Кафедра кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

Кафедра кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін була заснована у 2007 році. Першим хто очолив кафедру був кандидат юридичних наук, професор Ляш Андрій Олексійович. На сьогодні керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри доктор філософії в галузі права, доцент кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін, член-кореспондент Академії адміністративно-правових наук Деревянко Наталія Зеновіївна. До складу кафедри входить 12 науково-педагогічних працівників. Також до викладання теоретичних та практичних дисциплін які забезпечуються кафедрою залучаються висококваліфіковані фахівці з числа адвокатів, державних діячів, працівників судових та правоохоронних органів Рівненщини.

спільне фото

Основною  метою роботи кафедри є: формування системи знань у здобувачів вищої освіти юридичного факультету в сферах кримінального та адміністративного права, а також суміжних дисциплін, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів та участь в науково-дослідній роботі університету, створення умов для професійного зростання забезпечення особистого розвитку, високих патріотичних якостей, всебічно розвинутої особистості здобувачів вищої освіти, виходячи із загальнолюдських культурних цінностей та встановлення їх як правознавців.

фото10

Кафедра спрямована на практико-орієнтований підхід у викладанні освітніх компонентів, науково-педагогічні працівники, а також запрошені викладачі  здійснюють навчання не тільки в закладі вищої освіти а й на базах практичного навчання.

За кафедрою закріплено викладання юридичних дисциплін, які сприяють формуванню фундаментальних професійних знань юриста:

Ступінь вищої освіти «бакалавр»:

 • Юридична психологія;
 • Судові та правоохоронні органи України;
 • Кримінальне право;
 • Судова медицина та психіатрія;
 • Адміністративне право;
 • Адміністративне судочинство;
 • Кримінологія;
 • Криміналістика;
 • Кримінальний процес;
 • Кримінально-виконавче право;
 • Судові експертизи;
 • Адвокатура України;
 • Прокуратура України;
 • Практика європейських судів;
 • Виконавче провадження;
 • Інформаційні технології в юридичній діяльності;
 • Антикорупційні органи України;
 • Нотаріат України.
 • Основи юридично-клінічної практики
 • Кримінологія
 • Судова риторика та техніка дебатів 
 • Фінансове та податкове право
 • Складання процесуальних документів 
 • Порядок та особливості звернень до ЄСПЛ та практика європейських судів

Ступінь вищої освіти «магістр»:

 • Проблемні питання діяльності правоохоронних органів в Україні;
 • Актуальні проблеми кримінального права та процесу;
 • Проблемні питання застосування практики ЄСПЛ в Україні;
 • Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права;
 • Актуальні проблеми адміністративного судочинства;
 • Актуальні проблеми криміналістики;
 • Теорія і практики кримінально-процесуального доказування;
 • Актуальні проблеми прокурорської діяльності;
 • Актуальні проблеми адвокатської діяльності;
 • Медіація, як ефективний спосіб вирішення спорів;
 • Адвокатські прийоми здійснення захисту представництва.
 • Міжнародне кримінальне право

 

В рамках затвердженої наукової теми кафедри «Актуальні проблеми кримінальної юстиції в умовах євроінтеграції України» здійснюються ґрунтовні наукові дослідження.

Наукова робота науково-педагогічних працівників кафедри представлена такими формами діяльності: написання наукових статей у фахових журналах; участь у наукових та науково-практичних конференціях (виступи, публікація тез, участь у дискусіях); організації проведення наукових заходів - круглих столів, зустрічей, семінарів, обговорень; участь у науково-дослідних роботах; налагодження міжнародних зв’язків та плідна співпраця з закладами вищої освіти зокрема: Польщі, Угорщини, Словаччини, Грузії та інших: консультативна робота зі здобувачами вищої освіти під час написання тез та статей за фахом; керівництво науковими роботами здобувачів вищої освіти.

фото11

Навчально-методична робота кафедри спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі здобувачами вищої освіти. Серед основних напрямів вище зазначеної роботи колективу кафедри можна визначити: створення навчально-методичних комплексів з дисциплін/дистанційних курсів у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців; організація системи підвищення педагогічної майстерності викладачів кафедри; аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників; вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять та організаційних форм навчання.

Викладачі кафедри активно поєднують теоретичне навчання з практичним. Так, у спеціально обладнаних аудиторіях майбутні юристи опановують мистецтво криміналістичних досліджень та вдосконалюють навички проведення слідчих дій. Адже саме криміналістика формує практичні вміння у сфері оперативно-розшукової та експертно-криміналістичної діяльності, надає знання про засоби, прийоми та методи розкриття злочинів, розслідування та судового розгляду кримінальних справ. Криміналістична лабораторія юридичного факультету ПВНЗ «МЕГУ імені академіка С.Дем’янчука» має:

- навчальний клас, обладнаний спеціальними засобами та комп'ютерною технікою, що дає можливість здійснювати, наприклад, техніко-криміналістичне дослідження документів, ідентифікацію особи за ознаками зовнішності (робота із програмою «Фоторобот»), проводити дактилоскопічні дослідження та оволодівати навичками судової відео  та фотозйомки;

ув45

Також, практичні заняття здобувачів вищої освіти проводяться на базі Рівненського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру у рамках договору про філію кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін ПВНЗ «МЕГУ імені академіка С.Дем’янчука» на виробництві. Що дає можливість здобувачам вищої освіти  на вищому рівні оволодіти, ознайомитися технічними засобами та спеціальним обладнанням яке використовується працівниками центру при проведенні експертиз та участі у слідчих діях.

2ців3

Викладачами кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін в процесі навчання значна увага приділяється взаємодії теоретичних знань із практичним застосуванням, що дає змогу здобувачам вищої освіти скласти гідну конкуренцію на ринку праці в Україні після успішного завершення навчання.

ці34

Викладачі кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін розширюють інфраструктуру додаткових можливостей для здобувачів освіти. Відтак в закладі вищої освіти на базі юридичного факультету функціонує «Юридична клініка», де студенти можуть під керівництвом викладачів-кураторів надати громадянам які звертаються  безкоштовну  правову допомогу.

юр клініка