Склад кафедри

ЛОПАЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Завідувачка кафедри історії. Кандидат історичних наук, доцент. Доцент кафедри історії.

У 2007 році в спеціалізованій вченій раді К 48.125.01 Національного університету «Острозька академія» Кабінету Міністрів України захистила дисертацію на тему «Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ століття» та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство.

У 2013 році Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента кафедри історії.

Контакти:
e-mail: 
lopatska.nataliia@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

У 2000 році Лопацька Н.М. закінчила Університет «Острозька Академія», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика, викладача історії.

Наукові ступені та вчені звання

У 2007 році в спеціалізованій вченій раді К 48.125.01 Національного університету «Острозька академія» Кабінету Міністрів України захистила дисертацію на тему «Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ століття» та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство.

У 2013 році Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента кафедри історії.

Основні наукові праці

Вибрані публікації: 

Лопацька Н. М. Культурно-просвітницька та видавнича діяльність Дерманського монастиря в другій половині ХVІ – першій третині ХVІІ століття // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія»: Історичні науки. – Острог, 2004. – Вип. 4. – С. 230 – 236.

Лопацька Н.М. Проблеми становлення та організації Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ століття) // Література та культура Полісся: Сторінки історії і культури Полісся та України в сучасному висвітленні. – Ніжин, 2005. – Вип. 28. – С. 195 – 201.

Лопацька Н.М. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині в ХVІ – ХVІІ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія: Зб. наук. пр. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С.23 – 26.

Лопацька Н.М. Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ століття) // Наукові записки Національного університету „Острозька Академія”: Історичні науки. – Острог, 2006. – Вип. 6. – С.101 – 112.

Лопацька Н.М. Господарська діяльність Дерманського Свято-Троїцького монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції / Ред. кол.: Завальнюк О.М. (співголова), Войтенко В.І., Баженов Л.В. (відповідальний редактор) та ін. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. – Т.1. – С.243 – 252.

Лопацька Н.М. Духовний розвиток Дерманського Свято-Троїцького монастиря в першій половині ХVІІ століття // Наукові записки. Історичні науки. – Острог: Вид-во Національного університету „Острозька академія”, 2008. – Вип. 10. – С. 48 – 58.

Лопацька Н.М. Настоятелі Дерманського монастиря Святої Трійці у першій половині ХVІІ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л.Тимошенко (голов. ред), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войнович, Я. Ісаєвич та ін. – Вип. ХІ – ХІІ. – Дрогобич: Коло, 2008. – С. 156 – 164.

Лопацька Н.М. Чернеча ієрархія Дерманського Свято-Троїцького монастиря в ХVІ – ХVІІ століттях // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. Частина ІІІ. – Рівне, 2008. – С. 431 – 436.

Лопацька Н.М. Дерманський Свято-Троїцький монастир: приєднання до унії в 20-х роках ХVІІ ст. // Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика / Редкол. П. Сохань, А. Бойко, В. Брехуненко та ін. – К., 2009. – С. 76 – 96. 

Лопацька Н.М. Особливості еволюції статусу Дерманського монастиря у кінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. – Вип. 20. – Рівне: РДГУ, 2010. – С. 189 – 192.

Лопацька Н.М. «Нова історія країн Азії та Африки» як складова навчально-методичного комплексу дистанційної форми навчання // Проблеми дидактики: збірник наукових праць / [редкол.: С.А. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Випуск 2. – С.44 – 55.

Лопацька Н.М. Становлення антиунійної опозиції на Волині і князь В.-К. Острозький (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Т.21: На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 332 – 345.

Лопацька Н. Дерманський культурно-освітній осередок // Острозька академія ХVІ – ХVІІ ст. Енциклопеція. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 95 – 102.

Лопацька Н. Дерманський Свято-Троїцький монастир // Острозька академія ХVІ – ХVІІ ст. Енциклопеція. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 102 – 105.

Лопацька Н.М. Бібліотека та архів Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 5. – С.151 – 154.

Лопацька Н.М. Діяльність Дерманського монастирського суду в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2012. – Т.22: На пошану професора П.Ф. Лаптіна. – С. 241 – 245.

Лопацька Н.М. Актові, статистичні матеріали та епістолярії як джерела до історії Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко  Ю.А., 2013. – Вип.6. – С.68-70.

Лопацька Н. Особливості вивчення історичних постатей у курсі «Нова історія країн Азії та Африки» // Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С.А. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.] – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип.4. – С.76-83.

Лопацька Н.М. Мелетій Смотрицький та його роль в історії Дерманського монастиря // Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» присвяченої 20-літньому ювілею Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (3-4 жовтня 2013 р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. – С. 31-33.

Лопацька Н.М. Дерманський пом’яник – джерело до історії Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2014. – Вип. 7. – С.68 – 71.

Лопацька Н. Організація самостійної роботи студентів (з досвіду викладання курсу «Нова історія країн Азії та Африки») // Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С. Копилов (голова, наук.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 6. – С. 83 – 89.

Лопацька Н. Переваги лекції як форми навчального процесу у вищих навчальних закладах (з досвіду викладання історичних дисциплін) // Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С. Копилов (голова, наук.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 7. – С. 113 – 119.

Лопацька Н. Дерманський монастир у кінці ХVІ – першій половині ХVІІ століття (історіографія питання) // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року, с. Дермань Друга. Упоряд. С. Синяк, І. Мартинчук. – ФОП Ляшук А., 2018. – С. 44-50.

Навчально-методичні праці:

Історія України: Навчально-методичний посібник / В.Б. Атаманенко, М.Б. Близняк, Н.М. Лопацька та ін.; За ред. В.Б. Атаманенка. – Острог: Острозька друкарня, 2009. – С. 58 – 69; С. 81 – 92.

Лопацька Н.М. Нова історія країн Азії та Африки: навчально-методичний посібник. – Рівне: Тетіс, редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2012. – 52 с.

Лопацька Н.М. Історія Стародавнього світу: навчально-методичний посібник. – Рівне: Тетіс, редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2012. – 40 с.

Лопацька Н.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Нова історія країн Азії та Африки» для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання зі спеціальності: 014 Середня освіта (Історія), галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка. – Рівне, 2018. – 48 с.

Лопацька Н.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів-магістрів денної форми навчання зі спеціальності: 014 Середня освіта (Історія), галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка. – Рівне, 2018. – 32 с.

Лопацька Н.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Історія Стародавнього світу» для студентів І курсу денної форми навчання зі спеціальності: 014 Середня освіта (Історія), галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка. – Рівне, 2018. – 38 с.

Стажування та підвищення кваліфікації

2018 рік Національний університет «Острозька академія»

ЛЕВДЕР АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії, 

Детальніше
ЖИВ'ЮК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри історії, дійсний член Наукового товариства Шевченка, Заслужений працівник освіти України.

Детальніше

Освіта

У 1982 році Жив’юк А. А. закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «Історія» і отримав кваліфікацію – історик, викладач історії та суспільствознавства.

Наукові ступені та вчені звання

У 2002 році в Спеціалізованій вченій раді Центру українознавства Київського національного університету Жив’юк А. А. захистив дисертацію на тему «Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920-ті – 1990-ті роки)» та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство.

Основні наукові праці.

Жив’юк А. А. є автором більше ніж 270 наукових, навчально-методичних, краєзнавчих публікацій, з них: 17 монографій, науково-документальних видань; 46 фахових статей; 5 публікацій в іноземних виданнях.

Вибрані публікації: 

Монографії, науково-документальні видання:

Жив’юк А. Між Сциллою політики і Харибдою творчості: громадсько-політичний портрет Уласа Самчука. Монографія. Рівне: Ліста-М, 2004. 184 с.: іл.

Жив’юк А., Давидюк Р. «Почутися одним нерозривним зі своїми братами і сестрами Великої України»: Відлуння Голодомору 1932-1933 років на Рівненщині: Науково-історичний нарис. Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2008. 92 с.

Документ доби: публіцистика Уласа Самчука 1941-1943 років: Науково-історичне видання / Упоряд. А.Жив’юк. Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2008. 456 с.

Жив’юк А. За московським часом: контроверсії радянізації Рівненщини (кінець 1930-х – кінець 1950-х років). Рівне: ППВПФ «Папірус-Друк», 2011. 186 с.

https://chtyvo.org.ua/authors/Zhyviuk_Andrii/Za_moskovskym_chasom_kontroversii_radianizatsii_Rivnenschyny_kinets_1930-kh__kinets_1950-kh_rokiv/

Жив’юк А., Марчук І. Від «Дерманської республіки» до «Дерманської трагедії»: нариси історії українського визвольного руху в Дермані на Волині. Рівне: ПП ДМ, 2011. 156 с.: іл.

https://chtyvo.org.ua/authors/Zhyviuk_Andrii/Vid_Dermanskoi_respubliky_do_Dermanskoi_trahedii/

Zhyv’iuk, Andrii, ‘Mizh evakuatsiieiu I “dotsil’nym rozstrilom”: dolia v’iazniv tiurem Rivnenshchyny na pochatku Nimets’ko-radians’koi viiny’ (Between evacuation and “expedient shooting”: The fate of NKVD prisoners in the Rivne region at the start of the German-Soviet war), in Za moskovs’kym chasom: kontroversii radianizatsii Rivnenshchyny (kinets’ 1930-kh – kinets’ 1950-kh rokiv) (On Moscow time: Controversies of Sovietization of the Rivne region (late 1930s to late 1950s) (Rivne: Papirus-Druk, 2011). The Great West Ukrainian Prison: Massacre of 1941: A Sourcebook / Edited by Ksenya Kiebuzinski and Alexander Motyl. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017. P. 139-141.

http://en.aup.nl/books/9789089648341-the-great-west-ukrainian-prison-massacre-of-1941.html

Жив’юк Андрій. Антон Олійник: Нескорена мрія. Науково-документальне видання. Рівне: Дятлик М., 2019. 312 с.

Самчук Улас. Репортажі з Карпатської України / Упоряд., вступ. ст., коментарі Андрія Жив’юка. Тернопіль: Богдан, 2019. 256 с.

Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. Кн.1 / Упоряд. А.Жив’юк. Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2006. 584 с.

http://www.reabit.org.ua/files/store/Rovno1.pdf

Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. Кн.2 / Упоряд. А.Жив’юк. Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. 612 с.

http://www.reabit.org.ua/files/store/Rovno2.pdf

Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. Кн.3 / Упоряд. А.А.Жив’юк (керівник) та ін. Рівне: ПП ДМ, 2013. 620 с.

http://www.reabit.org.ua/files/store/Rovno3.pdf

Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. Кн.4 / Упоряд. А.А.Жив’юк (керівник) та ін. Рівне: ПП ДМ, 2014. 572 с.

http://www.reabit.org.ua/files/store/213.pdf

Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. Кн.5 / Упоряд. А.А.Жив’юк (керівник) та ін. Рівне: ПП ДМ, 2014. 604 с.

http://www.reabit.org.ua/files/store/215.pdf

Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. Кн.6 / Кер. кол. упоряд. А.А.Жив’юк. Рівне: Дятлик М., 2016. 628 с.

http://www.reabit.org.ua/files/store/Rovno6.pdf

Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. Кн.7 / Кер. кол. упоряд. А.А.Жив’юк. Рівне: Дятлик М., 2017. 680 с.

http://www.reabit.org.ua/files/store/Rovno7.pdf

Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. Кн. 8 / Кер. кол. упоряд. А.А.Жив’юк. Рівне: Дятлик М., 2018. 512 с.

http://www.reabit.org.ua/files/store/Rovno8.pdf

Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. Кн.9 / Кер. кол. упоряд. А.А.Жив’юк. Рівне: Овід, 2019. 564 с.

http://www.reabit.org.ua/files/store/Rovno9.pdf

Фахові видання:

Жив’юк А. «Інструменталізована церква»: використання компартійною номенклатурою представників релігійних конфесій у збройній боротьбі на Західній Волині й Поліссі у 1940-х рр. З архівів ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2009. № 2(33). С. 7-21.

http://history.org.ua/JournALL/gpu/gpu_2009_33_2/2.pdf

Жив’юк А. Між ендеками й більшовиками: Микола Ніцкевич в українському націоналістичному русі 1920-1940-х рр. З архівів ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2010. № 2(35). С. 212-236.

http://history.org.ua/JournALL/gpu/gpu_2010_2/6.pdf

Жив’юк А. Формування і трансформація західноукраїнської компартійної номенклатури впродовж 1940-х років (на матеріалах Рівненського обкому КП(б)У). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. Вип. 21. Рівне: РДГУ, 2011. С. 293-304.

Жив’юк А. Технологія і наслідки ідеологічних кампаній номенклатури КПУ і КДБ проти «українського буржуазного націоналізму» (на прикладі села Дермань Рівненської області). Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. Випуск 46 / За редакцією Руслана Сіромського. С. 152-170.

Жив’юк А., Комаренко Т. Самчук Улас Олексійович. Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. Т. 9: Прил – С. К.: Наук. думка, 2012. С. 437-438.

Жив’юк А. Меморіальні місця тоталітарних репресій в Україні: проблеми локалізації, комеморації, інституціоналізації. Національна та історична пам'ять: Зб. наук. праць. Вип. 5. К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. С. 76-86.

Жив’юк А. Поранення генерала М. Ватутіна: факти та інтерпретації. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Науково-документальний журнал. 2012. № 1(38). К.-Харків, 2013. С. 114-135.

http://history.org.ua/JournALL/gpu/gpu_2012_1/8.pdf

Жив’юк А. Кадровий склад і діяльність органів НКВД-НКГБ під час «першої радянізації» Західної України через призму «Великого терору». З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ: Науковий і документальний журнал. 2012. № 2(39). К.-Харків, 2013. С. 7-40.

http://history.org.ua/JournALL/gpu/gpu_2012_2/2.pdf

Жив’юк А., Давидюк Р. «Я є українською патріоткою на оборонному рубежі»: нові документи про Галину Журбу. Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі: До 125-ї річниці від дня народження письменниці; Збірник наукових праць. Випуск 3 / Ред. колегія: І.Руснак (голов. ред.), О.Баган (заступ. голов. ред.), М.Васьків та ін. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. 536 с. С.419-444. (Серія «ХХ століття: від модернізму до традиції»).

Жив’юк А. Керівники органів НКВД-НКГБ (МВД-МГБ) західних областей УРСР: кількісні та якісні характеристики (1944-1953 рр.). З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Науковий і документальний журнал. 2014. №1(42). С. 29-52.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Zhyviuk_Andrii/Kerivnyky_orhaniv_NKVD_NKHB_MVD_MHB_zakhidnykh_oblastei_URSR_kilkisni_ta_iakisni_kharakterystyky.pdf?

Жив’юк А. «Куркулі» та «індуси» проти колгоспів: завершення суцільної колективізації на Рівненщині. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. Вип. 26. Рівне: РДГУ, 2015. С. 234-238.

Жив’юк А., Давидюк Р. Дослідження політичних репресій більшовицького режиму в Рівненській області в рамках Державної програми «Реабілітовані історією». Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 6 (2015). Pod. red. W. Rezmera ta in. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. S.181-194.

http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/EO/article/view/EO.2015.009

Жив’юк А., Давидюк Р. Рівненська повітова «Просвіта»: десятиріччя під знаком УНР. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Історичні науки». 2016. № 3. С. 39-44.

Жив’юк А. Поляки в органах радянської влади у західних областях УРСР (1939-1941 рр.). Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw Bałtyckich. 8 (2017). Pod. red. W. Rezmera ta in. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. S. 83-100.

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EO/article/view/EO.2017.007/15078

Жив’юк А. Людина і система: Антон Олійник проти радянського тоталітарного режиму. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / редкол.: В.В.Трофимович (гол. ред.) [та ін.]. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. Вип. 27: На пошану Володимира Трофимовича. С. 137-144.

https://histj.oa.edu.ua/assets/files/full/n27_18/NZ_Vyp_27.pdf

Жив’юк А. Репресивна операція «Велика блокада» напередодні виборів 1946 р. у Західній Україні (на матеріалах Мізоцького району Рівненської області). Військово-науковий вісник. Вип. 30. Львів: НАСВ, 2018. С. 13-23.

http://vnv.asv.gov.ua/article/view/153684/153226

Жив’юк А. Колективні судові процеси над поляками в Рівненській області у 1939-1941 рр. Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw Bałtyckich. 9 (2018). Pod. red. W. Rezmera ta in. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. S. 110-128.

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EO/issue/viewIssue/1551/215

Жив’юк Андрій. «Використані та викинуті»… на Західну Україну: виконавці Великого терору як «радянізатори» Рівненської області (1939-1941 рр.). З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ: Науковий і документальний журнал. 2018. № 2(50). Київ-Харків, 2018. С. 69-122.

http://www.reabit.org.ua/files/store/Journ.2018.2.pdf

Жив’юк Андрій. Один із «perpetrators»: комендант УНКВД-УМВД-УКГБ Петро Климчук. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ: Науковий і документальний журнал. 2019. № 2(52). Київ-Харків, 2019. С. 5-43.

http://www.reabit.org.ua/files/store/Journ.2019.2.pdf

Жив’юк А. А., Давидюк Р. П. Вшанування пам’яті Тараса Шевченка у Волинському воєводстві. Сторінки історії: Збірник наукових праць. Вип. 48. Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С. 83-97. Web of Science

http://history-pages.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/09/48_6_Zhuviuk.pdf 

Zhyvyuk Andriy, Davydyuk Ruslana. Naddnipryanska Ukraine emigrants musical activities in Volyn voivodeship. Східноєвропейський історичний вісник. Вип. 12. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 116-125. Web of Science

http://eehb.dspu.edu.ua/issue/view/10680

Жив’юк А., Алексійчук Л. Організація та діяльність санітарних пунктів Українського червоного хресті у військовій окрузі УПА «Заграва» (друга половина 1943 р.). Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. Чернівці: Чернівецький університет, 2019. № 2. С. 86-98.

http://hj.chnu.edu.ua/index.php?journal=hj&page=article&op=view&path%5B%5D=112&path%5B%5D=93

Zhyvyuk Andriy, Davydyuk Ruslana. Theater art as a self-realization form of a Naddnipryanshchyna political emigrants in Volyn Voivodeship (1920 – 1930-ies). Східноєвропейський історичний вісник. Вип. 15. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 128-135. Web of Science

http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/204967

Відзнаки, нагороди

1990 Почесна грамота Міністерства освіти УРСР (№ 17221)

1994 Почесна грамота Міністерства освіти України (№ 7804)

1997 Почесна грамота Міністерства освіти України (№ 3508)

1998 Знак «Відмінник освіти України» (наказ МОН України № 434-к від 25 червня 1998 р.)

2005 Диплом лауреата премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності у номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері» (наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.08.2005 № 212)

2008 Почесна грамота Академії педагогічних наук України

2008 Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (Указ Президента України № 1061 від 21 листопада 2008 р.)

2010 Знак «Петро Могила» МОН України (наказ МОН № 252-к від 29 червня 2010 р.)

2011 Переможець конкурсу «Краща книга Рівненщини» у номінації «Краще видання з мемуаристики та документалістики»

2011 Переможець першого творчо-педагогічного конкурсу «Гордість МЕГУ – 2011» у номінації «Кращий науковець року»

2013 Переможець конкурсу «Краща книга Рівненщини» у номінації «Краще видання з мемуаристики та документалістики»

2014 Орден Христа Спасителя Української Православної Церкви Київського Патріархату (№ 816 від 22 січня 2014 р.)

2016 Почесна грамота Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка (№ 2187 від 19 серпня 2016 р.)

2018 Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (Указ Президента України № 11/2018 від 20 січня 2018 р.)

2018 Грамота Національного центру «Мала Академія наук України» на честь 100-річчя Національної Академії наук України (наказ від 19.12.2018 р.)

2018 Почесна грамота Західного наукового центру НАН України і МОН України

2019 Грамота Верховної Ради України (розпорядження Голови Верховної Ради України № 55/к від 07 лютого 2019 р.)

2020 Орден святого рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня «За заслуги перед Помісною Українською Православною Церкви та побожним народом» (грамота Митрополита Київського та всієї України Епіфанія від 29 грудня 2020 року № 240)

СТАРЖЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Кандидат історичних наук. доцент кафедри історії

У 2015 році Старжець В. І. закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобув кваліфікацію історика, вчителя історії.

Контакти:
e-mail: 

 

Детальніше

Освіта

У 2015 році Старжець В. І. закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобув кваліфікацію історика, вчителя історії.

Наукові ступені та вчені звання

У 2019 році в спеціалізованій вченій раді Д 48.125.02 Національного університету «Острозька академія» захистив дисертацію на тему: «Боротьба радянської влади і українського підпілля за вплив на освітній простір західних областей УРСР у післявоєнний період (1944–1953 рр.)» та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

Основні наукові праці

Наукові публікації у виданнях, що внесені до міжнародних наукометричних баз, рекомендованих МОН України

Старжець В. І. Відновлення радянської системи шкільної освіти в західноукраїнському регіоні після війни (1944–1953 рр.). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К.: «Видавництво «Гілея», 2017. Вип. 117 (2). С. 48-52.

Старжець В. І. Ідеологізація навчально-виховного процесу у педагогічних училищах Західної України (1944-1953 рр.). Емінак: науковий щоквартальник. Київ-Миколаїв: Науково-дослідний центр «Лукомор’є» Інституту археології НАН України, 2018. № 1 (21). Т. 1. С. 98-103.

Старжець В. І. Студентство Західної України під тиском радянської тоталітарної системи (1944-1953 рр.). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К.: «Гілея», 2018. Вип. 134. С. 103-107.

Старжець В. І. Молодіжні націоналістичні організації на Волині в післявоєнний період 1944–1953 рр. у радянській та українській історіографії. Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. Луцьк.: «Гельветика», 2021. Вип. 24. С. 36-40.

Давидюк Р., Жив’юк А., Старжець В. Перезавантаження західноукраїнського освітнього простору: комуністичні виклики і націоналістичні відповіді (1944–1953 рр.). Проблеми гуманітарних наук: зб. наукових праць Дрогобицького держ. педагогічного ун-ту імені І. Франка. Серія. Історія. Дрогобич.: «Гельветика», 2021. № 7/49. С. 54-71. (Особистий внесок 35%).

Публікації у періодичних виданнях, що включені до переліку

наукових фахових видань України

Старжець В. І. Пропагандистська діяльність українського націоналістичного підпілля серед вчительства та шкільної молоді (1944-1953 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 2016. Вип. 28. С. 109-120.

Старжець В. І. Опір шкільної молоді радянському тоталітарному режимові у західних областях УРСР (1944-1953 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 2017. Вип. 29. С. 70-75.

Старжець В. І. Ідеологізація навчально-виховного процесу у вищій школі західних областей УРСР (1944–1945 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету: Серія «Історія». 2018. Вип. 2. Ч. 2. С. 120-124.

Данильчук В. Р., Старжець В. І. Державна програма «Реабілітовані історією» як важлива складова формування політики пам’яті в Україні (за матеріалами книг, виданих у Рівненській області). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. 2019. Вип. 7. С. 181-185. (Особистий внесок 60%).

Старжець В. І. Відновлення діяльності педагогічних училищ Західної України в післявоєнний період. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2021. Вип. 32. С. 11-16.

Наукові публікації у колективних монографіях

Старжець В. І. Вчителі-східняки в умовах протистояння між радянською владою і українським підпіллям у західних областях УРСР (1944-1953 рр.). Міжнаціональні відносини в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст. Західні землі: монографія / від. ред. І. Патер, упоряд. М. Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. 698 с. (С. 459-477).

Давидюк Р., Жив’юк А., Старжець В. Повсякденне життя вчителів Рівненщини в умовах протистояння між радянською владою і українським підпіллям (1944–1953 рр.). Повсякденне життя населення західних областей України у перші повоєнні роки (1944-1953): колективна монографія / відп. ред. В. Ільницький. Львів – Торунь, Liha-Pres, 2021. 426 с. (С. 154-170).

Публікації у матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій

Старжець В. І. Становище педагогічних кадрів західноукраїнських шкіл в післявоєнний період (1944-1953 рр.). Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21-22 квітня 2017 року). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Ч. 2. С. 23-26.

Старжець В. І. Розвиток педагогічної освіти в Рівненській області (1944-1953 рр.). Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. Рівне: РВВ РДГУ. 2017. С. 291-293.

Старжець В. І. Підпільні організації учнівської молоді м. Рівного у післявоєнний період. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 30-31 березня 2018 року). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 81-84.

Старжець В. І. Вища педагогічна освіта західної України у післявоєнний період. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Історико-філософські дослідження молодих учених» (26 квітня 2018 року). Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. С. 231-233.

Старжець В. І., Давидюк Р. П. Освіта як поле бою: західноукраїнська школа у протистоянні радянської влади та націоналістичного підпілля (1944-1953 рр.). Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих  науковців. Рівне: РВВ РДГУ. 2018. С. 283-284.

Старжець В. І. Видавничо-пропагандистська діяльність ОУН серед молоді (1944-1953 рр.). Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали XIІ Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне: РВВ РДГУ. 2019. С. 225-227.

Старжець В. І. Пропагандистська діяльність ОУН серед молоді у Західній Україні (1944–1953 рр.). «Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук»: Матеріали міжнародної конференції (м. Полтава, 22-23 травня 2020 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. Ч. 1. С. 134-138.

Старжець В. І. Освіта у західноукраїнському регіоні в 1944–1953 роках. Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали XIІІ Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне: РВВ РДГУ. 2020. С. 334-335.

Старжець В. І. Шкільна освіта у західноукраїнському регіоні в 1944–1953 роках. International scientific and practical conference «Political science, philosophy, history and sociology: development areas and trends in Ukraine and EU». Wloclawek, Republic of Poland, October 30–31, 2020. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 152. С. 74-77.

Стажування та підвищення кваліфікації

Рішенням атестаційної комісії відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації, від 08. 04. 2020, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».