Завідувач центру

Артюшок В.С.Завідувач центру забезпечення якості вищої освіти, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту

АРТЮШОК ВІКТОРІЯ СТАНІСЛАВІВНА

2002 р. – закінчила Український державний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом з відзнакою), здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

2010 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Стратегічний розвиток виробничого потенціалу лісогосподарського підприємства».

2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки, обліку та аудиту.

Контакти:
Email: viktoriia.artiushok@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

2000 р. – закінчила Рівненський економіко-гуманітарний інститут за спеціальність «Фінанси і кредит» (диплом з відзнакою), здобула кваліфікацію «економіст».

2002 р. – закінчила Український державний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом з відзнакою), здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

Наукові ступені та вчені звання

2010 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Стратегічний розвиток виробничого потенціалу лісогосподарського підприємства».

2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки, обліку та аудиту.

Трудова діяльність

2000-2003 рр. – викладач кафедри фінансів ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

2003-2013 рр. – викладач, доцент кафедри економіки підприємства ПВНЗ «Європейський університет», Рівненська філія

2011-2013 рр. – заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи ПВНЗ «Європейський університет», Рівненська філія

2013-2015 рр. – доцент кафедри економіки підприємства ПВНЗ «Європейський університет», Рівненська філія

2015-2017 рр. – викладач, начальник відділу кадрів ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж»

2016-2018 рр. – заступник директора з навчально-методичної роботи ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж»

2018 по теперішній час – доцент кафедри менеджменту ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

2019 по теперішній час – завідувач Центру забезпечення якості освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Викладає дисципліни: «Управління персоналом», «Самоменеджмент», «Бізнес-планування», «Теорія лідерства», «Організація діловодства на підприємстві», «Лідерство та командна робота», «Кроскультурний менеджмент».

Стажування та підвищення кваліфікації

2020 рік – підвищення кваліфікації за програмою «Новітні інноваційні технології у вищій школі», 01.06.2020-10.07.2020 (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», свідоцтво № ПК 01597997\00839-2020 від 10.07.2020)

Курси та тренінги

2020 рік – «Академічна доброчесність в університеті», онлайн-курс на платформі «ВУМ on-line» (1 година)

2020 рік – «Академічна доброчесність», онлайн-курс на платформі «EdEra» (4 години)

2020 рік – «Освітні інструменти критичного мислення», онлайн-курс на платформі «Prometheus» (60 годин, 2 кредити)

2020 рік – «Цифрові навички для вчителів», курс на Національній онлайн-платформі цифрової грамотності (6 годин)

Основні наукові праці

Автор понад 30 публікацій в наукових виданнях. Активний учасник науково-практичних конференцій.

Монографії

Артюшок В.С., Артюшок К.А. Виробничий потенціал у стратегічному розвитку лісогосподарського підприємства: монографія. Рівне: видавець О. Зень, 2012. 224 с.

Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав

Victoria Artyushok, Nina Kushnir. Assessment of the achievement of the strategic goals of the activities of the forestry enterprises of Ukraine. French Journal of Scientific and Educational Research, 2014, No.2. (12), (July-December). Volume I. «Paris University Press», Paris. P.598-608

Публікації в наукових фахових виданнях України

Ткачук М. П., Коваль Л. А., Артюшок В. С. Управління змінами в контексті забезпечення сталого розвитку підприємства. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2019.Том 24. Випуск 6 (79). С. 75-84

Артюшок В. С. Підходи до оцінки ступеня досягнення стратегічних цілей діяльності лісогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2012, №8 (34). С. 85-90.

Артюшок В. С. Критерії відповідності діяльності лісогосподарських підприємств стратегічній цілі в умовах сталого розвитку. Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012, Випуск 19. С. 95-99.

Артюшок В. С. Стратегічний аналіз в оцінці розвитку виробничого потенціалу підприємства. Економічний аналіз. Збірник наукових праць. 2011, Вип. 9. Ч.3. С.31-34.

Артюшок В. С. Інформаційне забезпечення управління розвитком потенціалу підприємства. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Економічні науки. Випуск 3 (55). 2011. С. 3-10.

Артюшок В. С. Графоаналітичний метод в оцінці стратегічного розвитку виробничого потенціалу підприємства. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XVІ, № 1. Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2010. С. 160-168.

Публікації в інших наукових виданнях

Яроменко О., Артюшок В. Розвиток готелів як засобів розміщення туристів у рівненській області. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід./ Матеріали XIII міжнародної наукової конференції. Львів, 2019. С. 242-246.

Артюшок В.С. Система цінностей як фактор формування стилю управління. Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах [Електронний ресурс]: збірник матеріалів VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19 березня 2020 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. С. 70-73.

Артюшок В.С. Поняття якості та методи її оцінки і контролю. Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» присвяченої 20-літньому ювілею Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (3-4 жовтня 2013 р.). Рівне РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2013. С. 345-348.

Артюшок В. С. Стратегічний розвиток виробничого потенціалу підприємства. Materiały VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami - 2011». Volume 14. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia, 72 str. С. 18-20.

Наукове консультування установ, підприємств, організацій

Наукове консультування підприємства СВСК «Селянський ліс», згідно договору №311017 від 31.10.2017 р.

Відзнаки, нагороди, подяки

2011 рік – Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної держаної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти Рівненщини та з нагоди Дня працівників освіти (№ 1484, Нак. № 346-з від 19.09.2011)

2012 рік – подяка Управління освіти і науки Рівненської обласної держаної адміністрації за результативну участь у підготовці та проведенні заходів Ради молодих економістів (№ 58)

2012 рік – Почесна грамота Рівненської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток науки і національної освіти та з нагоди Дня науки (№ 55, 07.05.2012)

Навчально-методична робота:

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» / В.С. Артюшок, С.М. Демидюк. – Рівне: РВВВ МЕГУ, 2019. – 44 с.