Склад кафедри

БУДЗ ІРИНА ФЕДОРІВНА

Завідувач кафедри романо-германської філології. Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри романо-германської філології.

Розпочала роботу на кафедрі романо-германської філології на посаді викладача у 2003 році.  У 2016 р. захистила дисертацію  «Розвиток освіти обдарованих школярів у Великій Британії» (13.00.01).  Автор понад 30 наукових публікацій. Учасник міжнародних професійних воркшопів, проектів з проблем навчання та особистісного розвитку студентської молоді (Університет Яноша Кодолані, Угорщина), міжнародних тренінгів для екзаменаторів міжнародних мовних тестів. Сертифікований експерт ESOL International (рівень С1, номер сертифікату GR840000990IB).

Сертифікований екзаменатор міжнародних мовних іспитів ESOL, ESOL SELT та ECL.

Сфера наукових інтересів – освіта обдарованих, лінгвостилістика тексту, прагматика, лінгводидактика.

Викладає курси: практика усного і писемного мовлення, практична фонетика, стилістика основної мови, теоретична граматика, теоретична фонетика.

Тел: 095 794 42 01

e-mail: budz.iryna@megu.edu.ua

Детальніше

Наукові публікації:

- Будз І. Диференціація як основа навчальних програм для обдарованих школярів у Великій Британії та США / І. Будз // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – Спецвип. 5, ч. 1. – С. 238–245.

- Будз І. Ф. Роль національної організації «Обдаровані і талановиті школярі Лондона» у формуванні змісту освіти для обдарованої молоді Великої Британії / І. Ф. Будз // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – К. : Гнозис, 2011. – Т. І (26) : Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 76–81.

- Будз І. Особливості ідентифікації та підтримки окремої категорії обдарованих і талановитих школярів Великої Британії / І. Будз // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ : ДВНЗ ДДПУ, 2012. – Спецвип. 11, ч. 1. – С. 246–252.

- Будз І. Особливості організації моделі освіти для обдарованих і талановитих школярів Англії / І. Будз // Вища освіта України : теорем. та наук.-метод. часопис. – К : Гнозис, 2012. – Дод. 3 до № 1, т. ІІ : Темат. вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 31–36.

-  Будз І. Практичний досвід Великої Британії в ідентифікації обдарованих і талановитих школярів / Ірина Будз // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 195–200.

-  Будз І. Ф. Національні організації та інноваційні проекти у формуванні змісту освіти для обдарованих і талановитих школярів Великої Британії / Ірина Федорівна Будз // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісячн. наук.-метод. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 142–145.

-  Будз И. Ф. Концепции одаренности в образовательном контексте Великобритании / И. Ф. Будз // Вектор науки Тольяттинского государственного университета : ежеквартал. науч. журн. Сер. : Педагогика, психология. – 2013. – № 2 (13). – С. 56–59.

-  Budz I. Theoretical foundations of future researches in gifted education / Irina Budz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. – 2014. – № 6. – P. 67–76.

- Будз І. Зміст поняття «обдарованість» у теорії та практиці освіти обдарованих школярів у Великій Британії / Ірина Будз // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 760. – С. 17– 24.

- Будз І. Основні аспекти освіти обдарованих школярів в Україні / Ірина Будз // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 759. – С. 16–24.

- Будз І. Ф. Британська модель освіти обдарованих школярів як частина загальнонаціональної політики / Ірина Федорівна Будз // Вісник Черкаського університету : зб. наук. праць. Сер. : Педагогічні науки. – 2015. – № 32 (365). – С. 26–31.

- Будз І.Ф. Організація навчання обдарованих школярів в Англії / І. Ф. Будз // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. –– Рівне : віддруковано ПП Баришев К. В., 2010. – Т. 3 (38) : Темат. вип. «Педагогіка вищої школи : методологія,теорія,технології». – C. 308–318.

- Будз І. Ф. Роль учителя у процесі ідентифікації обдарованих і талановитих учнів у Великій Британії / Ірина Федорівна Будз // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – Рівне : РОІППО, 2011. – Спецвип. – С. 25.

-  Будз І. Ф. Дидактичні основи побудови навчальних планів, програм та навчальної літератури для обдарованих школярів Великої Британії / І. Ф. Будз // Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : зб. тез учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Рівне, 3–4 жовт. 2013 р.). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. – С. 145–148.

- Budz I. Theoretical foundations of future researches in gifted education/ I. Budz // Zeszyty Naukowe. Wyzszej Szkoly Turystyk i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. – 2014. – № 6. – P. 67–77.

-  Budz I. Modern Trends in Gifted Education / I. Budz // Inclusive Society-Well-Being-Participation. Kodolányi János University, 2015. – P. 160–167 [Electronic resource] / URL: http://www.kodolanyi.hu/jollet/images/tartalom/File/publikaciok/5inclusive-society-ebook.pdf

- Будз І.Ф. Зміст поняття «обдарованість» у теорії та практиці освіти обдарованих школярів у Великій Британії/І.Ф.Будз// Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 760.  – С. 17 – 25.

- Будз І.Ф. Основні аспекти освіти обдарованих школярів в Україні /І.Ф.Будз// Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 759. – С. 16 – 25.

- Будз І.Ф. Британська модель освіти обдарованих школярів як частина загальнонаціональної політики/І.Ф.Будз// Вісник Черкаського університету: зб. наук. праць. Сер.: Педагогічні науки. Теорія та історія педагогіки. – 2015. – Вип. 11. – С. 191–203.

-  Budz I. Prospects in Gifted education Development / І.Ф.Будз// Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип.3 – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 56 – 64.

- Будз І.Ф. Організаційно-інституційна складова розвитку освіти обдарованих школярів в Україні / І.Ф.Будз// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. - № 2 (16). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – C. 21 – 28.  

- Budz I. National organizations and innovative projects in the content formation of gifted education in Great Britain / І.Ф.Будз// Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип.4 – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 56 – 63.

- Budz I. Teacher’s role in the process of identification and classroom approach of gifted and talented education in Great Britain// Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип.8 – Рівне: РДГУ, 2018. – С. 144 – 151.

-  Будз І.Ф., Седлар Є.В. Семантико-стилістичні особливості перекладу демонологічних лексем у складі фразеологічних одиниць в українських повістях М.В. Гоголя / І.Ф. Будз, Є.В. Седлар// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – № 2 (22). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. –С. 109 - 117.

Навчально-методичні посібники:

 Будз І.Ф. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Практика усного і писемного мовлення». – Рівне : Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С.Дем’янчука «Тетіс», 2015. – 42 с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Практична фонетика». – Рівне : Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С.Дем’янчука «Тетіс», 2015. – 32 с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації для організації  практичних занять з курсу «Стилістика основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). -  Рівне : МЕГУ, 2019. – 38 с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації для організації  практичних занять з курсу «Теоретична граматика основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). -  Рівне : МЕГУ, 2019. – 44 с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Теоретична граматика основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Українська мова і література. – Рівне : МЕГУ, 2018. – 41 с.

Будз І.Ф. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Стилістичний аналіз англомовного тексту» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). – Рівне : МЕГУ, 2019. – 54 с.

Участь у науково-практичних конференціях, методичних семінарах, тренінгах:

 IV Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», 14-15 жовтня 2010 р., Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне);

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», 3-4 жовтня 2013р., Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне);

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном », яка відбулася 28-29 жовтня 2010 р. в м. Горлівка (Горлівський державний інститут іноземних мов);

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном», 26-27 жовтня 2012 року, м. Горлівка;

V Международная научно-практическая конференция «Одаренные дети – интеллектуальный потенциал государства», 25-26 сентября 2012 года, пгт. Гаспра, АР Крым;

VI Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 24-26 листопада 2011 р. (м.Київ);

ІІІ наукова Інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя», яка відбулася  24 травня 2012 р., м. Умань;

Участь у професійному воркшопі «Inclusive Society- Well-being- Participation» в рамках міжнародного проекту «Social Conflicts – Social Well-being and safety – Competitiveness and Social Development», Будапешт, 7-9 квітня 2014 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», Рівне, 22-23 жовтня 2015 р.;

Навчально-методичний тренінг «PTE General Interlocutors and Assessors Training. Speaking Part», Львів, 2016 р.;

Міжнародна конференція «Джозеф Конрад: час – простір – пам’ять». Бердичів. 29 вересня, 2017 (тема доповіді: «Poetic stylistic peculiarities of J.Conrad's short stories»);

Університецька конференція «Конрадівські читання». Рівне. МЕГУ ім.акад.С.Дем’янчука (23 листопада, 2017);

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» присвяченій 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, Рівне, 11-12 жовтня 2018 р.;

Науково-практична конференція «International Certification in Ukraine: Sharing Common Standards of English Language Teaching and Assessment » (Міжнародна сертифікація в Україні: загальні стандарти викладання та оцінювання), 31 жовтня, 2018 р.;

Науково-практичний семінар «Альтернативні методи навчання іноземної мови», МЕГУ, 7.11.2018 р.;

Участь у 1-ій Міжнародній конференції з питань методики викладання англійської мови у Східній Європі «Better Learning Conference» від Cambridge University Press, 5-6 червня 2019 р.

Керівництво студентами, які зайняли призове місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література» для студентів класичних та педагогічних університетів:

2017-2018 н.р. – підготовка Седлар Є.В., студентки 4 курсу історико-філологічного факультету, до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література» для студентів класичних та педагогічних університетів (52 місце серед 60 учасників) (згідно наказу по університету);

2018-2019 н.р. - підготовка студентки 1 курсу магістратури історико-філологічного факультету, Седлар Є.В., до участі у  I етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література» для студентів класичних та педагогічних університетів – 1 місце;

Організація та проведення олімпіади олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література» (згідно наказів по університету).

НІСАНОГЛУ НАТАЛЯ ГЕОРГІЇВНА

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології.

Контакти:
e-mail: 
natalia_nisanohlu@megu.edu.ua

Детальніше
ПОЧЕНЮК ЯНІНА ВІКТОРІВНА

Старший викладач кафедри романо-германської філології.

Має дві вищі освіти.  У 2001 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література та іноземна мова (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та іноземної мови.  У  2005 закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію викладач педагогіки та методики початкового навчання. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти – 19 років. З 2003 року обіймає посаду старшого викладача кафедри. Викладає теоретичні та практичні дисципліни: «Лінгвокраїнознавство основної мови», «Історія основної мови», «Практика усного і писемного мовлення», «Практична граматика».

Сфера наукових інтересів: лінгвокраїнознавчий аспект викладання англійської мови, лінгвокультурологія, історія англійської мови

Тел: 050 375 50 08

e-mail: pocheniuk.yanina@megu.edu.ua

Детальніше

Наукові публікації:

 1. Поченюк Я. В. Термінологічний, змістовий та структурний аспекти комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 69.- С. 203-206.
 2. Поченюк Я. В. Поняття комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови в сучасній лінгводидактиці // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика», 4-5 жовтня 2019 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. Збірник праць. С.88-92. Київ, 2019.
 3. Поченюк Я. В. Функційний аспект комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови // Журнал Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. - VI (76).- С. 53-57. Budapest, 2019
 4. Поченюк Я. В. Особливості реалізації сучасних підходів у формуванні комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку психології та педагогіки». – Київська наукова організація педагогіки та психології. С. 46-48. Київ, 2019

 

 1. Поченюк Я. В. Проблема статусу комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови в дидактичній і методичній літературі. // Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах»,
  Класичний приватний університет. Випуск 67. Том 2. - С. 87-90.
 2. Особливості організації сучасної шкільної іншомовної освіти в Бельгії// “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. Рівне 2010
 3. Особливості організації білінгвального навчання в Бельгії//Гуманізація навчально-виховного процесу. Науково-методичний збірник (Спецвипуск 5), частина 3.- Слов’янськ 2010
 4. Формирование поликультурных ценностей в процессе изучения иностраннного языка // Лингвистические и методические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности . Материалы международной научно-практической конференции. Город Барановичи, республіка Беларусь 2011
 5. Ключові моделі білінгвального навчання: європейський досвід// Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. Спецвипуск. Рівне 2011 (грудень)
 6. Зміст європейських моделей білінгвальної освіти: від теорії до практики//Проблеми підготовки сучасного вчителя. Збірник наукових праць. Частина 2 №5 Умань 2012
 7. Білінгвальне навчання і метод CLIL як ключові принципи оновлення змісту шкільної освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу. Науково-методичний збірник (Спецвипуск 11), частина 1.- Слов’янськ 2012
 8. CLIL и межкультурная коммуникативная компетенция: теоретические основы и подходы // Актуальные проблемы германистики и методики преподавания иностранных языков. Материалы II Международной научно-практической конференции. Саранск 2012, с. 122
 9. CLIL and intercultural communicative competence: foundations and approaches // Проблеми розвитку вищої школи та економіки в 21 столітті. Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне 2013, с. 251-254.
 10. Introduction of CLIL: pros and cons (European experience) // Університет прикладних наук імені Яноша Кодолані (м. Секешфехервар, Угорщина)
 11. European experience of CLIL using in the context of European integration process// Вища школа туризму та екології (м. Суха Безкидська, Польща)

Навчально-методичні посібники:

Поченюк Я.В. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Лінгвокраїнознавство» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). -  Рівне : МЕГУ, 2018. – 31 с.

Поченюк Я.В. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Історія основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). -  Рівне : МЕГУ, 2018. – 38  с.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. IV Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», присвячена 85-річчю доктора педагогічних наук, професора, академіка С. Я. Дем’янчука (14-15 жовтня 2010 р., м. Рівне)
 2. IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та закордоном» (28-29 жовтня 2010 р., м. Горлівка)
 3. Международная научно-практическая конференция «Лингвистические и методические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности» (13-14 октября 2011 г., г. Барановичи Республика Беларусь)
 4. Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя» (24 травня 2012 р.)
 5. VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та закордоном» (26-27 жовтня 2012 р., м. Горлівка)
 6. Міська між предметна науково-практична конференція «Дидактичні та методичні стратегії розвитку інтеркультурної компетенції на уроках суспільно-гуманітарного циклу» (МЕГУ, 30 жовтня 2012 р.)
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в XXI столітті (3-4 жовтня 2013р., м. Рівне)
 8. The 4th International Week workshop conference Inclusive Society - Well-Being – Participation (Kodolányi János University of Applied Sciences, м. Секешфехервар, Угорщинаквітень 2014)
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Тарас Шевченко в історико-літературному дискурсі» присвячена200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (Рівне, 5 березня 2014р.)

Керівництво студентами, які зайняли призове місце на І етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література» для студентів класичних та педагогічних університетів:

2018-2019 н.р. - підготовка студента 4 курсу історико-філологічного факультету, Мальваного В., до участі у  I етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література» для студентів класичних та педагогічних університетів – 2 місце.

ЛАВРЕНЮК АЛІНА ЮРІЇВНА

Заступник начальника міжнародно-проєктного відділу, викладач кафедри романо-германської філології.

Контакти:
e-mail: 
alina.lavreniuk@megu.edu.ua

Детальніше