Освітня діяльність МЕГУ

Освітній процес в університеті спрямований на якісну підготовку компетентного конкурентоспроможного фахівця, здатного до дослідницько-інноваційного типу мислення з потребою та навичками безперервного професійного розвитку.

Організація освітнього процесу передбачає:

- автономність Університету у прийнятті самостійних рішень щодо організації освітнього процесу, визначенні форм освітнього процесу та форм і методів навчання;

- збереження традицій та введення інновацій у процес освітньої діяльності;

- ефективне використання людського потенціалу, матеріальних, фінансових та інших ресурсів;

- забезпечення якісної освіти за всіма освітніми програмами;

- академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників;

- функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності;

-  формування довіри до Університету у споживачів освітніх послуг, працедавців і закладів вищої освіти України та зарубіжних країн.

Навчання в Університеті здійснюється за такими формами: денна, заочна.

Денна форма навчання є основною формою здобуття освіти та/або кваліфікації з відривом від виробництва. У встановленому законодавством порядку студенти денної форми навчання мають право на: пільги на проїзд у міському транспорті, поселення до гуртожитку, відстрочення військової служби тощо згідно з чинним законодавством.

Заочна форма здобуття освіти – спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою в проміжку між ними. Заочна форма навчання є формою здобуття освіти та/або кваліфікації без відриву від виробництва або одночасного навчання за іншою спеціальністю. Освітній процес за заочною формою навчання організовується з урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для осіб, які поєднують роботу з навчанням.

Підготовка здобувачів вищої освіти у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті відбувається за такими рівнями:

Освітні програми рівня вищої освіти першого (бакалавр)

Освітні програми рівня вищої освіти другого (магістр)

Освітні програми третього рівня (освітньо-наукового)

Організація освітнього процесу здійснюється під керівництвом:

Яницької Олени Юріївни

Проректора з навчально-методичної  роботи і гуманітарної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента, професор Кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Ясінського Андрія Миколайовича

Проректора з інформаційного забезпечення та інноваційних технологій навчання університету. Кандидата педагогічних наук, доцента. Доцента кафедри математичного моделювання.

Дем'янчук Тетяни Олександрівни

Проректора заочного та дистанційного навчання, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри здоров'я людини та фізичної терапії

Артюшок Вікторії Станіславівни

Завідувача центру забезпечення якості вищої освіти, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри менеджменту

Ілюк Лариси Володимирівни

Начальника навчальної частини

Гаврілової Анни Петрівни

Начальника відділу ліцензування та акредитації