Виховна робота факультету

Система виховної роботи економічного факультету спрямована на інтелектуальний розвиток студентів, утвердження поваги до принципів загальнолюдської моралі, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбства, поваги до батьків, запобіганню шкідливих звичок.

Планують та організовують виховну роботу на факультеті декан та голова ради кураторів. Вони забезпечують взаємодію роботи кафедр, кураторів і наставників академічних груп та студентської ради. У роботі із студентами молодших курсів приділяється більше уваги процесу адаптації їх до студентського життя, розпорядку і вимог навчального процесу.

 Основними завданнями виховної роботи є:

- формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;

- виховання політичної, правової культури, громадського обов’язку перед Україною, поваги до державної символіки, знання та дотримання Законів України;

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей поважного віку, культури та історії рідного народу;

- формування мовної культури, володіння і спілкування українською мовою;

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, дотримання коректності та толерантності у стосунках з громадянами України та інших країн;

- сприяння становленню активної позиції молоді щодо реалізації ідеалів і цінностей розвитку демократичного суспільства в Україні, Європі, світі;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі, права, справедливості, милосердя, патріотизму;

- культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги до жінки;

- формування творчої особистості та виховання почуття господаря й господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовка студентів до життя в умовах ринкових відносин;

- формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народних традиціях та кращих надбаннях світової культури, вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу;

- формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури, оволодіння знаннями раціонального природокористування;

- виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності, почуття відповідальності за природу як національне багатство;

- створення та підтримки традицій університету;

- профілактика та попередження правопорушень, пропаганда здорового способу життя, виховання дбайливого ставлення до майна університету;

- спонукання студентів до активної протидії проявам аморальності та бездуховності;

- прогнозування та спрямування змісту виховної роботи на реалізацію актуальних завдань національного виховання, збагачення його інноваційними технологіями, соціально-цінним досвідом.

Завдяки активній виховній роботі студенти, що здобули вищу освіту в нашому університеті стають конкурентоспроможними фахівцями економічного й управлінського профілю.

Випускники мають більший життєвий потенціал, високий рівень духовного та морального розвитку, світогляду, що дозволяє максимально виявити себе в праці, зайняти гідне місце в житті, досягти особистих цілей, бути корисними суспільству й державі.