Наукова та навчально-методична робота

Кафедра романо-германської філології є випусковою, здійснює підготовку за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Мова і література (англійська)» першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності  014 Середня освіта.

Викладачі кафедри романо-германської філології працюють у межах комплексної теми університету «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» (державний реєстраційний номер 0106u002439), наукової теми історико-філологічного факультету «Актуальні питання розвитку гуманітарної освіти» та теми кафедри «Лінгводидактичні засади вивчення іноземних мов та семантико-стилістична інтерпретація тексту». Викладачами кафедри упродовж останніх років видано 7 навчальних та навчально-методичних посібників з грифом МОН України, 4 навчальних посібники, 2 монографії, 30 методичних рекомендацій для організації практичних занять та самостійної роботи студентів.

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють актуальні проблеми сучасної лінгводидактики, стилістики, міжкультурної комунікації, граматики, словотвору, лексичної семантики, фразеології, лексикографії; когнітивне, прагматичне, порівняльне і типологічне дослідження мовних одиниць.

Старший викладач Поченюк Я.В. працює над кандидатською дисертацією.

Науковий доробок викладачів кафедри:

Гришкова М.А., доц. кафедри:

 1. ГришковаН. В. Національна мова та культура в їхній взаємодії / Н. В. Гришкова // Мова і культура: науковий журнал / голов. ред. Д. С. Бураго. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9. – Т. XI (99) : Культурологічний підхід до викладання мови і літератури. – С. 231–237.
 2. Гришкова Н. В. До проблеми мовної картини світу / Н. В. Гришкова // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / голов. ред. І. Я. Коцан. – Луцьк : РВВ ,,Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – № 5 : Філологічні науки. – С. 289–291.
 3. Гришкова Н. В. Концепт як мовно-культурний феномен / Н. В. Гришкова // Наукові записки : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 квіт. 2009 р.) / голов. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту ,,Острозька академія”. – Вип. 11. – С. 187–193. – (Серія „Філологічна”).
 4. Гришкова Н. В. Особливості перекладу фразеологічних одиниць на позначення елементів дошлюбних стосунків / Н. В. Гришкова // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 3 квіт. 2009 р.) / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. – С. 55–66.
 5. Гришкова Н. В. Семантичні особливості англійських фразем на позначення залицяння / Н. В. Гришкова // Наукові записки : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Острог, 24–25 берез. 2011 р.) / гол. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту ,,Острозька академія”, 2011. – Вип. 19. – С. 235–240. – (Серія „Філологічна”).
 6. Гришкова Н. В. До проблеми концепту / Н. В. Гришкова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка / голов. ред. П. Ю. Саух. – Житомир : Вид-во Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка, 2011. – № 59. – С. 178–181.
 7. Гришкова Н.В. Вербалізація концепту МАN у лексико-фразеологічній системі англійської мови / Н. В. Гришкова // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : наук. журн. / голов. ред. В. І. Кушнерик. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. – № 4. – С. 40–47.
 8. Гришкова Н. В. Слова-символы свадебной обрядности в английской национально-языковой картине мира / Н. В. Гришкова // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 10 дек. 2012 г.) / [в авт. ред.]. – Новосибирск : СибАК, 2012. – С. 47–54.
 9. Гришкова Н. В. Весільний обряд як підґрунтя сегменту англійської національно-мовної картини світу / Н. В. Гришкова // Наукові записки Національного університету ,,Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту ,,Острозька академія”, 2015. – Вип. 52. – С. 83–85.
 10. Гришкова Н. В. Фразеологічні одиниці обрядового використання в англійській національно-мовній картині світу / Н. В. Гришкова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / ред. кол.: Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Л. І. Бєлєхова. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – Вип. 8. – С. 26–29.
 11. Гришкова Н.В. Лексико-фразеологічна репрезентація семантичної сфери ,,залицяння” в англомовній картині світу / Н.В. Гришкова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наукових праць. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – Вип. 9. – С. 38–45
 12. Гришкова Н.В. Мовна об’єктивація концептів MAN, HUSBAND засобами лексики і фразеології / Н.В. Гришкова // Мова і культура. – К.: Видавничий Дім Д. Бураго, 2016. – Т. 182. – С. 171–179
 13. Гришкова Н.В. Peculiarities of the modern English wedding ceremony verbalization / Н.В. Гришкова // Науковий журнал ,,Молодий вчений”. – Херсон, 2016. – № 1(28). – С. 26–30
 14. Гришкова Н. В. Весільний обряд як підгрунтя сегменту англійської національно-мовної картини світу/ Н. Гришкова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2015. – Випуск 52. – С. 83–85.
 15. Гришкова Н.В. Вербалізація концепту WOMAN у лексико-фразеологічній системі англійської мові/ Н. Гришкова // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Д.Бураго, 2015. – Випуск 18. – С.551–556.
 16. Гришкова Н.В. Фразеологічні одиниці обрядового використання в англійській національно-мовній картині світу / Н.Гришкова // Актуальні проблеми філології: зб.наук.праць / Хмельницький: ХНУ, – 2015. – Випуск 8. – С. 26–29.
 17. Гришкова Н. В. Специфіка вербального вираження компонентів англійського весільного обряду / Н. Гришкова // Науковий журнал «Молодий вчений. –  2016. –  № 1 (28). –  С. 26–30.

Будз І.Ф., доц. кафедри:

 1.  - Будз І. Диференціація як основа навчальних програм для обдарованих школярів у Великій Британії та США / І. Будз // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – Спецвип. 5, ч. 1. – С. 238–245.
 2. - Будз І. Ф. Роль національної організації «Обдаровані і талановиті школярі Лондона» у формуванні змісту освіти для обдарованої молоді Великої Британії / І. Ф. Будз // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – К. : Гнозис, 2011. – Т. І (26) : Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 76–81.
 3. - Будз І. Особливості ідентифікації та підтримки окремої категорії обдарованих і талановитих школярів Великої Британії / І. Будз // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ : ДВНЗ ДДПУ, 2012. – Спецвип. 11, ч. 1. – С. 246–252.
 4. - Будз І. Особливості організації моделі освіти для обдарованих і талановитих школярів Англії / І. Будз // Вища освіта України : теорем. та наук.-метод. часопис. – К : Гнозис, 2012. – Дод. 3 до № 1, т. ІІ : Темат. вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 31–36.
 5. -  Будз І. Практичний досвід Великої Британії в ідентифікації обдарованих і талановитих школярів / Ірина Будз // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 195–200.
 6. -  Будз І. Ф. Національні організації та інноваційні проекти у формуванні змісту освіти для обдарованих і талановитих школярів Великої Британії / Ірина Федорівна Будз // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісячн. наук.-метод. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 142–145.
 7. -  Будз И. Ф. Концепции одаренности в образовательном контексте Великобритании / И. Ф. Будз // Вектор науки Тольяттинского государственного университета : ежеквартал. науч. журн. Сер. : Педагогика, психология. – 2013. – № 2 (13). – С. 56–59.
 8. -  Budz I. Theoretical foundations of future researches in gifted education / Irina Budz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. – 2014. – № 6. – P. 67–76.
 9. - Будз І. Зміст поняття «обдарованість» у теорії та практиці освіти обдарованих школярів у Великій Британії / Ірина Будз // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 760. – С. 17– 24.
 10. - Будз І. Основні аспекти освіти обдарованих школярів в Україні / Ірина Будз // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 759. – С. 16–24.
 11. - Будз І. Ф. Британська модель освіти обдарованих школярів як частина загальнонаціональної політики / Ірина Федорівна Будз // Вісник Черкаського університету : зб. наук. праць. Сер. : Педагогічні науки. – 2015. – № 32 (365). – С. 26–31.
 12. - Будз І.Ф. Організація навчання обдарованих школярів в Англії / І. Ф. Будз // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. –– Рівне : віддруковано ПП Баришев К. В., 2010. – Т. 3 (38) : Темат. вип. «Педагогіка вищої школи : методологія,теорія,технології». – C. 308–318.
 13. - Будз І. Ф. Роль учителя у процесі ідентифікації обдарованих і талановитих учнів у Великій Британії / Ірина Федорівна Будз // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – Рівне : РОІППО, 2011. – Спецвип. – С. 25.
 14. -  Будз І. Ф. Дидактичні основи побудови навчальних планів, програм та навчальної літератури для обдарованих школярів Великої Британії / І. Ф. Будз // Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : зб. тез учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Рівне, 3–4 жовт. 2013 р.). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. – С. 145–148.
 15. - Budz I. Theoretical foundations of future researches in gifted education/ I. Budz // Zeszyty Naukowe. Wyzszej Szkoly Turystyk i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. – 2014. – № 6. – P. 67–77.
 16. -  Budz I. Modern Trends in Gifted Education / I. Budz // Inclusive Society-Well-Being-Participation. Kodolányi János University, 2015. – P. 160–167 [Electronic resource] / URL: http://www.kodolanyi.hu/jollet/images/tartalom/File/publikaciok/5inclusive-society-ebook.pdf
 17. - Будз І.Ф. Зміст поняття «обдарованість» у теорії та практиці освіти обдарованих школярів у Великій Британії/І.Ф.Будз// Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 760.  – С. 17 – 25.
 18. - Будз І.Ф. Основні аспекти освіти обдарованих школярів в Україні /І.Ф.Будз// Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 759. – С. 16 – 25.
 19. - Будз І.Ф. Британська модель освіти обдарованих школярів як частина загальнонаціональної політики/І.Ф.Будз// Вісник Черкаського університету: зб. наук. праць. Сер.: Педагогічні науки. Теорія та історія педагогіки. – 2015. – Вип. 11. – С. 191–203.
 20. -  Budz I. Prospects in Gifted education Development / І.Ф.Будз// Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип.3 – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 56 – 64.
 21. - Будз І.Ф. Організаційно-інституційна складова розвитку освіти обдарованих школярів в Україні / І.Ф.Будз// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. - № 2 (16). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – C. 21 – 28.  
 22. - Budz I. National organizations and innovative projects in the content formation of gifted education in Great Britain / І.Ф.Будз// Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип.4 – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 56 – 63.
 23. - Budz I. Teacher’s role in the process of identification and classroom approach of gifted and talented education in Great Britain// Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип.8 – Рівне: РДГУ, 2018. – С. 144 – 151.
 24. -  Будз І.Ф., Седлар Є.В. Семантико-стилістичні особливості перекладу демонологічних лексем у складі фразеологічних одиниць в українських повістях М.В. Гоголя / І.Ф. Будз, Є.В. Седлар// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – № 2 (22). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. –С. 109 - 117.

Поченюк Я.В., ст. викладач:

 1.  Особливості організації сучасної шкільної іншомовної освіти в Бельгії// “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. Рівне 2010
 2. Особливості організації білінгвального навчання в Бельгії//Гуманізація навчально-виховного процесу. Науково-методичний збірник (Спецвипуск 5), частина 3.- Слов’янськ 2010
 3. Формирование поликультурных ценностей в процессе изучения иностраннного языка // Лингвистические и методические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности . Материалы международной научно-практической конференции. Город Барановичи, республіка Беларусь 2011
 4. Ключові моделі білінгвального навчання: європейський досвід// Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. Спецвипуск. Рівне 2011 (грудень)
 5. Зміст європейських моделей білінгвальної освіти: від теорії до практики//Проблеми підготовки сучасного вчителя. Збірник наукових праць. Частина 2 №5 Умань 2012
 6. Білінгвальне навчання і метод CLIL як ключові принципи оновлення змісту шкільної освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу. Науково-методичний збірник (Спецвипуск 11), частина 1.- Слов’янськ 2012
 7. CLIL и межкультурная коммуникативная компетенция: теоретические основы и подходы // Актуальные проблемы германистики и методики преподавания иностранных языков. Материалы II Международной научно-практической конференции. Саранск 2012, с. 122
 8. CLIL and intercultural communicative competence: foundations and approaches // Проблеми розвитку вищої школи та економіки в 21 столітті. Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне 2013, с. 251-254.
 9. Introduction of CLIL: pros and cons (European experience) // Університет прикладних наук імені Яноша Кодолані
  (м. Секешфехервар, Угорщина)
 1. European experience of CLIL using in the context of European integration process// Вища школа туризму та екології (м. Суха Безкидська, Польща)

Доц. Кочмар Д.А.:

 1. Попова Д.А. К вопросу определения содержания обучения иностранному языку профессиональной направленности / Д.А. Попова //Иноязычное образование: лингвистический и методический аспекты: материалы Международной научно-практической конференции, 25-26 апреля 2007 г. – Барановичи, БарГУ, 2007 – С. 285 - 288.
 2. Попова Д.А. Текст як найбільш ефективний засіб формування соціокультурної компетенції у компетентнісному аспекті. / Д.А. Попова // Вища освіта України. – 2010. – 2 (38). – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Рівне: віддруковано ПП Баришев К.В., 2010. – Том 2. – С. 439 - 444.
 3. Попова Д.А. Лексико-семантична варіативність канадської англійської. / Д.А. Попова // Актуальні проблеми філології. Іноземні мови. Наукові записки РДГУ. – Рівне, 2011 – Випуск 2. – С.47-49.
 4. Попова Д.А. Аффиксация как продуктивный способ словообразования в финансовой терминосистеме современного английского языка // Лингвистические и методологические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности [Текст] : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 13-14 окт. 2011 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь / фак. иностр. языков ; редкол.: А.В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2011. – 154, [2] с.
 5. Методология исследования поликультурного образования будущих специалистов в сфере туризма в контексте педагогики туризма / Д.А. Попова // Инновации в науке. - Новосибирск: Изд. «СибАК»., 2013. – С. 90-103.
 6. Полікультурна освіта майбутніх фахівців у зарубіжній педагогіці: історико-педагогічний аналіз / Д.А.Попова // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: педагогіка. За заг. ред. Нісімчука А.С., Бенери  В.Є. – Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. Вип.1. – 188с. – С. 23-31.
 7. Проблема полікультурної освіти у вітчизняній педагогічній теорії та практиці / Д.А.Попова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (9). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. – 178 с. –С. 64-75.
 8. Поликультурное образование как приоритетное направление современной образовательной политики Украины / Д.А. Попова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. - 2013. - № 3 (14). – С. 222- 225. (в списку російських наукових журналів на платформі eLIBRARY.ru)
 9. Полікультурна освіта як засіб соціальної профілактики екстремізму та ксенофобії / Д.А.Попова // Освітологія: Науково-методичний польсько-український щорічник. – Варшава-Київ, 2014. – Випуск ІІІ. – С. 130-136.
 10. Попова Д. А. Педагогічні аспекти формування полікультурної компетентності як складової професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму / Д.А.Попова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (12). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2014. – 345 с. – С. 189-199.
 11. Попова Д. А. Полікультурна компетентність майбутніх фахівців з туризму: зміст та структура // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: Збірник наукових праць. – № 1 (13). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – С. 123-129. – 250 с.
 12. Попова Д. А. Формування багатовимірної ідентичності як мета полікультурної освіти / Д. А.Попова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (12). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – 430 с. –С. 240 -249.
 13. Культурологічний підхід та особливості його застосування до дослідження проблеми полікультурної освіти майбутніх фахівців з туризму / Д.А.Попова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (15). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – 204 с. – С. 120 -126. (фахове).
 14. Celtic borrowings in the English language / Н. Катаева, Д.Попова // Актуальные проблемы филологических и педагогических наукю Сборник научніх статей. – № 1 (5). - Барановичи 2016. – 356 с. – С. 82 – 91.
 15. Полікультурна освіта в контексті вітчизняної освітньої парадигми / Д.А.Попова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (16). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – 270 с.. – С. 196 -203. (фахове).
 16. Status of Schoolchildren Living in the Area of Radioactive Contamination / D. Popova, L. Zavatska, Zh. Sotnick // Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Biuletyn informacyjny WWSSE. - №2. - 2016.  – P. 116 – 126.
 17. Засоби зорової наочності на уроці іноземної мови в основній школі / Д.А.Попова, А. Ю. Лавренюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 270 с.. – С. 111 -119 (фахове)
 18. Навчання граматичного матеріалу на уроках іноземної мови в середній загальноосвітній школі / Д.А.Попова, А. В.Федорчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 270 с.. – С. 120-129 (фахове)
 19. Лексичні запозичення як фактор збагачення сучасної англійської мови / Д.А.Попова, М. В. Коваль // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 258 с.. – С. 104 -111. (фахове)
 20. Специфіка основоскладання в контексті словотвірної номінації сучасної англійської та української мов / Д.А.Попова, Є. В Седлар .// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 258 с.. – С. 112 -120 (фахове)
 21. Традиційні та інноваційні методи навчання іноземної мови у сучасній вищій школі/ Д. А. Кочмар, О. В. Осіпчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: з збірник наукових праць. – № 2 (22). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. – 270 с. – С. 75-82. (фахове)
 22. Професійна підготовка фахівців в контексті ідей полікультурності в країнах ЄС / Д. А. Кочмар, Т. Є. Кристопчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – № 2 (20). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. – 270 с. – С. 133-139. (фахове)

Скребкова М.А., доц. кафедри:

 1. Погляди К.Д.Ушинського на зв’язок педагогіки з логікою / М. А. Скребкова // К. Д. Ушинський - великий український педагог: матеріали наукової конференції в м. Рівне 14-15 лютого, 1998 року / [Гол. ред. кол. д.пед.наук, проф. С. Я. Дем’янчук ] - Рівне: Тетіс, 1998 р. – С. 85-87.
 2. Народно-педагогічні основи у поглядах М. Грушевського на виховання та освіту / М. А. Скребкова // У кн.: Ідеї народної та наукової педагогіки у вихованні дітей і молоді: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. в м. Івано-Франковську 4-5 листопаду 1999 року / [за заг. ред. чл.-кор. АПН України, проф. Р. П. Саульського.] - Івано-Франківськ, 1999. - 342 с. - С. 21-24.
 3. Сучасні погляди та наукові дослідження з питань виховання дітей та молоді на ідеях миру. / С. Я. Дем’янчук, М. А. Скребкова // Навчально-виховний процес у вузі і школі та шляхи його розвитку і удосконалення: збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції в м. Рівне 14-17 травня, 1999 року. / [за ред. д.пед.наук, проф. С. Я. Дем’янчука]. У 3 ч. - Рівне, 1999. - Ч. ІІ. – 333 с. - С. 4-7.
 4. М. Грушевський – будівничий всеукраїнського національного єднання. / М. А. Скребкова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць: наукові записки РДГУ / У 3-х частинах – Рівне: РДГУ, 2000. - Випуск 12. С. 10-12.
 5. The Modern Looks & Scientific Research from the Questions of Youth’ & Children’s Upbringing on the Peaceful Ideas / М. А. Скребкова // Tudomanyos Academia Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Tudomanyos Testulete. - 8. - kozgyulessel egybekotott - Tudomanyos Uleseinek Eloadas-Osszefoglaloi: збірник наукових праць – Nyiregyhaza, 2000. – Р. 7-10
 6. Педагогічні ідеї М. Грушевського в контексті розвитку національної освіти та виховання / М. А. Скребкова // Психолого-педагогічні основи навчально-виховного процесу в школі та вузі: зб. наук. праць / [за ред. д.пед.наук, проф. Дем’янчука А. С., д.пед.наук, проф. Коваль Г. П. та ін.] – Рівне: Ліста, 2001. – 471 с. - С. 384-387.
 7. Mykhаilo Grushevskіi about the national education development / М. А. Скребкова // Regiok szerepe, versenykepessege az Europai Unioban: A. Magyar Tudomany Napja 2002. Alkamabol Rendezett. - Nyiregyhaza, 2002. – Р. 302-303.
 8. Mykhаilo Grushevskyi’s Pedagogical Ideas in the Content of Humanization Upbringing / М. А. Скребкова // Tudomanyos Academia Szabolcs - Szatmar - Bereg Megyei Tudomanyos Testulete Tudomanyos Ulesenek Eloadas-Osszefoglaloi. – Nyiregyhaza, 2004. - Р. 219-221.
 9. Деякі роздуми В. Сухомлинського про педагогічну майстерність вчителя. / М. А. Скребкова // збірник наукових праць Рівненського інституту підвищення кваліфікації вчителів – Рівне, 1998. – С. 25.
 10. М.С.Грушевский о воспитании / М. А. Скребкова // збірник наукових праць / - Минск, 1999 р. С. 23.
 11. Взгляды М.Грушевского на воспитание детей / М.А. Скребкова // сборник научных статей / - Москва, 2000 р. - С. 45.
 12. Педагогічні ідеї М.Грушевського в контексті розвитку національної освіти і виховання / М.А. Скребкова // Психолого-педагогічні основи гуманізації виховання і навчання: збірник наукових праць. / [за ред. д.пед.наук, проф. Дем’янчука А. С., д.пед.наук, проф. Коваль Г. П. та ін.] - Рівне: Тетіс, 2001. – С. 384-387.
 13. M. Hrushevskyi talks about Up-bringing / М. А. Скребкова // A Magyar Tudomanyos Academia Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Tudomanyos Testulete – Nyiregyhaza, 2002. – 318 р. - Р. 302-303.
 14. М. С. Грушевський про виховання у школі і дома / М. А. Скребкова // збірник наукових праць Рівненського інституту підвищення кваліфікації вчителів / [за ред…..] – Рівне, 2002. – С.19.
 15. Скребкова М.А. М.С.Грушевский о воспитании в национальной школе / М.А. Скребкова // збірник наукових праць інституту / - Мінськ, 2003. – С.19.
 16. Використання різних типів уроків для засвоєння лексичного матеріалу на середньому етапі вивчення англійської мови / М.А.Скребкова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі і Болонський процес: збірник наукових праць всеукраїнської конференції на базі Донецького державного університету у червні / - Донецьк, 2007. – С. 185.
 17. Modern Technologies of the Foreign Languages Training / М. А. Скребкова // - Барановичи, квітень, 2007. – С. 216.
 18. Навчання англійської мови у середній загальноосвітній школі / М. А. Скребкова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навч.-вих. процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць МЕГУ – Рівне: Тетіс, 2007. – Вип. 6. - С. 408-410.
 19. The Role of Plays in the Process of English Language Learning / М. А. Скребкова // Польща, 2008, С. 112-114.
 20. Інтерактивні методи навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / М.А.Скребкова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. У 3-х ч. Ч. 2. / [ Гол. ред. д.пед.наук, проф. Дем’янчук А. С.] – Рівне: Тетіс, 2008. – 446 с. -  Вип. 7. - С. 195-199.
 21. Ділові ігри в процесі вивчення англійської мови / М. А. Скребкова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навч.-вих. процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. / [Гол. ред. д.пед.наук, проф. Дем’янчук А.С.] – Рівне: Тетіс, 2007. – 446с. - Вип. 7. - С. 200-205.
 22. Особливості функціонування паронімів в сучасній англійській мові – Материалы международной научно-практической конференции «Лингвистические и методологические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности», Барановичі, 13-14 жовтня 2011, с.77-79.
 23. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу – Материалы международной научно-практической конференции «Лингвистические и методологические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности», Барановичі, 13-14 жовтня 2011, с.75-77
 24. Методика організації роботи з домашнього читання на уроках англійської мови у загальноосвітній школі // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – Вип. 2 (12). – Рівне 2014. -С.205-214.
 25. Activation of Student’s Cognitive Activity on the Lessons of English Language with the Help of a Game//Науковий збірник “Mysl i praktyka edukacyjna zacyjnych, Toм – 2, Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszow 2014. – C.444-449.
 26. Особливості перекладу абревіатур та скорочень в англомовних комп’ютерних текстах//Науковий журнал «Нова педагогічна думка». - №1 (85) 2016. – С.47-49.
 27. Methods of Home Reading Organisation on the Lessons of English at Secondary School//Студентський збірник МЕГУ. - 2016. С.87-92.
 28. Лексико-семантичний аспект проблеми лакунарності в процесі між культурного спілкування – «Молодий вчений», № 9 (61), вересень, 2018. – С.381-383.
 29. Особливості тестового контролю знань у навчанні іноземних мов // Фаховий науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації» Том 30 (69) № 2, 2019. – С. 167-169.
 30. Теоретико-граматичний аспект проблеми вивчення англійських іменників (у співавторстві з к.п.н, доц. Фінчук Г. В.) – International Scientific and Practical Conference “Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage”, Baia Mare, Romania, C.121-124.
 31. Сутність семантичної структури широкозначних слів (на матеріалі англійської мови) (у співавторстві з к.п.н, доц. Фінчук Г. В.) – Фаховий науковий журнал «Вісник», Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», Одеса, 2019, С. 125-128.
 32. Типи жанрової рефлексії автора в українській адресованій ліриці (у співавторстві з д.філ.н., проф. Назарцем В. М.) – International Scientific and Practical Conference “Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage”, Baia Mare, Romania, C. 89-92.

Доц. Смерчко А.А.:

 1. Фраземы, характеризующие человека в русском, украинском и польском языках // Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie. - Rzeszów, 1995. – S.211-217.
 2. Камерна фразеологія як результат мовної творчості індивідуума // Людина і мистецтво в гуманістичних вимірах. – Львів, 1997. – С.279-300.           
 1. Język polski na kresach: Teksty z Lublan koło Sambora // Studia nad polszczyzną kresową, t.IX. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 1999. – S.98-112.
 2. К вопросу о кодификации фразеологических инноваций в славянских языках // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае. Матэрыялы V міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Віцебск, 2000. – С.114-116.
 3. Авторська трансформація фразеологізмів // Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан та перспективи розвитку. Матеріали міжвузівського семінару. – Рівне 2007 – С.29-32.
 4. Образно-мовні одиниці у функціональному аспекті (ідіоми, фраземи, паремії). – Дрогобич, 2008. – 196 с. (Співавтори: А.К.Смерчко, О.А.Куцик, О.А.Колечко, В.Ф.Русецька, Г.О.Попадинець. Авторська частина 1,5 друк. арк.).
 5. О typologii centrum obrazowo-znaczeniowego związków frazeologicznych (w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim) // Rozprawy humanistyczne. – Tom X. – Księga urodzinowa. – Włocławek, 2009. – 229-238.
 6. Типи фразеологічних інновацій в українській та російській мовах на зламі ХХ-ХХІ ст. // Językowy Obraz Świata Słowian a Kultura. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Tom 2. – Lublin-Równe, 2010. – S.59-66.
 7. Концептуальна опозиція «злочин – кара» у слов’янській фразеології // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. №4 (123) квітень 2015. – Дрогобич, 2015. – С.111-116.
 8. Дихотомія «добро – зло» у слов’янській фразеології (на матеріалі української, польської та російської мов) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». – Випуск 38. – Дрогобич, 2017. – С.289-297.

Методичний доробок членів кафедри:

Попова Д.А. Методичні рекомендації до виконання науково-дослідницьких робіт з іноземних мов у системі Малої академії наук учнівської молоді). – Рівне, 2012. – 57 с.

Завальнюк А.Р. Методичні рекомендації з домашнього читання за романом Ф. Дюррентматта “Підозра” - Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2014 - 52 с.

Завальнюк А.Р. Методичні рекомендації з домашнього читання за романом П. Зюскінда „Парфумер” (P. Süskind „Das Parfum“). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – 41.

Завальнюк А.Р. Навчально-методичний посібник з домашнього читання Friedrich Durrenmatt « Der Richter und sein Henker». – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – 103 c.

Поченюк Я.В. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Лінгвокраїнознавство» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). -  Рівне : МЕГУ, 2018. – 31 с.

Поченюк Я.В. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Історія основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). -  Рівне : МЕГУ, 2018. – 38  с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Практика усного і писемного мовлення». – Рівне : Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С.Дем’янчука «Тетіс», 2015. – 42 с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Практична фонетика». – Рівне : Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С.Дем’янчука «Тетіс», 2015. – 32 с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації для організації  практичних занять з курсу «Стилістика основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). -  Рівне : МЕГУ, 2019. – 38 с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації для організації  практичних занять з курсу «Теоретична граматика основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). -  Рівне : МЕГУ, 2019. – 44 с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Теоретична граматика основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Українська мова і література. – Рівне : МЕГУ, 2018. – 41 с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Стилістичний аналіз англомовного тексту» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). – Рівне : МЕГУ, 2019. – 54 с.

Гришкова Н.В. Modal Verbs in Use. Методичний посібник для самостійної роботи студентів 1-2 курсів / Н.  Гришкова; ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». – Рівне, 2015. – 28 c. Гришкова Н.В. Методичний посібник для самостійної роботи студентів 1 курсу мовних спеціальностей / Н.  Гришкова; НаУ «Острозька академія» – Рівне, 2019. – 30  с.

Завальнюк В.В. „Освітньо-педагогічна діяльність Ніколауса-Людвіга Цинцендорфа та Братського союзу Німеччини („Unitas fratrum”)” – Рівне: Тетіс, 2010. – 110 с.

Завальнк В.В. Coursebook: Ann of Green Gable by Lucy Maud Montgomery – Рівне, 2014. – 335 с.

Завальнюк В.В. Coursebook: Gifted Hands by Ben Carson. – Рівне, 2018. – 211 с.

Cмерчко А.А.  Спрощена граматика польської мови з коментарями. Poziom podstawowy A1. – Рівне:„Universe”, 2019. – 76 с.

Попова Д.А. Іноземні мови. Методичні рекомендації щодо виконання науково-дослідницьких робіт учнями  Малої академії наук. – Рівне: ВЦ РМАНУМ, 2013. – 45с.

Кочмар Д. А. Методичні рекомендації до написання курсових та науково-дослідницьких робіт з іноземної філології для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). – Рівне : МЕГУ, 2018. – 51 с.

Кочмар Д. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Лексикологія основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). – Рівне : МЕГУ, 2018. – 45 с.

Кочмар Д. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Лексикологія» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Українська мова і література. – Рівне : МЕГУ, 2018. – 44 с.

Кочмар Д. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Література країни основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). – Рівне : МЕГУ, 2019. – 51 с.

Кочмар Д. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Сучасна література англомовних країн» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська)*. – Рівне: ПП Зелент О.І.,2015. – 12 с.

Кочмар Д. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Актуальні проблеми сучасної лексикології»для студентів історико-філологічного факультету спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська)*. – Рівне: ПП Зелент О.І., 2015. – 10 с.

Кочмар Д. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Порівняльна типологія» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська)*. – Рівне: ПП Зелент О.І., 2015. – 14 с.

Скребкова-Пабат М.А. “Interesting English Цікава англійська мова”: навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 2008. - 496 с.

Скребкова-Пабат М.А. “Ділова англійська мова”: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 2012. - 392 с.

Скребкова-Пабат М.А. “Світ цікавої англійської мови - The World of Interesting English” І частина: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 372 с.

Скребкова-Пабат М.А. Елементи теорії та практики технічного перекладу: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 2011. - 203 с.

Скребкова-Пабат М.А. Практика англійської мови. Practical Course of English: Навчальний посібник. - «Новий Світ 2000», 2013. - 396 с.

Скребкова-Пабат М.А. Практикум з теорії та практики перекладу: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 2016. - 482 с.

Скребкова-Пабат М.А. Методика навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах та початковій школі: Навчально-методичний посібник. - Львів: «Новий Світ 2000», 2018. - 200 с.

Скребкова-Пабат М.А., Кочмар Д. А. Практикум з англійської мови. Practicum in English. Навчальний посібник – Львів: «Новий Світ–2000», 2020.

Скребкова М. А. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Методика навчання іноземних мов» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (англійська)). - Рівне, 2018. – 33 с.

Скребкова М. А. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія і практика перекладу з основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (англійська)). - Рівне, 2018. – 51с.

Скребкова М. А. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Бізнес-курс основної іноземної мови (англійська))». - Рівне, 2017. – 19 с.

Скребкова М. А. Методичні рекомендації для проходження навчальної та виробничої педагогічної практики. - Рівне, 2017. – 52 с.

Викладачі кафедри взяли участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях і семінарах:

Професійний воркшоп «Inclusive Society – Well-being Participation» в рамках міжнародного проекту «Social Conflicts, Social Well-being and Safety – Competitiveness and Social 2.Development». Будапешт, Угорщина, 7-9 квітня 2014. Підтверджується сертифікатом від 7-9 квітня 2014.

Університецька конференція «Конрадівські читання». Рівне. МЕГУ ім.акад.С.Дем’янчука, 23 листопада, 2017 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку Вищої школи та економіки у ХХІ столітті”, Рівне, 11-12 жовтня 2018 р.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», 14-15 жовтня 2010 р., Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне);

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», 3-4 жовтня 2013р., Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне);

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном », яка відбулася 28-29 жовтня 2010 р. в м. Горлівка (Горлівський державний інститут іноземних мов);

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном», 26-27 жовтня 2012 року, м. Горлівка;

V Международная научно-практическая конференция «Одаренные дети – интеллектуальный потенциал государства», 25-26 сентября 2012 года, пгт. Гаспра, АР Крым;

VI Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 24-26 листопада 2011 р. (м.Київ);

ІІІ наукова Інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя», яка відбулася  24 травня 2012 р., м. Умань;

Участь у професійному воркшопі «Inclusive Society- Well-being- Participation» в рамках міжнародного проекту «Social Conflicts – Social Well-being and safety – Competitiveness and Social Development», Будапешт, 7-9 квітня 2014 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», Рівне, 22-23 жовтня 2015 р.;

Навчально-методичний тренінг «PTE General Interlocutors and Assessors Training. Speaking Part», Львів, 2016 р.;

Міжнародна конференція «Джозеф Конрад: час – простір – пам’ять». Бердичів. 29 вересня, 2017 (тема доповіді: «Poetic stylistic peculiarities of J.Conrad's short stories»);

Науково-практична конференція «International Certification in Ukraine: Sharing Common Standards of English Language Teaching and Assessment » (Міжнародна сертифікація в Україні: загальні стандарти викладання та оцінювання), 31 жовтня, 2018 р.;

Участь у 1-ій Міжнародній конференції з питань методики викладання англійської мови у Східній Європі «Better Learning Conference» від Cambridge University Press, 5-6 червня 2019 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку психології та педагогіки», Київ, 1-2 листопада 2019.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика», Київ, 4-5 жовтня 2019.

Scientific and Professional Conference “Pedagogy and Phycology in the age of globalization”, Budapest, 27 of October 2019.

Міжнародна науково-практична конференція “Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage”, Baia Mare, Romania.

Всеукраїнська наукова конференція «Улас Самчук у сучасній гуманітарній парадигмі» (23-24 квітня 2015 р., МЕГУ, м.Рівне) 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» присвячена 90-річчю від дня народження С. Я. Дем’янчука / МЕГУ ім. С.Дем’янчука (Рівне, 22-23 жовтня 2015 р.) 

Науково-методичний семінар «Об'єднання Німеччини. Здобутки і проблеми» 05.жовтня 2015р.

Всеукраїнська науково-практична конференція "Історія української державності", присвячена 25-річчю проголошення незалежності України. Рівне, МЕГУ, 22 вересня 2016 р. 

Міжнародна науково-практична конференція «Джозеф Конрад. Час. Простір. Пам’ять» 28-29 вересня 2017 року 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» 26 окт. 2017 г. 

Науково-методичний семінар семінару з іншомовної освіти. Презентація проекту English Language  Dynamics Course міжнародної організації Michael Gott  International викладачами Bobby та Sharon Watkins (США). 19 жовтня 2017 р. 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» (Рівне, 10-12 жовтня 2018р.). (сертифікат)

Науковий семінар-тренінг «Альтернативні методи навчання іноземної мови», МЕГУ, 11 листопада 2018.

На кафедрі працює три проблемні групи в межах наукового студентського товариства «Пошук»:

 • актуальні проблеми лексикології сучасної англійської мови (керівник доц. Кочмар Д. А.);
 • лінгвостилістична проблематика тексту (керівник доц. Будз І.Ф.);
 • методика вивчення іноземних мов (керівник доц. Пабат М.А.).

Студентська наукова робота:

Студентська молодь під керівництвом доцентів, кандидатів наук кафедри активно бере участь у наукових конференціях та друкує свої публікації. Студентські наукові доробки публікуються у збірнику студентських наукових праць МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука та фахових збірниках наукових праць, що видаються за матеріалами проведених конференцій:

- Some issues on the Celtic borrowings in the English language / Н. Катаева, Д.Попова // Збірник студентських наукових праць. – № 1 (3). – Частина 1. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – 323 с. – С. 97 – 102.

- Syntactical and morphological divisibility of set expressions in modern English language / М. Мусатюк, Д.Попова // Збірник студентських наукових праць. – № 1 (3). – Частина 1. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – 323 с. – С. 116 – 126.

- Zoosenizm as a structural component of phraseological units of the English language: interpretive and linguocultural aspects /І.Будз, І. Масалович// Збірник студентських наукових праць. – № 1 (3). – Частина 1. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. – С. 109 – 116.

- Celtic borrowings in the English language / Н. Катаева, Д.Попова // Актуальные проблемы филологических и педагогических наук Сборник научных статей. – № 1 (5). - Барановичи 2016. – 356 с. – С. 82 – 91.

- Засоби зорової наочності на уроці іноземної мови в основній школі / Д.А.Попова, А. Ю. Лавренюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 270 с.. – С. 111 -119.

- Навчання граматичного матеріалу на уроках іноземної мови в середній загальноосвітній школі / Д.А.Попова, А. В.Федорчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 1 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 270 с.. – С. 120-129.

- Лексичні запозичення як фактор збагачення сучасної англійської мови / Д.А.Попова, М. В. Коваль  // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 258 с.. – С. 104 -111.

- Специфіка основоскладання в контексті словотвірної номінації сучасної англійської та української мов / Д.А.Попова, Є. В Седлар .// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. – № 2 (17). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. – 258 с. – С. 112 -120.

- Семантико-стилістичні особливості перекладу демонологічних лексем у складі фразеологічних одиниць в українських повістях М.В. Гоголя / І.Ф. Будз, Є.В. Седлар// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – № 2 (22). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. –С. 20 - 29.

Студентський збірник

Важливим аспектом навчально-методичної роботи є проведення семінарів та тренінгів, міжнародних проєктів на базі кафедри романо-германської філології:

 • Навчально-методичний семінар з іншомовної освіти. Презентація проекту English Language Dynamics Course міжнародної організації Michael Gott  International викладачами Bobby та Sharon Watkins (США), 2017 р.
 • Навчально-методичний семінар за участю викладачів Bobby та Sharon Watkins (США) «Сучасні моральні цінності студентів в українській та американській культурах», 30 жовтня 2018 р.
 • Навчально-методичний семінар-тренінг «Альтернативні методи навчання іноземної мови», 11 листопада 2018.
 • Міжнародний проект «Вплив кінематографу на формування світогляду українських та американських студентів», (20 лютого, 2020 р.)