Склад кафедри

КОЧМАР ДІАНА АНАТОЛІЇВНА

 

Завідувач кафедри іноземних мов Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука –  Кочмар Діана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент. У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука працює з 1996 року на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри іноземних мов, з 2003 – завідувача кафедри. Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут у 1996 р. за спеціальністю «Українська мова та література, іноземна мова (англійська)» з відзнакою. Кандидатську дисертацію захистила у 2002 році за спеціальністю13.00.07 – теорія та методика виховання у спеціалізованій вченій раді К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України) Вчене звання доцента отримала у 2006 (Волинський державний університет ім. Леся Українки, кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин)
Викладає такі курси: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практична фонетика основної мови», «Лексикологія основної мови», «Актуальні проблеми лексикології сучасної англійської мови», «Література країни основної мови».

Член-кореспондент Української Академії Акмеологічних Наук

http://acmeology.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=56

Тел: 050 43513 56

e-mail: kochmar.diana@megu.edu.ua

Детальніше

Наукові публікації:

Попова Д.А. К вопросу определения содержания обучения иностранному языку профессиональной направленности / Д.А. Попова //Иноязычное образование: лингвистический и методический аспекты: материалы Международной научно-практической конференции, 25-26 апреля 2007 г. – Барановичи, БарГУ, 2007 – С. 285 - 288.

Попова Д.А. Текст як найбільш ефективний засіб формування соціокультурної компетенції у компетентнісному аспекті. / Д.А. Попова // Вища освіта України. – 2010. – 2 (38). – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Рівне: віддруковано ПП Баришев К.В., 2010. – Том 2. – С. 439 - 444.

Попова Д.А. Лексико-семантична варіативність канадської англійської. / Д.А. Попова // Актуальні проблеми філології. Іноземні мови. Наукові записки РДГУ. – Рівне, 2011 – Випуск 2. – С.47-49.

Попова Д.А. Аффиксация как продуктивный способ словообразования в финансовой терминосистеме современного английского языка // Лингвистические и методологические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности [Текст] : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 13-14 окт. 2011 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь / фак. иностр. языков ; редкол.: А.В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2011. – 154, [2] с.

Методология исследования поликультурного образования будущих специалистов в сфере туризма в контексте педагогики туризма / Д.А. Попова // Инновации в науке. - Новосибирск: Изд. «СибАК»., 2013. – С. 90-103.

Полікультурна освіта майбутніх фахівців у зарубіжній педагогіці: історико-педагогічний аналіз / Д.А.Попова // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: педагогіка. За заг. ред. Нісімчука А.С., Бенери  В.Є. – Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. Вип.1. – 188с. – С. 23-31.

Проблема полікультурної освіти у вітчизняній педагогічній теорії та практиці / Д.А.Попова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (9). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. – 178 с. –С. 64-75.

Поликультурное образование как приоритетное направление современной образовательной политики Украины / Д.А. Попова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. - 2013. - № 3 (14). – С. 222- 225. (в списку російських наукових журналів на платформі eLIBRARY.ru)

Полікультурна освіта як засіб соціальної профілактики екстремізму та ксенофобії / Д.А.Попова // Освітологія: Науково-методичний польсько-український щорічник. – Варшава-Київ, 2014. – Випуск ІІІ. – С. 130-136.

Попова Д. А. Педагогічні аспекти формування полікультурної компетентності як складової професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму / Д.А.Попова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (12). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2014. – 345 с. – С. 189-199.

Попова Д. А. Полікультурна компетентність майбутніх фахівців з туризму: зміст та структура // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: Збірник наукових праць. – № 1 (13). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – С. 123-129. – 250 с.

Попова Д. А. Формування багатовимірної ідентичності як мета полікультурної освіти / Д. А.Попова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (12). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – 430 с. –С. 240 -249.

Культурологічний підхід та особливості його застосування до дослідження проблеми полікультурної освіти майбутніх фахівців з туризму / Д.А.Попова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (15). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – 204 с. – С. 120 -126. (фахове).

Celtic borrowings in the English language / Н. Катаева, Д.Попова // Актуальные проблемы филологических и педагогических наукю Сборник научніх статей. – № 1 (5). - Барановичи 2016. – 356 с. – С. 82 – 91.

Полікультурна освіта в контексті вітчизняної освітньої парадигми / Д.А.Попова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (16). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – 270 с.. – С. 196 -203. (фахове).

Status of Schoolchildren Living in the Area of Radioactive Contamination / D. Popova, L. Zavatska, Zh. Sotnick // Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Biuletyn informacyjny WWSSE. - №2. - 2016.  – P. 116 – 126.

Засоби зорової наочності на уроці іноземної мови в основній школі / Д.А.Попова, А. Ю. Лавренюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 270 с.. – С. 111 -119 (фахове)

Навчання граматичного матеріалу на уроках іноземної мови в середній загальноосвітній школі / Д.А.Попова, А. В.Федорчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 270 с.. – С. 120-129 (фахове)

Лексичні запозичення як фактор збагачення сучасної англійської мови / Д.А.Попова, М. В. Коваль // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 258 с.. – С. 104 -111. (фахове)

Специфіка основоскладання в контексті словотвірної номінації сучасної англійської та української мов / Д.А.Попова, Є. В Седлар .// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 258 с.. – С. 112 -120 (фахове)

Традиційні та інноваційні методи навчання іноземної мови у сучасній вищій школі/ Д. А. Кочмар, О. В. Осіпчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: з збірник наукових праць. – № 2 (22). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. – 270 с. – С. 75-82. (фахове)

Професійна підготовка фахівців в контексті ідей полікультурності в країнах ЄС / Д. А. Кочмар, Т. Є. Кристопчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – № 2 (20). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. – 270 с. – С. 133-139. (фахове)

Конференції, семінари:

Всеукраїнська наукова конференція «Улас Самчук у сучасній гуманітарній парадигмі» (23-24 квітня 2015 р., МЕГУ, м.Рівне) (сертифікат)

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» присвячена 90-річчю від дня народження С. Я. Дем’янчука / МЕГУ ім. С.Дем’янчука (Рівне, 22-23 жовтня 2015 р.) (сертифікат)

Науково-методичний семінар «Об'єднання Німеччини. Здобутки і проблеми» 05.жовтня 2015р. (сертифікат).

Всеукраїнська науково-практична конференція "Історія української державності", присвячена 25-річчю проголошення незалежності України. Рівне, МЕГУ, 22 вересня 2016 р. (Сертифікат)

Міжнародна науково-практична конференція «Джозеф Конрад. Час. Простір. Пам’ять» 28-29 вересня 2017 року (Програма, сертифікат)

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» 26 окт. 2017 г. (Сертифікат)

Науково-методичний семінар семінару з іншомовної освіти. Презентація проекту English Language  Dynamics Course міжнародної організації Michael Gott  International викладачами Bobby та Sharon Watkins (США). 19 жовтня 2017 р. (сертифікат)

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» (Рівне, 10-12 жовтня 2018р.). (сертифікат)

Науковий семінар-тренінг «Альтернативні методи навчання іноземної мови», МЕГУ, 11 листопада 2018.

Член редколегії збірника наукових праць «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» (Згідно наказу МОН України № 793 від 04.07.2014 р. збірник включений до Переліку наукових фахових видань України – галузі наук педагогічні).

Тема докторського дисертаційного дослідження (педагогіка)

Теоретико-методологічні засади полікультурної освіти майбутніх фахівців з туризму (13.00.04) Науковий консультант.: член-кор. НАПН України Сисоєва С.О. ПРОТОКОЛ № 6 від 19.06. 2012 року засідання Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні

Керівництво науковою роботою студентів

1 Some issues on the Celtic borrowings in the English language / Н. Катаева, Д.Попова // Збірник студентських наукових праць. – № 1 (3). – Частина 1. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – 323 с. – С. 97 – 102.

2 Syntactical and morphological divisibility of set expressions in modern English language / М. Мусатюк, Д.Попова // Збірник студентських наукових праць. – № 1 (3). – Частина 1. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – 323 с. – С. 116 – 126.

3 Celtic borrowings in the English language / Н. Катаева, Д.Попова // Актуальные проблемы филологических и педагогических наукю Сборник научніх статей. – № 1 (5). - Барановичи 2016. – 356 с. – С. 82 – 91.

4 Засоби зорової наочності на уроці іноземної мови в основній школі / Д.А.Попова, А. Ю. Лавренюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 270 с.. – С. 111 -119 (фахове)

5 Навчання граматичного матеріалу на уроках іноземної мови в середній загальноосвітній школі / Д.А.Попова, А. В.Федорчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 270 с.. – С. 120-129 (фахове)

6 Лексичні запозичення як фактор збагачення сучасної англійської мови / Д.А.Попова, М. В. Коваль  // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 258 с.. – С. 104 -111. (фахове)

7 Специфіка основоскладання в контексті словотвірної номінації сучасної англійської та української мов / Д.А.Попова, Є. В Седлар .// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 258 с.. – С. 112 -120 (фахове)

Керівництво студентами, які зайняли призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови для студентів немовних спеціальностей, підготовка до ІІ етапу олімпіади:

2018 – Попова Оксана (ф-т журналістики); Чулей Євген (ф-т Європейської освіти): лист про відрядження студентів для участі (від 28.03.18), Сертифікат про участь у ІІ етапі,

2019 - Чулей Євген (ф-т Європейської освіти)

Організація та проведення олімпіади з іноземної мови (англійської) для студентів немовних спеціальностей 2016-2019 (згідно наказів по університету)

Стажування:

Барановицький державний університет, Білорусь, факультет іноземних мов, кафедра теорії та практики англійської мови, 11.02 -07.03. 2011 р., стажування «Інтерференція лінгвістичних систем як ефективний засіб міжкультурної комунікації», сертифікат.

Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, кафедра романо-германської філології, стажування, 21.02.14 – 21.03.14, довідка №375.

Університет Соціально-економічних наук в Шрьодє Вєлікопольській (The Great Poland Uneversity of Social and Economics in Sroda Wielkopolska), 08.05.17 – 26.05.174 12.03.18 – 26.03.18 

Університет імені Яноша Кодолані, Угорщина «Quality Management in HEI” 23.09.19 - 28.09.19

СМЕРЧКО АНТОН АЛЬБЕРТОВИЧ

Кандидат філологічник наук, доцент. Доцент кафедри іноземних мов.

Сфера наукових інтересів: інноваційна фразеологія української, російської і польської мов, формування так званої «камерної» фразеології різних соціальних груп її подальший розвиток і розширення традиційного фразеологічного фонду фразеологічними інноваціями, зумовленими сучасним розвитком суспільства і активними соціально-політичними змінами. Автор понад 50 наукових публікацій і розробок в тому числі за кордоном, стаж роботи за спеціальністю (станом на 2019 р.) 25 років, доцент кафедри іноземних мов

1996-1997 рр. - стипендіат Міністерства освіти України (стипендія Кабінету міністрів України для молодих вчених).

В 1997 р. захистив кандидатську дисертацію в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка та отримав науковий ступінь кандидата філологічних наук (номер диплома КН №014688). В 2006 р. отримав вчене звання доцента (диплом 02ДЦ № 012709 від 15.06.2006 р.). Автор навчальних посібників «Фразеологія в таблицях і тестах: онтологічний, культурологічний та контрастивний аспекти» (2003), «Образно-мовні одиниці у функціональному аспекті (ідіоми, фраземи, паремії)» (2008, Співавтори: А.К.Смерчко, О.А.Куцик, О.А.Колечко, В.Ф.Русецька, Г.О.Попадинець. Авторська частина 1,5 друк. арк.), також є автором «Польсько-російсько-українського» та українсько-російсько-польського тлумачного словника фразеологічної термінології» (2010, 2012). Викладає дисципліни: «Практикум з польської мови», «Практичний курс другої іноземної мови», «Практична фонетика польської мови», «Практична граматика польської мови», «Лексикологія польської мови», «Третя іноземна мова (польська)».

Тел: 097 575 15 02

e-mail: smerchko.anton@megu.edu.ua

Детальніше

Наукові публікації:

 1. Фраземы, характеризующие человека в русском, украинском и польском языках // Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie. - Rzeszów, 1995. – S.211-217.
 2. Камерна фразеологія як результат мовної творчості індивідуума // Людина і мистецтво в гуманістичних вимірах. – Львів, 1997. – С.279-300.           
 1. Język polski na kresach: Teksty z Lublan koło Sambora // Studia nad polszczyzną kresową, t.IX. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 1999. – S.98-112.
 2. К вопросу о кодификации фразеологических инноваций в славянских языках // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае. Матэрыялы V міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Віцебск, 2000. – С.114-116.
 3. Авторська трансформація фразеологізмів // Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку. Матеріали міжвузівського семінару. – Рівне 2007 – С.29-32.
 4. Образно-мовні одиниці у функціональному аспекті (ідіоми, фраземи, паремії). – Дрогобич, 2008. – 196 с. (Співавтори: А.К.Смерчко, О.А.Куцик, О.А.Колечко, В.Ф.Русецька, Г.О.Попадинець. Авторська частина 1,5 друк. арк.).
 5. О typologii centrum obrazowo-znaczeniowego związków frazeologicznych (w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim) // Rozprawy humanistyczne. – Tom X. – Księga urodzinowa. – Włocławek, 2009. – 229-238.
 6. Типи фразеологічних інновацій в українській та російській мовах на зламі ХХ-ХХІ ст. // Językowy Obraz Świata Słowian a Kultura. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Tom 2. – Lublin-Równe, 2010. – S.59-66.
 7. Концептуальна опозиція «злочин – кара» у слов’янській фразеології // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. №4 (123) квітень 2015. – Дрогобич, 2015. – С.111-116.
 8. Дихотомія «добро – зло» у слов’янській фразеології (на матеріалі української, польської та російської мов) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». – Випуск 38. – Дрогобич, 2017. – С.289-297.

Список методичних розробок:

 1. Фразеологія в таблицях і тестах: онтологічний, культурологічний та контрастивний  аспекти. – Дрогобич, 2003. – 264 с. (У співавторстві: О.А.Куцик, А.К.Смерчко, Н.В.Скотна. Авторська частина 3 друк. арк.)Тести та завдання з польської мови для студентів факультету міжнародних економічних стосунків та бізнесу. – Рівне, 2003. – 82 с.Методичні рекомендації до написання дипломних робіт зі слов’янських мов. – Рівне, 2005. – 29 с.
 2. Методичні вказівки для практичних занять з лексики польської мови. Тести та завдання для студентів філологічних факультетів. – Дрогобич, 2005. – 33 с. (Співавтор: Попадинець Г.О.)
 3. Фразеологія як живописний засіб зображення (семасіологічний та ономасіологічний аспекти). Лекції зі спецкурсу. Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів і аспірантів. – Дрогобич, 2006. (Співавтори: А.К.Смерчко, О.А.Куцик.).
 4. Методичні матеріали до вивчення дисципліни «Історія слов’янської літератури країни, мова якої вивчається (польська)» для студентів напряму підготовки 6.030500 «Філологія» освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти «бакалавр» (за вимогами кредитно-модульної системи). – Рівне, 2009. – 16 с.
 5. Польсько-російсько-український, Українсько-російсько-польський тлумачний словник фразеологічної термінології. – Рівне, 2010. – 82 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт із слов’янських мов (польської, чеської, словацької). Галузь знань 0203 гуманітарні науки 8.02030302 мова та література (англійська, німецька, французька, польська, чеська, словацька). – Рівне: РІС КСУ, 2015. – 39 с.
 7. Тести з фразеології польської мови: культурологічний і порівняльний аспекти (для студентів 3-5 курсів факультету романо-германської філології денної та заочної форми навчання) – польською мовою. – Рівне, 2002. – 35с.

Конференції / наукові сеінари:

 1. Kontakty Językowe Polsko-Wschodniosłowiańskie. Międzynarodowa konferencja naukowa (Rzeszów, 1995).
 2. Людина і творчість в гуманістичних вимірах. Людинознавчі філософські читання. (Львів, 1998).
 3. Адам Міцкевич і Україна. Міжнародної конференції присвяченої 200-річчю від дня народження видатного польського поета (Дрогобич, 1998).
 4. Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае. V міжнародная навуковая канферэнцыя (Віцебск, 2000).
 5. Етнос та культура: минуле, сьогодення, майбутнє. Міжнародна науково-практична конференція (Рівне, 2010).
 6. Językowy Obraz Świata Słowian a Kultura. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Lublin-Równe, 2010).
 7. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті. Міднародна науково-практична конференція. (Рівне, 2015)
 8. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Міжнародна науково-практична конференція  (Дрогобич, 2016)
 9. Міжнародна наукова конференція «Лінгвістичне франкознавство в контексті сучасних філологічних студій», приурочена до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Дрогобич, 2017).
 10. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Міжнародна науково-практична конференція  (Дрогобич, 2017).
ПАБАТ МАРИНА АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри  іноземних мов. 

Сфера наукових інтересів: інноваційні методи викладання іноземних мов

У 1985 році закінчила  Рівненський державний гуманітарний університет імені Д. З. Манільського та отримала кваліфікацію вчителя російської мови та літератури. У 2007 році закінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука та отримала кваліфікацію вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови (англійська).
Доцент кафедри з 2010 року.
Стаж педагогічної роботи у загальноосвітніх школах – 17 років, вищому навчальному закладі освіти — 23 роки. У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука  працює з 1997 року.  У 2016 році пройшла стажування в Східно-європейському університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк).

Викладає дисципліни: «Бізнес-курс основної іноземної мови», «Методика навчання іноземних мов», «Теорія та практика перекладу з основної мови», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».
Автор близько 30 наукових статей і тез та навчальних посібників з Грифом МОН України («Interesting English», «Business English», «World of Interesting English», «Practical Course of English», «Практикум з теорії та практики перекладу», «Методика навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладів та початковій школі», «Елементи теорії та практики технічного перекладу»).

Тел: 068 01575 34

e-mail: skrebkova.maryna@megu.edu.ua

Детальніше

Наукові праці

 1. Погляди К. Д. Ушинського на зв’язок педагогіки з логікою / М.А. Скребкова // К. Д. Ушинський - великий український педагог: матеріали наукової конференції в м. Рівне 14-15 лютого, 1998 року / [Гол. ред. кол. д.пед.наук, проф. С. Я. Дем’янчук ] - Рівне: Тетіс, 1998 р. – С. 85-87.
 2. Народно-педагогічні основи у поглядах М. Грушевського на виховання та освіту / М. А. Скребкова // У кн.: Ідеї народної та наукової педагогіки у вихованні дітей і молоді: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. в м. Івано-Франковську 4-5 листопаду 1999 року / [за заг. ред. чл.-кор. АПН України, проф.Р.П. Саульського.] - Івано-Франківськ, 1999. - 342 с. - С. 21-24.
 3. Сучасні погляди та наукові дослідження з питань виховання дітей та молоді на ідеях миру. / С.Я. Дем’янчук, М.А. Скребкова // Навчально-виховний процес у вузі і школі та шляхи його розвитку і удосконалення: збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції в м. Рівне 14-17 травня, 1999 року. / [за ред. д.пед.наук, проф. С. Я. Дем’янчука]. У 3 ч. - Рівне, 1999. - Ч. ІІ. – 333 с. - С. 4-7.
 4. М.Грушевський – будівничий всеукраїнського національного єднання. / М.А. Скребкова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць: наукові записки РДГУ / У 3-х частинах – Рівне: РДГУ, 2000. - Випуск 12. С. 10-12.
 5. The Modern Looks & Scientific Research from the Questions of Youth’ & Children’s Upbringing on the Peaceful Ideas / М. А. Скребкова // Tudomanyos Academia Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Tudomanyos Testulete. - 8. - kozgyulessel egybekotott - Tudomanyos Uleseinek Eloadas-Osszefoglaloi: збірник наукових праць – Nyiregyhaza, 2000. – Р. 7-10
 6. Педагогічні ідеї М. Грушевського в контексті розвитку національної освіти та виховання / М. А. Скребкова // Психолого-педагогічні основи навчально-виховного процесу в школі та вузі: зб. наук. праць / [за ред. д.пед.наук, проф. Дем’янчука А. С., д.пед.наук, проф. Коваль Г. П. та ін.] – Рівне: Ліста, 2001. – 471 с. - С. 384-387.
 7. Mykhаilo Grushevskіi about the national education development / М. А. Скребкова // Regiok szerepe, versenykepessege az Europai Unioban: A. Magyar Tudomany Napja 2002. Alkamabol Rendezett. - Nyiregyhaza, 2002. – Р. 302-303.
 8. Mykhаilo Grushevskyi’s Pedagogical Ideas in the Content of Humanization Upbringing / М. А. Скребкова // Tudomanyos Academia Szabolcs - Szatmar - Bereg Megyei Tudomanyos Testulete Tudomanyos Ulesenek Eloadas-Osszefoglaloi. – Nyiregyhaza, 2004. - Р. 219-221.
 9. Деякі роздуми В. Сухомлинського про педагогічну майстерність вчителя. / М. А. Скребкова // збірник наукових праць Рівненського інституту підвищення кваліфікації вчителів – Рівне, 1998. – С. 25.
 10. М.С.Грушевский о воспитании / М. А. Скребкова // збірник наукових праць / - Минск, 1999 р. С. 23.
 11. Взгляды М.Грушевского на воспитание детей / М.А. Скребкова // сборник научных статей / - Москва, 2000 р. - С. 45.
 12. Педагогічні ідеї М.Грушевського в контексті розвитку національної освіти і виховання / М.А. Скребкова // Психолого-педагогічні основи гуманізації виховання і навчання: збірник наукових праць. / [за ред. д.пед.наук, проф. Дем’янчука А. С., д.пед.наук, проф. Коваль Г. П. та ін.] - Рівне: Тетіс, 2001. – С. 384-387.
 13. M. Hrushevskyi talks about Up-bringing / М. А. Скребкова // A Magyar Tudomanyos Academia Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Tudomanyos Testulete – Nyiregyhaza, 2002. – 318 р. - Р. 302-303.
 14. М. С. Грушевський про виховання у школі і дома / М. А. Скребкова // збірник наукових праць Рівненського інституту підвищення кваліфікації вчителів / [за ред…..] – Рівне, 2002. – С.19.
 15. Скребкова М.А. М.С.Грушевский о воспитании в национальной школе / М.А. Скребкова // збірник наукових праць інституту / - Мінськ, 2003. – С.19.
 16. Використання різних типів уроків для засвоєння лексичного матеріалу на середньому етапі вивчення англійської мови / М.А.Скребкова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі і Болонський процес: збірник наукових праць всеукраїнської конференції на базі Донецького державного університету у червні / - Донецьк, 2007. – С. 185.
 17. Modern Technologies of the Foreign Languages Training / М. А. Скребкова // - Барановичи, квітень, 2007. – С. 216.
 18. Навчання англійської мови у середній загальноосвітній школі / М. А. Скребкова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навч.-вих. процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць МЕГУ – Рівне: Тетіс, 2007. – Вип. 6. - С. 408-410.
 19. The Role of Plays in the Process of English Language Learning / М. А. Скребкова // Польща, 2008, С. 112-114.
 20. Інтерактивні методи навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / М.А.Скребкова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. У 3-х ч. Ч. 2. / [ Гол. ред. д.пед.наук, проф. Дем’янчук А. С.] – Рівне: Тетіс, 2008. – 446 с. -  Вип. 7. - С. 195-199.
 21. Ділові ігри в процесі вивчення англійської мови / М. А. Скребкова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навч.-вих. процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. / [Гол. ред. д.пед.наук, проф. Дем’янчук А.С.] – Рівне: Тетіс, 2007. – 446с. - Вип. 7. - С. 200-205.
 22. Особливості функціонування паронімів в сучасній англійській мові – Материалы международной научно-практической конференции «Лингвистические и методологические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности», Барановичі, 13-14 жовтня 2011, с.77-79.
 23. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу – Материалы международной научно-практической конференции «Лингвистические и методологические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности», Барановичі, 13-14 жовтня 2011, с.75-77
 24. Методика організації роботи з домашнього читання на уроках англійської мови у загальноосвітній школі // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – Вип.2 (12). – Рівне 2014. -С.205-214.
 25. Activation of Student’s Cognitive Activity on the Lessons of English Language with the Help of a Game//Науковий збірник “Mysl i praktyka edukacyjna zacyjnych, Toм – 2, Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszow 2014. – C.444-449.
 26. Особливості перекладу абревіатур та скорочень в англомовних комп’ютерних текстах//Науковий журнал «Нова педагогічна думка». - №1 (85) 2016. – С.47-49.
 27. Methods of Home Reading Organisation on the Lessons of English at Secondary School//Студентський збірник МЕГУ. - 2016. С.87-92.
 28. Лексико-семантичний аспект проблеми лакунарності в процесі між культурного спілкування – «Молодий вчений», № 9 (61), вересень, 2018. – С.381-383.
 29. Особливості тестового контролю знань у навчанні іноземних мов // Фаховий науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації» Том 30 (69) № 2, 2019. – С. 167-169.
 30. Теоретико-граматичний аспект проблеми вивчення англійських іменників (у співавторстві з к.п.н, доц.Фінчук Г. В.) – International Scientific and Practical Conference “Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage”, Baia Mare, Romania, C.121-124.
 31. Сутність семантичної структури широкозначних слів (на матеріалі англійської мови) (у співавторстві з к.п.н, доц.Фінчук Г. В.) – Фаховий науковий журнал «Вісник», Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», Одеса, 2019, С. 125-128.
 32. Типи жанрової рефлексії автора в українській адресованій ліриці (у співавторстві з д.філ.н., проф. Назарцем В. М.) – International Scientific and Practical Conference “Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage”, Baia Mare, Romania, C. 89-92.

Написано та видано 7 навчальних і навчально-методичних посібників з Грифом МОН України

“Interesting English Цікава англійська мова”: навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 2008. - 496 с.

“Ділова англійська мова”: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 2012. - 392 с.

“Світ цікавої англійської мови - The World of Interesting English” І частина: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 372 с.

Елементи теорії та практики технічного перекладу: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 2011. - 203 с.

Практика англійської мови. Practical Course of English: Навчальний посібник. - «Новий Світ 2000», 2013. - 396 с.

Практикум з теорії та практики перекладу: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 2016. - 482 с.

Методика навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах та початковій школі: Навчально-методичний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 2018. - 200 с.

Скребкова М. А. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Методика навчання іноземних мов» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (англійська)). - Рівне, 2018. – 33 с.

Скребкова М. А. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія і практика перекладу з основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (англійська)). - Рівне, 2018. – 51с.

Скребкова М. А. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Бізнес-курс основної іноземної мови (англійська))». - Рівне, 2017. – 19 с.

Скребкова М. А. Методичні рекомендації для проходження навчальної та виробничої педагогічної практики. - Рівне, 2017. – 52 с.