Студентське наукове товариство «Лексидіон»

З огляду на важливість пропаганди освіти та науки серед молоді для сприяння поглибленню досліджень проблем сучасної юридичної науки та становленню сучасного юриста з розвинутим самостійним мисленням, який здатен правильно аналізувати широке коло актуальних питань соціуму, на юридичному факультеті приділяють особливого значення студентській науковій діяльності.

Традиційною формою студентської науково-дослідної роботи на юридичному факультеті є студентське наукове товариство під назвою «Лексидіон». Кожен рік, з урахуванням новітніх тенденцій розвитку правової науки та практики правозастосування, спільно з керівництвом студентського самоврядування та студентського наукового товариства, випускові кафедри факультету пропонують свій перелік наукових напрямів дослідження, які відображають можливості їх науково-педагогічного складу та бажання самих студентів.

СНТ

Основною метою наукового гуртка є сприяння підвищенню рівня наукової підготовки здобувачів; формування у студентів інтересу до наукових досліджень; розвиток творчого, критичного мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого ставлення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основними завданнями студентського наукового товариства є:

- формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань за науковими напрямками діяльності відповідних кафедр;

- допомога студентам в оволодінні методикою та навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;

- обмін досвідом з організації та проведення наукової роботи серед членів студентського наукового товариства;

- забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів.

- сприяння поглибленому вивченню в більш широкому плані навчального матеріалу, залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт кафедр;

- виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для рішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.

СНТ

СНТ працює за планом, який укладається на навчальний рік і затверджується завідувачами кафедр. План роботи складається з трьох основних розділів: організаційні заходи; наукова робота; наукові заходи.

Основними формами роботи СНТ юридичного факультету є: засідання; зустрічі з провідними вченими та фахівцями-практиками у галузі права; участь у наукових і методологічних семінарах, круглих столах, конференціях і конкурсах; обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку.

На засіданнях наукових гуртків жваво обговорюються нагальні питання юридичної науки і практики. В закладках кафедр факультету можливо отримати більш детальну інформацію щодо тематики дослідження, доповідачів, останніх новин та ін.

СНТ

СНТ характеризується написанням доповідей, їх активним обговоренням, винесенням кращих доповідей на студентські наукові конференції, висування студентських наукових праць на всеукраїнські та регіональні конкурси. На обговорення членами гуртка виносяться не лише індивідуальні наукові доповіді, а й доповіді, написані під керівництвом вчених групою студентів. На засіданнях студенти мають змогу зустрічатись із провідними вченими, досвідченими практичними працівниками, аспірантами і обговорювати оголошену тему, проводити дискусію з питань, які їх цікавлять.

СНТ

Наукова спрямованість – глибока розробка найважливіших теоретичних питань юридичної науки загалом та окремих її профілюючих напрямків. Специфічною особливістю в організації роботи гуртків є спільність наукових інтересів викладачів, студентів та аспірантів. Залучення студентської молоді починається з першого курсу протягом всього навчання студента на юридичному  факультеті.

СНТ

Координацію та забезпечення науково-дослідної роботи нової генерації правників здійснює Студентське наукове товариство, до складу якого входять студенти, аспіранти, докторанти і молоді вчені факультету. Діяльність СНТ безпосередньо спрямована на пропаганду освіти та науки серед молоді, сприяння поглибленню досліджень проблем сучасної юридичної науки з боку талановитих студентів, оптимізацію процесу виховання сучасного юриста – майбутнього професіонала з розвинутим самостійним мисленням, який здатен правильно аналізувати широке коло актуальних питань соціуму. 

СНТ

Проведені наукові заходи за участю Студенського наукового товариства юридичного факультету «Лексидіон»:

1. Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми юридичної науки та практики у ХХІ столітті» (18-19 березня 2021року).

2. Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми юридичної науки та практики у ХХІ столітті» (23-24 вересня 2021року).

3. Міжнародна науково-практична конференція: «Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті» (25-26 листопада 2021 року).

4. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Реформування законодавства та державних інституцій: прогалини, досягнення та перспективи» (24-25 травня 2021 року).

5 Всеукраїнська науково-практична конференція: «Актуальні питання розвитку правовоїх системи у сучасній Україні» (23-24 грудня 2021 року).

6. Навчально-практичний семінар: «Академічна доброчесність у сучасному науковому середовищі: від теорії до практики». (23 жовтня 2021 року).

7. Круглий стіл: «Домашнє насильство: проблемні питання в умовах COVID-19» (12 жовтня 2021 року).

8. Міжнародна науково-практична конференція: «Захист прав і свобод людини: проблемні питання, досягнення і перспективи» (15-16 березня 2022 року).

9. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Актуальні проблеми протидії корупції в Україні (26-27 травня 2022 року).

10. Науковий круглий стіл: ««Академічна доброчесність та небезпеки у роботі з нею» (16 вересня 2022 року).

11. Міжнародний круглий стіл: «Запобігання та протидія домашньому насильству та насильству за ознаками статі: проблемні питання в умовах російської агресії» (12 жовтня 2022 року).

12. Студенська онлайн-олімпіада «Академічна доброчесність студента в освітньому процесі» (20 травня 2022 року).