22 лютого 2023

14 лютого 2023 року відбулося планове засідання навчально-методичної комісії університету. Відповідно до плану роботи комісія розглянула результати опитування здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів» щодо вивчення освітніх компонентів у І семестрі 2022-2023 н.р..

Результати опитування здобувачів проаналізувала завідувачка Центру забезпечення якості освіти к.е.н. Вікторія Артюшок.

Артюшок Вікторія

Доповідачка зазначила, що опитування як зворотний зв'язок є дієвим інструментом моніторингу якості освітньої діяльності університету та отримання інформації щодо сприйняття здобувачами вищої освіти навчального матеріалу, отримання ними запланованих результатів навчання, розуміння місця дисципліни в освітній програмі. Проте відсутнє достатнє усвідомлення всіма учасниками освітнього процесу важливості опитування. Тому є потреба у злагодженій роботі членів робочих груп, викладачів і здобувачів освіти, представників студентського самоврядування, що викликано необхідністю використання цих результатів у процесах оновлення робочих програм дисциплін і перегляду освітніх програм усіх рівнів.

Гарним показником якісного освітнього процесу є відповідь на запитання «Чи було корисним для Вас вивчення дисциплін першого семестру, чи справдились Ваші очікування щодо них?» так у 95% респондентів. Дуже та досить цікавими лекції вважають 94% опитаних здобувачів освіти. Також 95% респондентів вважають оцінювання об’єктивним. Також 82% респондентів підтвердили, що практично завжди викладач роз’яснював складні і незрозумілі питання теми або загалом своєї дисципліни, що є свідченням усталеної практики студентоцентрованого навчання.

Доповідь

Опитування проводилося по завершенню аудиторних занять за кожною дисципліною перед проходженням підсумкового контролю. У доповіді та на презентації наводились узагальнені результати по факультетах, але деталізована інформація надається завідувачам кафедр, викладачам, гарантам освітніх програм для обговорення результатів опитування учасників освітнього процесу та формування рекомендацій для удосконалення змісту дисциплін і методів їх викладання.

Також наголошено на необхідності обов’язкового врахування гарантами і членами робочих груп освітніх програм під час проведення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм пропозицій здобувачів вищої освіти та інформування їх про внесені зміни для формування зворотного зв’язку.