22 вересня 2022

Формування індивідуальної освітньої траєкторії передбачає можливість 
 вибору студегтами освітніх компонентів в обсязі 25% від загального обсягу кредитів. Так, 10 квітня 2022р. здобувачі вищої освіти спеціальності 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти здійнили вибір навчальних дисциплін у відділі координації навчання студентів з елементами дистанційної форми. Ознайомившись із силабусами навчальних компонентів, які запропоновані для вивчення в наступному навчальному році, здобувачі освіти здійснили свій вибір.