Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільно-правових дисциплін була створена ухвалою Вченої Ради Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука у 2004 році і є структурним підрозділом ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (далі – Університет), який проводить навчально-методичну, науково-дослідну та виховну діяльність. Кафедрою цивільно-правових дисциплін вирішуються завдання за такими напрямами: навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, підготовка навчально-методичної літератури, науково-дослідна робота, впровадження інноваційних форм та методів навчання, виховна робота та ряд інших.

Метою викладацької, наукової та науково-методичної роботи професорсько-викладацького складу кафедри є забезпечення набуття здобувачами якісних, сучасних та практично орієнтованих знань з цивільного права та цивільного процесу, трудового права, права соціального забезпечення, права інтелектуальної власності тощо, формування знань та навичок застосування житлового, сімейного, екологічного, страхового, нотаріального законодавства.

Основними навчально-методичними завданнями та напрямами роботи кафедри відповідно до ухвал Вченої Ради Університету та рішень Ректорату є: розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу; розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів; подальше впровадження інноваційних навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес; вдосконалення існуючих та розробка нових робочих навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі, оновлення навчально-методичних матеріалів відповідно до нормативних документів Університету.

Всього на кафедрі працює 7 науково-педагогічних працівники, з них 1 має науковий ступінь доктора юридичних наук, 5 мають науковий ступінь кандидата юридичних наук (доктора філософії). 

Науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання 22 навчальних дисциплін, з них:

  • 17 на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: «Римське приватне право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Трудове право», «Нотаріат», «Житлове право», «Господарське право», «Господарський процес», «Сімейне право», «Екологічне право», «Земельне та аграрне право», «Договірне право», «Митне право», «Право соціального забезпечення», «Правове регулювання відносин власності», «Страхове право», «Міжнародне право»;
  • 5 на другому (магістерському) рівні вищої освіти: «Актуальні проблеми цивільного права та процесу», «Міжнародне право та національні правові системи», «Інформаційне право», «Теорія і практика цивільного судочинства», «Відновне правосуддя та пробація»;

З метою оптимізації та осучаснення навчального процесу, із врахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики, змін в законодавстві та вимог нормативних документів Університету кафедрою постійно впроваджуються новітні інноваційні форми та методи навчання.

Значна увага науково-педагогічних працівників кафедри приділяється самостійній роботі здобувачів, індивідуально-консультативній роботі із здобувачами у юридичній клініці Університету, керівництву виробничою практикою.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється у відповідності до затверджених тем наукових досліджень Університету та юридичного факультету.

Міжнародне співробітництво кафедри здійснюється на рівні індивідуального співробітництва окремих викладачів кафедри із зарубіжними закладами вищої освіти Польщі, Угорщини, Іспанії та розміщення наукових публікацій у зарубіжних наукових виданнях.

Партнерська взаємодія кафедри з іншими державними, громадськими та підприємницькими установами та організаціями здійснюється на рівні індивідуального співробітництва науково-педагогічних працівників із Спілкою юристів України, Верховним судом, Торгово-промисловою палатою України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Департаментом розвитку сфери інтелектуальної власності та іншими.