Історія кафедри

Кафедра української мови та  літератури створена в вересні 2015 року. Очолює її доктор філологічних наук, професор Назарець Віталій Миколайович.

Викладання філологічних дисциплін на кафедрі забезпечують кваліфіковані викладачі, які мають базову філологічну освіту та стаж педагогічної роботи від 5 до 35 років.

На кафедрі працюють 8 штатних викладачів

Штатні члени кафедри:

1) доктор філологічних наук, професор Назарець В.М.

2) кандидат філологічних наук, доцент Миронюк В.М.

3) кандидат філологічних наук, доцент Саркісова І.А.

4) кандидат педагогічних наук, доцент Овдійчук Л.М.

5) доктор педагогічних наук, доцент Груба Т. Л.

6) доктор філологічних наук, професор Мединська Н. М.

7) кандидат педагогічних наук, старший викладач Шкабаріна М. А.

8) старший викладач Брильова Л. Є.

Назарець Віталій Миколайович – доктор філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури, очолює кафедру української мови та літератури Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Кандидатську дисертацію на тему «Підтекст як смисловий феномен та художнє явище» захистив у 1994 році в Київському  національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2000 році ВАК України Назарцю В.М. було присвоєне вчене звання доцента. Докторську дисертацію на тему «Адресована лірика як метажанр: типологія та поетика» захистив у 2015 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука працює з 2003 року на посадах доцента, професора, завідувача кафедри української літератури.

Назарець В.М. розробив програми, веде лекційні та практичні курси дисциплін «Теорія літератури», «Вступ до літературознавства», «Історія зарубіжної літератури».

Постійно приділяє увагу методичному забезпеченню навчального процесу, є автором і співавтором:  3-х підручників з грифом МОН (для вищої та загальноосвітньої школи):

1) Теорія літератури. – К., Либідь, 2001. – 488 с. ( Співавторство:  Галич О.А., Васильєв Є.М.).

2) Зарубіжна література. Підручник. 11 клас. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004. – 352 с. (Співавторство: Васильєв Є.М., Пелех Ю.В.);

3) Зарубіжна література: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2009. – 336 с.;

– 4-х навчально-методичних посібників:

1) Загальне літературознавство. Навчальний посібник для вузів. – Рівне, 1997. – 544 с.( Співавторство: Галич О.А., Васильєв Є.М.);

2) Польська література ХУІ-ХІХ століть (зміст, особливості поетики та проблематики) в творах провідних її представників, - Рівне, 1999. – 108 с.;

3) Камю А. Посібник для 11 класу.-  Харків: Веста; Видавництво «Ранок», 2002. - 96 с.

4) Назарець В.М., Васильєв Є.М. Основи теорії літератури. -  Lap Lambert Academic, 20017 –  203 с. (Співавторство: Васильєв Є.М.)

–1 посібника-хрестоматії:

Зарубіжна література. 11 клас. Посібник-хрестоматія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. - 704 с. (Співавторство: Васильєв Є.М., Папуша І.В.)

– 1 енциклопедичного довідника:

Зарубіжні письменики. Енциклопедичний довідник. У 2-х т. – Тернопіль, «Навчальна книга-Богдан», 2005-2006. Т.1 - 824 с.; Т.2 - 864 с. (у співавторстві).

– 1 монографії:

Жанрові модифікації української адресованої лірики : монографія. – Рівне : О. Зень, 2014. – 384 с.

Систематично здійснює керівництво науковими роботами студентів та дисертаційними дослідженнями здобувачів кандидатського ступеня з філології.

Миронюк Валентина Михайлівна   кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, здобувши кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика прози Марка Черемшини» в Київському національному університеті імені   Т. Шевченка.

У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука працює з 2003 року на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри української літератури. Викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Історія українського літературознавства», «Історія української літератури».

Активно займається науковою діяльністю. Автор багатьох статей та розвідок. Керує науковими (курсовими, бакалаврськими, магістерськими) роботами студентів.

Сакісова Іванна Адамівна   кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та  літератури Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, здобувши кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Автобіографічний образ в епістолярії Спиридона Черкасенка» в  Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка

У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука працює з 2007 року на посадах методиста заочного відділу, викладача, старшого викладача, доцента кафедри української літератури. Викладає дисципліни: «Історія української літератури», «Історія зарубіжної літератури», «Виразне читання», «Ораторське мистецтво».

Активно займається науковою діяльністю. Автор багатьох статей та розвідок. Керує науковими (курсовими, бакалаврськими, магістерськими) роботами студентів.

Мединська Наталія Миколаївна  – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та  літератури Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

У 1993 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Російська мова та література», а у 2010 році – Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука та отримала кваліфікацію вчителя української мови та літератури, філолога.

У 2001 році в Спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію на тему «Структура семантичного поля дієслів багатократно-дистрибутивної дії» та здобула науковий ступень кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

У 2008 році рішенням Вищої атестаційної комісії України Н. М. Мединській присвоєне вчене звання доцента кафедри української мови та методики викладання.

Професор Мединська Н. М. працює над докторською дисертацію «Семантико-граматична диференціація ознакових слів». Вона є автором понад 85 наукових і навчально-методичних публікацій, серед них: монографія «Ознакові слова в українській мові: семантична та граматична диференціація», 3 навчально-методичні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, 13 статей в іноземних виданнях, фахові статті та тези.

Коло наукових інтересів Н. М. Мединської –  мовні граматичні категорії, функціональна граматика, слов'янська аспектологія. Вона брала активну участь у міжнародних наукових конференціях в Італії (Падуанський університет), Белорусі (Барановицький державний університет), Швеції (Гетеборзький університет), Москві (Московський державний університет імені Ломоносова). Є учасником щорічних конференцій Комісії по Аспектології Міжнародного Комітету Славістів.

Мединська Н. М. виступає  офіційним опонентом при захисті дисертаційних робіт в Інституті української мови НАН України, Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, рецензує навчальні посібники та автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата філологічних наук.

Мединська Н. М. є членом спеціалізованої вченої ради К 26.053.25 зі спеціальності 10.02.01 – українська мова із захисту кандидатських дисертацій в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова; членом науково-методичної комісії з предметної освіти та спорту, підкомісії 014-1Середня освіта (мови і літератури), сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України; головою журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, відділення «Філології», секції «Українська мова»

За вагомі наукові та професійні досягнення Н. М. Мединська нагороджена Почесними грамотами Рівненської обласної державної адміністрації, Подякою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Почесними грамотами та Знаком «Гордість МЕГУ» Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Груба Таміла Леонідівна  – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української мови та  літератури, декан історико-філологічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Після закінчення Рівненського педагогічного інституту Груба Т. Л. працювала  вчителем української мови в ЗОШ № 2  м. Рівне, а після захисту кандидатської дисертації зі спеціальності 13.00.02 теорія та методика навчання української мови (1998р.) – на посаді доцента кафедри української мови Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. З 2003 – призначена на посаду завідувача кафедри української мови та методик викладання МЕГУ. З 2008 року Груба Т. Л. – декан історико-філологічного факультету, поєднує організаційну, навчальну і наукову роботу. У доробку Грубої Т. Л.  понад 60 наукових праць,  які видані у провідних фахових наукових збірниках нашої держави та зарубіжжя. Доц. Грубою Т. Л. підготовлено авторську освітню програму зі шкільного курсу української мови для філологічних факультетів, рекомендовану Міністерством освіти і науки України, навчально-методичний посібник «Методика збагачення мовлення учнів середніх класів синонімами та синонімічними формами» (2000р.)», «Формування правописної компетентності учнів»(2016) .

У 2005 році Грубій Т. Л. присвоєно вчене звання доцента.

Доц. Груба Т.Л. взяла участь у 13-ти Міжнародних конференціях Угорщини, Польщі, Словаччини. Працюючи на посаді завідувача кафедри української мови та методик викладання, ініціювала  проведення Всеукраїнських науково – методичних семінарів : «Модернізація змісту, форм і методів шкільної мовної освіти» (30 квітня 2002 р.), «Інтегрований підхід до роботи над словом у шкільній мовно-літературній освіті»(26 травня 2004 р.), науково – практичної конференції «Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів» (19 квітня 2006 р.). Під загальною редакцією Грубої Т. Л. видано 2 збірники наукових праць провідних вчених України. Доц. Груба Т. Л. працює над темою докторської дисертації « Теоретико- методичні засади формування мовної особистості учнів профільної школи».

Груба Т. Л. здійснює керівництво науковим гуртком з української мови Рівненського територіального відділення  Малої академії наук, відділення філології та мистецтвознавства, секція «Українська мова», член журі та експерт з мови (2017 р.) Всеукраїнської олімпіади з української мови; член редакційної ради всеукраїнської газети для вчителів «Українська мова та література», член асоціації вчителів і викладачів української мови та літератури України.

Груба Т.Л. нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України ( 2005 р.), грамотою Національної академії педагогічних наук України (2013 р.), почесними грамотами обласного управління освіти та науки Рівненської обласної адміністрації (2007, 2008, 2010 р.) за підготовку призерів Міжнародного конкурсу знавців української мови  ім. Петра  Яцика.

у 2019 році захистила докторську дисертацію із спеціальності 13.00.02 (Теорія та методика навчання української мови) "Методика формування мовної особистості старшокласника на уроках української мови" (профільний рівень)

Овдійчук Лілія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та  літератури Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури».

Працювала вчителем української мови та літератури у ЗОШ №10 м. Рівне. Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2000» (м. Чернігів) у номінації «Українська мова та література». Має звання «учитель-методист».

У 2005 році на основі власного вчительського досвід захистила дисертацію з теми: «Формування естетичних почуттів старшокласників на основі взаємодії мистецтв у процесі вивчення літератури» зі спеціальності «Теорія і методика навчання (українська література)» 13.00.02 у спеціалізованій вченій раді К 26.452.02 в Інституті педагогіки АПН України

У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука працює з 2002 року на посадах старшого викладача, доцента кафедри мови та  літератури.

Розробила програми, веде лекційні та практичні курси дисциплін «Дитяча літератури», «Фольклор», «Методика навчання української літератури». «Методика навчання зарубіжної літератури». «Сучасна зарубіжна література з методикою викладання», «Культура мови», «Стилістика української мови», «Лінгвістичний аналіз тексту»,  «Методика викладання літератури у ВНЗ».

Є автором 140 наукових та навчально-методичних праць. Зокрема це: навчально-методичні посібники:

«Вивчення творчості Ліни Костенко в школі». Посібник для вчителя. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 80с.

Дитяча література. Модульний курс для студентів філологічних факультетів. – Рівне: Теніс, 2008. – 314с.

«Дитяча література. Модульний курс» для студентів філологічних факультетів

збірник статей «Сучасна проза для дітей: жанрово-стильові особливості» – Lap Lambert Academic, 2018 –  193 с.

передмови та післямови до перевидань раритетних книг класиків української та зарубіжної літератури:

1) “Холодні яри життя Ю. Горліса-Горського” (Слово про автора) // Ю. Горліс-Горський “Ave diсtator”. – Рівне, 2000.- С.19 – 22.

2) Чаклунка з поліських лісів. Післямова. - С.106-121. // Купрін О. Олеся. Повість. – Рівне, Волинські обереги, 2005. – 124с.

3) “Невільник честі” на поєдинку з епохою”. Післямова. - С. 319-328. // Багряний І. “Тигролови”. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 329с.

4) Силует на тлі Високого Ренесансу. Передмова // Гусовський М. Пісня про зубра  – Рівне: Волинські обереги, 2007. – С.7-12.

) Акварелі життя Олекси Грищенка. Передмова // Грищенко О. Україна моїх блакитних днів. Спогади. – Рівне. 2008. –  С.7-15.,

6) Єжи Єнджеєвич та Євген Рослицький – тандем подвижників, свідомих своєї місії. Післямова  // Єнджеєвич Є. «Українські ночі, або Родовід генія». Біографічний роман про Т. Шевченка / Переклад з польської Є. Рослицького  – Рівне: ППДМ, 2012. С. 645-655;

7) Тарас Шевченко у європейському історико-культурному просторі. Післямова // Шевченко Т. Г. Кобзар / Факсимільне видання 1876 р. Прага. Том 2. – Рівне: М. Дятлик, 2014. – С. 277-281.

8) «Під небом дальньої чужини …» // Грабовський П. Пролісок. – Рівне: Дятлик М., 2017. – С. 146-156;

9) Шевченкіана Богдана Лепкого – відкритий материк, який належить освоїти. Післямова // Шевченко Т. Кобзар: повний ілюстрований збірник віршованих творів поета з життєписом та передмовою Богдана Лепкого. Факсимільне видання 1942 р. (Відень) Тарас Шевченко  – Рівне: Волинські обереги, 2017. – С.313-324.. рецензії та передмови до книг сучасних письменників: А. Гризуна, Н. Дворницької, О. Заворотнього, О. Лук'янової. Л. Новікової-Бемм, Людмили Ромен, А. Содомори.

науково-методичні проекти у вигляді авторських таблиць:

«Естетичні уподобання українських письменників»

«Літературно-психологічні портрети зарубіжних письменників»

тексти нового покоління (авторські презентації «Письменник як особистість») про І. Франка, П. Грабовського, Лесю Українку, Д. Конрада, О. Телігу, О. Ольжича, О. Гончара, В. Стуса, Л. Костенко.

Овдійчук Л. М. – член Ради міського громадського об'єднання товариства «Просвіта»; член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, член Наукового товариства Тараса Шевченка. Бере активну участь у громадському житті міста.

Має нагороди: медаль «За вірність заповітам Кобзаря», медаль «100 років «Просвіті».

Систематично здійснює керівництво науковими роботами студентів, науковий керівник та опонент дисертаційних досліджень з методики навчання літератури на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Шкабаріна Маргарита Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та  літератури Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Закінчила у 2015 році Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, здобувши кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури, вчителя зарубіжної літератури та англійської мови .

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення фахових дисциплін» в  Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка

У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука працює з 2017 року на посадах викладача, старшого викладача кафедри української мови та літератури. Викладає дисципліни: «Українська мова науки, аналітичної сфери спілкування», «Практикум з української мови»,  «Вступ до мовознавства».

Активно займається науковою діяльністю, є автором багатьох статей та розвідок, здійснює керівництво науковими (курсовими, бакалаврськими, магістерськими) роботами студентів.