На допомогу куратору

Положення про куратора академічної групи в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука
Список бібліографічних джерел на допомогу куратору

 Пам’ятка куратору академічної групи МЕГУ

На посаду куратора академічної групи призначається провідний фахівець, досвідчений викладач з урахуванням профілю підготовки фахівців і специфіки діяльності факультету, стажу викладацької роботи у вищому навчальному закладі.

Діяльність куратора академічної групи здійснюється на підставі Статуту Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука та концепції виховної роботи. Зміст діяльності визначається Законом України «Про вищу освіту», Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), «Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти», «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», відповідними інструктивно-методичними документами Міністерства освіти і науки України, положеннями, розробленими відповідними структурними ланками тощо.

Діяльність куратора визначається планом виховної роботи, розробленим на семестр та навчальний рік згідно із перспективним і річним плануванням вищого навчального закладу. Адміністративно куратор академічної групи підпорядковується заступникові декана факультету з виховної роботи і погоджує свою діяльність з деканом та завідувачем кафедри. Результати діяльності куратора систематично обговорюються на засіданнях кафедри, радах факультету, ректоратах і засіданнях вченої ради університету згідно з планом роботи навчального закладу.

Робота куратора академічної групи передбачає реалізацію аналітичної, організаторської та соціальної функцій. Аналітична функція передбачає планування і організацію виховної роботи з урахуванням міжособистісних стосунків у колективі, мотивів навчальної та пізнавальної діяльності студентів, рівня їхнього інтелектуального розвитку, індивідуальних особливостей, соціально-побутових умов життя, стану здоров’я, навчання тощо. Організаторська функція полягає в залученні студентів до різних видів діяльності: пізнавальної, суспільно корисної, ціннісно-орієнтаційної, художньої та ін. Вона забезпечує також надання необхідної допомоги студентському самоврядуванню, творчим групам, радам тощо. Соціальна функція реалізується в гуманістично орієнтованій взаємодії «педагог-студент». Куратор академічної групи допомагає вихованцю в особистісному розвитку, засвоєнні та сприйнятті суспільних норм та цінностей. Він бере на себе обов’язки старшого колеги в процесі оволодіння студентами соціальним ролями. Водночас сам куратор виступає суб’єктом соціалізації, оскільки сприймає і переосмислює соціальний досвід, носієм якого є студент.

Змістом діяльності куратора є:

 • утвердження в академічній групі державного підходу і відповідальності у розв’язанні проблем навчально-виховного процесу;
 • набуття молоддю соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу;
 • спрямування інтелектуальної активності студентської молоді на обговорення найактуальніших проблем сьогодення, залучення до роботи у різних галузях наукової діяльності, проведення національно-культурної, просвітницької та організаційно-педагогічної роботи серед молоді, вивчення державної мови та історії України;
 • формування історичної пам’яті, національної свідомості, гідності та чіткої громадянської позиції;
 • допомога студентам в оволодінні новим інтелектуальним баченням світу, у визначенні свого місця в ньому, розвиток здібностей;
 • формування у студентської групи оптимальної працездатності та відповідального ставлення до навчально-виховного процесу;
 • забезпечення системно-цільового планування виховної роботи, формування у студентської молоді громадянської та соціальної активності шляхом залучення її до різноманітної діяльності;
 • постійне співробітництво, співтворчість із студентським активом і органами студентського самоврядування, молодіжними творчими об’єднаннями, рухами, а також організація життєдіяльності колективів академічних груп, розвиток ініціативи, творчості, набуття організаторських знань, умінь, навичок;
 • активне залучення студентів до управління навчально-виховним процесом;
 • виховання в студентів інтересу та любові до праці;
 • проведення виховної роботи зі студентами, які мешкають у гуртожитку, сприяння організації їхнього здорового способу життя, розв’язання житлово-побутових проблем;
 • здійснення постійної психолого-педагогічної діагностики рівня інтелектуального розвитку і моральної вихованості студентів, корегування виховного процесу;
 • внесення пропозицій ректорату, деканам факультетів про матеріальне заохочення студентів та притягнення до відповідальності порушників навчальної дисципліни;
 • залучення до виховного процесу батьків студентів.

Основою виховної діяльності куратора академічної групи є цикл дій:

 • участь у роботі семінарів кураторів, науково-методичних об’єднань кураторів МЕГУ;
 • складання плану роботи куратора на рік та його реалізація;
 • індивідуальна робота зі студентами та окремими групами студентів;
 • проведення виховних заходів;
 • робота з активом академічної групи;
 • робота з викладачами, що читають навчальні дисципліни у групі;
 • взаємодія з батьками студенів;
 • діагностування, тестування, анкетування студентів з метою вивчення індивідуальних особливостей, професійних якостей, рівня вихованості студентів та аналізу розвитку студентського колективу;
 • аналіз виконання плану навчально-виховної роботи, корекція плану роботи, складання планів роботи на канікули, планів індивідуальної роботи, роботи в гуртожитку;
 • організація чергування студентів у гуртожитку;
 • оформлення журналу куратора, складання (у разі необхідності) характеристик студентів;
 • ведення літопису, фотоальбому групи.

Результативність роботи куратора значною мірою залежить від:

 • планування роботи спільно з активом групи;
 • встановлення стосунків у групі та взаємодії з викладачами з огляду на педагогічну ситуацію, а також з урахуванням індивідуальних особливостей студентів;
 • залучення всіх студентів академічної групи до суспільно корисних справ;
 • уміння надавати допомогу студентам у виконанні багатьох суспільних ролей; запобігання байдужості, безконтрольності та безвідповідальності;
 • сприяння розвитку студентського самоврядування, ініціативності, громадської активності.

Результатом виховної діяльності куратора є достатній рівень вихованості студентів. Під вихованістю в педагогічному розумінні мають на увазі комплексну властивість особистості, яка характеризується наявністю і рівнем сформованості в неї суспільно значущих якостей, що відбивають мету виховання.

Критеріями ефективності управління системою виховної роботи на рівні куратора академічної групи є:

 • рівень вихованості майбутніх спеціалістів;
 • активність, згуртованість групи, суспільно корисний характер діяльності групи;
 • стабільний режим роботи академічної групи, відсутність випадків серйозних порушень трудової та навчальної дисципліни;
 • позитивна мотивація навчально-виховної діяльності студентів, що виявляється у навчально-пізнавальній, науково-дослідній та інших видах діяльності;
 • мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості кожного студента;
 • різноманітність форм виховної поза аудиторної роботи, що сприяє самореалізації особистості кожного студента;
 • діяльність студентського самоврядування у групі;
 • участь групи у загальноакадемічних заходах;
 • сприятливі умови проходження адаптаційного періоду студентами 1-го курсу;
 • оволодіння студентами досвідом соціальної поведінки.

Основними напрямами виховної роботи, згідно з концепцією національного виховання студентської молоді є:

 • Національно-патріотичне виховання;
 • Інтелектуально-духовне виховання;
 • Громадянсько-правове виховання;
 • Моральне виховання;
 • Екологічне виховання;
 • Естетичне виховання;
 • Трудове виховання;
 • Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

Ефективність виховної роботи куратора академічної групи значною мірою визначається її плануванням. Воно має бути чітким та цілеспрямованим, що даватиме можливість уникати багатьох помилок і негативних явищ у студентській групі.

План виховної роботи передбачає реалізацію конкретних цілей і завдань. Залежно від мети кожна форма роботи має свою специфіку і потребує врахування потреб, інтересів, індивідуальних особливостей кожного студента, співтворчості педагогів і студентів у організації виховної роботи, обґрунтованості виховних заходів.

Основні вимоги до плану роботи куратора:

 • цілеспрямованість – тобто зміст і форми виховної роботи, що плануються, передбачають реалізацію конкретних цілей і завдань. Кожна справа має сприяти розв’язанню висунутої мети. Залежно від мети кожна форма роботи має свою специфіку у використанні;
 • урахування потреб та інтересів кожного студента академічної групи;
 • співтворчість педагогів та студентів у організації виховної роботи;
 • зв'язок із життям суспільства, майбутньою професійною діяльністю студента;
 • комплексний характер планів;
 • цілісний підхід до процесу планування;
 • наступність змісту та форм виховної роботи;
 • конкретність, доцільність плану, обґрунтованість виховної роботи, урахування особливостей студентського колективу, рівня його розвитку, традицій, що склалися;
 • розумна насиченість плану.

За підсумками роботи впродовж семестру куратором академічної групи складається звіт, основні положення якого мають бути заслухані на раді факультету під час семестрової атестації роботи куратора.