Educational and Methodical Provision

Tutorials, textbooks recommended for printing by the Ministry of Education and Science of Ukraine

Nazarets V.M. Zarubizhna literatura. Pidruchnyk dlia 11 klasu zahalnoosvitnikh zakladiv. – Ternopil: Navchalna knyha-Bohdan, 2004. – 352 s.(v spivavtorstvi).

Nazarets V.M. Zarubizhna literatura. Pidruchnyk dlia 9 klasu zahalnoosvitnikh zakladiv. – K: Vezha, 2009. – 336 s.

Nazarets V.M. Teoriia literatury – K., Lybid, 2001 (perevydannia – 2005; 2008) – 488 s. (v spivavtorstvi).

Hruba T. L., Leshchenko H. P. Shkilnyi kurs ukrainskoi movy ta metodyka yoho vykladannia: osvitnia prohrama dlia studentiv filolohichnykh fakultetiv iz spetsialnosti «Ukrainska mova ta literatura» pedahohichnykh instytutiv ta universytetiv. Rivne, 2002. 33 s.( Rekomendovano do druku MON yak navchalnu prohramu dlia spetsialnosti  010103 «Pedahohika i metodyka serednoi osvity . Lyst № 14/18.2-961 vid 07.05 2002 r.)

Hruba T.L. Prohrama z ukrainskoi movy (profilnyi riven) / ukl.: Matsko L. I., Hruba T. L., Semenoh O. M., Symonenko T. V. Informatsiinyi zbirnyk ta komentari MON. Pedahohichna presa. 2017. № 12. 95 s. Nakaz Ministerstva osvity i nauky № 1407 vid 23 zhovtnia 2017 r.

Medynska N.M. Suchasna ukrainska mova. Zbirnyk vprav z morfolohii: Navchalnyi posibnyk. – Ternopil: Navchalna knyhaBohdan, 2007. – 184s. (Lyst MON № 14/ 18.2 – 1083 vid 28.04.2006r.).

Medynska N.M., Leshchenko H.P. Praktychnyi kurs suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy : Navchalnyi posibnyk. – Rivne, 2007. – 224s. (Lyst MON №14/18 – H – 613 vid 11.03.2007r.)

Medynska N.M., Leshchenko H.P. Suchasna ukrainska literaturna mova: Fonetyka. Fonolohiia. Orfoepiia. Hrafika. Orfohrafiia: Modulnyi kurs dlia studentiv filolohichnykh fakultetiv universytetiv. Navchalno-metodychnyi posibnyk. – Rivne, 2011r. – 184s. (lyst MON vid 22.10.10. №1 / // - 9809)

Tutorials, textbooks, guidelines

Hruba T. L. Pamiatka studentu-praktykantu. Metod. rekomend. dlia stud. istoryko-filolohichnoho fakultetu. Rivne: Tetis, 1999. 38 s.

Hruba T. L., Horoshkina O. M., Popova L. O. Formuvannia pravopysnoi kompetentnosti uchniv. Kharkiv: Vyd. hrupa «Osnova», 2016. 171 s.

Hruba T. L. Praktychnyi aspekt formuvannia movnoi osobystosti starshoklasnyka. Kompleks vprav. Kyiv: Ukrainskyi priorytet, 2019.-102 s.

Medynska N.M. Naukova robota z suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy (kursovi ta dyplomni doslidzhennia) // Navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv III –V kursiv istoryko-filolohichnoho fakultetu. –Rivne: MEHU im. akad. S.Demianchuka, 2006. – 65s.

Medynska N.M. Mahisterske linhvistychne naukove doslidzhennia // Navch.-metod. posib. / N.M. Medynska.  – Rivne: Tetis, 2007. – 104s.

Medynska N.M. Metodychni rekomendatsii shchodo vykonannia samostiinoi roboty z kursu «Istorii ukrainskoho movoznavstva» dlia studentiv-mahistriv spetsialnosti «Ukrainska mova ta literatura»  / N.M. Medynska. Rivne : Tetis, 2016. – 24 s.

Medynska N.M. Metodychni rekomendatsii shchodo vykonannia samostiinoi roboty z kursu «Zahalne movoznavstvo» dlia studentiv-mahistriv spetsialnosti «Ukrainska mova ta literatura»  / N. M. Medynska. Rivne : Tetis, 2016. – 32 s.

Nazarets V.M. Zahalne literaturoznavstvo. Navchalnyi posibnyk dlia vuziv. – Rivne, 1997. – 544 s.( v spivavtorstvi)

Nazarets V.M. Polska literatura KhUI-KhIKh stolit (zmist, osoblyvosti poetyky ta problematyky) v tvorakh providnykh yii predstavnykiv, - Rivne, 1999. – 108 s.

Nazarets V.M. Kamiu A. Posibnyk dlia 11 klasu.-  Kharkiv: Vesta; Vydavnytstvo «Ranok», 2002. - 96 s.

Nazarets V.M. Zhanrovi modeli poslannia u suchasnomu literaturoznavstvi //Aktualni problemy literaturoznavchoi terminolohii: Vyp. 2. Naukovyi zbirnyk / Vidp. red. Ye.M.Vasyliev. - Rivne: O.Zen, 2017 - S.95-98.

Nazarets V.M.Osnovy teorii literatury. -  Lap Lambert Academic, 20017 –  203 s. (v spivavtorstvi)

Ovdiichuk L.M. Dytiacha literatura. Modulnyi kurs dlia studentiv filolohichnykh fakultetiv. – Rivne: Tetis, 2008. – 314s.

Shkabarina M. A. Rozvytok pedahohichnoi kreatyvnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly u protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin: monohrafiia. Rivne: Vydavets O.Zen, 2019 . 149 s.