Scientific Work

Lecturers of the Department of Foreign Languages work within the complex topics of the University "Psychological and pedagogical foundations of humanization of the educational process in school and institution" (state registration number 0106u002439), scientific topic of the History and Philology Faculty “Actual issues of development of humanitarian education” and topics of the Department of Foreign Languages "Lingvomethodical Foundations of Foreign Language of Professional Teaching". (Scientific adviser - Assoc. Prof. Kochmar Diana Anatoliivna).. (Scientific adviser supervisor - Assoc. Prof. Kochmar Diana Anatoliivna).

The scientific interests of the members of the department cover a wide range of topical problems of pedagogy, methods of teaching foreign languages and linguistics.

The Lecturers of the department are actively engaged in scientific activities. Textbooks, abstracts of dissertations are reviewed for the degree of Candidate of Philological and Pedagogical Sciences. They are the authors of many scientific publications in professional journals and collections of scientific works on current problems of philology, pedagogics and teaching methods of foreign language.

Scientific achievements of дусегкукі of the department

Assoc. Kochmar D.A.:

Popova D.A. K voprosu opredelenyia soderzhanyia obuchenyia ynostrannomu yazыku professyonalnoi napravlennosty / D.A. Popova //Ynoiazыchnoe obrazovanye: lynhvystycheskyi y metodycheskyi aspektы: materyalы Mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy, 25-26 aprelia 2007 h. – Baranovychy, BarHU, 2007 – S. 285 - 288.

Popova D.A. Tekst yak naibilsh efektyvnyi zasib formuvannia sotsiokulturnoi kompetentsii u kompetentnisnomu aspekti. / D.A. Popova // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2010. – 2 (38). – Tematychnyi vypusk «Pedahohika vyshchoi shkoly: metodolohiia, teoriia, tekhnolohii». – Rivne: viddrukovano PP Baryshev K.V., 2010. – Tom 2. – S. 439 - 444.

Popova D.A. Leksyko-semantychna variatyvnist kanadskoi anhliiskoi. / D.A. Popova // Aktualni problemy filolohii. Inozemni movy. Naukovi zapysky RDHU. – Rivne, 2011 – Vypusk 2. – S.47-49.

Popova D.A. Affyksatsyia kak produktyvnыi sposob slovoobrazovanyia v fynansovoi termynosysteme sovremennoho anhlyiskoho yazыka // Lynhvystycheskye y metodolohycheskye aspektы formyrovanyia polykulturnoi mnohoiazыchnoi lychnosty [Tekst] : materyalы Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 13-14 okt. 2011 h., h. Baranovychy, Resp. Belarus / fak. ynostr. yazыkov ; redkol.: A.V. Nykyshova (hl. red.) [y dr.]. – Baranovychy : RYO BarHU, 2011. – 154, [2] s.

Metodolohyia yssledovanyia polykulturnoho obrazovanyia budushchykh spetsyalystov v sfere turyzma v kontekste pedahohyky turyzma / D.A. Popova // Ynnovatsyy v nauke. - Novosybyrsk: Yzd. «SybAK»., 2013. – S. 90-103.

Polikulturna osvita maibutnikh fakhivtsiv u zarubizhnii pedahohitsi: istoryko-pedahohichnyi analiz / D.A.Popova // Naukovyi visnyk Kremenetskoho oblasnoho humanitarno-pedahohichnoho instytutu im. Tarasa Shevchenka. Seriia: pedahohika. Za zah. red. Nisimchuka A.S., Benery  V.Ie. – Kremenets: VTs KOHPI im. Tarasa Shevchenka, 2013. Vyp.1. – 188s. – S. 23-31.

Problema polikulturnoi osvity u vitchyznianii pedahohichnii teorii ta praktytsi / D.A.Popova // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. Zbirnyk naukovykh prats. – № 1 (9). – Rivne: RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2013. – 178 s. –S. 64-75.

Polykulturnoe obrazovanye kak pryorytetnoe napravlenye sovremennoi obrazovatelnoi polytyky Ukraynы / D.A. Popova // Vektor nauky Toliattynskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Seryia: Pedahohyka, psykholohyia. - 2013. - № 3 (14). – S. 222- 225. (v spysku rosiiskykh naukovykh zhurnaliv na platformi eLIBRARY.ru)

Polikulturna osvita yak zasib sotsialnoi profilaktyky ekstremizmu ta ksenofobii / D.A.Popova // Osvitolohiia: Naukovo-metodychnyi polsko-ukrainskyi shchorichnyk. – Varshava-Kyiv, 2014. – Vypusk III. – S. 130-136.

Popova D. A. Pedahohichni aspekty formuvannia polikulturnoi kompetentnosti yak skladovoi profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv z turyzmu / D.A.Popova // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. Zbirnyk naukovykh prats. – № 2 (12). – Rivne: RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2014. – 345 s. – S. 189-199.

Popova D. A. Polikulturna kompetentnist maibutnikh fakhivtsiv z turyzmu: zmist ta struktura // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ: Zbirnyk naukovykh prats. – № 1 (13). – Rivne : RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2015. – S. 123-129. – 250 s.

Popova D. A. Formuvannia bahatovymirnoi identychnosti yak meta polikulturnoi osvity / D. A.Popova // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. Zbirnyk naukovykh prats. – № 2 (12). – Rivne: RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2015. – 430 s. –S. 240 -249.

Kulturolohichnyi pidkhid ta osoblyvosti yoho zastosuvannia do doslidzhennia problemy polikulturnoi osvity maibutnikh fakhivtsiv z turyzmu / D.A.Popova // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. Zbirnyk naukovykh prats. – № 1 (15). – Rivne : RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2016. – 204 s. – S. 120 -126. (fakhove).

Celtic borrowings in the English language / N. Kataeva, D.Popova // Aktualnыe problemы fylolohycheskykh y pedahohycheskykh naukiu Sbornyk nauchnikh statei. – № 1 (5). - Baranovychy 2016. – 356 s. – S. 82 – 91.

Polikulturna osvita v konteksti vitchyznianoi osvitnoi paradyhmy / D.A.Popova // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. Zbirnyk naukovykh prats. – № 2 (16). – Rivne : RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2016. – 270 s.. – S. 196 -203. (fakhove).

Status of Schoolchildren Living in the Area of Radioactive Contamination / D. Popova, L. Zavatska, Zh. Sotnick // Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Biuletyn informacyjny WWSSE. - №2. - 2016.  – P. 116 – 126.

Zasoby zorovoi naochnosti na urotsi inozemnoi movy v osnovnii shkoli / D.A.Popova, A. Yu. Lavreniuk // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. Zbirnyk naukovykh prats. – № 1 (17). – Rivne : RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2017. – 270 s.. – S. 111 -119 (fakhove)

Navchannia hramatychnoho materialu na urokakh inozemnoi movy v serednii zahalnoosvitnii shkoli / D.A.Popova, A. V.Fedorchuk // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. Zbirnyk naukovykh prats. – № 1 (17). – Rivne : RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2017. – 270 s.. – S. 120-129 (fakhove)

Leksychni zapozychennia yak faktor zbahachennia suchasnoi anhliiskoi movy / D.A.Popova, M. V. Koval // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. Zbirnyk naukovykh prats. – № 2 (17). – Rivne : RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2017. – 258 s.. – S. 104 -111. (fakhove)

Spetsyfika osnovoskladannia v konteksti slovotvirnoi nominatsii suchasnoi anhliiskoi ta ukrainskoi mov / D.A.Popova, Ye. V Sedlar .// Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. Zbirnyk naukovykh prats. – № 2 (17). – Rivne : RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2017. – 258 s.. – S. 112 -120 (fakhove)

Tradytsiini ta innovatsiini metody navchannia inozemnoi movy u suchasnii vyshchii shkoli/ D. A. Kochmar, O. V. Osipchuk // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ: z zbirnyk naukovykh prats. – № 2 (22). – Rivne : RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2019. – 270 s. – S. 75-82. (fakhove)

Profesiina pidhotovka fakhivtsiv v konteksti idei polikulturnosti v krainakh YeS / D. A. Kochmar, T. Ye. Krystopchuk // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ: zbirnyk naukovykh prats. – № 2 (20). – Rivne : RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2019. – 270 s. – S. 133-139. (fakhove)

Skrebkova M.A., Associate Professor of the department:

Pohliady K.D.Ushynskoho na zviazok pedahohiky z lohikoiu / M. A. Skrebkova // K. D. Ushynskyi - velykyi ukrainskyi pedahoh: materialy naukovoi konferentsii v m. Rivne 14-15 liutoho, 1998 roku / [Hol. red. kol. d.ped.nauk, prof. S. Ya. Demianchuk ] - Rivne: Tetis, 1998 r. – S. 85-87.

Narodno-pedahohichni osnovy u pohliadakh M. Hrushevskoho na vykhovannia ta osvitu / M. A. Skrebkova // U kn.: Idei narodnoi ta naukovoi pedahohiky u vykhovanni ditei i molodi: Materialy Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. v m. Ivano-Frankovsku 4-5 lystopadu 1999 roku / [za zah. red. chl.-kor. APN Ukrainy, prof. R. P. Saulskoho.] - Ivano-Frankivsk, 1999. - 342 s. - S. 21-24.

Suchasni pohliady ta naukovi doslidzhennia z pytan vykhovannia ditei ta molodi na ideiakh myru. / S. Ya. Demianchuk, M. A. Skrebkova // Navchalno-vykhovnyi protses u vuzi i shkoli ta shliakhy yoho rozvytku i udoskonalennia: zbirnyk prats Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii v m. Rivne 14-17 travnia, 1999 roku. / [za red. d.ped.nauk, prof. S. Ya. Demianchuka]. U 3 ch. - Rivne, 1999. - Ch. II. – 333 s. - S. 4-7.

M. Hrushevskyi – budivnychyi vseukrainskoho natsionalnoho yednannia. / M. A. Skrebkova // Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity: zbirnyk naukovykh prats: naukovi zapysky RDHU / U 3-kh chastynakh – Rivne: RDHU, 2000. - Vypusk 12. S. 10-12.

The Modern Looks & Scientific Research from the Questions of Youth & Childrens Upbringing on the Peaceful Ideas / M. A. Skrebkova // Tudomanyos Academia Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Tudomanyos Testulete. - 8. - kozgyulessel egybekotott - Tudomanyos Uleseinek Eloadas-Osszefoglaloi: zbirnyk naukovykh prats – Nyiregyhaza, 2000. – R. 7-10

Pedahohichni idei M. Hrushevskoho v konteksti rozvytku natsionalnoi osvity ta vykhovannia / M. A. Skrebkova // Psykholoho-pedahohichni osnovy navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta vuzi: zb. nauk. prats / [za red. d.ped.nauk, prof. Demianchuka A. S., d.ped.nauk, prof. Koval H. P. ta in.] – Rivne: Lista, 2001. – 471 s. - S. 384-387.

Mykhailo Grushevskii about the national education development / M. A. Skrebkova // Regiok szerepe, versenykepessege az Europai Unioban: A. Magyar Tudomany Napja 2002. Alkamabol Rendezett. - Nyiregyhaza, 2002. – R. 302-303.

Mykhailo Grushevskyis Pedagogical Ideas in the Content of Humanization Upbringing / M. A. Skrebkova // Tudomanyos Academia Szabolcs - Szatmar - Bereg Megyei Tudomanyos Testulete Tudomanyos Ulesenek Eloadas-Osszefoglaloi. – Nyiregyhaza, 2004. - R. 219-221.

Deiaki rozdumy V. Sukhomlynskoho pro pedahohichnu maisternist vchytelia. / M. A. Skrebkova // zbirnyk naukovykh prats Rivnenskoho instytutu pidvyshchennia kvalifikatsii vchyteliv – Rivne, 1998. – S. 25.

M.S.Hrushevskyi o vospytanyy / M. A. Skrebkova // zbirnyk naukovykh prats / - Mynsk, 1999 r. S. 23.

Vzghliadы M.Hrushevskoho na vospytanye detei / M.A. Skrebkova // sbornyk nauchnыkh statei / - Moskva, 2000 r. - S. 45.

Pedahohichni idei M.Hrushevskoho v konteksti rozvytku natsionalnoi osvity i vykhovannia / M.A. Skrebkova // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii vykhovannia i navchannia: zbirnyk naukovykh prats. / [za red. d.ped.nauk, prof. Demianchuka A. S., d.ped.nauk, prof. Koval H. P. ta in.] - Rivne: Tetis, 2001. – S. 384-387.

M. Hrushevskyi talks about Up-bringing / M. A. Skrebkova // A Magyar Tudomanyos Academia Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Tudomanyos Testulete – Nyiregyhaza, 2002. – 318 r. - R. 302-303.

M. S. Hrushevskyi pro vykhovannia u shkoli i doma / M. A. Skrebkova // zbirnyk naukovykh prats Rivnenskoho instytutu pidvyshchennia kvalifikatsii vchyteliv / [za red…..] – Rivne, 2002. – S.19.

Skrebkova M.A. M.S.Hrushevskyi o vospytanyy v natsyonalnoi shkole / M.A. Skrebkova // zbirnyk naukovykh prats instytutu / - Minsk, 2003. – S.19.

Vykorystannia riznykh typiv urokiv dlia zasvoiennia leksychnoho materialu na serednomu etapi vyvchennia anhliiskoi movy / M.A.Skrebkova // Aktualni problemy vykladannia inozemnykh mov u vyshchii shkoli i Bolonskyi protses: zbirnyk naukovykh prats vseukrainskoi konferentsii na bazi Donetskoho derzhavnoho universytetu u chervni / - Donetsk, 2007. – S. 185.

Modern Technologies of the Foreign Languages Training / M. A. Skrebkova // - Baranovychy, kviten, 2007. – S. 216.

Navchannia anhliiskoi movy u serednii zahalnoosvitnii shkoli / M. A. Skrebkova // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navch.-vykh. protsesu v shkoli ta VNZ: zbirnyk naukovykh prats MEHU – Rivne: Tetis, 2007. – Vyp. 6. - S. 408-410.
The Role of Plays in the Process of English Language Learning / M. A. Skrebkova // Polshcha, 2008, S. 112-114.

Interaktyvni metody navchannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh / M.A.Skrebkova // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ: zbirnyk naukovykh prats. U 3-kh ch. Ch. 2. / [ Hol. red. d.ped.nauk, prof. Demianchuk A. S.] – Rivne: Tetis, 2008. – 446 s. -  Vyp. 7. - S. 195-199.

Dilovi ihry v protsesi vyvchennia anhliiskoi movy / M. A. Skrebkova // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navch.-vykh. protsesu v shkoli ta VNZ: zbirnyk naukovykh prats. / [Hol. red. d.ped.nauk, prof. Demianchuk A.S.] – Rivne: Tetis, 2007. – 446s. - Vyp. 7. - S. 200-205.

Osoblyvosti funktsionuvannia paronimiv v suchasnii anhliiskii movi – Materyalы mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy «Lynhvystycheskye y metodolohycheskye aspektы formyrovanyia polykulturnoi mnohoiazыchnoi lychnosty», Baranovychi, 13-14 zhovtnia 2011, s.77-79.

Abreviatury ta skorochennia v anhlomovnykh kompiuternykh tekstakh ta osoblyvosti yikh perekladu – Materyalы mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy «Lynhvystycheskye y metodolohycheskye aspektы formyrovanyia polykulturnoi mnohoiazыchnoi lychnosty», Baranovychi, 13-14 zhovtnia 2011, s.75-77

Metodyka orhanizatsii roboty z domashnoho chytannia na urokakh anhliiskoi movy u zahalnoosvitnii shkoli // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. – Vyp. 2 (12). – Rivne 2014. -S.205-214.

Activation of Students Cognitive Activity on the Lessons of English Language with the Help of a Game//Naukovyi zbirnyk “Mysl i praktyka edukacyjna zacyjnych, Tom – 2, Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszow 2014. – C.444-449.

Osoblyvosti perekladu abreviatur ta skorochen v anhlomovnykh kompiuternykh tekstakh//Naukovyi zhurnal «Nova pedahohichna dumka». - №1 (85) 2016. – S.47-49.

Methods of Home Reading Organisation on the Lessons of English at Secondary School//Studentskyi zbirnyk MEHU. - 2016. S.87-92.

Leksyko-semantychnyi aspekt problemy lakunarnosti v protsesi mizh kulturnoho spilkuvannia – «Molodyi vchenyi», № 9 (61), veresen, 2018. – S.381-383.

Osoblyvosti testovoho kontroliu znan u navchanni inozemnykh mov // Fakhovyi naukovyi zhurnal «Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Filolohiia. Sotsialni komunikatsii» Tom 30 (69) № 2, 2019. – S. 167-169.

Teoretyko-hramatychnyi aspekt problemy vyvchennia anhliiskykh imennykiv (u spivavtorstvi z k.p.n, dots. Finchuk H. V.) – International Scientific and Practical Conference “Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage”, Baia Mare, Romania, C.121-124.

Sutnist semantychnoi struktury shyrokoznachnykh sliv (na materiali anhliiskoi movy) (u spivavtorstvi z k.p.n, dots. Finchuk H. V.) – Fakhovyi naukovyi zhurnal «Visnyk», Pivdennoukrainska orhanizatsiia «Tsentr filolohichnykh doslidzhen», Odesa, 2019, S. 125-128.

Typy zhanrovoi refleksii avtora v ukrainskii adresovanii lirytsi (u spivavtorstvi z d.fil.n., prof. Nazartsem V. M.) – International Scientific and Practical Conference “Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage”, Baia Mare, Romania, C. 89-92.

Associate Professor Smerchko AA:

Frazem, kharakteryzuiushchye cheloveka v russkom, ukraynskom y polskom yazkakh // Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie. - Rzeszów, 1995. – S.211-217.

Kamerna frazeolohiia yak rezultat movnoi tvorchosti indyviduuma // Liudyna i mystetstvo v humanistychnykh vymirakh. – Lviv, 1997. – S.279-300.

Język polski na kresach: Teksty z Lublan koło Sambora // Studia nad polszczyzną kresową, t.IX. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 1999. – S.98-112.

K voprosu o kodyfykatsyy frazeolohycheskykh ynnovatsyi v slavianskykh yazыkakh // Belaruska-ruska-polskae supastaўlialnae. Matэrыialы V mizhnarodnai navukovai kanferэntsыi. – Vitsebsk, 2000. – S.114-116.

Avtorska transformatsiia frazeolohizmiv // Slovianski movy ta literatury: istoriia, suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. Materialy mizhvuzivskoho seminaru. – Rivne 2007 – S.29-32.

Obrazno-movni odynytsi u funktsionalnomu aspekti (idiomy, frazemy, paremii). – Drohobych, 2008. – 196 s. (Spivavtory: A.K.Smerchko, O.A.Kutsyk, O.A.Kolechko, V.F.Rusetska, H.O.Popadynets. Avtorska chastyna 1,5 druk. ark.).

O typologii centrum obrazowo-znaczeniowego związków frazeologicznych (w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim) // Rozprawy humanistyczne. – Tom X. – Księga urodzinowa. – Włocławek, 2009. – 229-238.

Typy frazeolohichnykh innovatsii v ukrainskii ta rosiiskii movakh na zlami KhKh-KhKhI st. // Językowy Obraz Świata Słowian a Kultura. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Tom 2. – Lublin-Równe, 2010. – S.59-66.

Kontseptualna opozytsiia «zlochyn – kara» u slovianskii frazeolohii // Molod i rynok. Shchomisiachnyi naukovo-pedahohichnyi zhurnal. №4 (123) kviten 2015. – Drohobych, 2015. – S.111-116.

Dykhotomiia «dobro – zlo» u slovianskii frazeolohii (na materiali ukrainskoi, polskoi ta rosiiskoi mov) // Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Filolohiia». – Vypusk 38. – Drohobych, 2017. – S.289-297.

Lecturers of the department took part in All-Ukrainian and International conferences and seminars:

All-Ukrainian scientific conference "Ulas Samchuk in the modern humanitarian paradigm" (April 23-24, 2015, IUEH, Rivne)

International scientific-practical conference "Problems and prospects of higher education and economics in the XXI century" is dedicated to the 90th anniversary of the birth of S. Demianchuk / IUEH (Rivne, October 22-23, 2015)

Scientific and methodical seminar "Unification of Germany. Achievements and problems" October 5, 2015

All-Ukrainian scientific-practical conference "History of Ukrainian statehood", dedicated to the 25th anniversary of Ukraine's independence. Rivne, IUEH, September 22, 2016

International scientific-practical conference "Joseph Conrad. Time. Space. Memory” on September 28-29, 2017

International scientific-practical conference "Problems and prospects of higher education and economics in the XXI century" 26 Oct. 2017

Scientific and methodical seminar of the seminar on foreign language education. Presentation of the English Language Dynamics Course project by Michael Gott International by teachers Bobby and Sharon Watkins (USA). October 19, 2017

International scientific-practical conference "Problems and prospects of higher education and economics in the XXI century" (Rivne, October 10-12, 2018).

Contacts Polish-Eastern Polish languages. International Scientific Conference (Rzeszów, 1995).

Man and creativity in humanistic dimensions. Anthropological philosophical readings. (Lviv, 1998).

Adam Mickiewicz and Ukraine. International conference dedicated to the 200th anniversary of the birth of a prominent Polish poet (Drohobych, 1998).

Belarusian-Russian-Polish comparable. V International Scientific Conference (Vitebsk, 2000).

Ethnos and culture: past, present, future. International scientific-practical conference (Rivne, 2010).

Slavic Language and Slavic Culture. International Scientific Conference (Lublin-Równe, 2010).

Problems and prospects for the development of higher education and economics in the XXI century. International scientific-practical conference. (Rivne, 2015)

Native word in the ethnocultural dimension. International scientific-practical conference (Drohobych, 2016)

International Scientific Conference "Linguistic French Studies in the Context of Modern Philological Studies", timed to the 160th anniversary of the birth of Ivan Franko (Drohobych, 2017).

Methodical work of teachers of the department

Popova D.A. Metodychni rekomendatsii do vykonannia naukovo-doslidnytskykh robit z inozemnykh mov u systemi Maloi akademii nauk uchnivskoi molodi). – Rivne, 2012. – 57 s.

Kochmar D. A. Metodychni rekomendatsii do napysannia kursovykh ta naukovo-doslidnytskykh robit z inozemnoi filolohii dlia studentiv istoryko-filolohichnoho fakultetu spetsialnosti: 014 Serednia osvita. Mova i literatura (anhliiska). – Rivne : MEHU, 2018. – 51 s.

Kochmar D. A. Metodychni rekomendatsii do samostiinoi roboty z kursu «Leksykolohiia osnovnoi movy» dlia studentiv istoryko-filolohichnoho fakultetu spetsialnosti: 014 Serednia osvita. Mova i literatura (anhliiska). – Rivne : MEHU, 2018. – 45 s.

Kochmar D. A. Metodychni rekomendatsii do samostiinoi roboty z kursu «Leksykolohiia» dlia studentiv istoryko-filolohichnoho fakultetu spetsialnosti: 014 Serednia osvita. Ukrainska mova i literatura. – Rivne : MEHU, 2018. – 44 s.

Kochmar D. A. Metodychni rekomendatsii do samostiinoi roboty z kursu «Literatura krainy osnovnoi movy» dlia studentiv istoryko-filolohichnoho fakultetu spetsialnosti: 014 Serednia osvita. Mova i literatura (anhliiska). – Rivne : MEHU, 2019. – 51 s.

Kochmar D. A. Metodychni rekomendatsii do samostiinoi roboty z kursu «Suchasna literatura anhlomovnykh krain» dlia studentiv istoryko-filolohichnoho fakultetu spetsialnosti 7.02030302 Mova i literatura (anhliiska)*. – Rivne: PP Zelent O.I.,2015. – 12 s.

Kochmar D. A. Metodychni rekomendatsii do samostiinoi roboty z kursu «Aktualni problemy suchasnoi leksykolohii»dlia studentiv istoryko-filolohichnoho fakultetu spetsialnosti 7.02030302 Mova i literatura (anhliiska)*. – Rivne: PP Zelent O.I., 2015. – 10 s.

Kochmar D. A. Metodychni rekomendatsii do samostiinoi roboty z kursu «Porivnialna typolohiia» dlia studentiv istoryko-filolohichnoho fakultetu spetsialnosti 7.02030302 Mova i literatura (anhliiska)*. – Rivne: PP Zelent O.I., 2015. – 14 s.

Skrebkova-Pabat M.A. “Interesting English Tsikava anhliiska mova”: navchalnyi posibnyk. - Lviv: «Novyi Svit 2000», 2008. - 496 s.

Skrebkova-Pabat M.A. “Dilova anhliiska mova”: Navchalnyi posibnyk. - Lviv: «Novyi Svit 2000», 2012. - 392 s.

Skrebkova-Pabat M.A. “Svit tsikavoi anhliiskoi movy - The World of Interesting English” I chastyna: Navchalnyi posibnyk. - Lviv: «Novyi Svit 2000», 372 s.

Skrebkova-Pabat M.A. Elementy teorii ta praktyky tekhnichnoho perekladu: Navchalnyi posibnyk. - Lviv: «Novyi Svit 2000», 2011. - 203 s.

Skrebkova-Pabat M.A. Praktyka anhliiskoi movy. Practical Course of English: Navchalnyi posibnyk. - «Novyi Svit 2000», 2013. - 396 s.

Skrebkova-Pabat M.A. Praktykum z teorii ta praktyky perekladu: Navchalnyi posibnyk. - Lviv: «Novyi Svit 2000», 2016. - 482 s.

Skrebkova-Pabat M.A. Metodyka navchannia inozemnoi movy u doshkilnykh navchalnykh zakladakh ta pochatkovii shkoli: Navchalno-metodychnyi posibnyk. - Lviv: «Novyi Svit 2000», 2018. - 200 s.

Skrebkova-Pabat M.A., Kochmar D. A. Praktykum z anhliiskoi movy. Practicum in English. Navchalnyi posibnyk – Lviv: «Novyi Svit–2000», 2020.

Skrebkova M. A. Metodychni rekomendatsii do samostiinoho vyvchennia dystsypliny «Metodyka navchannia inozemnykh mov» dlia studentiv istoryko-filolohichnoho fakultetu spetsialnosti 014 Serednia osvita (mova i literatura (anhliiska)). - Rivne, 2018. – 33 s.

Skrebkova M. A. Metodychni rekomendatsii do vyvchennia dystsypliny «Teoriia i praktyka perekladu z osnovnoi movy» dlia studentiv istoryko-filolohichnoho fakultetu spetsialnosti 014 Serednia osvita (mova i literatura (anhliiska)). - Rivne, 2018. – 51s.

Skrebkova M. A. Metodychni rekomendatsii do vyvchennia dystsypliny «Biznes-kurs osnovnoi inozemnoi movy (anhliiska))». - Rivne, 2017. – 19 s.

Skrebkova M. A. Metodychni reomendatsii dlia prokhodzhennia navchalnoi ta vyrobnychoi pedahohichnoi praktyky. - Rivne, 2017. – 52 s.

Smerchko A. A. Frazeolohiia v tablytsiakh i testakh: ontolohichnyi, kulturolohichnyi ta kontrastyvnyi  aspekty. – Drohobych, 2003. – 264 s. (U spivavtorstvi: O.A.Kutsyk, A.K.Smerchko, N.V.Skotna. Avtorska chastyna 3 druk. ark.)

Smerchko A. A. Testy ta zavdannia z polskoi movy dlia studentiv fakultetu mizhnarodnykh ekonomichnykh stosunkiv ta biznesu. – Rivne, 2003. – 82 s. 

Smerchko A. A. Metodychni rekomendatsii do napysannia dyplomnykh robit zi slovianskykh mov. – Rivne, 2005. – 29 s.

Smerchko A. A. Metodychni vkazivky dlia praktychnykh zaniat z leksyky polskoi movy. Testy ta zavdannia dlia studentiv filolohichnykh fakultetiv. – Drohobych, 2005. – 33 s. (Spivavtor: Popadynets H.O.)

Smerchko A. A. Frazeolohiia yak zhyvopysnyi zasib zobrazhennia (semasiolohichnyi ta onomasiolohichnyi aspekty). Lektsii zi spetskursu. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv filolohichnykh fakultetiv i aspirantiv. – Drohobych, 2006. (Spivavtory: A.K.Smerchko, O.A.Kutsyk.).

Smerchko A. A. Metodychni materialy do vyvchennia dystsypliny «Istoriia slovianskoi literatury krainy, mova yakoi vyvchaietsia (polska)» dlia studentiv napriamu pidhotovky 6.030500 «Filolohiia» osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia vyshchoi osvity «bakalavr» (za vymohamy kredytno-modulnoi systemy). – Rivne, 2009. – 16 s.

Smerchko A. A. Polsko-rosiisko-ukrainskyi, Ukrainsko-rosiisko-polskyi tlumachnyi slovnyk frazeolohichnoi terminolohii. – Rivne, 2010. – 82 s.

Smerchko A. A. Metodychni rekomendatsii do vykonannia mahisterskykh robit iz slovianskykh mov (polskoi, cheskoi, slovatskoi). Haluz znan 0203 humanitarni nauky 8.02030302 mova ta literatura (anhliiska, nimetska, frantsuzka, polska, cheska, slovatska). – Rivne: RIS KSU, 2015. – 39 s.

Smerchko A. A. Testy z frazeolohii polskoi movy: kulturolohichnyi i porivnialnyi aspekty (dlia studentiv 3-5 kursiv fakultetu romano-hermanskoi filolohii dennoi ta zaochnoi formy navchannia) – polskoiu movoiu. – Rivne, 2002. – 35s. 

The Head of the Department, Kochmar D.A. supervises the research work of students of the faculty: heads the problem group "Actual problems of English lexicology", SSS "Search" of the Faculty of History and Philology, manages research papers (course, bachelor, diploma) students, prepares them to participate in scientific conferences. The articles of the participants of the problem group are published in the collections of works of young scientists of the university.

Guide the scientific work of students

Some issues on the Celtic borrowings in the English language / N. Kataeva, D.Popova // Zbirnyk studentskykh naukovykh prats. – № 1 (3). – Chastyna 1. – Rivne : RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2015. – 323 s. – S. 97 – 102.

Syntactical and morphological divisibility of set expressions in modern English language / M. Musatiuk, D.Popova // Zbirnyk studentskykh naukovykh prats. – № 1 (3). – Chastyna 1. – Rivne : RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2015. – 323 s. – S. 116 – 126.

Celtic borrowings in the English language / N. Kataeva, D.Popova // Aktualnыe problemы fylolohycheskykh y pedahohycheskykh naukiu Sbornyk nauchnikh statei. – № 1 (5). - Baranovychy 2016. – 356 s. – S. 82 – 91.

Zasoby zorovoi naochnosti na urotsi inozemnoi movy v osnovnii shkoli / D.A.Popova, A. Yu. Lavreniuk // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. Zbirnyk naukovykh prats. – № 1 (17). – Rivne : RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2017. – 270 s.. – S. 111 -119 (fakhove)

Navchannia hramatychnoho materialu na urokakh inozemnoi movy v serednii zahalnoosvitnii shkoli / D.A.Popova, A. V.Fedorchuk // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. Zbirnyk naukovykh prats. – № 1 (17). – Rivne : RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2017. – 270 s.. – S. 120-129 (fakhove)

Leksychni zapozychennia yak faktor zbahachennia suchasnoi anhliiskoi movy / D.A.Popova, M. V. Koval  // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. Zbirnyk naukovykh prats. – № 2 (17). – Rivne : RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2017. – 258 s.. – S. 104 -111. (fakhove)

Spetsyfika osnovoskladannia v konteksti slovotvirnoi nominatsii suchasnoi anhliiskoi ta ukrainskoi mov / D.A.Popova, Ye. V Sedlar .// Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. Zbirnyk naukovykh prats. – № 2 (17). – Rivne : RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka, 2017. – 258 s.. – S. 112 -120 (fakhove)

Lecturers of the department introduce the latest computer technologies in the process of teaching foreign languages, constantly increase the scientific and methodological level of teaching, developing modular methodological and didactic materials, test computer programs; systematically publish scientific articles in professional journals, annually participate in international and national scientific conferences, work on dissertation research and development of methodological materials on the disciplines of the department.

The content of the educational process at the department is aimed at the humanization of training, which involves the comprehensive development of the student's personality, full disclosure of his abilities and providing opportunities for successful and deep mastery of a foreign language.