Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичні посібники, підручники рекомендовані до друку  МОН України

Назарець В.М. Зарубіжна література. Підручник для 11 класу загальноосвітніх закладів. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004. – 352 с.(в співавторстві).

Назарець В.М. Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх закладів. – К: Вежа, 2009. – 336 с.

Назарець В.М. Теорія літератури – К., Либідь, 2001 (перевидання – 2005; 2008) – 488 с. (в співавторстві).

Груба Т. Л., Лещенко Г. П. Шкільний курс української мови та методика його викладання: освітня програма для студентів філологічних факультетів із спеціальності «Українська мова та література» педагогічних інститутів та університетів. Рівне, 2002. 33 с.( Рекомендовано до друку МОН як навчальну програму для спеціальності  010103 «Педагогіка і методика середньої освіти . Лист № 14/18.2-961 від 07.05 2002 р.)

Груба Т.Л. Програма з української мови (профільний рівень) / укл.: Мацько Л. І., Груба Т. Л., Семеног О. М., Симоненко Т. В. Інформаційний збірник та коментарі МОН. Педагогічна преса. 2017. № 12. 95 с. Наказ Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 р.

Мединська Н.М. Сучасна українська мова. Збірник вправ з морфології: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 184с. (Лист МОН № 14/ 18.2 – 1083 від 28.04.2006р.).

Мединська Н.М., Лещенко Г.П. Практичний курс сучасної української літературної мови : Навчальний посібник. – Рівне, 2007. – 224с. (Лист МОН №14/18 – Г – 613 від 11.03.2007р.)

Мединська Н.М., Лещенко Г.П. Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія: Модульний курс для студентів філологічних факультетів університетів. Навчально-методичний посібник. – Рівне, 2011р. – 184с. (лист МОН від 22.10.10. №1 / // - 9809)

Навчально-методичні посібники, підручники, методичні рекомендації

Груба Т. Л. Пам’ятка студенту-практиканту. Метод. рекоменд. для студ. історико-філологічного факультету. Рівне: Тетіс, 1999. 38 с.

Груба Т. Л., Горошкіна О. М., Попова Л. О. Формування правописної компетентності учнів. Харків: Вид. група «Основа», 2016. 171 с.

Груба Т. Л. Практичний аспект формування мовної особистості старшокласника. Комплекс вправ. Київ: Український пріоритет, 2019.-102 с.

Мединська Н.М. Наукова робота з сучасної української літературної мови (курсові та дипломні дослідження) // Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ –V курсів історико-філологічного факультету. –Рівне: МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2006. – 65с.

Мединська Н.М. Магістерське лінгвістичне наукове дослідження // Навч.-метод. посіб. / Н.М. Мединська.  – Рівне: Тетіс, 2007. – 104с.

Мединська Н.М. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з курсу «Історії українського мовознавства» для студентів-магістрів спеціальності «Українська мова та література»  / Н.М. Мединська. Рівне : Тетіс, 2016. – 24 с.

Мединська Н.М. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з курсу «Загальне мовознавство» для студентів-магістрів спеціальності «Українська мова та література»  / Н. М. Мединська. Рівне : Тетіс, 2016. – 32 с.

 

Назарець В.М. Загальне літературознавство. Навчальний посібник для вузів. – Рівне, 1997. – 544 с.( в співавторстві)

Назарець В.М. Польська література ХУІ-ХІХ століть (зміст, особливості поетики та проблематики) в творах провідних її представників, - Рівне, 1999. – 108 с.

Назарець В.М. Камю А. Посібник для 11 класу.-  Харків: Веста; Видавництво «Ранок», 2002. - 96 с.

Назарець В.М. Жанрові моделі послання у сучасному літературознавстві //Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Вип. 2. Науковий збірник / Відп. ред. Є.М.Васильєв. - Рівне: О.Зень, 2017 - С.95-98.

Назарець В.М.Основи теорії літератури. -  Lap Lambert Academic, 20017 –  203 с. (в співавторстві)

Овдійчук Л.М. Дитяча література. Модульний курс для студентів філологічних факультетів. – Рівне: Тетіс, 2008. – 314с.

Шкабаріна М. А. Розвиток педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення фахових дисциплін: монографія. Рівне: Видавець О.Зень, 2019 . 149 с.