон. текст. дані), електронні графічні дані (електрон. граф. дані), електронний журнал (електрон.
11
ДСТУ 8302:2015
журн.), електронні картографічні дані (електрон. картогр. дані), електронна пошукова програма (електрон. пошук. прогр.) тощо.
7.4.3 У бібліографічному посиланні на електронний ресурс локального доступу після вихідних даних
подають відомості про кількість фізичних одиниць (арабськими цифрами) та вид носія інформації
(наприклад, електронний оптичний диск). У дужках можна подавати відомості про вид оптичного диска
(CD-R, CD-RW, DVD-R тощо).
Приклад
Підрядкове посилання
11 Кожухівський А. Д. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування [Електронний
ресурс]: практикум/Черкас. держ. технол. ун-т. Електрон. текст, дані. Черкаси , 2009. 1 електрон. опт. диск (CD-R).
7.4.4 У примітці до бібліографічного посилання на електронний ресурс подають відомості, необхідні
й достатні для пошуку та характеристики технічних специфікацій цього електронного ресурсу, в такій
послідовності:
— системні вимоги;
— відомості про доступ;
— дата оновлення документа або його частини;
— електронна адреса;
— дата звернення до документа.
7.4.4.1 Відомості про доступ до електронного ресурсу подають у бібліографічних посиланнях на
документи з комп’ютерних мереж, а також із повнотекстових баз даних, доступ до яких здійснюють на
договірній основі або за передплатою (наприклад, «ЛІГА- ЗАКОН», «Атлас Аналітика», «Нормативні акти
України» тощо).
Приклад
Позатекстове посилання
3. Про відзначення 150-річчя з дня народження видатного вченого Володимира Івановича Вернадського [Електронний ресурс]: проект постанови Верховної Ради України. Документ не було
опубліковано. Доступ із інформ.-правової системи «ЛІГА- ЗАКОН».
7.4.4.2 Відомостям про дату (день, місяць, рік) останнього оновлення електронного ресурсу віддаленого доступу (його частини) передують слова «Дата оновлення». Ці відомості в бібліографічному
посиланні наводять перед відомостями про режим доступу («URI», «URL»).
Приклад
Підрядкове посилання
2 Берташ В. Пріоритети визначила громада // Голос України: електрон. версія газ. 2012. № 14 (5392).
Дата оновлення: 04.08.2012. URL: http://www.qolos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата
звернення: 06.08.2012).
7.4.4.3 Для позначення електронної адреси електронного ресурсу віддаленого доступу в примітці
дозволено замість слів «Режим доступу» (чи «Доступ») або їхнього еквівалента іншою мовою (наприклад, «Availabte from») застосовувати абревіатури «URI» (Uniform Resource Identifier — Уніфікований ідентифікатор ресурсу) або «URL» (Uniform Resource Locator — Уніфікований покажчик ресурсу).
7.4.4.3.1 Якщо електронний ресурс має унікальний ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier —
Ідентифікатор цифрового об’єкта) або інший постійний ідентифікатор, замість електронної адреси цього
ресурсу рекомендовано зазначати його ідентифікатор.
7.4.4.3.2 Інформацію про протокол доступу до електронного ресурсу (http, ftp тощо) та його електронну адресу наводять у форматі «URI» або «URL».
7.4.4.3.3 Довгу електронну адресу можна переносити на наступний рядок. У цьому разі останнім
у першому рядку має бути знак «навскісна риска» («/»).
Приклад
Підрядкове посилання
12 Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українськопольських відносинах // Економіка. Управління. Інновація: електрон. наук. фахове вид. 2012.
12
ДСТУ 8302:2015
№ 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/ e-/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf (дата звернення:
17.06.2013).
Для запобігання помилок у наведенні електронної адреси рекомендовано подавати її в один рядок.
Приклад
Підрядкове посилання
12 Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українськопольських відносинах//Економіка. Управління. Інновація: електрон. наук. фахове вид. 2012.
№ 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-/journals/eui/2012 2/pdf/12bopypv.pdf (дата звернення:
17.06.2013).
7.4.4.3.4 Дозволено подавати відомості про інше місцезнаходження чи форму електронного ресурсу, використовуючи слова «Також доступний» (наприклад, «Також доступний у P D F :.» ) чи подібні
еквівалентні фрази (наприклад, «Відомості доступні також в Інтернеті:...»).
7.4.4.4 Після електронної адреси подають відомості про дату звернення до електронного ресурсу віддаленого доступу: число, місяць і рік (в круглих дужках) після слів «дата звернення».
Приклад
Позатекстове посилання
4. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство
України»/ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80
(дата звернення: 08.02.2012).
7.4.4.5 У бібліографічному посиланні на електронні ресурси локального та віддаленого доступу
в примітці можна не подавати відомостей про джерело назви («Назва з етикетки диска», «Назва з екрана» тощо).
8 ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОСИЛАННЯ
НА АРХІВНИЙ ДОКУМЕНТ
8.1 Бібліографічне посилання на архівний документ дає можливість ідентифікувати його та визначати місцезнаходження в архіві, музеї, бібліотеці тощо.
8.2 Бібліографічне посилання на архівний документ складають за загальними правилами, викладеними в цьому стандарті, з урахуванням зазначених далі особливостей.
8.2.1 У бібліографічному посиланні на архівний документ відомості про об’єкт посилання відокремлюють від пошукових даних знаком «дві навскісні риски» («//») з проміжками до та після нього.
Приклад
Підрядкове посилання
3 Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки//ЦДАВО України (Центр.
держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8— 12. Копія; Ф. 1063.
Оп. 3. Спр. 1— 3.
8.2.2 Для позначення пошукових даних архівного документа використовують такі скорочення слів:
«Ф.» («Фонд»), «Оп.» («Опис»), «К.» («Картон»), «Спр.» («Справа»), «Од. зб.» («Одиниця зберігання»),
«Арк.» («Аркуш»).
Між елементами пошукових даних ставлять знак «крапка».
Приклад
Внутрішньотекстове посилання
(ЦДІАК України. Ф. 4703. Оп. 3. Спр. 23. Арк. 45—49).
8.3 Бібліографічне посилання на архівний документ може містити такі елементи:
— заголовок бібліографічного запису (ім’я автора);
— основну назву документа;
— відомості, що належать до назви (пояснюють і доповнюють її);
— відомості про відповідальність (містять інформацію про осіб і/або організації, які брали участь
у створенні документа);
13
ДСТУ 8302:2015
— пошукові дані архівного документа;
— примітки.
8.3.1 Пошукові дані архівного документа містять такі відомості:
— назву архіву;
— номер архівного фонду;
— номер опису;
— номер справи (одиниці зберігання) за описом;
— місцезнаходження об’єкта посилання (кількість аркушів загалом чи аркуш, на якому подано
об’єкт посилання).
Приклад
Позатекстове посилання
8. ЦДНТА України. Ф. Р-72. Оп. 2. К. 1 — 272. Од. зб. 1. 10 арк.
8.3.1.1 Назву архіву подають у вигляді абревіатури чи скорочення, які прийнято в архівній галузі. Розшифрування абревіатури наводять у списку скорочень, який додають до тексту. Якщо списку скорочень
немає, назву архіву подають повністю або скорочують окремі слова та словосполучення згідно з ДСТУ 3582,
ДСТУ 7093, ГОСТ 7.12. Повну або скорочену назву архіву можна подавати після абревіатури.
Приклади
ЦДІАК України (Центральний державний історичний архів України, м. Київ);
ДА СБ України (Держ. архів Служби безпеки України);
ЦДНТА України (Центр. держ. наук.-техн. архів України);
Держархів м. Києва.
У повторному бібліографічному посиланні назву архіву наводять у вигляді абревіатури або в скороченій формі.
8.3.1.2 Номер архівного фонду наводять після назви архіву, зазначаючи ті необхідні елементи пошукових даних, які прийнято подавати саме в цьому архіві. Після номера архівного фонду в круглих
дужках може бути зазначено його назву.
Приклад
ЦДАВО України. Ф. 14 (Фонд «Товариство отців Василіан» у Львові).
Якщо номера архівного фонду немає, після назви архіву подають, зазвичай у називному відмінку,
назву цього архівного фонду.
Приклад
Держархів Донецької обл. Фонд Донецького обкому КП(б)У.
8.4 Внутрішньотекстове бібліографічне посилання на архівний документ зазвичай містить тільки
пошукові дані цього документа.
Приклад
Внутрішньотекстове посилання
(ЦДІАЛ України. Ф. 183. Оп. 4. Спр. 2. Арк. 10).
За потреби можна наводити його повний опис.
Приклад
Внутрішньотекстове посилання
(Наукове товариство ім. Шевченка//Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1.
Спр. 78. Арк. 1— 7).
8.5 У підрядкових і позатекстових бібліографічних посиланнях рекомендовано наводити відомості
про архівний документ — об’єкт посилання (його заголовок та основну назву або тільки його основну
назву; відомості, що належать до назви тощо) та пошукові дані.
Приклад
Позатекстове посилання
5. Діяльність історичної секції при ВУАН та зв’язаних з нею історичних установ Академії
14
в 1929— 1930 рр.//Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. Х (Всеукраїнська Академія Наук). Спр. 1686. 30 арк.
Проте можна наводити у підрядкових і позатекстових посиланнях на архівний документ тільки пошукові дані цього документа за умови, якщо основні відомості про нього є в тексті.
8.6 Якщо справа (одиниця зберігання) чи певний архівний документ, який зберігають у цій справі,
не має назви, її формулює дослідник. У цьому разі назву справи подають у квадратних дужках до або
після пошукових даних про документ.
Приклад
Позатекстове посилання
17. [Праці П. К. Грімстед]//ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 19. 284 арк.
або:
17. ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 19. 284 арк. [Праці П. К. Грімстед].
8.7 Якщо потрібно зазначити автора та назву або тільки назву справи, в якій зберігають архівний
документ — об’єкт посилання, ці відомості подають після пошукових даних у круглих дужках.
Приклад
Підрядкове посилання
3 Науковий архів Інституту історії України НАН України. Ф. 2. Оп. 3. Спр. 170. № 1. Арк. 5. (План
праці НДКІУ на 1924 р.).
8.8 У примітках можна наводити відомості про автентичність, автографічність, мову, спосіб відтворювання, відомості про особливості зовнішнього вигляду архівного документа, про його опублікування тощо. Примітки подають після пошукових даних.
Приклади
Підрядкові посилання
*ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 3. Спр. 3. Арк. 1— 37. Копія.
2 ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 3. Спр. 38. Арк. 45. Оригінал. Рукопис.
8.9 Якщо текст архівного документа розміщено на зворотному боці аркуша, у пошукових даних
бібліографічного посилання зазначають слово «зворот» у скороченій формі — «зв.».
Приклад
Позатекстове посилання
21. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р.//ЦДАГО України.
Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64, 64 зв., 71.
8.10 Бібліографічні посилання на архівні документи із зарубіжних архівів подають мовою певної
країни згідно з прийнятими в цій країні та в цьому архіві правилами описування та складання посилань (зі скороченнями).
Приклади
Внутрішньотекстове посилання
(APw Lublinie. Zespol 95. Sygn.125. K. 6—7).
Підрядкове посилання
11 Sygn.126. Wisyta Generalna dekanatu Patenskiego w roku 1793. 1793 r. 57 k.
Позатекстове посилання
13. Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7008. Украинская библиотека им. С. Петлюры в Париже. 1922 — 1940. Оп. 1. Д. 65. Каталог книг по истории Украины и другим вопросам на украинском языке, 1908— 1940. 80 л.
ДСТУ 8302:2015
15
ДСТУ 8302:2015
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1 ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. — Чинний від 01.01.1995. — Київ: Держстандарт України, 1994. — 88 с.
2 ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. — Київ: Держспоживстандарт України, 2009. — 38 с.
3 ISO 690:2010 Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations
to information resources (Інформація та документація. Настанови щодо бібліографічних посилань і цитування інформаційних ресурсів).
4 Великий тлумачний словник української мови/уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — Київ; Ірпінь:
Перун, 2009. — 1736 с.
5 Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посіб./Марина Женченко. — Київ: Жнець,
2011. — 255 с.
6 Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. — 2-е изд., испр. и доп./А. Э. Мильчин. —
М.: ОЛМА-Пресс, 2003. — 560 с.
7 Основные стандарты для современного книгоиздательского дела/Рос. кн. палата ; сост.: А. А. Джиго, С. Ю. Калинин, Г. П. Калинина, К. М. Сухоруков. — М.: Бук Чембэр Интернэшнл, 2008. — 656 с.
8 Словник книгознавчих термінів/уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко. — Київ: Аратта, 2003. — 160 с.
9 Швецова-Водка Г. М. Документознавство: навч. посіб./Г. М. Швецова-Водка. — Київ: Знання,
2007. — 398 с.
10 Швецова-Водка Г. М. Документознавство: слов.-довід. термінів і понять: навч. посіб./Г. М. Швецова-Водка. — Київ: Знання, 2011. — 319 с.
Код УКНД 01.140.40
Клю чові слова: архівні документи, внутрішньотекстове бібліографічне посилання, бібліографічний опис, видання, документ, електронні ресурси, об’єкт бібліографічного посилання, підрядкове бібліографічне посилання, бібліографічне посилання.