МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра економіки та фінансів

Кафедра економіки та фінансів

Адреса: м.Рівне, вул.академіка С.Дем'янчука, 4, ІІ корпус, ауд. 2603,  2505 тел. (0362) 237-212

 

Завідувачем кафедри працює доктор економічних наук, професор
Борейко Володимир Іванович.
Концепція розвитку кафедри

Концепція формується на основі державної політики щодо фінансово-економічної освіти, яка передбачає розробку механізму динамічного функціонування всіх складників системи освіти з урахуванням набутого вітчизняного досвіду і світових тенденцій.
Метою організації процесу фінансово-економічної освіти на кафедрі є набуття студентами знань, що відповідають потребам особистості студентів, вимогам суспільства та забезпечують інтеграцію у світовий освітянський простір. Вона передбачає формування і розвиток фінансової культури і свідомості особи, професіоналізацію підготовки фахівців фінансово-економічного спрямування.

Досягнення мети можливе за умов виконання завдань, які полягають у:

 • створенні умов для самореалізації студента як економічно активного члена суспільства, здатного свідомо приймати участь у економічному житті суспільства;
 • задоволенні потреб держави у фахівцях економічного профілю;
 • підготовці висококваліфікованих фахівців, які  розуміють та здатні оцінювати економічні, фінансові та соціальні процеси в державі;
 • формуванні у свідомості студентів засад системного фінансово-економічного мислення, що дасть їм можливість опанувати знання, вміння та навички економічної діяльності;
 • розвитку економічної науки як основи досягнення високої якості освіти;
 • розвитку науково-методичного забезпечення організації навчального процесу;
 • підвищенні кадрового потенціалу професорсько-викладацького складу кафедри.

З метою більш ефективної організації навчального процесу кафедра здійснює роботу з:

 • залучення роботодавців та студентів до соціального партнерства в організації професійної економічної освіти з метою найповнішого задоволення потреб ринку праці;
 • збільшення різноманіття типів і видів навчальних форм, методів і  навчальних програм, що забезпечують індивідуалізацію навчання, академічну мобільність осіб, які навчаються;
 • покращення умов для повноцінного та якісного навчання студентів;
 • формування у майбутніх фахівців цілісного соціально-економічного світосприйняття і сучасного наукового світогляду.

Кафедра здійснює підготовку за рівнями вищої освіти «магістр» та «бакалавр», за спеціальностями:

 

Спеціальність  072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

 

Галузь знань 07  Управління та адміністрування

Освітня програма: Державні фінанси і фінанси бізнесу

Форма навчання :    денна/заочна

Професійна кваліфікація (одна з переліку):

фахівець з фінансів бізнесу; викладач економічних дисциплін

фахівець з державних фінансів, викладач економічних дисциплін

Термін навчання : 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

Професійна кваліфікація фахівець з фінансів бізнесу; викладач економічних дисциплін

 Основні дисципліни:

 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Податкова система
 • Інвестиційний менеджмент
 • Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
 • Фінансовий аналіз

 

Професійна кваліфікація фахівець з державних фінансів; викладач економічних дисциплін

Основні дисципліни:

 • Фінанси
 • Місцеві фінанси
 • Бюджетна система
 • Податкова система
 • Фінансовий аналіз

ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ:

Керувати: · відділом фінансового забезпечення та аналізу організацій всіх форм власності · фінансово-економічним відділом підприємств · аналітичним підрозділом аналізу ринків діяльності організацій (підприємств), власним бізнесом.

Аналізувати: · динаміку фондових курсів біржових індексів · стан і тенденції ринків котирувань фінансових інструментів об’єми попиту і пропозиції фінансових товарів на ринку

Розробляти: · критерії прийняття інвестиційних рішень, норми забезпечення ефективності фінансування

Організовувати: · оптимізацію складу витрат, формування ефективних джерел їх фінансування,  ефективне управління прибутком і рентабельністю, визначення оптимальних шляхів інвестиційної діяльності підприємства,  облік та аналіз банківських операцій,  здійснення фінансового контролю зменшення витрат і збільшення прибутку підприємства

Забезпечувати:  керівництво фінансово-аналітичної служби,  узгодження аналітичних функцій організації

Контролювати:  відповідність і якість виконання поставлених фінансових критеріїв

Випускник зможе працювати: · фінансовим директором; фінансовим аналітиком; керівником фінансових і економічних підрозділів; аналітиком фондового ринку; фінансистом в банках, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах в органах державного управління, акціонерних товариствах, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях; в Національному банку України і комерційних банках; підприємствах різних форм власності; державних установах (фіскальна служба, пенсійний фонд, фонди соціального страхування, державне казначейство, державна фінансова інспекція).

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня кваліфікація: магістр з фінансів, банківської справи та страхування

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Освітня програма: Управління держаними фінансами і фінансами бізнесу

Форма навчання :    денна/заочна

Професійна кваліфікація :фахівець з управління державними фінансами і фінансами бізнесу

Термін навчання :  1 рік 6 місяців на базі бакалавра, спеціаліста

Основні дисципліни:

 • Антикризове управління фінансами підприємств
 • Бюджетний менеджмент
 • Державний фінансовий контроль
 • Макроекономічне прогнозування
 • Податковий менеджмент
 • Соціальне страхування
 • Управління державним боргом
 • Фінансова санація та банкрутство підприємств
 • Фінансовий контролінг
 • Фінансовий менеджмент

 ВИПУСКНИК МОЖЕ:

Керувати: підприємством, установою та організацією, фінансовим, бухгалтерським, економічним та адміністративним підрозділом, відділом фінансового забезпечення та аналізу організацій всіх форм власності, фінансово-економічним відділом підприємств, комерційним відділом, аналітичним підрозділом діяльності організацій (підприємств), власним бізнесом,

Аналізувати: динаміку фондових курсів біржових індексів, стан і тенденції ринків котирувань фінансових інструментів, об’єми попиту і пропозиції фінансових товарів на ринку

Розробляти: критерії прийняття інвестиційних рішень, норми забезпечення ефективності фінансування

Організовувати: оптимізацію складу витрат, формування ефективних джерел їх фінансування, ефективне управління прибутком і рентабельністю, визначення оптимальних шляхів інвестиційної діяльності підприємства, облік та аналіз банківських операцій, здійснення фінансового контролю, зменшення витрат і збільшення прибутку підприємства

Забезпечувати: керівництво фінансово-аналітичної служби, узгодження аналітичних функцій організації

Контролювати: відповідність і якість виконання поставлених фінансових критеріїв

Випускник може працювати: керівником підприємства (установ, організацій); фінансовим директором; фінансовим аналітиком; керівником фінансових і економічних підрозділів; аналітиком фондового ринку; фінансистом в банках, державних установах (фіскальна служба, пенсійний фонд, фонди соціального страхування, державне казначейство, державна фінансова інспекція), викладачем вищих навчальних закладів, керівником лабораторії економічних досліджень, планово-економічного контрольно-ревізійного, фінансового відділу; керівником підрозділів маркетингу, науковим співробітником, оглядачем з економічних питань, економічним радником; інспектором з експорту, консультантом з економічних питань та фінансово-економічної безпеки.

 

Спеціальність 051 Економіка

Освітня кваліфікація: магістр з економіки

 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Освітня програма: Державне регулювання соціально - економічного розвитку

Форма навчання :   денна/заочна

Професійна кваліфікація: фахівець з державного регулювання соціально - економічного розвитку

Термін навчання :   1 рік 6 місяців на базі бакалавра, спеціаліста

Основні дисципліни:

Державне регулювання підприємництва

Стратегія соціально-економічного розвитку

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Регіональна економічна політика

Державне регулювання зайнятості

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Структурна та інвестиційна політика

Податкова політика

Бюджетна політика

Управління інноваційним розвитком

 

 ВИПУСКНИК МОЖЕ:

Керувати: підприємством, установою та організацією, фінансовим, бухгалтерським, економічним та адміністративним підрозділом, відділом фінансового забезпечення та аналізу організацій всіх форм власності, фінансово-економічним відділом підприємств, комерційним відділом, аналітичним підрозділом діяльності організацій (підприємств), власним бізнесом,

Аналізувати у сфері професійної зайнятості, ринок праці, товарний ринок, інвестиції, кредитування, планування.

Розробляти: критерії прийняття інвестиційних рішень, норми забезпечення ефективності фінансування

Організовувати: управління фінансовими ринками, діяльність головних управлінь (хед-офісів), консультування з питань комерційної діяльності й керування, дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки, іншу діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

Забезпечувати: державне управління загального характеру, регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності, діяльність організацій промисловців і підприємців

Контролювати:  управління фінансово-економічною діяльністю одиниць iнституцiйних секторів економіки України різних форм власності та органiзацiйно-правових форм (нефiнансовi корпорації, фiнансовi корпорації, сектор загального державного управління)

Випускник може працювати:

Економетристом. Аналітиком з інвестицій. Аналітиком з кредитування. Економістом. Економістом з планування. Оглядачем з економічних питань. Консультантом з ефективності підприємництва. Фахівцем з економічного моделювання екологічних систем. Фахівцем-аналітиком з дослідження товарного ринку. Фахівцем з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

Спеціальність 075 Маркетинг

Освітня кваліфікація: бакалавр з маркетингу

 

Галузь знань 07  Управління та адміністрування

Освітня програма: Маркетингова діяльність
Форма навчання :    денна /заочна

Професійна кваліфікація: фахівець з маркетингової діяльності, викладач економічних дисциплін

Термін навчання :  3 роки 10 місяців  на базі повної загальної середньої освіти

Основні дисципліни:

 • Статистика ринку товарів і послуг
 • Маркетинг послуг
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Логістика
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингові комунікації
 • Маркетинг у банках
 • Маркетингове ціноутворення
 • Управління продажем
 • Економічний механізм маркетингу
 • Інформаційні системи і технології в маркетингу

ВИПУСКНИК МОЖЕ:

Керувати: ·підприємством, організацією, установою, відділом, підрозділом, персоналом, власним бізнесом.

Аналізувати: маркетингове середовище, внутрішній потенціал підприємства, конкурентоспроможність підприємства і товарів.

Організовувати:  ефективне функціонування складових комплексу маркетингу, комерційні зв’язки зі споживачами, постачальниками, посередниками.

Планувати: стратегічну, поточну, інноваційну діяльність маркетингової служби підприємства.

Здійснювати: консультування з питань маркетингу та управління бізнесом.

Контролювати:  ефективність реалізації конкурентної маркетингової стратегії і маркетингових політик.

Випускник може працювати: приватним підприємцем за будь-якою системою оподаткування, комерційним директором, директором рекламної агенції, директором рекламно-маркетингової компанії, директором з матеріально-технічного постачання, начальником відділу маркетингу, начальником відділу з виробництва реклами, маркетологом, керівником відділу реалізації та маркетингу, менеджером з маркетингу, менеджером відділу маркетингових проектів, бренд-менеджером, event-менеджером; PR-менеджером, фахівцем із зв’язків з громадськістю та пресою, керівником з логістики, консультантом з маркетингу суб’єктів господарювання,  органів державного управління і місцевого самоврядування.

 

 

Головна > Економічний факультет > Кафедра економіки та фінансів