МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Наукова робота

Науково-дослідна робота випускової кафедри менеджменту спрямована на підготовку здобувачів за ОП «Менеджмент організацій» до самостійної професійної та наукової діяльності, вирішення практичних управлінських завдань, що виникають в організаціях різних форм власності та видів економічної діяльності. Основні дослідження здійснюються у контексті теми НДР «Фінансово-економічні та управлінські механізми регулювання розвитку національної економіки в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер: 0118U001562) керівник: д.е.н., професор Борейко В. І.

У викладанні більшості дисциплін за ОП застосовуються дослідницькі форми та методи навчання. Дисципліни навчального плану «Основи наукових досліджень» та «Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність» допомагає здобувачам розкрити питання методики, організації та проведення наукових досліджень, з метою підготовки до самостійної наукової роботи. Теоретична, дослідницька частина є обов’язковою складовою магістерських кваліфікаційних робіт, тематика яких формується з урахуванням інтересів студентів та спрямована на дослідження актуальних проблем. У процесі підготовки кваліфікаційних робіт, здобувачі набувають навичок опрацювання наукової літератури, узагальнення емпіричного матеріалу, формулюванню висновків та пропозицій, коректного цитування та академічної доброчесності. Додатковим засобом імплементації дослідницького компоненту в освітній процес є діяльність створеного в межах факультету студентського наукового товариства «Джерело», у межах якого налагоджена наукова робота студентів, участь у науково-практичних українських та міжнародних конференціях, одноосібні або в співавторстві з науковим керівником публікації тез та статей в наукових виданнях університету, України та зарубіжжя.

Кафедра менеджменту є постійним співорганізатором Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами».

Результати наукових досліджень викладачів кафедри застосовуються у освітньому процесі при викладанні навчальних дисциплін.

Програмно-технічні засоби перевірки академічних текстів на наявність запозичень є допоміжним засобом виявлення фактів академічного плагіату. Процедури та порядок їх застосування регламентовано Положенням про забезпечення дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти в університеті.

Перевірка кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на наявність збігів, ідентичності, схожості проводиться з використанням програмно-технічного комплексу Unichek (https://unicheck.com/uk-ua). Із компанією Unichek Україна підписано договір про надання послуг щодо перевірки академічних текстів.

Під час прийняття остаточного експертного рішення враховується специфіка роботи, що перевіряється на наявність академічного плагіату (галузь знань, спеціальність), вид роботи (стаття, кваліфікаційна робота, монографія, підручник, дисертація тощо) та її унікальність.

Університет популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП, насамперед через планомірну і послідовну імплементацію цієї політики у внутрішню академічну культуру освітнього процесу, а також відповідним спрямуванням соціальної складової загальних та фахових компетентностей навчальних компонент освітньої програми.

Здобувачів вищої освіти знайомлять з принципами академічної доброчесності на лекційних, практичних та семінарських заняттях. Найбільш докладно дана проблематика досліджується під час вивчення дисциплін плану «Основи наукових досліджень» та «Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність». Окремі аспекти дотримання академічної доброчесності розглядається на засіданнях студентського наукового товариства «Джерело», де інформують учасників про правила цитування, знайомлять з методичними рекомендаціями написання наукових статей, кваліфікаційних робіт.

Науково-дослідницька діяльність здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» та науково-педагогічними працівниками кафедри менеджменту спрямована на отримання студентами досвіду професійної діяльності, отримання досвіду науково-дослідної роботи, виконання досліджень і впровадження їх результатів і наукових розробок в практичну діяльність підприємств, організацій та установ.

За період існування кафедри такі науково-педагогічні працівники здобули наукові ступені кандидатів економічних наук: Никончук Вікторія Миколаївна (2010 р.); Демидюк Сергій Максимович (2012 р.); Трофімчук Михайло Олександрович (2016 р.) ; Глушкова Тетяна Сергіївна (2016 р.); Романов Артур Дмитрович (2018 р.).