МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри соціальних комунікацій спрямована на підготовку здобувачів за ОП «Журналістика» до самостійної професійної та наукової діяльності, вирішення практичних комунікаційних завдань, що виникають в редакціях. Основні дослідження здійснюються у контексті теми НДР Відповідальний виконавець наукової теми “Дослідження ролі сучасної ліберальної інформаційної культури в системі соціальних комунікацій” (№ держ. реєстр. 0118U001563) керівник: д.н. соц.ком. професор кафедри Мітчук О. А.

У викладанні більшості дисциплін за ОП застосовуються дослідницькі форми та методи навчання. Дисципліни навчального плану «Медаідослідження: поняття і методи», «Методи емпіричних досліджень комунікації» та «Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність» допомагає здобувачам розкрити питання методики, організації та проведення наукових досліджень, з метою підготовки до самостійної наукової роботи.

Теоретична, дослідницька частина є обов’язковою складовою магістерських кваліфікаційних робіт, тематика яких формується з урахуванням інтересів студентів та спрямована на дослідження актуальних проблем сучасної медіагалузі. У процесі підготовки кваліфікаційних робіт, здобувачі набувають навичок опрацювання наукової літератури, узагальнення емпіричного матеріалу, формулюванню висновків та пропозицій, коректного цитування та академічної доброчесності. Додатковим засобом імплементації дослідницького компоненту в освітній процес є діяльність створеного в межах факультету студентського наукового товариства «Інтелект», у межах якого налагоджена наукова робота студентів, участь у науково-практичних українських та міжнародних конференціях, одноосібні або в співавторстві з науковим керівником публікації тез та статей в наукових виданнях університету, України та зарубіжжя.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри застосовуються у освітньому процесі при викладанні навчальних дисциплін.

Програмно-технічні засоби перевірки академічних текстів на наявність запозичень є допоміжним засобом виявлення фактів академічного плагіату. Процедури та порядок їх застосування регламентовано Положенням про забезпечення дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти в університеті.

Перевірка кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на наявність збігів, ідентичності, схожості проводиться з використанням програмно-технічного комплексу Unichek (https://unicheck.com/uk-ua). Із компанією Unichek Україна підписано договір про надання послуг щодо перевірки академічних текстів.

Під час прийняття остаточного експертного рішення враховується специфіка роботи, що перевіряється на наявність академічного плагіату (галузь знань, спеціальність), вид роботи (стаття, кваліфікаційна робота, монографія, підручник, дисертація тощо) та її унікальність.

Університет популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП, насамперед через планомірну і послідовну імплементацію цієї політики у внутрішню академічну культуру освітнього процесу, а також відповідним спрямуванням соціальної складової загальних та фахових компетентностей навчальних компонент освітньої програми.

Здобувачів вищої освіти знайомлять з принципами академічної доброчесності на лекційних та практичних заняттях. Окремі аспекти дотримання академічної доброчесності розглядається на засіданнях студентського наукового товариства «Інтелект», де інформують учасників про правила цитування, знайомлять з методичними рекомендаціями написання наукових статей, кваліфікаційних робіт.

Науково-дослідницька діяльність здобувачів вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» та науково-педагогічними працівниками кафедри соціальних комунікацій спрямована на отримання студентами досвіду професійної діяльності, отримання досвіду науково-дослідної роботи, виконання досліджень і впровадження їх результатів і наукових розробок в практичну діяльність медіаіндустрії.

YouTube