Наукова робота економічного факультету

На факультеті здійснюється плідна науково-дослідна робота, до участі в якій залучено всіх викладачів кафедр менеджменту та економіки і фінансів, значну частину студентів 2-5 курсів, аспірантів.

Кафедри факультету працюють над дослідженням у межах державної науково-дослідної теми: «Фінансово-економічні та управлінські механізми регулювання розвитку національної економіки в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер 0118U001562), що була затверджена 25.06.2018 року. У межах комплексної наукової теми викладачами кафедри опубліковано більш ніж 120 праць та понад 40 наукових статей і конкурсних робіт студентів у вітчизняних та іноземних наукових виданнях.

Сфера наукових інтересів викладачів кафедри є досить широкою і проводиться згідно тематики, що затверджуються на засідання кафедри, а саме:

Основні напрями наукових досліджень викладачів

кафедри менеджменту:

 1. Гончаров Ю.В., д.е.н., професор «Взаємодія регіону й галузі в регулюванні структурної перебудови (на прикладі чорної металургії Донецького та Придніпровського регіонів)».
 2. Князевич А.О., д.е.н., професор кафедри «Управління розвитком національних інноваційних систем».
 3. Демидюк С.М., к.е.н., доцент «Еколого-економічне регулювання підприємницької діяльності в лісовому господарстві».
 4. Артюшок В.С., к.е.н., доцент «Стратегічний розвиток виробничого потенціалу лісогосподарського підприємства».
 5. Коробович Л.П., к.пед.н., доцент «Педагогічні умови моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватного вищого навчального закладу».
 6. Никончук В.М., к.е.н., доцент «Управління активізацією діяльності сільськогосподарських підприємств».
 7. Романов А.Д., к.е.н., доцент кафедри «Соціально-психологічні домінанти в управлінні персоналом підприємства».
 8. Ткачук М.П., к.е.н., доцент «Економічні фактори підвищення якості сільськогосподарської продукції».
 9. Трофімчук М.О., к.е.н., доцент кафедри «Регулювання конкурентних відносин на ринку цінних паперів України».
 10. Глушкова Т.С., к.е.н., доцент кафедри «Засоби макроекономічного розвитку туристичного підприємництва в Україні».
 11. Далюк Н.Я., ст. викладач «Впровадження дистанційних технологій у навчальний процес вищого навального закладу».

 Основні напрями наукових досліджень викладачів

кафедри економіки та фінансів:

 1. Борейко В.І., д.е.н., професор «Розвиток економіки та фінансів України».
 2. Коваль Л.А., к.е.н., доцент «Фінансове забезпечення регулювання зайнятості».
 3. Артюшок К.А., к.е.н., доцент «Еколого-економічна оцінка стану природних ресурсів українського Полісся».
 4. Козак С.В., к.е.н., доцент кафедри «Статистичне дослідження перспектив розвитку ринку нерухомості в житловій сфері України».
 5. Ліщук Н.В., к.держ.упр., доцент кафедри «Фінансування природоохоронної діяльності в Україні».
 6. Карпа І.С., викладач «Ринок нерухомості в системі забезпечення фінансової стабільності держави
 7. Онофрійчук О.П. «Проблеми управління державним боргом».
 8. Яковчук А.М., к.е.н., викладач «Управління змінами машинобудівних підприємств».
 9. Олієвська М.Г., к.е.н., професор кафедри «Фінансове забезпечення відтворення людського капіталу на регіональному рівні».

Викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних наукових проектів та стажувань, а саме: Князевич А.О., д.е.н., професор кафедри менеджменту є стипендіатом науково-дослідної програми імені Лейна Кіркланда Польсько-Американського фонду Свободи Program Kirkland Research на тему «Управління розвитком національних інноваційних систем» (Державний реєстраційний номер 0118U003991, 2019-2020 рр.) та Романов А.Д., к.е.н., доцент кафедри менеджменту (2020-2021  рр.). Онофрійчук О.П., викладч кафедри еокноміки та фінансів є учасником у Міжнародної грантової програми «Destin» (2019 – по даний час, США).

На факультеті здійснюється активна робота щодо підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка (галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки), а саме: Величко Ю.Г. (Наказ № 04/20А від 01.11.2018 р., керівник к.е.н, доцент Коваль Л.А.), Горбатюк Ю.М. (Наказ № 04/09А від 01.11.2019 р., керівник к.е.н., доцент Коваль Л.А.), Матвійчук В.А. (Наказ № 04/20А від 01.11.2018 р., керівник к.е.н, доцент Артюшок К.А.).

У 2019 році на кафедрі відбувся захист кандидатської дисертації Яковчук А.М. на тему «Управління змінами як інструмент забезпечення стратегічної стійкості машинобудівних підприємств» зі спеціальності 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (керівник д.е.н., проф. Белопольський М.Г.). У грудні 2019 року на кафедрі було представлено результати дисертаційних досліджень Онофрійчука О.П. та Карпи І.С.

Викладачі факультету є постійними учасника науково-теоретичних, науково-практичних конференцій з проблем реалізації економічних реформ в Україні, розвитку банківської системи, фіскальної та монетарної політики, створення сприятливого інвестиційного клімату, трансформацій відносин власності. Економічний факультет приймає активну участь у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» на базі ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. У 2019 році стала співорганізатором  ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами» (6 грудня 2019 р., м. Луцьк) та у 2020 році спільно з географічним факультетом є організатором Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему «Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів» (03 квітня 2020 року).

Основними формами науково-дослідної роботи студентів на економічному факультеті є діяльність студентських наукових гуртків, участь в науково-практичних конференціях, публікація тез доповідей та наукових статей, участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та інших конкурсах і турнірах, участь у Всеукраїнській олімпіаді, організації та участі в освітніх й наукових заходах.

Наукова робота студентів організована у формі студентського наукового товариства «Джерело».  Основною метою діяльності наукового гуртка є: сприяння підвищенню рівня наукової підготовки студентів; формування у студентів інтересу й потреби до наукових досліджень; розвиток у студентів творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Студенти економічного факультету є постійними учасниками Всеукраїнського студентського економічного турніру (НУВГП, м. Рівне, 2018 р.) та Економічного турніру «Премія Петра Мельника» (ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука», м. Рівне, 2017-2019 рр.), Всеукраїнського конкурсу «Молода економіка».