19 вересня 2022

Відбулася презентація освітньо-професійної програми для студентів  2022 року вступу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю: 242 Туризм,   галузі знань: 24 Сфера обслуговування,  освітньої кваліфікації: магістр з туризму.

фото

Гарант освітньої програми доц. Миронець Н.Р. ознайомила здобувачів із профілем ОПП, структурно-логічною схемою, матрицею відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми,  матрицею забезпечення програмних результатів навчання (прн).

ПРН

Декан факультету доц. Романів А.С. представив нормативну та вибіркову частини навчального плану і роз’ясненив основні пункти «Положення щодо вільного вибору студентами навчальних дисциплін».

ОПП