Наукова робота

У межах кафедральної наукової теми «Актуальні проблеми дослідження історії Західної України в новітній період», державний реєстраційний № 0114U006028 (науковий керівник – канд. іст. наук, доц. А.А.Жив’юк) щорічно викладачі кафедри та бакалаври публікують результати своїх досліджень у фахових виданнях, матеріалах міжнародних конференцій. Стратегічними завданнями науково дослідної роботи викладачів кафедри є забезпечення навчального процесу новими теоретичними, методичними та практичними розробками щодо розвитку сучасних знать з історії та методики її викладання.

Розроблені викладачами навчальні посібники, методичні рекомендації до вивчення навчальних курсів мають теоретичне значення і практичну спрямованість, використовуються викладачами і студентами при вивченні окремих дисциплін у процесі професійної підготовки фахівців а також при підготовці студентських наукових робіт (бакалаврських, дипломних, магістерських).

Навчальні посібники використовуються не тільки студентами і викладачами, а й вчителями історії, краєзнавцями, музейними, архівними працівниками.

Тільки за період 2011-2015 рр. штатними викладачами кафедри опубліковано 6 монографій і науково-документальних видань, близько 80 наукових статей, 7 підручників і посібників та ін. У 2011-2015 рр. викладачі кафедри захистили три дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук: у 2012 р. – М.М.Ясінський (26.00.01 – теорія та історія культури), у 2014 р. – А.І.Левдер (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; науковий керівник – доцент В.О.Мисан), у 2015 р. – Д.В.Кравчук (07.00.01 – історія України; науковий керівник – доцент А.А.Жив’юк).

Кафедра співпрацює з науковими установами, організаціями, органами державного управління та вищими навчальними закладами України. Викладачі кафедри є членами Наукового товариства Шевченка, Національної спілки краєзнавців України. Тісні наукові зв’язки склалися з кафедрами історії Національного університету «Острозька академія», історії України Рівненського державного гуманітарного університету, історичним факультетом КНУ ім. Т. Шевченка, відділом історії Другої світової війни Інституту історії України НАН України, Науковою бібліотекою ЛНУ ім. І. Франка, Рівненським обласним Інститутом післядипломної педагогічної освіти, та ін.

Окремі публікації А.А.Жив’юка

Книги

Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. – Кн.1 / Упоряд. А.Жив’юк. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2006. – 584 с.

Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. – Кн.2 / Упоряд. А.Жив’юк. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. – 612 с.

Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. – Кн.3 / Упорядники: А.А.Жив’юк (керівник), О.А.Білоконь, Р.П.Давидюк та ін. – Рівне: ПП ДМ, 2013. – 620 с.

Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. – Кн.4 / Упорядники: А.А.Жив’юк (керівник), О.А.Білоконь, Р.П.Давидюк та ін. – Рівне: ПП ДМ, 2014. – 572 с.

Реабілітовані історією. Рівненська область: Науково-документальне видання. – Кн.5 / Упорядники: А.А.Жив’юк (керівник), О.А.Білоконь, Р.П.Давидюк та ін. – Рівне: ПП ДМ, 2014. – 604 с.

Жив’юк А. Улас Самчук. Усе для школи: Українська література. 11 клас / А.Жив’юк, Н.Паскевич. – Вип.2. – К.-Львів: АртЕк, 2001. – 64 с.: іл.

Жив’юк А. Між Сциллою політики і Харибдою творчості: громадсько-політичний портрет Уласа Самчука. Монографія / А.Жив’юк. – Рівне: Ліста-М, 2004. – 184 с.: іл.

Жив’юк А. «Почутися одним нерозривним зі своїми братами і сестрами Великої України»: Відлуння Голодомору 1932-1933 років на Рівненщині: Науково-історичний нарис / А.Жив’юк, Р.Давидюк. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2008. – 92 с.

Документ доби: публіцистика Уласа Самчука 1941-1943 років: Науково-історичне видання / Упоряд., передм., комент., покажч. А.Жив’юка. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2008. – 456 с.

Жив’юк А. За московським часом: контроверсії радянізації Рівненщини (кінець 1930-х – кінець 1950-х років) / А.Жив’юк. – Рівне: ППВПФ «Папірус-Друк», 2011. – 186 с.

Жив’юк А. Від «Дерманської республіки» до «Дерманської трагедії»: нариси історії українського визвольного руху в Дермані на Волині / А.Жив’юк, І.Марчук. – Рівне: ПП ДМ, 2011. – 156 с.: іл.

Статті

Жив’юк А. Реабілітація жертв політичних репресій тоталітарного режиму і становлення громадянського суспільства в Україні / А.Жив’юк // Історія. Філософія. Релігієзнавство: Науковий журнал. – Житомир, 2008. – №1. – С.54-56.

Жив’юк А. «Інструменталізована церква»: використання компартійною номенклатурою представників релігійних конфесій у збройній боротьбі на Західній Волині й Поліссі у 1940-х рр. / А.Жив’юк // З архівів ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Науковий і документальний журнал. – К., 2009. – №2(33). – С.7-21.

Жив’юк А. Поляки Волині-Полісся і «другі совєти»: реалії взаємостосунків весни-осені 1944 р. (на матеріалах Рівненської області) / А.Жив’юк // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки». – Вип.9. – Рівне: РІС КСУ, 2010. – С.10-17.

Жив’юк А. Компартійна номенклатура УРСР і західна українська діаспора: ідеологічне протиборство 40-х – 60-х років ХХ ст. / А.Жив’юк // Наукові записки національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Вип.15 / Національний університет «Острозька академія», Українське Історичне Товариство. Відп. редактори: І.Пасічник, Л.Винар. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2010. – С.121-135.

Жив’юк А. Між ендеками й більшовиками: Микола Ніцкевич в українському націоналістичному русі 1920-1940-х рр. / А.Жив’юк // З архівів ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Науковий і документальний журнал. – К., 2010. – №2(35). – С.212-236.

Жив’юк А. Формування і трансформація західноукраїнської компартійної номенклатури впродовж 1940-х років (на матеріалах Рівненського обкому КП(б)У) / А.Жив’юк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Вип.21. – Рівне: РДГУ, 2011. – С.293-304.

Жив’юк А. Технологія і наслідки ідеологічних кампаній номенклатури КПУ і КДБ проти «українського буржуазного націоналізму» (на прикладі села Дермань Рівненської області) / А.Жив’юк // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – Випуск 46 / За редакцією Руслана Сіромського. – С.152-170.

Жив’юк А. Самчук Улас Олексійович / А.А.Жив’юк, Т.О.Комаренко // Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. – Т.9: Прил – С. – К.: Наук. думка, 2012. – С.437-438.

Жив’юк А. Меморіальні місця тоталітарних репресій в Україні: проблеми локалізації, комеморації, інституціоналізації / А.Жив’юк // Національна та історична пам'ять: Зб. наук. праць. – Вип.5. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. – С.76-86.

Жив’юк А. Поранення генерала М. Ватутіна: факти та інтерпретації / А.Жив’юк // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Науковий і документальний журнал. – 2012. – №1(38). – К.-Харків, 2013. – С.114-135.

Жив’юк А. Кадровий склад і діяльність органів НКВД-НКГБ під час «першої радянізації» Західної України через призму «Великого терору» / А.Жив’юк // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ: Науковий і документальний журнал. – 2012. – №2(39). – К.-Харків, 2013. – С.7-40.

Жив’юк А. Керівний склад органів НКВД-НКГБ (МВД-МГБ) західних областей УРСР (1944-1953 рр.): підбір, ротація, кількісна та якісна характеристика / А.Жив’юк // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Науково-документальний журнал. – 2014. – №1(42). – К.-Харків, 2014. – С.29-52.

Жив’юк А. «Я є українською патріоткою на оборонному рубежі»: нові документи про Галину Журбу / А.Жив’юк, Р.Давидюк // Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі: До 125-їрічниці від дня народження письменниці. Збірник наукових праць. – Випуск 3 / Ред. колегія: І.Руснак (голов. ред.), О.Баган, М.Васьків та ін. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. – 536 с. – С.419-444. (Серія «ХХ століття: від модернізму до традиції»).

Жив’юк А. «Куркулі» та «індуси» проти колгоспів: завершення суцільної колективізації на Рівненщині / А.Жив’юк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. – Вип.26. – Рівне: РДГУ, 2015. – С.234-238.

Окремі публікації В.О.Мисана

Книги

Оповідання з історії України. Підручник для 5 кл. (1995, 1997, 1998, 2001, 2003).

Джерело. Посібник для 5 кл. (1997).

Історія України. Друга половина XVI – перша половина XVII ст. Підручник для 8 кл.» (1997).

Історія України. Друга половина XVIІ – кінець XVIIІ ст. Підручник для 8 кл. (1997).

Історія України. Кінець XVIІІ – перша половина XІХ ст. Підручник для 9 кл. (1997).

Історія України. Друга половина XІХ – початок XХ ст. Підручник для 9 кл.» (1997).

Розвиток історичної пропедевтики в Україні. Монографія (2003).

Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900–1939 роках. Посібник для 10 кл. (у співавторстві) (2004).

Вступ до історії України. Підручник для 5 кл. загальноосвітніх навчальних закладів (2005, 2006, 2007, 2010).

Вчимося бути громадянами (у співавторстві) (2006, 2008).

Історична пропедевтика в українській школі: історія, практика, методика викладання (2006).

Сучасний урок історії: традиція і новаторство (2008).

Громадянська освіта у системі роботи класного керівника (у співавторстві) (2009).

Писемні джерела на уроках історії. 5-11 кл. (2009).

Сучасний урок історії (2010).

Разом на одній землі. Україна полікультурна (у співавторстві) (2012).

Методологічні засади шкільної історії: полікультурність (2012).

Разом на одній землі. Історія України багатокультурна : навч. посіб. / Авт. колектив: О. Кісь, В. Мисан та ін. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 332 с.

Статті

Мисан В. Шкільне історичне краєзнавство : від елементів у курсах вітчизняної історії – до навчальних моделей ХХ століття / В.Мисан // Історія і суспільствознавство в школах України : теорія та методика навчання. – 2011. - № 3. – С. 14-17.

Мисан В. Моделі вивчення рідного краю в шкільному курсі історії України // Проблеми дидактики історії : зб. наук. пр. / Віктор Мисан. – Кам'янець-Подільський, 2011. – Вип. 3. – С. 86-96.

Мисан В. О. Багатопреспективність як чинник трансформації змісту шкільного курсу історії України / В.О.Мисан // Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи : матер. Всеукраїнської наук.-метод. конф. 21-22 жовтня 2010 р. – Кіровоград, 2012. – С. 21-28.

Мисан В. Викладання пропедевтичного курсу історії України в 5 класі за індивідуальною моделлю / Віктор Мисан, Ігор Бурнейко // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 22-25.

Мисан В. Полікультурність у змісті шкільної історії : вимога часу чи забаганка науковців? / Віктор Мисан // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 23-26.

Мисан В. Моделі реалізації принципу полікультурності в змісті шкільної історії / Віктор Мисан // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2012. – № 8. – С. 11-15.

Мисан В. Шкільний підручник історії: що домінує – традиція чи інновація? / Віктор Мисан // Історія України. – 2012. – № 9-10. – С. 7-12.

Мисан В. О. Методологічні засади змісту шкільного курсу історії України /В.О.Мисан // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: наук.-пед. журнал. – Суми, 2013. – Вип. 2. – С. 60-64.

Мисан В.О. Організація шкільної освіти в роки нацистської окупації (на прикладі функціонування школи № 2 міста Рівного) / В. О. Мисан // Національна та історична пам'ять: зб. наук. пр. – К. : П «НВЦ « Пріоритети». 2013. – Вип. 6. – С. 133-144.

Мисан В.О. Принципи змісту шкільного курсу історії України як дидактична проблема / В.О. Мисан // Наук. зап. Вінницького держ. пед. унів. ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2013. – Вип. 39. – С. 52-56.

Мисан В. Багатоперспективність як чинник трансформації змісту шкільного курсу історії України / В. Мисан // Проблеми дидактики історії: зб. наук. пр. – Кам’янець – Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 4. – С. 31-39.

Мисан В. Трансформація змісту шкільної історичної пропедевтики, або манкуртизм наступає / В. Мисан // Проблеми дидактики історії: зб. наук. пр. – Кам’янець – Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2014. – Вип. 5. – С. 12-21.

Мисан В. Проблеми етнічної ідентифікації у змісті шкільної історії / В. Мисан // В єдності сила. Україна – Польща: спільні шляхи до свободи: мат. міжнарод. наук. кон., 20-21 червня 2014 р. – Житомир, 2014. – С. 51-60.

Мисан В. Шкільна освіта в рейхскомісаріаті "Україна" (на прикладі школи №2 м. Рівного) / В. Мисан // Проблеми дидактики історії: зб. наук. пр. – Кам’янець – Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 6. – С. 162-175.

Окремі публікації Н.М.Лопацької

Статті

Лопацька Н.М. Господарська діяльність Дерманського Свято-Троїцького монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) / Н.М. Лопацька // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції / Ред. кол.: Завальнюк О.М. (співголова), Войтенко В.І., Баженов Л.В. (відповід. редактор) та ін. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. – Т.1. – С.243-252.

Лопацька Н. Духовний розвиток Дерманського Свято-Троїцького монастиря в першій половині ХVІІ століття / Н. Лопацька // Наукові записки. Історичні науки. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2008. – Вип.10. – С.48-58.

Лопацька Н.М. Чернеча ієрархія Дерманського Свято-Троїцького монастиря в ХVІ – ХVІІ століттях / Н.М. Лопацька // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. Частина ІІІ. – Рівне, 2008. – С.431-436.

Історія України. Навчально-методичний посібник / В.Б. Атаманенко, М.Б. Близняк, Н.М. Лопацька та ін.; За ред. В.Б. Атаманенка. – Острог, 2009. – С.58-69; С.81-92.

Лопацька Н.М. Становлення антиунійної опозиції на Волині і князь В.-К. Острозький (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) / Н.М. Лопацька // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Т.21: На пошану професора О.М. Завальнюка. – С.332-345.

Лопацька Н.М. Бібліотека та архів Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) / Н.М. Лопацька // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2012. – Вип.5. – С.151-154.

Лопацька Н.М. Актові, статистичні матеріали та епістолярії як джерела до історії Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) / Н.М. Лопацька // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2013. – Вип. 6. – С.68-70.

Лопацька Н. Дерманський культурно-освітній осередок / Н. Лопацька // Острозька академія ХVІ–ХVІІ ст. Енциклопеція. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 95-102.

Лопацька Н. Дерманський Свято-Троїцький монастир / Н. Лопацька // Острозька академія ХVІ–ХVІІ ст. Енциклопеція. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – С. 102-105.

Лопацька Н.М. Діяльність Дерманського монастирського суду в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст. / Н.М. Лопацька // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2012. – Т.22: На пошану професора П.Ф. Лаптіна. – С. 241-245.

Лопацька Н. Особливості вивчення історичних постатей у курсі «Нова історія країн Азії та Африки» / Н. Лопацька // Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С.А. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.] – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип.4. – С.76-83.

Лопацька Н.М. Дерманський пом’яник – джерело до історії Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) / Н.М.Лопацька // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2014. – Вип. 7. – С.68-71.

Лопацька Н. Організація самостійної роботи студентів (з досвіду викладання курсу «Нова історія країн Азії та Африки») / Н. Лопацька // Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С. Копилов (голова, наук.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 6. – С. 80-85.

 

Окремі публікації Н.Р.Миронець

Статті

Myronets N.R. Charakteristic of equestrian tourrist products in Rivne region / A.S.Romaniv, N.R.Myronets, A.V.Vladyka // Географія Рівненщини та суміжних областей. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри географії і туризму у МЕГУ імені академіка Степана Дем'янчука; м. Рівне, Україна 3-4 квітня 2014 року – С.314-326.

Шляхи розвитку молодіжного туризму і екскурсійних маршрутів на Дніпропетровщині / А.Д.Калько, Н.Р.Миронець, О.В.Інкін, Ю.В.Хрипливець // Географія та туризм: наук. зб. / Ред. кол. Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – 2015. – Вип.73. – 82 с.

Аспекти регіонального розвитку послуг вищої туристичної освіти / А.Д.Калько, Н.Р.Миронець, С.І.Коротун, Ю.С.Кушнірук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – 2015. - №1(13). – С.45-52.

 Окремі публікації А.А.Снігура

Книги

Історія України: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.А. Качкан, А.А.Снігур та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 360 с.

Статті

Снігур А.А. Критика теорії ІІІ Риму в працях українських істориків в еміграції / А.А.Снігур // Словʾянський вісник. Зб.наукових  праць. – Вип.19. – Рівне, 2014.

Снігур А.А. УПА – активний учасник руху опору українського народу в роки Другої світової війни / А.А.Снігур, І.М.Ходак // Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ століття», присвяченої 90-річчю від дня народження С.Я.Дем’янчука (22-23 жовтня 2015 р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, 2015. – С.27-30.

 Окремі публікації А.І.Левдера

Статті

Левдер А. Дидактична концепція підручника І.П. Крип’якевича «Коротка історія України» / А. Левдер // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр.: Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне: РДГУ, 2012. - Вип. 5 (48). – С. 125-129.

Левдер А.І. І.П. Крип’якевич – організатор української освіти в роки Першої світової війни / А.І. Левдер // Національна та історична пам'ять: зб. наук. пр.. – К.: П «НВП «Пріоритет», 2013. – С. 239-250.

Левдер А. І.П. Крип'якевич – автор навчального посібника «Історія України» / А.Левдер // Проблеми дидактики історії: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільськ: Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 1. – С. 118-123.

Левдер А.І. Історія української освіти та школи як один із напрямів наукових досліджень І.П. Крип’якевича / А.І. Левдер // Наук. зап. : Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя). – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – №3. – С. 198-201.

Левдер А.І. «Оповідання з історії України» І.П. Крип’якевича як зразок нового покоління навчальної літератури початку ХХ століття / А.І. Левдер // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіки і Психологія: зб. ст. – Ялта : РВВКГУ, 2013. – Вип. 40. – Ч. 1. – С. 268-273.

Левдер А.І. Популяризація історичних знань у художніх творах І.П. Крип’якевича / А.І. Левдер // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технол.: зб. наук. пр. – Суми: Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, 2013. – №1(27). – С. 34-43.

Левдер А. І. Проблема ідентифікації шкільної навчальної літератури з історії у науково-педагогічній спадщині І.П. Крип’якевича / А.І. Левдер // Нові технології навчання: наук.-метод зб. Ін-ту інноваційних технол. і змісту освіти МОНМСУ. – К., 2012. – Вип. 74. – С. 74-79.

Левдер А. Історія школи в науковій спадщині І.П. Крип’якевича / А. Левдер // Проблеми дидактики історії: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С. 118-124.

Левдер А. Особливості висвітлення постаті І. Мазепи у посібниках І.П. Крип’якевича / А. Левдер // Проблеми дидактики історії: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський :  Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 4. – С. 122-125.

 Окремі публікації М.М.Ясінського

Книги

Ясінський М. Українські етнічно-культурні клуби Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. як вияв національної само ідентифікації. Монографія / М.Ясінський. – Рівне, 2012.

Статті

Ясінський М. До історії філософії клубної культури Галичини / М.Ясінський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2013. – №11. – С. 145-154.

Ясінський М. Ідея історичного образу та образ історичної ідеї як наукова дилема / М.Ясінський // Актуальні питання культурології. – 2012. – Вип. 12. – С. 206-209.

Ясінський М. Казуальні та епохальні прообрази часу / М.Ясінський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія « Культурологія». – Випуск 11. Частина 1. – Острог, 2013. – С. 284-289.

Ясінський М. Українське наївне мистецтво: до витоків образності / М.Ясінський // Актуальні питання культурології. – 2013. – Вип. 13. – С. 138-141.

Ясінський М. Логіка історичного образу / М.Ясінський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». – 2014. – Випуск 14. – С. 108-112.

Ясінський М. Соціокультурний образ історичної самосвідомості / М.Ясінський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. – 2013. – №27. – С.114-118.

Ясінський М. Методологія історичної образографії: перспективи запровадження дисципліни «Історична образографія» в загальноосвітній школі / М.Ясінський // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу та ВНЗ. – Випуск 1 (9). – Рівне, 2013. – С. 166-171.

Ясінський М. Вступ до предмету «Дошкільне образознавство» / М.Ясінський // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – Випуск 2(10). – Рівне, 2013. – С. 192-201.

Ясінський М. Образи історичного минулого у поезії Т. Шевченка / М.Ясінський // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – Випуск 1 (11). – Рівне, 2014. – С.104-113.

Ясінський М. Використання віртуальних образів у навчанні історії / М.М.Ясінський, А.М.Ясінський // Психолого-педагогічний основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – Вип.2 (12). – Рівне, 2014. – С. 288-297.

Ясінський М. Образ історичної батьківщини в романі Уласа Самчука «На білому коні» / М.Ясінський // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. 2015. – Вип. 1 (13).