Ліцензійний договір

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

м. Рівне, 15.01.2020 р.

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», в особі ректора Дем’янчука Анатолія Степановича, який діє на підставі Статуту (далі – Ліцензіат) з одного боку і Ліцензіар з іншого боку уклали цей Ліцензійний договір приєднання відповідно до ст.ст. 205, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни, які використовуються в цьому Договорі, вживаються в такому значенні:

Твір – наукова стаття, запропонована Ліцензіаром для публікації у збірнику наукових праць ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ»;

Ліцензіар – автор (автори), якому (яким) належать виключні авторські права на Твір;

Невиключна ліцензія – ліцензія, яка не виключає можливості використання Ліцензіаром Твору та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього Твору;

Сторони – Ліцензіат і Ліцензіар;

Збірник – збірник наукових праць ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ»;

Інші терміни, які використовуються в Договорі, визначаються відповідно до норм чинного законодавства України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Надаючи Ліцензіатові будь-який твір, Ліцензіар – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір, беззастережно погоджується з умовами цього Договору.

2.2. Ліцензіар надає Ліцензіату виняткову ліцензію на використання твору на необмежений термін на безоплатній основі, а Ліцензіат на умовах визначених цим договором публікує твір у збірнику.

2.3. За цим Договором передаються права на використання твору такими способами:

– відтворення твору;

– включення твору як складової частини до журналів, збірників, монографій і т.д .;

– поширення твору;

– представлення твору до загального відома публіки таким чином, щоб її представники могли здійснити доступ до твору з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором.

2.4. Ліцензіар має право на подальше використання твору і надання невиключної ліцензії на його використання третім особам.

2.5. Територія використання – без обмежень;

2.6. Тиражування твору – без обмежень.

3. ГАРАНТІЇ ЛІЦЕНЗІАРА

3.1. Ліцензіар гарантує, що на момент надання твору Ліцензіату:

3.1.1. Ліцензіару належать авторські права на цей твір;

3.1.2. Твір або будь-яка його частина є авторською розробкою;

3.2. Ліцензіар гарантує, що в творі не використані частини або фрагменти інших творів, авторські права на які належать третім особам, а всі цитати з творів третіх осіб використовуються з посиланням на ім'я автора і першоджерело.

4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

4.1. Для Ліцензіара, який до моменту публікації цього Договору на офіційному сайті ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (ЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇХХХХХХ) не подав свій твір для публікації у збірнику наукових праць ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ», свідченням повного і беззастережного акцепту (прийняття) умов цього договору є факт передачі Ліцензіаром твору для публікації у збірнику наукових праць ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» по електронній пошті або на електронному носії безпосередньо в редакції, або іншим чином. З моменту передачі твори для публікації у збірнику наукових праць ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» Ліцензіар автоматично приймає умови цього Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання цього Договору в такому випадку є дата передачі твору.

4.2 Для Ліцензіара, який до моменту публікації цього Договору на офіційному сайті ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (ЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇХХХХХХ) вже подавав свої твори для публікації у збірнику наукових праць ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ», свідченням повного і беззастережного акцепту (прийняття) умов цього Договору є: або не заперечення проти умов цього Договору (згоду через мовчання) протягом 30 календарних днів з моменту публікації цього Договору. В іншому випадку (незгоду з умовами цього Договору) заперечення повинно бути надано Ліцензіату в письмовій формі протягом 30 календарних днів з моменту публікації цього Договору, або факт передачі Ліцензіаром нового твору для публікації у збірнику наукових праць ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» по електронній пошті, або на електронному носії безпосередньо в редакції, або іншим чином. При настанні однієї з цих подій Договір вважається укладеним без підписання в кожному конкретному випадку. Датою укладання цього договору у такому випадку рахується дата публікації такого Договору.

4.3. Ліцензіат на письмову вимогу Ліцензіара надає йому завірену печаткою письмову форму договору.

4.4. Цей Договір набирає чинності з дня надання Ліцензіаром твори Ліцензіату.

5. ПРАВА СТОРІН

5.1. Ліцензіар має право:

5.1.1. Усно чи письмово повідомляти Ліцензіата про виявлені недоліки твору і вживати заходів щодо їх усунення;

5.1.2. При використанні твору з порушенням норм законодавства в сфері авторського права і суміжних прав та цього Договору заборонити використання твору (призупинити дію ліцензії за цим Договором) Ліцензіатом до усунення порушення;

5.1.3. З урахуванням вимог законодавства визначити обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційними, і вимагати від Ліцензіата нерозголошення цих відомостей.

5.2. Ліцензіат має право:

5.2.1. На використання твору способами, зазначеними в пункті 2.2 цього Договору;

5.2.2. На надання субліцензій іншим особам в обсязі наданих йому за цим Договором прав у визначеній Договором сфері;

5.2.3. Робити запити та отримувати необхідну інформацію і документи, що мають відношення до предмету Договору і знаходяться в Ліцензіара.

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Ліцензіар зобов'язаний:

6.1.1. Надати Ліцензіату в користування твір;

6.1.2. За запитом Ліцензіата своєчасно забезпечувати його інформацією і документами, що стосуються предмета Договору і необхідні для виконання умов Договору;

6.1.3. За запитом Ліцензіата брати участь в проведенні дій і процедур, необхідних для виконання умов Договору, вимагають такої участі з боку Ліцензіара.

6.2. Ліцензіат зобов'язаний:

6.2.1. Використовувати твір на умовах, визначених цим Договором;

6.2.2. Не розголошувати будь-які відомості, які становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію;

6.2.3. Дотримуватися особистих немайнових прав Ліцензіара.

7. ПОЧАТОК І ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Дата укладення Договору (акцепту) визначається відповідно до розділу 3 цього Договору.

7.2. Договір укладається на невизначений термін.

7.3. Цей договір розміщено на офіційному сайті ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (ЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇХХХХХХ) 20.03.2020 року.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

8.1. Ліцензіар гарантує, що на момент підписання цього Договору йому нічого не відомо про права інших осіб, які могли бути порушені наданням цієї ліцензії.

8.2. У разі невиконання або неналежного виконання Ліцензіатом зобов'язань, передбачених цим Договором, Ліцензіар має право призупинити виконання своїх зобов'язань за Договором.

8.3. У разі систематичного порушення Ліцензіатом умов Договору за своїми зобов'язаннями, Ліцензіар має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Ліцензіата не менше, ніж за 30 календарних днів.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони зобов'язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів.

9.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір може бути переданий для вирішення в судовому порядку.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в умовах виникнення форс-мажорних обставин.

10.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов'язання за цим Договором, повинна виконати їх в терміни, на які було призупинено виконання зобов'язань.

10.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини в разі, коли вони почалися в момент прострочення нею виконання своїх обов'язків за цим Договором.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Ліцензіар відступає від свого права вимагати авторську винагороду за будь-яке використання твору на умовах визначених цим Договором. Виплата авторської винагороди Ліцензіару (авторам твору) за його використання за цим Договором не передбачена.

11.2. Ліцензіар погоджується, що реалізація Видавцем переданих прав на безкоштовне використання твору відповідно до умов цього Договору не може вважатися як посягання на особисті немайнові та майнові права Ліцензіара.

11.3. Цей Договір є договором приєднання, умови якого визначаються Ліцензіатом, і може бути укладений іншою Стороною не інакше як шляхом приєднання до цього Договору в цілому. Надання Ліцензіаром твору Ліцензіату на публікацією є згодою Ліцензіата на укладення цього Договору на викладених в ньому умовах.

11.4. У разі зміни місцезнаходження та / або реквізитів, Сторона повинна повідомити про таку зміну іншу Сторону в строк не більше 10 днів з моменту настання таких змін.

11.5. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАТА:

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний

університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Рівненська область,

м. Рівне, 33027,

вул. академіка Степана Дем’янчука, 4,

Україна

Код ЄДРПОУ 24171048

Рахунок № UA 783333910000026001060262893 в АТ КБ «Приватбанк»,

Тел. (0362) 63-50-85

Головний ректор                                     Дем’янчук А. С.