Аспірантура

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА

 

здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки (галузь знань – 01 освіта, спеціалізація – теорія та методика професійної освіти); 

061 Журналістика (галузь знань – 06 журналістика, спеціалізація – теорія та історія соціальних комунікацій); 

081 Право (галузь знань – 08 право, спеціалізації: 1) адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право; 2) кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність); 

122 Комп’ютерні науки (галузь знань – 12 Інформаційні технології, спеціалізація – математичне моделювання та обчислювальні методи).

051 Економіка (галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки).

До аспірантури за денною або заочною формою навчання на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.

Термін навчання в аспірантурі – 4 роки.

Оплата за рік навчання в аспірантурі на денній та заочній формі становить 8 000 грн., за спеціальністю 081 «Право» – 10 000 грн. (денна форма), 8000 грн. (заочна форма).

Вступники до аспірантури до 01 жовтня 2021 р. подають такі документи:

1) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчався або працював;

3) чотири кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності);

5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);

6) копію картки фізичної особи – платника податків;

7) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

8) копію трудової книжки, затверджену нотаріально або відділом кадрів  за місцем основної роботи;

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) список опублікованих праць і винаходів. Здобувачі, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

11) 5 конвертів з марками;

12) папку на зав’язках.

Документи для вступу до аспірантури подаються у відділ з наукової діяльності та аспірантури  з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00.

Адреса: м. Рівне, вул. акад. С. Дем’янчука, 4, каб. 1604.

Тел: (098) 605 16 76

e-mail: shkabarina.marharyta@megu.edu.ua

WEB-сторінка: http://www.megu.edu.ua/uk/aspirantam/

Початок вступних випробувань – із 1 жовтня 2021 р. (філософія, іноземна мова, спеціальність).

Будемо раді Вас бачити у числі аспірантів університету!

В університеті можна здати кандидатські іспити.

Кандидатський іспит

Дата проведення

(2 семестр)

1 Філософія 13 травня  2022 р.
2 Іноземна мова 18 травня 2022 р.
3 Спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки», «Теорія та методика професійної освіти» 21 травня 2022 р.
4 Спеціальність «Теорія та історія соціальних комунікацій» 28 травня 2022 р.

Перелік документів,

необхідних для складання кандидатських іспитів у МЕГУ

 ім. академіка С. Дем’янчука:

Заява на ім’я керівника ВНЗ.

Витяг із рішення Вченої ради про затвердження теми дисертації.

Клопотання керівництва навчальних закладів про допуск до складання кандидатського іспиту (для здобувачів інших вузів)
(Стаття 53 Міністерського положення про підготовку науково-педагогічних кадрів від 1.03.1999 р. № 309) .

Копія трудової книжки, засвідчена у відділі кадрів (для працівників інших ВНЗ).

Копія диплома із додатком, засвідчені нотаріально або у відділі кадрів, де працює здобувач.

Копія паспорта.

Особовий листок.

Реферат.

Квитанція про оплату.

Папка.