Наукова робота

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ

Тематикою наукової роботи кафедри є «Фінансово-економічні та управлінські механізми регулювання розвитку національної економіки в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер 018U001562) від 25.06.2018р. У межах комплексної наукової теми викладачами кафедри опубліковано більш ніж 120 праць та понад 40 наукових статей і конкурсних робіт студентів у вітчизняних та іноземних наукових виданнях.

Кафедра постійно приймає участь у роботі науково-теоретичних, науково-практичних конференцій з проблем реалізації економічних реформ в Україні, розвитку банківської системи, фіскальної та монетарної політики, створення сприятливого інвестиційного клімату, трансформацій відносин власності.

Кафедра у 2019 році стала співорганізатором  ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами» (6 грудня 2019 р., м. Луцьк).

У 2020 році кафедрою спільно з кафедрою менеджменту та географічним факультетом, було організовано та проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему «Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів» (03 квітня 2020 року).

До наукової роботи кафедра активно залучає студентів спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Економіка». На кафедрі функціонують студентські наукові проблемні групи, учасники яких опрацьовують актуальні проблеми реформування економіки України, активно виступають на представницьких конференціях  в Україні та поза її межами.

Основні напрями наукових досліджень викладачів кафедри економіки та фінансів:

  1. Борейко В.І., д.е.н., професор «Розвиток економіки та фінансів України».
  2. Коваль Л.А., к.е.н., доцент «Фінансове забезпечення регулювання зайнятості».
  3. Артюшок К.А., к.е.н., доцент «Еколого-економічна оцінка стану природних ресурсів українського Полісся».
  4. Козак С.В., к.е.н., доцент кафедри «Статистичне дослідження перспектив розвитку ринку нерухомості в житловій сфері України».
  5. Ліщук Н.В., к.держ.упр., доцент кафедри «
  6.  Онофрійчук О.П. Проблеми управління державним боргом.

На належному рівні викладачами випускової кафедри здійснюється науково-дослідна робота зі студентами, результати якої висвітлюються на засіданнях наукового проблемного студентського семінару кафедри фінансів, засіданнях наукового гуртка, міжвузівських студентських конференціях, інших заходах.

З початку 2009-го року розпочав свою роботу науковий проблемний студентський семінар кафедри економіки та фінансів, основною метою якого є отримання навиків науково-дослідної роботи студентів, підвищення рівня професійної підготовки майбутнього фахівця у сфері фінансової діяльності суб’єктів підприємництва та фінансового менеджменту.

З 2010-го року на економічному факультеті на базі кафедри економіки і фінансів функціонує науковий гурток «Економіст-дослідник» для студентів усіх курсів. Кафедра економіки та фінансів всіляко заохочує студентів до науково-дослідної роботи, рекомендує кращі доповіді студентів на наукові конференції, встановлює додаткові бали на іспитах, захисті магістерських дипломних робіт, надає рекомендації до вступу до аспірантури.

У 2019 році на кафедрі відбувся захист кандидатської дисертації Яковчук А.М. на тему «Управління змінами як інструмент забезпечення стратегічної стійкості машинобудівних підприємств» зі спеціальності 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (науковий керівник д.е.н., проф. Белопольський М.Г.). У грудні 2019 року на кафедрі було представлено результати дисертаційних досліджень Онофрійчука О.П. та Карпи І.С. (протокол № від 23.12.2019 р.).

Здійснюється активна робота щодо підготовки аспірантів, а саме: Величко Ю.Г. (Наказ № 04/20А від 01.11.2018 р., керівник к.е.н, доцент Коваль Л.А.), Горбатюк Ю.М. (Наказ № 04/09А від 01.11.2019 р., керівник к.е.н., доцент Коваль Л.А.), Матвійчук В.А. (Наказ № 04/20А від 01.11.2018 р., керівник к.е.н, доцент Артюшок К.А.).