Кафедра української мови та літератури

Кафедра української мови та літератури створена в вересні 2003 року.

Кафедра української мови та літератури здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 014 Середня освіта (Українська мова і література), 014 Середня освіта. Мова і література (англійська), а також забезпечує викладання навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» на усіх факультетах МЕГУ ім. академіка Степана Демʼянчука.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 8 штатних викладачів, із них: 2 доктори філологічних наук, професори (Мединська Н.М.)  та 1 доктор педагогічних наук, професор (Груба Т.Л.), 2 кандидати філологічних наук, доценти (Миронюк В.М., Саркісова І.А.), кандидат педагогічних наук, доцент Овдійчук Л.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач Шкабаріна М.А., старший викладач Брильова Л.Є.

Освітніми програмами кафедри передбачено викладання таких дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень освіти: Мовленнєвий етикет ділового спілкування, Вступ до мовознавства, Вступ до літературознавства,  Фольклор, Сучасна українська літературна мова, Історія української літератури, Методика навчання української мови, Методика навчання української літератури, Методика навчання зарубіжної літератури, Історія зарубіжної літератури, Історія мови, Дитяча література, Практикум з української мови, Стилістика української мови, Українська діалектологія, Виразне читання, Основи віршознавства, Теорія літератури.

Другий (магістерський) рівень освіти: Загальне мовознавство, Методика викладання мови у вищій школі, Методика викладання літератури у вищій школі, Сучасна українська література, Історія українського мовознавства, Історія українського літературознавства, Дискурс українського модернізму, Актуальні проблеми синтаксису, Сучасні досягнення мовознавчої науки, Сучасні тенденції розвитку літературознавства, Культура мови, Комунікативна лінгвістика.

Головною метою діяльності кафедри української мови та літератури є забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів, фахівців на рівні світових кваліфікаційних вимог, ефективне використання їх освітнього, наукового потенціалу для розвитку гуманітарної науки, вирішення поставлених завдань, отримання новітніх знань шляхом здійснення наукових досліджень, розробок та їх спрямування на створення і впровадження інноваційних конкурентоздатних результатів.

Кафедрою налагоджені зв’язки з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститутом українознавства при Національному університеті імені Тараса Шевченка, філологічними факультетами Львівського державного університету ім. І. Франка, Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Рівненським державним гуманітарним університетом, Угорським університетом імені Яноша Кодолані.