Наукова робота здобувачів вищої освіти

Наукова робота здобувачів вищої освіти полягає у написанні наукових робіт, участі у засіданнях студентського наукового товариства факультету,  науково-практичних конференціях та семінарах, конкурсах студентських наукових робіт. Викладачі кафедри географії і туризму сприяють реалізації науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності здобувачів вищої освіти, розкриттю їхнього наукового та творчого потенціалу. Про актуальність та водночас різнобічність у висвітленні тематик студентів засвідчують  Конференції (відкриті засідання студентського наукового товариства), що щорічно відбуваються на факультеті. У роботі СНТ беруть участь здобувачі вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія і біологія), 242 «Туризм».

xcqw

cqw3Здобувачі вищої освіти є учасниками та переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад та наукових конкурсів. - Царук Юлія, студентка спеціальності 242 «Туризм» здобула I місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з туризму (в категорії «Творчий конкурс»)  (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2017 р.); - Полюхович Ірина, здобула III місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з географії (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, 2018 р.).; - Гопа Анна, учасниця II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «готельно-ресторанна справа» (Одеська національна академія харчових технологій, 2018 р.); - Смик Галина, здобула III місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з географії (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, 2019 р.); - Гриценко Тетяна та Гилитюк Вадим стали учасниками II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з географії (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, м. Київ, 2018 та 2019 рр.).; - Герасимчук Жанна взяла участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм» у 2020-2021 н.р.

3er4as3

Здобувачі вищої освіти є учасниками ряду конференцій та авторами (співавторами) наукових публікацій: 1.    Яроменко О.В., Полюхович І.Г., Цанько І.І. Географічний аналіз дошкільної освіти регіону (на прикладі Рівненської області). Materials of the XV International scientific and practical Conference «Cutting-edge science-2019», England (April 30-May 7, 2019). Biological sciences.Geography and geology. Ecology. Medicine. Agriculture. : Sheffield. Science and education LTD. С.48–50. 2.    Yaromenko Oksana, Prokopiuk Diana, Poluian Oksana. The usage of museums in the tourist industry in Rivne region. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. Львів, 2019. С. 238–242. 3.    Яроменко О.В. Прокопюк Д.О. Класифікація засобів розміщення туристів. Materiały XVI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Kluczowe aspekty naukowej działalności-2020» , Volume 11, Przemyśl: Nauka i studia, (Przemyśl, 2020). С. 3–5. 4.    Яроменко О. В., Гриценко Т. В., Федорович М.-А.Т. Демографічне благополуччя та здоров’я населення Рівненської області. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (03 квітня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. С. 127–132. 5.    Глушкова Т.С., Пасько Т.В. Адміністративна політика держави у сфері безпеки туристів на прикладі Туреччини. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ 25 травня 2020 р.). Львів: «Галич-прес», 2020. 336с. С.:296–300. 6.    Яроменко О.В., Глушкова Т. С., Усачова Н.С. Розвиток туристичної дестинації на прикладі парку історичної реконструкції «Городище Оствиця». Світовий та вітчизняний досвід функціонування туристичних дестинацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 30 жовтня 2020 р., м. Харків). Гол. ред.. К. Д. Гурова, ред. колегія. Олійник Н. Ю., Яковчук О. В. – Харків: «Цифра-Принт», 2020. С.23–26. 7.    Hlushkova Т.S., Kalko A. D., Voznyak J. V. The impact of the worldwide trends on Ukrainian hotel business. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» : 19–20 березня 2020 року, м. Черкаси: у 2-х томах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  Т. 1. Черкаси: ЧДТУ, 2020.  201 с. С. 37–40. 8.    Шкіринець В.М., Салейчук Е. В., Цанько І. І. Роль природоохоронної освіти у вирішенні геоекологічних проблем. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (03 квітня 2020 р.). Рівне: МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2020. С. 112–116. 9.    Шкіринець В.М., Опанчук Т.Л. Підвищення туристичної привабливості НПП «Подільські товтри» як чинник розвитку регіону. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (03 квітня 2020 р.). Рівне: МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2020. С. 153–158. 10.    Шкіринець В.М., Цанько І.І. Особливості використання бальнеологічних ресурсів Північно-Західного регіону України. Проблеми та перспективи  розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2020 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2020. С.168–171. 11.    Калько А.Д., Басюк Т.О., Шкіринець В.М., Поляк А.В. Перспективи підвищення туристичної дистенації НПП «Подільські Товтри». Рівне. Географія, туризм і природокористування. Матеріали Регіональної студентської наукової конференції кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у НУВГП (м. Рівне, 11 травня 2021 р.) / Редкол.: проф. Мошинський В.С. (голов. ред.) та ін. – Рівне : Видавець О. Зень, 2021. С. 10–13. 12.    Романів А.С., Миронець Н.Р., Герасимчук Ж.М. Страхування активних та екстремальних видів туризму в Україні: сучасний стан і перспективи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. 2021. Випуск 1 (147). С. 45–52. 13.    Яроменко О., Гончарук М. Тенденції розвитку віртуального туризму в Україні. Регіон – 2021: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 15 квітня 2021 року) / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021.  С.141–143. 14.    Яроменко О., Волошина А. Аналіз народних художніх промислів як історико-культурного туристичного ресурсу. Рівне. Географія, туризм і природокористування. Матеріали Регіональної студентської наукової конференції кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у НУВГП (м. Рівне, 11 травня 2021 р.) / Редкол.: проф. Мошинський В.С. (голов. ред.) та ін. – Рівне : Видавець О. Зень, 2021. С.98–103.

 

За особливі успіхи у навчанні та активізацію у науковій діяльності впродовж останніх років Почесною грамотою Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука нагороджено здобувачів вищої освіти: Замегу Руслана, Царук Юлію, Полюхович Ірину, Смик Галину, Гриценко Тетяну, Гилитюка Вадима, Петрук Мирославу, Барчук Марію,  Герасимчук Жанну.

11se

Премію голови Рівненської обласної державної адміністрації отримали студенти факультету: Лук’янчук Тарас (2015 р.), Царук Юлія (2017 р.), Полюхович Ірина (2018 р.), Смик Галина (2019 р.), Гриценко Тетяна та Гилитюк Вадим (2020 р.). У 2021 році номіновані здобувачі вищої освіти спеціальності « 242 Туризм» Усачова Надія та Герасимчук Жанна.