Наукова робота

Викладачі кафедри іноземних мов працюють у межах комплексної теми університету «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» (державний реєстраційний номер 0106u002439), наукової теми історико-філологічного факультету «Актуальні питання розвитку гуманітарної освіти» та теми кафедри іноземних мов «Лінгвометодичні основи навчання іноземної мови професійного спрямування». (науковий керівник – доц. Кочмар Діана Анатоліївна).

Наукові інтереси членів кафедри охоплюють широке коло актуальних проблем педагогіки, методики викладання іноземних мов, лінгвістики.

Викладачі кафедри активно займаються науковою діяльністю. Рецензують навчальні посібники, автореферати дисертацій на здобуття ступеня кандидата філологічних та педагогічних наук. Є авторами багатьох наукових публікацій у фахових журналах та збірниках наукових праць з актуальних проблем філології, педагогіки та методики викладання іноземної мови.

Науковий доробок викладачів кафедри

Доц. Кочмар Д.А.:

Попова Д.А. К вопросу определения содержания обучения иностранному языку профессиональной направленности / Д.А. Попова //Иноязычное образование: лингвистический и методический аспекты: материалы Международной научно-практической конференции, 25-26 апреля 2007 г. – Барановичи, БарГУ, 2007 – С. 285 - 288.

Попова Д.А. Текст як найбільш ефективний засіб формування соціокультурної компетенції у компетентнісному аспекті. / Д.А. Попова // Вища освіта України. – 2010. – 2 (38). – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Рівне: віддруковано ПП Баришев К.В., 2010. – Том 2. – С. 439 - 444.

Попова Д.А. Лексико-семантична варіативність канадської англійської. / Д.А. Попова // Актуальні проблеми філології. Іноземні мови. Наукові записки РДГУ. – Рівне, 2011 – Випуск 2. – С.47-49.

Попова Д.А. Аффиксация как продуктивный способ словообразования в финансовой терминосистеме современного английского языка // Лингвистические и методологические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности [Текст] : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 13-14 окт. 2011 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь / фак. иностр. языков ; редкол.: А.В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2011. – 154, [2] с.

Методология исследования поликультурного образования будущих специалистов в сфере туризма в контексте педагогики туризма / Д.А. Попова // Инновации в науке. - Новосибирск: Изд. «СибАК»., 2013. – С. 90-103.

Полікультурна освіта майбутніх фахівців у зарубіжній педагогіці: історико-педагогічний аналіз / Д.А.Попова // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: педагогіка. За заг. ред. Нісімчука А.С., Бенери  В.Є. – Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. Вип.1. – 188с. – С. 23-31.

Проблема полікультурної освіти у вітчизняній педагогічній теорії та практиці / Д.А.Попова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (9). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. – 178 с. –С. 64-75.

Поликультурное образование как приоритетное направление современной образовательной политики Украины / Д.А. Попова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. - 2013. - № 3 (14). – С. 222- 225. (в списку російських наукових журналів на платформі eLIBRARY.ru)

Полікультурна освіта як засіб соціальної профілактики екстремізму та ксенофобії / Д.А.Попова // Освітологія: Науково-методичний польсько-український щорічник. – Варшава-Київ, 2014. – Випуск ІІІ. – С. 130-136.

Попова Д. А. Педагогічні аспекти формування полікультурної компетентності як складової професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму / Д.А.Попова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (12). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2014. – 345 с. – С. 189-199.

Попова Д. А. Полікультурна компетентність майбутніх фахівців з туризму: зміст та структура // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: Збірник наукових праць. – № 1 (13). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – С. 123-129. – 250 с.

Попова Д. А. Формування багатовимірної ідентичності як мета полікультурної освіти / Д. А.Попова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (12). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – 430 с. –С. 240 -249.

Культурологічний підхід та особливості його застосування до дослідження проблеми полікультурної освіти майбутніх фахівців з туризму / Д.А.Попова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (15). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – 204 с. – С. 120 -126. (фахове).

Celtic borrowings in the English language / Н. Катаева, Д.Попова // Актуальные проблемы филологических и педагогических наукю Сборник научніх статей. – № 1 (5). - Барановичи 2016. – 356 с. – С. 82 – 91.

Полікультурна освіта в контексті вітчизняної освітньої парадигми / Д.А.Попова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (16). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – 270 с.. – С. 196 -203. (фахове).

Status of Schoolchildren Living in the Area of Radioactive Contamination / D. Popova, L. Zavatska, Zh. Sotnick // Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Biuletyn informacyjny WWSSE. - №2. - 2016.  – P. 116 – 126.

Засоби зорової наочності на уроці іноземної мови в основній школі / Д.А.Попова, А. Ю. Лавренюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 270 с.. – С. 111 -119 (фахове)

Навчання граматичного матеріалу на уроках іноземної мови в середній загальноосвітній школі / Д.А.Попова, А. В.Федорчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 270 с.. – С. 120-129 (фахове)

Лексичні запозичення як фактор збагачення сучасної англійської мови / Д.А.Попова, М. В. Коваль // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 258 с.. – С. 104 -111. (фахове)

Специфіка основоскладання в контексті словотвірної номінації сучасної англійської та української мов / Д.А.Попова, Є. В Седлар .// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 258 с.. – С. 112 -120 (фахове)

Традиційні та інноваційні методи навчання іноземної мови у сучасній вищій школі/ Д. А. Кочмар, О. В. Осіпчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: з збірник наукових праць. – № 2 (22). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. – 270 с. – С. 75-82. (фахове)

Професійна підготовка фахівців в контексті ідей полікультурності в країнах ЄС / Д. А. Кочмар, Т. Є. Кристопчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – № 2 (20). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. – 270 с. – С. 133-139. (фахове)

Скребкова М.А., доц. кафедри:

Погляди К.Д.Ушинського на зв’язок педагогіки з логікою / М. А. Скребкова // К. Д. Ушинський - великий український педагог: матеріали наукової конференції в м. Рівне 14-15 лютого, 1998 року / [Гол. ред. кол. д.пед.наук, проф. С. Я. Дем’янчук ] - Рівне: Тетіс, 1998 р. – С. 85-87.

Народно-педагогічні основи у поглядах М. Грушевського на виховання та освіту / М. А. Скребкова // У кн.: Ідеї народної та наукової педагогіки у вихованні дітей і молоді: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. в м. Івано-Франковську 4-5 листопаду 1999 року / [за заг. ред. чл.-кор. АПН України, проф. Р. П. Саульського.] - Івано-Франківськ, 1999. - 342 с. - С. 21-24.

Сучасні погляди та наукові дослідження з питань виховання дітей та молоді на ідеях миру. / С. Я. Дем’янчук, М. А. Скребкова // Навчально-виховний процес у вузі і школі та шляхи його розвитку і удосконалення: збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції в м. Рівне 14-17 травня, 1999 року. / [за ред. д.пед.наук, проф. С. Я. Дем’янчука]. У 3 ч. - Рівне, 1999. - Ч. ІІ. – 333 с. - С. 4-7.

М. Грушевський – будівничий всеукраїнського національного єднання. / М. А. Скребкова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць: наукові записки РДГУ / У 3-х частинах – Рівне: РДГУ, 2000. - Випуск 12. С. 10-12.

The Modern Looks & Scientific Research from the Questions of Youth’ & Children’s Upbringing on the Peaceful Ideas / М. А. Скребкова // Tudomanyos Academia Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Tudomanyos Testulete. - 8. - kozgyulessel egybekotott - Tudomanyos Uleseinek Eloadas-Osszefoglaloi: збірник наукових праць – Nyiregyhaza, 2000. – Р. 7-10

Педагогічні ідеї М. Грушевського в контексті розвитку національної освіти та виховання / М. А. Скребкова // Психолого-педагогічні основи навчально-виховного процесу в школі та вузі: зб. наук. праць / [за ред. д.пед.наук, проф. Дем’янчука А. С., д.пед.наук, проф. Коваль Г. П. та ін.] – Рівне: Ліста, 2001. – 471 с. - С. 384-387.

Mykhаilo Grushevskіi about the national education development / М. А. Скребкова // Regiok szerepe, versenykepessege az Europai Unioban: A. Magyar Tudomany Napja 2002. Alkamabol Rendezett. - Nyiregyhaza, 2002. – Р. 302-303.

Mykhаilo Grushevskyi’s Pedagogical Ideas in the Content of Humanization Upbringing / М. А. Скребкова // Tudomanyos Academia Szabolcs - Szatmar - Bereg Megyei Tudomanyos Testulete Tudomanyos Ulesenek Eloadas-Osszefoglaloi. – Nyiregyhaza, 2004. - Р. 219-221.

Деякі роздуми В. Сухомлинського про педагогічну майстерність вчителя. / М. А. Скребкова // збірник наукових праць Рівненського інституту підвищення кваліфікації вчителів – Рівне, 1998. – С. 25.

М.С.Грушевский о воспитании / М. А. Скребкова // збірник наукових праць / - Минск, 1999 р. С. 23.

Взгляды М.Грушевского на воспитание детей / М.А. Скребкова // сборник научных статей / - Москва, 2000 р. - С. 45.

Педагогічні ідеї М.Грушевського в контексті розвитку національної освіти і виховання / М.А. Скребкова // Психолого-педагогічні основи гуманізації виховання і навчання: збірник наукових праць. / [за ред. д.пед.наук, проф. Дем’янчука А. С., д.пед.наук, проф. Коваль Г. П. та ін.] - Рівне: Тетіс, 2001. – С. 384-387.

M. Hrushevskyi talks about Up-bringing / М. А. Скребкова // A Magyar Tudomanyos Academia Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Tudomanyos Testulete – Nyiregyhaza, 2002. – 318 р. - Р. 302-303.

М. С. Грушевський про виховання у школі і дома / М. А. Скребкова // збірник наукових праць Рівненського інституту підвищення кваліфікації вчителів / [за ред…..] – Рівне, 2002. – С.19.

Скребкова М.А. М.С.Грушевский о воспитании в национальной школе / М.А. Скребкова // збірник наукових праць інституту / - Мінськ, 2003. – С.19.

Використання різних типів уроків для засвоєння лексичного матеріалу на середньому етапі вивчення англійської мови / М.А.Скребкова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі і Болонський процес: збірник наукових праць всеукраїнської конференції на базі Донецького державного університету у червні / - Донецьк, 2007. – С. 185.

Modern Technologies of the Foreign Languages Training / М. А. Скребкова // - Барановичи, квітень, 2007. – С. 216.

Навчання англійської мови у середній загальноосвітній школі / М. А. Скребкова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навч.-вих. процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць МЕГУ – Рівне: Тетіс, 2007. – Вип. 6. - С. 408-410.

The Role of Plays in the Process of English Language Learning / М. А. Скребкова // Польща, 2008, С. 112-114.

Інтерактивні методи навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / М.А.Скребкова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. У 3-х ч. Ч. 2. / [ Гол. ред. д.пед.наук, проф. Дем’янчук А. С.] – Рівне: Тетіс, 2008. – 446 с. -  Вип. 7. - С. 195-199.

Ділові ігри в процесі вивчення англійської мови / М. А. Скребкова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навч.-вих. процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. / [Гол. ред. д.пед.наук, проф. Дем’янчук А.С.] – Рівне: Тетіс, 2007. – 446с. - Вип. 7. - С. 200-205.

Особливості функціонування паронімів в сучасній англійській мові – Материалы международной научно-практической конференции «Лингвистические и методологические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности», Барановичі, 13-14 жовтня 2011, с.77-79.

Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу – Материалы международной научно-практической конференции «Лингвистические и методологические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности», Барановичі, 13-14 жовтня 2011, с.75-77

Методика організації роботи з домашнього читання на уроках англійської мови у загальноосвітній школі // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – Вип. 2 (12). – Рівне 2014. -С.205-214.

Activation of Student’s Cognitive Activity on the Lessons of English Language with the Help of a Game//Науковий збірник “Mysl i praktyka edukacyjna zacyjnych, Toм – 2, Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszow 2014. – C.444-449.

Особливості перекладу абревіатур та скорочень в англомовних комп’ютерних текстах//Науковий журнал «Нова педагогічна думка». - №1 (85) 2016. – С.47-49.

Methods of Home Reading Organisation on the Lessons of English at Secondary School//Студентський збірник МЕГУ. - 2016. С.87-92.

Лексико-семантичний аспект проблеми лакунарності в процесі між культурного спілкування – «Молодий вчений», № 9 (61), вересень, 2018. – С.381-383.

Особливості тестового контролю знань у навчанні іноземних мов // Фаховий науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації» Том 30 (69) № 2, 2019. – С. 167-169.

Теоретико-граматичний аспект проблеми вивчення англійських іменників (у співавторстві з к.п.н, доц. Фінчук Г. В.) – International Scientific and Practical Conference “Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage”, Baia Mare, Romania, C.121-124.

Сутність семантичної структури широкозначних слів (на матеріалі англійської мови) (у співавторстві з к.п.н, доц. Фінчук Г. В.) – Фаховий науковий журнал «Вісник», Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», Одеса, 2019, С. 125-128.

Типи жанрової рефлексії автора в українській адресованій ліриці (у співавторстві з д.філ.н., проф. Назарцем В. М.) – International Scientific and Practical Conference “Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage”, Baia Mare, Romania, C. 89-92.

доц. Смерчко А.А.:

Фраземы, характеризующие человека в русском, украинском и польском языках // Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie. - Rzeszów, 1995. – S.211-217.

Камерна фразеологія як результат мовної творчості індивідуума // Людина і мистецтво в гуманістичних вимірах. – Львів, 1997. – С.279-300.                              

Język polski na kresach: Teksty z Lublan koło Sambora // Studia nad polszczyzną kresową, t.IX. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 1999. – S.98-112.

К вопросу о кодификации фразеологических инноваций в славянских языках // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае. Матэрыялы V міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Віцебск, 2000. – С.114-116.

Авторська трансформація фразеологізмів // Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку. Матеріали міжвузівського семінару. – Рівне 2007 – С.29-32.

Образно-мовні одиниці у функціональному аспекті (ідіоми, фраземи, паремії). – Дрогобич, 2008. – 196 с. (Співавтори: А.К.Смерчко, О.А.Куцик, О.А.Колечко, В.Ф.Русецька, Г.О.Попадинець. Авторська частина 1,5 друк. арк.).

О typologii centrum obrazowo-znaczeniowego związków frazeologicznych (w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim) // Rozprawy humanistyczne. – Tom X. – Księga urodzinowa. – Włocławek, 2009. – 229-238.

Типи фразеологічних інновацій в українській та російській мовах на зламі ХХ-ХХІ ст. // Językowy Obraz Świata Słowian a Kultura. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Tom 2. – Lublin-Równe, 2010. – S.59-66.

Концептуальна опозиція «злочин – кара» у слов’янській фразеології // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. №4 (123) квітень 2015. – Дрогобич, 2015. – С.111-116.

Дихотомія «добро – зло» у слов’янській фразеології (на матеріалі української, польської та російської мов) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». – Випуск 38. – Дрогобич, 2017. – С.289-297.

Викладачі кафедри взяли участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях і семінарах:

Всеукраїнська наукова конференція «Улас Самчук у сучасній гуманітарній парадигмі» (23-24 квітня 2015 р., МЕГУ, м.Рівне)

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» присвячена 90-річчю від дня народження С. Я. Дем’янчука / МЕГУ ім. С.Дем’янчука (Рівне, 22-23 жовтня 2015 р.)  

Науково-методичний семінар «Об'єднання Німеччини. Здобутки і проблеми» 05.жовтня 2015р.  

Всеукраїнська науково-практична конференція "Історія української державності", присвячена 25-річчю проголошення незалежності України. Рівне, МЕГУ, 22 вересня 2016 р.  

Міжнародна науково-практична конференція «Джозеф Конрад. Час. Простір. Пам’ять» 28-29 вересня 2017 року  

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» 26 окт. 2017 г.  

Науково-методичний семінар семінару з іншомовної освіти. Презентація проекту English Language  Dynamics Course міжнародної організації Michael Gott  International викладачами Bobby та Sharon Watkins (США). 19 жовтня 2017 р.  

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» (Рівне, 10-12 жовтня 2018р.).

Kontakty Językowe Polsko-Wschodniosłowiańskie. Międzynarodowa konferencja naukowa (Rzeszów, 1995).

Людина і творчість в гуманістичних вимірах. Людинознавчі філософські читання. (Львів, 1998).

Адам Міцкевич і Україна. Міжнародної конференції присвяченої 200-річчю від дня народження видатного польського поета (Дрогобич, 1998).

Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае. V міжнародная навуковая канферэнцыя (Віцебск, 2000).

Етнос та культура: минуле, сьогодення, майбутнє. Міжнародна науково-практична конференція (Рівне, 2010).

Językowy Obraz Świata Słowian a Kultura. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Lublin-Równe, 2010).

Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті. Міднародна науково-практична конференція. (Рівне, 2015)

Рідне слово в етнокультурному вимірі. Міжнародна науково-практична конференція  (Дрогобич, 2016)

Міжнародна наукова конференція «Лінгвістичне франкознавство в контексті сучасних філологічних студій», приурочена до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Дрогобич, 2017).

Міжнародна науково-практична конференція “Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage”, Baia Mare, Romania, 2019.

Методичний доробок викладачів кафедри

Попова Д.А. Методичні рекомендації до виконання науково-дослідницьких робіт з іноземних мов у системі Малої академії наук учнівської молоді). – Рівне, 2012. – 57 с.

Кочмар Д. А. Методичні рекомендації до написання курсових та науково-дослідницьких робіт з іноземної філології для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). – Рівне : МЕГУ, 2018. – 51 с.

Кочмар Д. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Лексикологія основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). – Рівне : МЕГУ, 2018. – 45 с.

Кочмар Д. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Лексикологія» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Українська мова і література. – Рівне : МЕГУ, 2018. – 44 с.

Кочмар Д. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Література країни основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). – Рівне : МЕГУ, 2019. – 51 с.

Кочмар Д. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Сучасна література англомовних країн» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська)*. – Рівне: ПП Зелент О.І.,2015. – 12 с.

Кочмар Д. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Актуальні проблеми сучасної лексикології»для студентів історико-філологічного факультету спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська)*. – Рівне: ПП Зелент О.І., 2015. – 10 с.

Кочмар Д. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Порівняльна типологія» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська)*. – Рівне: ПП Зелент О.І., 2015. – 14 с.

Скребкова-Пабат М.А. “Interesting English Цікава англійська мова”: навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 2008. - 496 с.

Скребкова-Пабат М.А. “Ділова англійська мова”: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 2012. - 392 с.

Скребкова-Пабат М.А. “Світ цікавої англійської мови - The World of Interesting English” І частина: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 372 с.

Скребкова-Пабат М.А. Елементи теорії та практики технічного перекладу: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 2011. - 203 с.

Скребкова-Пабат М.А. Практика англійської мови. Practical Course of English: Навчальний посібник. - «Новий Світ 2000», 2013. - 396 с.

Скребкова-Пабат М.А. Практикум з теорії та практики перекладу: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 2016. - 482 с.

Скребкова-Пабат М.А. Методика навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах та початковій школі: Навчально-методичний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 2018. - 200 с.

Скребкова-Пабат М.А., Кочмар Д. А. Практикум з англійської мови. Practicum in English. Навчальний посібник – Львів: «Новий Світ–2000», 2020.

Скребкова М. А. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Методика навчання іноземних мов» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (англійська)). - Рівне, 2018. – 33 с.

Скребкова М. А. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія і практика перекладу з основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (англійська)). - Рівне, 2018. – 51с.

Скребкова М. А. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Бізнес-курс основної іноземної мови (англійська))». - Рівне, 2017. – 19 с.

Скребкова М. А. Методичні рекомендації для проходження навчальної та виробничої педагогічної практики. - Рівне, 2017. – 52 с.

Смерчко А. А. Фразеологія в таблицях і тестах: онтологічний, культурологічний та контрастивний  аспекти. – Дрогобич, 2003. – 264 с. (У співавторстві: О.А.Куцик, А.К.Смерчко, Н.В.Скотна. Авторська частина 3 друк. арк.)

Смерчко А. А. Тести та завдання з польської мови для студентів факультету міжнародних економічних стосунків та бізнесу. – Рівне, 2003. – 82 с.  

Смерчко А. А. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт зі слов’янських мов. – Рівне, 2005. – 29 с.      

Смерчко А. А. Методичні вказівки для практичних занять з лексики польської мови. Тести та завдання для студентів філологічних факультетів. – Дрогобич, 2005. – 33 с. (Співавтор: Попадинець Г.О.)

Смерчко А. А. Фразеологія як живописний засіб зображення (семасіологічний та ономасіологічний аспекти). Лекції зі спецкурсу. Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів і аспірантів. – Дрогобич, 2006. (Співавтори: А.К.Смерчко, О.А.Куцик.).

Смерчко А. А. Методичні матеріали до вивчення дисципліни «Історія слов’янської літератури країни, мова якої вивчається (польська)» для студентів напряму підготовки 6.030500 «Філологія» освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти «бакалавр» (за вимогами кредитно-модульної системи). – Рівне, 2009. – 16 с.

Смерчко А. А. Польсько-російсько-український, Українсько-російсько-польський тлумачний словник фразеологічної термінології. – Рівне, 2010. – 82 с.

Смерчко А. А. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт із слов’янських мов (польської, чеської, словацької). Галузь знань 0203 гуманітарні науки 8.02030302 мова та література (англійська, німецька, французька, польська, чеська, словацька). – Рівне: РІС КСУ, 2015. – 39 с.

Смерчко А. А. Тести з фразеології польської мови: культурологічний і порівняльний аспекти (для студентів 3-5 курсів факультету романо-германської філології денної та заочної форми навчання) – польською мовою. – Рівне, 2002. – 35с. 

Завідувач кафедри, Кочмар Д. А. здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів факультету: очолює роботу проблемної групи „Актуальні проблеми англійської лексикології” СНТ «Пошук» історико-філологічного факультету, керує науковими роботами (курсовими, бакалаврськими, дипломними) студентів, готує їх до участі у наукових конференціях. Статті учасників проблемної групи публікуються у збірниках праць молодих науковців університету.

Керівництво науковою роботою студентів

Some issues on the Celtic borrowings in the English language / Н. Катаева, Д.Попова // Збірник студентських наукових праць. – № 1 (3). – Частина 1. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – 323 с. – С. 97 – 102.

Syntactical and morphological divisibility of set expressions in modern English language / М. Мусатюк, Д.Попова // Збірник студентських наукових праць. – № 1 (3). – Частина 1. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – 323 с. – С. 116 – 126.

Celtic borrowings in the English language / Н. Катаева, Д.Попова // Актуальные проблемы филологических и педагогических наукю Сборник научніх статей. – № 1 (5). - Барановичи 2016. – 356 с. – С. 82 – 91.

Засоби зорової наочності на уроці іноземної мови в основній школі / Д.А.Попова, А. Ю. Лавренюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 270 с.. – С. 111 -119 (фахове)

Навчання граматичного матеріалу на уроках іноземної мови в середній загальноосвітній школі / Д.А.Попова, А. В.Федорчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 270 с.. – С. 120-129 (фахове)

Лексичні запозичення як фактор збагачення сучасної англійської мови / Д.А.Попова, М. В. Коваль  // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 258 с.. – С. 104 -111. (фахове)

Специфіка основоскладання в контексті словотвірної номінації сучасної англійської та української мов / Д.А.Попова, Є. В Седлар .// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 258 с.. – С. 112 -120 (фахове)

Викладачі кафедри впроваджують новітні комп’ютерні технології в процес навчання іноземних мов, постійно підвищують науково-методичний рівень викладання, розроблюючи модульні методичні та дидактичні матеріали, тестові комп’ютерні програми; систематично публікують наукові статті у фахових виданнях, щорічно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, працюють над дисертаційними дослідженнями та розробкою методичних матеріалів з дисциплін кафедри.

Зміст навчального процесу на кафедрі спрямований на гуманізацію підготовки фахівців, що передбачає всебічний розвиток особистості студента, повне розкриття його здібностей і надання можливостей для успішного та глибокого оволодіння іноземною мовою.