Наукова робота

Викладачі кафедри працюють у межах комплексної теми університету «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» (державний реєстраційний номер 0106u002439), наукової теми історико-філологічного факультету «Актуальні питання розвитку гуманітарної освіти» і теми кафедри української мови та літератури «Актуальні проблеми вивчення мови та літератури в школі та ВНЗ» (науковий керівник – проф. Назарець В.М.).
Кафедра української мови та літератури забезпечує навчальний процес на денному та заочному відділені факультетів університету. Викладачі кафедри читають курси української літератури, зарубіжної літератури, вступу до літературознавства, теорії літератури, фольклору, дитячої літератури, виразного читання, риторики, ораторського мистецтва, сучасної української літературної мови, вступу до мовознавства, української мови для науки, аналітичної сфери спілкування, практикуму української мови, української мови за професійним спялкуванням та ін. на історико-філологічному та інших факультетах університету. Наукові зацікавлення членів кафедри стосуються лінгвістичних і літературознавчих проблем.

Виконуючи кафедральну тему, працівники кафедри займаються проблемами:

– поетики ліричного твору, жанрової специфіки організації лірики (проф. Назарець В.М.);

– історії української літератури рубежа ХІХ-ХХ століть (доц. Миронюк В.М.);

– українського письменницького епістолярію (доц. Саркісова І.А.);

– теорії та історії українського літературознавства (ст. викладач Шкабаріна М.А.);

– мовних граматичних категорій, функціональної граматики, словʼянської аспектології (проф. Мединська Н.М.);

– української лінгводидактики, проблем формування мовної особистості школярів та студентів ВНЗ (проф. Груба Т.Л.);

– теорії та історії дитячої літератури, жанро-стильових домінант сучасної прози для дітей (доц. Овдійчук Л.М.);

– компаративної лінгвістики, методики викладання словʼянських мов (ст. викладач Брильова Л.Є.).

Науковий доробок кафедри становить понад 500 публікацій (монографії, навчально-методичні посібники для вузів, науково-методичні розробки, статті, матеріали конференцій).

ПУБЛІКАЦІЇ ЧЛЕНІВ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (2016-2019 рр.)

ПУБЛІКАЦІЇ

НАЗАРЕЦЬ В.М.

2016 рік

Назарець В.М. Історичні витоки та художня трансформація адресованості в комунікативній структурі поетичного твору //Мова. Свідомість. Концепт: Збірник наукових статей. - Мелітополь: МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2016. - Вип. 6. - С. 167-172.

Назарець В.М. Різновиди внутрішньотекстових адресатів в адресованій ліриці Лесі Українки //Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна": Збірник наукових праць. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - Вип. 61. - С.264-266.

Назарець В.М. Генологічна специфіка віршованого послання// Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво ("Горизонт очікування"): Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції. - Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. - С.53-54.

Назарець В.М. Принципи теоретичної диференціації жанрових форм адресованої лірики // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. - 2016. - №19. Том 1.-С.163-166.

Назарець В. М., Лапчик Л. А. Послання та його жанрові особливості // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – № 1 (15). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – С.98-104.

2017 рік

Назарець В.М. Форми авторської рефлексії жанру послання в текстах української адресованої лірики ХІХ-ХХ ст. //Літератури світу: Поетика, ментальність і духовність. – 2016. – Вип 7. – С. 95-101.

 Nazarets V. Genealogical specifity of the poetic epistle //Accents and Paradoxes of Modern Philology. – 2017. - Issue 1 (1). - P. 66-73.

Назарець В.М. Жанрові моделі послання у сучасному літературознавстві //Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Вип. 2. Науковий збірник / Відп. ред. Є.М.Васильєв. - Рівне: О.Зень, 2017 - С.95-98.

Назарець В. Генологічні типи адресованої лірики в українській поезії ХІХ-ХХ століть         // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. - 2017. - №27. Том 1.-С.25-28.

Назарець В.М. Жанрові форми адресованої лірики Лесі Українки //Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – 2017. – Вип. 9. – С.82-90.

Назарець В.М., Васильєв Є.М. Основи теорії літератури. -  Lap Lambert Academic, 20017 –  203 с.

2018 рік

Назарець В. М., Баранюк Я. М. Адресована лірика Т. Шевченка   //Пріоритети філологічної освіти: зб. наук. пр. студентів, магістрантів філологічних спец. закладів вищої освіти Рівненщини, учнів відділення   філології та мистецтвознавства РМАНУМ. – Рівне – Острог Вид-во НУ «Острозька акад..», 2018. – С. 93-96.

Назарець В.М. Типологія жанрово-тематичних різновидів присвяти // Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту. Антологія / упорядники Л.К.Оляндер, О.В.Богданова, Ю.В.Громик, І.Ф.Штейнер. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018.-  С. 322-332.

Назарець В.М. Внутрішньотекстовий адресат української адресованої лірики // Збірник тез та виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», присвяченої 25-річчю МЕГУ ім. академіка Степана Дем’янчука (11-12 жовтня 2018 р.). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. -  С.168-170.

2019 рік

Назарець В.М. Типи внутрішньотекстового адресата в текстах української адресованої лірики ХІХ-ХХ століть //Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. – Том 30(69). - №2. -2019. - С.117-121

КОНФЕРЕНЦЇ

2016 рік

ІІ Міжнародна наукова конференція "Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво", Харків, 8-9 квітня 2016 р. (Програма, тези)

Міжнародний науковий конгрес "Іван Франко: я єсть пролог..." (до 160-річчя від дня народження). Львів, 22-24 вересня 2016 р.(Програма, сертифікат)

У Міжнародний науковий семінар "Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі". Мелітопель, 30 березня 2016 р. (Програма, стаття)

Х Міжнародна науково-практична конференція "Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість", м.Остріг, 7-8 квітня 2016 р. (Програма, сертифікат, стаття)

Всеукраїнська науково-практична конференція "Історія української державності", присвячена 25-річчю проголошення незалежності України. Рівне, МЕГУ, 22 вересня 2016 р. (Сертифікат)

Конференція «Пріоритети філологічної освіти», Рівне, РДГУ, 27 жовтня 2016 р. (сертифікат)

Всеукраїнська наукова конференція "Українська версифікація: питання історії та теорії", Чернівці, 29-30 вересня 2016 р. (стаття у друці)

Міжнародна наукова конференція "Універсум Лесі Українки: людина, культура, націософія", Луцьк, 28-30 червня 2016 р. (стаття у друці)

2017 рік

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавчої термінології»  (Рівне, 28-29 квітня 2017 р.) (стаття)

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» (Рівне, 26-27 жовтня 2017 р.) (сертифікат)

Всеукраїнської наукової конференції «Богдан Лепкий та його роль у розвитку української національної культури», Бережани, 9 листопада 2017 р. (Програма)

2018 рік

Міжнародна науково-практична конференція  «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», присвячена 25-річчю МЕГУ ім. академіка Степана Дем’янчука (11-12 жовтня 2018 р.). – Рівне.

ХУІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка "Образне слово Луганщини"(20 квітня 2018 р., м.Старобільськ)

Двадцять дев'ята наукова сесія Наукового товариства імені Шевченка, Львів, 16 лютого – 25 березня 2018 р.

УЧАСТЬ В ЗАХИСТАХ ДИСЕРТАЦІЙ

2016 рік

Керівництво дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Артеменко Л.В. "Дискурс митця і мистецтва в українській поезії ХХ століття". Спеціальність 10.01.01-українська література. Захищена 27 жовтня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка

Відгук на автореферат кандидатської дисертації Штогрин М.В. "Урбаністичні топоси сучасної української літератури: традиції та трансформації (2000-2014 рр.). Спеціальність 10.01.01-українська література. Захист відбувся 16 листопада 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.03 в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Відгук на автореферат кандидатської дисертації Галаган Я. В. "Лірична творчість М.Д.Рахліної: репрезентація традиції, інтертекст". Спеціальність 10.01.02-російська література. Захист відбувся 30 листопада 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.03 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди

2017 рік

Опонування: докторської дисертації Штепенко О.Г. «Структурні параметри модерної та посмодерної літературної авторефлексії межі ХХ-ХХІ століть». Спеціальність 10.01.06-теорія літератури; 10.01.02-російська література. Захист відбувся 20 грудня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.03 в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Відгук на автореферат: докторська дисертація Бессараб А.О. «Соціально-комунікаційні технології формування культури читання української книги в інформаційному суспільстві». Спеціальність 27.00.01-теорія та історія соціальних комунікацій. Захист відбувся 1 березня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.127.06 в Класичному приватному університеті (м.Запоріжжя)

Відгук на автореферат: кандидатська дисертація Антоненко Т.О. «Поетика художньої прози Валентина Черемиса». Спеціальність 10.01.01-українська література. Захист відбувся 3 березня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.03 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди

Відгук на автореферат: кандидатська дисертація Кобзар Ю.В. «Сатира як спосіб конструювання художньої дійсності в творчості Юри Зойфера». Спеціальність 10.01.04-література зарубіжних країн. Захист відбувся 14 березня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Відгук на автореферат: кандидатська дисертація Яблонська Н.М. «Постмодерністський дискурс художньої прози Володимира Даниленка». Спеціальність 10.01.01-українська література. Захист відбувся 4 травня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка

Відгук на автореферат: кандидатська дисертація Токарєва Л.В. «Концепти та наративи сербської прози 60-90-х рр. ХХ ст.». Спеціальність 10.01.03-література словʼянських народів. Захист відбувся 4 грудня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.39 в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відгук на автореферат: кандидатська дисертація Смаглій І.В. «Авторська свідомість та своєрідність її поетичного вираження в поезії Світлани Йовенко». Спеціальність 10.01.01-українська література. Захист відбувся 7 вересня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 у Бердянському державному педагогічному університеті

Експертні висновки: кандидатська дисертація Скляр А.Ю. «Художньо-естетичні домінанти буття драматургічного твору (на матеріалі української драматургії 1990-х років». Спеціальність 10.01.06-теорія література. Захист відбувся 7 грудня 2017 р на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.053.03 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка

2018 рік

Відгук про автореферат докторської дисертації Шульгун Мадлени Едуардівни «Метажанр подорожі в контексті перехідного художнього мислення (кінець ХХ – початок ХХІ ст.», поданої на здобуття наукового ступеня  доктора філологічних наук зі спеціальністей 10.01.06. – теорія літератури; 10.01.05. – порівняльне літературознавство (16.03.2018 р., Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка)

Відгук про автореферат дисертації Шостак Ольги Олександрівни на тему «“Еміграційний” текст Івана Франка», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури

2017-2019 рік

Участь в роботі спеціалізованої вченої ради: К 14.053.03 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка (член спецради)

ЧЛЕН РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

2016-2019 рік

Член редколегії фахового збірника наукових праць «Зарубіжна література»

ГРУБА Т. Л.

ПУБЛІКАЦІЇ

2016 рік

Груба Таміла. Редагування тексту як засіб формування граматичної компетентності учнів профільної школи / Т. Груба // Українська мова і література в школах України : наук.-метод. та літ.-мист. журн. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 10‒12.

Груба Т. Л. Реалізація жанрового аспекту навчання української мови учнів профільної школи / Т. Л. Груба // Народна освіта. ‒ 2016. ‒ Вип. 2. ‒ С. 56‒59.

Груба Т. Л. Професійно орієнтований текст як провідний засіб навчання української мови в профільних класах / Т. Л. Груба // Теоретична і дидактична філологія. ‒ 2016. ‒ Вип. 22. ‒ С. 24‒32. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdf_2016_22_5. 

Груба Т.Л. Граматичні вправи як ефективний засіб формування граматичної компетентності учнів профільної школи / Т.Л. Груба // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – В. 2. – C. 63-70.

Груба Т.Л. Формування граматичної компетентності учнів профільної школи / Т.Л. Груба // Збірник тез Всеукр. наук.-практ. конференції «Історія української державності», присвяченої 25-річчю проголошення незалежності України. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Демʼянчука. ‒ С. 14‒17.

Груба Таміла. Особливості застосування методу вправ на уроках української мови в профільній школі/ Т. Л. Груба // EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Edukacja i Szkolenia. – 2016 р. – Вип. ІІ. – С. 279 – 288.

2017 рік

Tamila Gruba.  Реалізація текстоцентричного підходу на уроках української мови  в  старших класах /Т. Л.  Груба// Intercultural Communication (Poland). – 2017.- № 2 (3).-  С.  43-56.

ГрубаТ.Л Урок української мови в профільній школі :проблеми і перспективи/Т.Л .Груба//Scientific Journal «Virtus»(Canada) ISSN - 2410-4388,December,issue 10, 2016.- pp.C .89-92

Програма з української мови (профільний рівень) / укл.: Мацько Л. І., Груба Т. Л., Семеног О. М., Симоненко Т. В. Інформаційний збірник та коментарі МОНПедагогічна преса. 2017. № 12. 95 с. Наказ Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 р.

2018 рік

Груба Т. Л. Теорія і практика формування мовної особистості учнів старшої школи на уроках української мови (профільний рівень):монографія. Київ, 2018. 336 с.

Груба Таміла. Самостійна робота у системі формування мовної особистості учнів профільних класів / Т. Л. Груба // Українська мова та література в школі-2018 р - № 6.- С.3-6

Груба Таміла. Філософські засади формування мовної особистості випускника профільних класів у проспекції сучасної мовної освіти. / Т Л.  Груба//Science and Educetion a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV(63), Issue:b153, 2018 р.- С. 28-31

Груба Т. Л. Сутнісні характеристики мовної особистості випускника профільної школи. Науковий вісник Донбасу. 2018. № 1–2. URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2018/N1-2(37-38)/gtlvps.PDF

2019 рік

 Груба Т. Л. Комунікативно-жанровий підхід до навчання української мови у профільних класах. Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. 2019. № 1 (97). С. 80–83.

 Груба Т. Л. Сучасні підходи до формування мовної особистості учнів на уроках української мови (профільний рівень). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки / за ред. проф. Т. Степанової. № 1 (64), лютий 2019. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. С. 65‒71.

Груба Т. Л. Проблема формування мовної особистості як міждисциплінарне поняття. Наукові записки / упор. Л. Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. СXХХХІІ (142). С. 51–60.

Груба Т. Л. Структурні особливості освітнього простору учнів профільних класів: теоретичний аспект. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2019. Вып. 1(45). Ч. 4. С. 149–156.

КОНФЕРЕНЦЇ

2016 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція „Історія української державності”. Присвячується 25-річчю проголошення незалежності України 22 вересня 2016 м. Рівне Тема доповіді: Мовна особистість у системі інваріантної основи інтегрованого навчання - всеукраїнській в інших ВНЗ України

ІІІ Всеукраїнська наукова конференція „Розвиток національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти: надбання, реалії, перспективиˮ, 10-11 листопада 2016 р. м. Умань. Тема доповіді: Шляхи формування граматичної компетеності на уроках української мови в профільній школі

Всеукраїнський науково-методичний семінар з міжнародною участю „Формування національно-мовної особистості в контексті багатоступеневої національної освіти” 24 березня 2016 року, м. Умань Тема доповіді: Особливості застосування інтегрованого підходу у процесі розвитку мовної особистості учнів профільних класів

Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритети філологічної освіти», 27 жовтня 2016 року. м. Рівне Тема доповідь: Фаховий текст у проспекції формування жанрових умінь старшокласників

У Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І МОВЛЕННЯ» (27 – 28 жовтня Острог 2016) (програма)

VІ Міжнародні наукові читання «Лінгвістичні студії молодих дослідників» пам’яті професора К. Ф. Шульжука 25 травня 2016 року, м. Рівне Тема доповіді: Граматична компетентність як основа формування мовної особистості учнів

І Міжнародна науково-практична конференція «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» (у межах Року англійської мови в Україні), 19-20 травня 2016 року м. Бердянськ Тема доповіді: Інтегрований підхід до формування полікультурної компетенції учнів профільної школи

ХІ-й Міжнародна науково-практична конференція „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 24-26 листопада 2016 року м. Київ Тема доповіді: Особливості застосування методу вправ на уроках української мови в профільній школі

2017 рік

Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті ”. 26-27 жовтня  2017  м. Рівне Тема доповіді: «Особливості проектного навчання в системі формування мовної особистості студента-філолога»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», 9-10 листопада 2017 р. м. Острог Тема доповіді: «Мотиви і цінності мовної особистості учня профільної школи»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», 27 жовтня 2017р.  смт. Млинів Тема доповіді: « Засвоєння учнями профільних класів правил мовленнєвого етикету як основа успішної соціалізації» 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної граматики»  18 травня 2017 року м. Черкаси Тема доповіді: «Формування мовної грамотності випускника профільної школи»

Всеукраїнська науково-практична конференція,,Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні” 27 квітня 2017 року м. Старобільськ  Тема доповіді : КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Всеукраїнська науково-практична конференція ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ДИСКУРСНИЙ ПРОСТІР: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 12–13 жовтня 2017 року Київський університет імені Бориса Грінченка  Тема доповіді: Принципи укладання електронного підручника з української мови для учнів старших класів профільної школи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Двадцять восьма наукова сесія наукового товариства ім. Шевченка» 16 лютого — 25 березня 2017 р. Львів — 2017. Тема доповіді: Мовна особистість учителя-словесника:  параметр  виміру

Участь у роботі  круглого столу «Оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх шкіл» 17 березня 2017 р. Київ.  АПН України

2018 рік

 Участь у науково-практичній конференції «Сучасна лінгвістична освіта»  20–21 квітня 2018 року м. Кропивницький. Тема доповіді: «Формування мовних компетентностей випускника профільної школи»

Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін» 26 квітня 2018 р. м.  Суми. Тема доповіді: «Синтез мистецтв як умова формування емоційно-образної складової мовної особистості випускника профільної школи».

Участь у роботі круглого столу Актуальні проблеми компетентнісно орієнтованого навчання української мови в сучасних закладах освіти»

Захід присвячено пам’яті видатного вченого-лінгводидактика, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора  БІЛЯЄВА Олександра Михайловича16 березня 2018 року .Тема доповіді: «Теоретичні концепти компетентнісного підходу»

Участь у всеукраїнській науково-практичній  конференції «Образне слово Луганщини»  20 квітня 2018 р. м. Старобільськ .Тема доповіді: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Двадцять дев'ята наукова сесія Наукового товариства імені Шевченка, Львів, 16 лютого – 25 березня 2018 р.

2019 рік

«Парадигмальний простір сучасної української лінгвостилістики особистостей». До 80-річчя доктора філологічних наук, професора, академіка АПН України Л. І. Мацько(м. Київ, 2019)

Тридцята сесія наукового товариства імені Тараса Шевченка.- Львів, 15 лютого – 30 березня 2019 р.

 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти», Київ, 18 квітня 2019 року.

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», Квасилів, 2019

МАН, ОЛІМПІАДИ

2016 рік

І місце (І етап) Олімпіада з української мови серед нефілологічних факультетів Юсько Іван

ІІ місце Обласний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика Юсько Іван

Участь у роботі журі

Член журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови

Заступник голови журі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика

2017 рік

І місце (І етап) Олімпіада з української мови серед нефілологічних факультетів Смушок Анна

ІІ місце Обласний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика  Смушок Анна

Участь у роботі журі

Експерт з української мови ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови

Заступник голови журі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика

2018 рік

Експерт з української мови ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови.(березень 2018)м.Вінниця    

2019 рік

І місце (І етап) Олімпіада з української мови серед нефілологічних факультетів-- Яковець Яна Віталіївна (ф-т ЗФКіС)

 3 місце на  Міжнародному  конкурсі з української мови імені Петра Яцика-- Яковець Яна Віталіївна (ф-т ЗФКіС)

 Член журі учнівської обласної олімпіади з української мови

УЧАСТЬ В ЗАХИСТАХ ДИСЕРТАЦІЙ

2016 рік

Опонування кандидатської дисертації Сімоненко Людмили Юріївни «Лінгводидактичні засади організації контролю сформованості методичної компетентності майбутніх учителів української мови», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

Опонування кандидатської дисертації Кушнір Тетяни Іванівни «Формування граматичної компетентності учнів 8-9 класів у процесі вивчення синтаксису», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

Відгук на автореферат кандидатської дисертації Балик Т.М. «Формування комунікативних умінь учнів основної школи у процесі роботи над переказами з уведенням додаткових мікротем» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

2017 рік

Опонування кандидатської дисертації Горошкіна Ігоря Олександровича: «Лінгводидактичні засади формування мовної особистості майбутнього перекладача  у процесі навчання української мови», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

2018 рік

Опонування кандидатської дисертації Горохової Тетяни Олександрівни з теми „Формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури на засадах текстоцентричного підходу”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

Відгук на автореферат кандидатської дисертації Кондратенко Наталії   Юріївни з теми „Методика формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів на засадах лінгвокультурології» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

2019 рік

 Опонування кандидатської дисертації Шкавра Володимира Володимировича«Методика тестового контролю навчальних досягнень майбутніх учителів української мови і літератури з мовознавчих дисциплін», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

Рецензія на дисертацію Карповець Христини Миколаївни «Формування правописної компетентності майбутніх філологів у процесі вивчення лінгвістичних дисциплін» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). Острозька академія, 2019 р.

 Рецензія на дисертацію Марчук Оксани Олександрівни «Теорія і практика навчання й виховання дітей та молоді в освітньо-культурних установах  Волині ХІХ – першої половини ХХ століття», представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Відгук на автореферат кандидатської дисертації Семенів Наталії Любомирівни «Лінгводидактичні засади створення і використання електронного підручника української мови для 5 класу» (на матеріалі розділів: Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія)» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

Захист докторської дисертації: Груба Т.Л. «Методика формування мовної особистості старшокласника на уроках української мови (профільний рівень)» зі спеціальності 13.00.02. – теорія та методика навчання (українська мова) у спеціалізованій вченій раді Д 26. 133. 05  Київського університету  імені Бориса Грінченка.

ЧЛЕН РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

Член редакційної ради журналу «Українська мова та література» (Свідоцтво серія КВ № 20241-10041 ПР від 12. 09.2013р.)

Член редакційної ради видання «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» (Згідно з наказом МОН України №793 від 04.07.2014)

МЕДИНСЬКА Н.М.

ПУБЛІКАЦІЇ

2016 рік

Проблема транспозиції та аспекти її вивчення в сучасному мовознавстві // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – Серія «Філологія». –Переяслав-Хмельницький : «ФОП Домбровська Я.М.», 2016. – Випуск 22. – С. 47 – 59.

 Предикативні синтаксеми дієслів багатократно-дистрибутивної дії в сучасній українській мові / Мова: класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових статтей / Нац.ун-т «Києво-Могилянська академія» ; відповід. Ред. В. М. Ожоган. – Киів : ТОВ «СІК  ГРУП Україна», 2016. – ВИП.2. – С. 156 -161.

Предикативні значення синтаксем ознакових слів // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск десятий / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський – Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2016. – Том 2 (К – П). – С. 160 – 165.

Особенности функциональной транспозиции числительного в современном украинском языке // European Applied Sciences, № 11 2016 (November)) – 500 copies Passed in press in December 2016 ISSN 2195-2183 (Германия).

Актуальні напрями української лінгвістики як основа формування полікультурної мовної особистості обдарованиих дітей // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість».-Рівне,РОІППО «Волинські обереги», 2016 – С. 33 – 39.

 2017 рік

Категорія особи в граматичній системі дієслова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / [гол. ред. І. Д. Пасічник]. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 68. – С. 50 – 55.

 Об’єктивація й експлікація граматичної семантики категорії способу в системі дієслівної парадигми //  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М.Я. Плющ. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 13.  – C. 81 – 87.

Реалізація категорійних значень особи в односкладних дієслівних реченнях у сучасній українській мові // Intercultural Сommunication , Vol. 2 (3), 2017, P. 57 – 72. (Польша)

 2018 рік

Ознакові слова в українській мові: семантична та граматична диференціація: монографія. – Рівне : Видавець О. Зень, 2018. – 420 с.

КОНФЕРЕНЦЇ

2016 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція „Історія української державності”. Присвячується 25-річчю проголошення незалежності України 22 вересня 2016 м. Рівне (програма, сертифікат)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритети філологічної освіти», 27 жовтня 2016 року РДГУ Рівне .(програма, сертифікат; керівник секції)

Всеукраїнські Грищенківські читання (22 вересня 2016р. Ніжин) (програма)

У Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І МОВЛЕННЯ» (27 – 28 жовтня Острог 2016) (програма; керівник секції)

Всеукраїнські міжвишівські наукові читаня “УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ВІД ДАВНИНИ ДО СУЧАСНОСТІ: ПАРАДИГМИ, НАПРЯМКИ, ПРОБЛЕМИ” до 105-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Михайла Давидовича Бернштейна (25 лютого 2016 Запоріжжя) (програма; виступ на пленарном)

VІ Міжнародні наукові читання «Лінгвістичні студії молодих дослідників» пам’яті професора К. Ф. Шульжука 25 травня 2016 року, м. Рівне (програма)

Міжнародна наукова конференція «Наукова термінологія початку нового століття: теоретичні І прикладні виміри» (НУ ВГП) 15-16 вересня 2016 Рівне) (програма)

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Надбання, проблеми, перспективи розвитку» (6-7 жовтня 2016 Переяслав-Хмельницький) (програма, стаття)

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» (18-19 травня Люблін, Республіка Польща 2016) (програма)

 2017 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція  ,,Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики  в умовах реформування освітньої системи в Україні”( (м. Старобільськ 27 квітня 2017) (програма)

Двадцять восьма наукова сесія наукового товариства імені Шевченка (березень 2017 Львів) (програма)

УІ Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І МОВЛЕННЯ» (9-10 листопада, Острог 2017) (програма, публікація)

Міжрегіональна науково-практична конференція  «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» (27 жовтня м.Млинів, 2017) (програма)

Міжнародна наукова конференція «Українська мова в просторово-часовому вимірі» (20 жовтня 2017 Київ) (програма, публікація)

Міжвишівські наукові читання  УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ВІД ДАВНИНИ ДО СУЧАСНОСТІ: ПАРАДИГМИ, НАПРЯМКИ, ПРОБЛЕМИ”! (Запоріжжя 2017) (програма)

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки у XXI столітті», 26-27 жовтня 2017 р., м. Рівне, МЕГУ (програма)

Круглий стіл «Український борець за свободу «покликаний часом» з нагоди презентації перевиданнякниги П.Грабовського «Пролісок», Рівне, 29 вересня 2017

Круглий стіл «Епохальна книга, яка репрезентувала Україну в світі» (Перевидання віденського «Кобзаря» Т. Шевченка за ред. Б. Лепкого), МЕГУ,  28 листопада 2017 р.

«Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті». присвяченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

 2018 рік

Всеукраїнські Грищенківські читання (всеукраїнська наукова конференція) (5 жовтня, 2018)

Участь у всеукраїнській науково-практичній  конференції «Образне слово Луганщини»  20 квітня 2018 р. м. Старобільськ .Тема доповіді: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Міжрегіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» (8 листопада, 2018 р.)

Організація Міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» (8 листопада, 2018 р.)

2019 рік

Всеукраїнські Грищинківські читання (Ніжин, 2019) Тридцята сесія наукового товариства імені Тараса Шевченка.- Львів, 15 лютого – 30 березня 2019 р.

 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти», Київ, 18 квітня 2019 року.

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», Квасилів, 2019

МАН, ОЛІМПІАДИ

2016 рік

Організація та проведення І етапу олімпіади з української мови та відбіркового туру конкурсів знавців української мови Петра Яцика та Т.Шевченка,переможці :

Мельничук Наталія (3 курс)

Романюк Оксана (магістратура)

Ткачук Ірина (4 курс)

ІІ місце Обласний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика Ткачук Ірина

ІІІ місце Обласний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка

Робота в МАН України. Голова журі учнів рівненської обласної Малої академії наук  відділення «Філології»  секції «Українська мова» Перевірка та рецензування учнівських наукових робіт (січень – лютий 2016 року)

Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2016-2017 н.р.

2017 рік

Переможці І етапу олімпіади з української мови та відбіркового туру конкурсів знавців української мови Петра Яцика та Т.Шевченка,переможці :

Квасюк Тетяна (4 курс)

Мельничук Наталія (4 курс)

Полюхович Оля (3 курс)

ІІ місце Обласний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика  - Квасюк Тетяна

ІІ місце Обласний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка – Мельничук Наталія

Переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  (НПУ ім. М. П. Драгоманова, квітень 2017) – ІІІ місце – Мельничук Наталія

Участь у роботі журі

Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (НПУ ім. М. П. Драгоманова, квітень 2017)

Робота в МАН України. Голова журі учнів рівненської обласної Малої академії наук  відділення «Філології»  секції «Українська мова» Перевірка та оцінювання учнівських наукових робіт ( лютий 2017 року)

Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2016-2017 н.р.

2018 рік

Переможці І етапу олімпіади з української мови та відбіркового туру конкурсів знавців української мови Петра Яцика та Т.Шевченка,переможці :

Бондар Оля (3 курс)

Мельничук Наталія (магістратура)

Максимчук Тетяна (4 курс)

ІІ місце Обласний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика  - Бондар Оля

Заступник голови журі обласного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика 

Робота в МАН України. Голова журі учнів рівненської обласної Малої академії наук  відділення «Філології»  секції «Українська мова» Перевірка та оцінювання учнівських наукових робіт ( лютий 20178року)

Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017-2018 н.р.

УЧАСТЬ В ЗАХИСТАХ ДИСЕРТАЦІЙ

2016-2019

Член спеціалізованої вченої ради К 26.053.25 (наказ МОН України № 528 ) зі спеціальності 10.02.01 – українська мова по захисту кандидатських дисертацій в НПУ ім. М. П. Драгоманова

2018 р.

Захист докторської дисертації: Мединська Н.М. «Семантико-граматична диференціація ознакових слів» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова у спеціалізованій вченій раді Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України

ЧЛЕН РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

Член редколегії не фахового збірника наукових праць: Пріоритети філологічної освіти : збірник наук. праць студентів, магістрантів філологічних спеціальностей ВНЗ Рівненщини  і учнів відділення філології та мистецтвознавства РМАН учнівської молоді. – Рівне – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2016. – Вип. 4. – 103 с.

Рецензент навчально-методичного посібника «Культура мовлення та виразне читання» » : навч.-методич. Посібник для студентів спеціальності – 012 «Дошкільна освіта» ВНЗ. – Рівне – Острог : Вид-во  Національного університету «Острозька академія», 2016. – 189с. (автор – кадидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології РДГУ Степанова О. І.)

ОВДІЙЧУК Л.М.

ПУБЛІКАЦІЇ

2016 рік

Шкільні повісті Всеволода Нестайка: особливості індивідуального  стилю // Література. Діти. Час. Віcник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 5. – Львів, 2016. – С. 150-160.

VII мандрівний симпозіум у Києві, або Література. Діти. Час у столичних масштабах// Всесвітня література в школах України. – 2016. –  №5. – С. 3-6.

Спогад як жанротворчий чинник автобіографічної прози (за повістю «Потерчата В. Рутківського») // Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми: до 105 річниці від дня народження доктора філологічних наук, професора Михайла Давидовича Бернштейна. Матеріали між вишівських читань 25 лютого 2016 року. Збірник. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. – С.105-107.

Artystyczno-biograficzne dzieło jako terapia traumy totalitarnej epoki (na podstawie powieści Włodzimierza Rutkiwskiego „Poterczata”) // Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów // ІІ międzynarodowa konferencja naukowa, wrocław, 2-3 czerwca 2016 roku. S.53-54. // Режим доступу: ocplayer.pl/19219859-Trauma-jako-kulturowy-palimpsest-post-komunizm-w-kontekscie-porownawczym-nowoczesnosci-totalitaryzmow-i-post-kolonializmow.html

Жанрові модифікації у сучасній пригодницькій прозі для дітей // Матеріали  Міжнародної наукової конференції (25-26 вересня 2016 р.): зб. / ред.. –упор. С. С. Журавльова. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. – С. .

Сучасна проза для дітей у незалежній Україні: жанрово-стильове розмаїття // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць .Випуск 2 (16) – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад..С. Дем’янчука, 2016. – С. .

 2017 рік

Іван Франко як особистість (до проблеми вивчення біографії письменника на основі мемуарної та епістолярної спадщини у загальноосвітній школі та ВНЗ // Українська мова та література у школі. – 2017. - №1. – С. 18-26.

«Під небом дальньої чужини …» Післямова // Грабовський П. Пролісок. – Рівне: Дятлик М., 2017. – С. 146-156.

Простір пам’яті як один із сюжетотворчих чинників у повісті Олени Захарченко «Хутір» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / за ред. І. Д. Пасічника, С. О. кочерги, І. М. Хом’яка та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017.  – Вип. 65. – С. 66-70.

Види, форми та функції інтертекстуальності у сучасній фантастичній та казковій прозі для дітей // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Випуск 76. – Харків: Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 265-270

Джозеф Конрад як особистість (мемуари й епістолярій як джерело створення літературно-психологічного портрета) // Всесвітня література в школах України. – 2016. –  №.10.

Павло Грабовський як особистість: до питання вивчення біографії письменника у загальноосвітній школі та ВНЗ за першоджерелами на основі критичного мислення // Українська мова та література у школі. – 2017. - №6.

Письменник як особистість: до проблеми вивчення біографії митця у загальноосвітній школі та ВНЗ на основі першоджерел: документів, мемуарів та епістолярію // Вересень: Науковий часопис Миколаївського обласного інституту післідипломної педагогічної освіти. Миколаїв, МОІППО. - 2017 . - № 1 - 2. – С68-76..

"Біографія українського генія Тараса Шевченка в рецепції Є. Єнджеєвича, Є. Рослицького та М. Середюка". // Dialog dwóch kultur = Діалог двох культур. Варшава, 2017. С. 221–226.

Віденський «Кобзар» Т. Шевченка 1941 року видання в контексті шевченкіани Богдана Лепкого // Бережани (стаття у друку)

Шевченкіана Богдана Лепкого – відкритий материк, який належить освоїти. Післямова // Шевченко Т. Кобзар: повний ілюстрований збірник віршованих творів поета з життєписом та передмовою Богдана Лепкого. Факсимільне видання 1942 р. (Відень) Тарас Шевченко  – Рівне: Волинські обереги, 2017. – С.313-324. 

Варіації на тему життя,  або Про звуки, ангелів та мрії від Ольги Лук’янової. Передмова // Лукьянова О. Когда ангелы выходят на прогулку. – Рівне: Волинські обереги, 2017. – С.3-5.

Джозеф Конрад як особистість: літературно-психологічний портрет // Джозеф Конрад: час, простір, пам'ять: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю з дня народження письменника (Бердичів, 28-29 верес. 2017 р.); Житомир: Вид.: О.О. Євенок, 2017.  –  С.49-55.

2018 рік

Сучасна проза для дітей: жанрово-стильові особливості. Збірник статей. – LAP  Lambert Academic Publishimg, 2018. – 182 c.

Василь Стус як особистість вивчення життєпису митця на основі критичного осмислення мемуарів, листів, документів (до проблеми вивчення біографії письменника на основі мемуарної та епістолярної  спадщини у загальноосвітній школі та ВНЗ // Українська мова та література у школі. – 2018. - №1. – С. 15-24.

Письменник як особистість: вивчення життєпису на основі першоджерел (на матеріалі біографії Джозефа Конрада) // Modern scientific research Proceedings of XVII International scientific conference, Morrisville 23, 2018 – С. 138-142: Інтернетресурс: Джерело доступу:  www.iscience.me

Олесь Гончар як особистість // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Випуск  () – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад..С. Дем’янчука, 2018. –  збірник МЕГУ

«Зузанна Гінчанка та Олена Теліга: біографічні паралелі яскравих особистостей» // Dialog dwóch kultur = Діалог двох культур. Варшава, 2018. С. 221–226.

Літературний портрет Олеся Гончара: особистість на тлі доби (до 100-річчя від дня народження письменника) // Українська мова та література у школі. – 2018. - №5. С.

«Духовні скарби, що єднають покоління, або Як Царівна Жаба зачарувала педагога і письменника Антона Лотоцького». Післямова // Вільшенко Я. Царівна Жаба. –  Рівне: Волинські обереги, 2018. – С.25-26.

Образно-стильові особливості сучасної реалістичної прози для дітей  // «Дитинство і література: поетика, методика, дидактика»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018 – С. 85-87.

2019 рік

Олесь Гончар як особистість у контексті епохи: створення літературно-психологічного портрета письменника на основі його щоденників, епістолярної спадщини та спогадів сучасників // IX Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. IX Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. München. 1.– 4. November. 2018. readbox unipress. Open Publishing LMU. 2019. С. 337-349. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:19-epub-62334-5

Сучасна українська проза для дітей у контексті літературної освіти // VІІ Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня 2019 р., м. Київ. – К.: УОВЦ «Оріон», 2019. – С. 322-327.

Інтерактивне читання як засіб формування кваліфікованого читача // Проблема читання в сучасному інформаційному суспільстві : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р., м. Київ / Ін-т педагогіки НАПН України; за заг. ред. Т. О. Яценко. Київ : УОВЦ «Оріон», 2019. С. 93-96.

Формування фахової компетентності вчителя української мови та літератури у процесі вивчення літератури для дітей: інтеграційний аспект // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. Випуск  (25) – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад..С. Дем’янчука, 2019. С.

Оноре де Бальзак як особистість:  літературно-психологічний портрет в контексті епохи // Оноре де Бальзак: гарні, інтерпретація, Україна: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 220-річчю з дня народження  письменника (Бердичів, 15-16 трав. 2019 р.) Київ. 2019. С. 151-161.

Зорієнтований на особистість, або Засновник і натхненник озонівського руху // Окрилення ОЗОНом: книга пам’яті Анатолія Миколайовича Фасолі. Житомир. 2019. С. 626-627.

Формування літературознавчої компетентності майбутнього вчителя української мови та літератури у процесі вивчення літератури для дітей // Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ», 16 – 17 листопада 2019 року. – К.: Педагогічна думка, 2019. – С.106-109.

КОНФЕРЕНЦЇ

2016 рік

Міжвишівські наукові читання “Українська література “від давнини до сучасності”: парадигми, напрямки, проблеми” (до 105-річчя від дня народження М. Д. Бернштейна), 25 лютого 2016 р. , Запоріжжя (Програма, стаття)

Міжнародна науково-практична конференція «Читання в соціокультурному просторі дитинства: діапазон можливостей і партнерства» 5-6 квітня 2016 р., Національна бібліотека України для дітей, м. Київ (Програма, стаття у друці)

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна дитяча література: напрямки досліджень, критика, проблеми», 7-8 квітня 2016 р., м. Київ (програма)

Усеукраїнська науково-практична конференція «четверті волошинські читання» «Творчість Ніли Волошиної – золотий фонд методики літератури» 20 – 21 травня 2016 р., Чернігів (Програма)

Всеукраїнська науково-практична конференція "Історія української державності", присвячена 25-річчю проголошення незалежності України. Рівне, МЕГУ, 22 вересня 2016 р. (Сертифікат)

Конференція «Пріоритети філологічної освіти», Рівне, РДГУ, 27 жовтня 2016 р. (Cертифікат)

 I Міжнародна конференція «Слов’янські студії» , 24 – 26 травня 2016 р., м. Миколаїв (програма)

II Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 2-3 czerwca 2016 roku. S.53-54. Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów // II Міжнародна наукова конференція «Травма як культурний палімпсест: посткомунізм у сучасному порівняльному контексті посттоталітаризму і постколоніалізму», 2-3 червня 2016 р., Вроцлав, Польща  (програма, виступ, стаття у друці)

«Діалог двох культур – 2016» XII Міжнародні зустрічі науковців, 3-6 вересня 2016 р., Кременець (програма, виступ, стаття у друці)

Міжнародна наукова конференція «Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа». 22–23 вересня 2016 р., Бердянський державний педагогічний університет. (Програма, тези)

П’яті бугайківські читання. Всеукраїнська науково-практична конференція. 29-30 вересня 2016р., Ніжин. (Програма)

VI всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок». 5-6 жовтня  2016 р., Вінниця. . (Програма, сертифікат)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Іван Франко у сучасному інтелектуальному просторі», жовтень 2016 р., Житомир. (Програма)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Література та історія», 6-7 жовтня 2016 р., Запоріжжя, Запорізький національний університет. (Програма)

Всеукраїнська наукова конференція «Українська література для і про дітей: історичні здобутки й тенденції розвитку», 11 жовтня 2016 р., Луганськ-Старобільськ, Луганський національний університет. (Програма)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Літературний дивосвіт краян-ювілярів»,  22–23 вересня 2016 р., Миколаїв. (Програма)

Науково-практична конференція вчителів української мови, літератури, українознавства, зарубіжної літератури. 12 жовтня 2016р., Рівне. – ЗОШ №25. (Програма, виступ)

Всеукраїнська наукова конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинської книжності», 27-28 жовтня 2016 р., Остріг, Національний університет «Острозька академія». (Програма, стаття в друці)

Міжнародна науково-практична конференція «Світова література в сучасному науковому дискурсі», 10-11 листопада 2016 р., Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Програма, виступ, стаття в друці)

2017 рік

Двадцять восьма наукова сесія Наукового товариства імені Шевченка, Львів, 16-25 березня 2017 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературної освіти в середній та вищій школі» 6-7 квітня 2017 року, Київ,  на базі факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова (Програма, виступ на секційному засіданні)

Всеукраїнська науково-практична конференція ,,Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні», 27 квітня 2017 р. Луганськ-Старобільськ (Програма)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання» 25-26 травня 2017 року на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха .

II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавчої термінології», 28 – 29 квітня 2017 року, м. Рівне, кафедра міжкультурної комунікації та історії світової літератури Рівненського державного гуманітарного університету (Програма)

Всеукраїнська науково-практична конференція «П’яті Волошинські читання «Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи»,  22 – 25 червня 2017 року, Миколаїв-Очаків (програма, виступ, тези, стаття)

Всеукраїнський науково-методичний семінар для методистів з української мови і літератури та зарубіжної літератури «Мовно-літературна освіта в Новій українській школі», на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 22 – 25 червня 2017 року.

Міжнародна конференція в рамках XІІІ (щорічних) українсько-польських літературно-мистецьких зустрічей «Діалог двох культур» 4 – 6 вересня 2017 року в обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького в м. Кременець (програма, виступ, стаття у друку).

Міжнародна науково-практична конференція  «Джозеф Конрад: час, простір, пам'ять», 28-29 вересня 2017  р., м. Бердичів (програма, виступ на пленарному засіданні, тези).

VІІ Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок», 5–6 жовтня 2017 року в м. Біла Церква Київської області (програма, виступ на секційному засіданні, сертифікат)

Міжвишівські наукові читання  “Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми” (до 80-річчя від дня народження В. Ф. Шевченка), 10 жовтня 2017 р., Запоріжжя.

Круглий стіл «Українська повстанська армія: історія нескорених»: до 75-річчя створення УПА, 12 жовтня 2017 р., м. Рівне (програма, виступ)

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки у XXI столітті», 26-27 жовтня 2017 р., м. Рівне, МЕГУ (програма, виступ)

Міжрегіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», 27 жовтня 2017 р., Рівне-Млинів (програма, виступ на пленарному засіданні)

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», Острог, НУ «Острозька академія»,  9–10 листопада 2017 року(програма)

Всеукраїнської наукової конференції «Богдан Лепкий та його роль у розвитку української національної культури», Бережани, 9 листопада 2017 р. (Програма, стаття в друку)

Міжнародна науково-практична конференція «Творчість Миколи Куліша у історико-літературному контексті», Херсон, 10-11 листопада 2017 р. (програма)

Круглий стіл «Український борець за свободу «покликаний часом» до презентації книги П.Грабовського «Пролісок», Рівне, 29 вересень 2017 р.

Конрадівські читання МЕГУ, 23 листопада 2017 р. (виступ з доповіддю-презентацією)

Круглий стіл «Епохальна книга, яка репрезентувала Україну в світі», МЕГУ,  28 листопада 2017 р. (виступ)

2018 рік

Двадцять дев'ята наукова сесія Наукового товариства імені Шевченка, Львів, 16 лютого – 25 березня 2018 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Світ Олеся Гончара й Олесь Гончар у світі». Дніпровський національний університет, 12-13 квітня 2018 р.

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад», Київ, 18 квітня 2018 року.

XVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка ,,Образне слово Луганщини , м. Старобільськ. 20 квітня 2018 року

Всеукраїнська науково-практична конференція «VІ Волошинські читання: «Методика навчання української мови і літератури в контексті концепції Нової школи: проблеми, пошуки, перспективи», 19–20 квітня 2018 року, Глухівський НПУ ім. О. Довженка

Міжнародна наукова конференція  «ТРОЯНДИ Й ВИНОГРАД: ФЕНОМЕНИ ЕСТЕТИЧНОГО ТА ПРАГМАТИЧНОГО В ЛІТЕРАТУРІ І КУЛЬТУРІ»,  Бердянськ, 17-18 травня 2018 року

Всеукраїнська наукова конференція «ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОГО тексту", Херсон, 18-19  травня 2018 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Шості Бугайківські читання»,  м. Ніжин, 27–28 вересня 2018 року в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя

Всеукраїнська наукова конференція “Література й історія”, Запоріжжя, 11–12 жовтня 2018 року в Запорізькому національному університеті на кафедрі української літератури.

Всеукраїнська науково-практична конференція «ДИТИНСТВО І ЛІТЕРАТУРА: ПОЕТИКА, МЕТОДИКА, ДИДАКТИКА», м. Львів, 18 – 19 ЖОВТНЯ 2018 року

Міжнародна науково-практична конференція Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», м. Рівне, МЕГУ, 11 – 12 ЖОВТНЯ 2018 року

Дев'ята Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція. Мюнхен, 1-4 листопада  2018 р.

Науково-практична конференція "Актуальні проблеми культури української мови та мовлення", м. Костопіль. 9 листопада 2018 р.

ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція «ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ», Кривий Ріг,  19 жовтня 2018 року

IV Міжнародна науково-практична конференція «Зарубіжні письменники та Україна», м. Полтава, 6-8 листопада 2018 р.

2019 рік

Тридцята сесія наукового товариства імені Тараса Шевченка.- Львів, 15 лютого – 30 березня 2019 р. Засідання філологічної секції: Рівне 12.03.2019 р. ауд.2302.

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти», Київ, 18 квітня 2019 року.

XIV Міжнародні Гоголівські читання. Міжнародна науково-практична конференція. 3 квітня 2019 р. Полтава,

Всеукраїнська науково-практична конференція «VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»  17 травня 2019 р., м. Київ

Член оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції «Оноре де Бальзак: гарні, інтерпретація, Україна» до 220-річчя з дня народження  письменника (Бердичів, 15-16 травня  2019 р.

Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 220-річчю з дня народження  письменника (Бердичів, 15-16 травня  2019 р.

Міжнародна наукова конференція «Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша», м. Суми, 19-20 вересня.

III Міжнародна науково-практична конференція «Північний вітер: скандинавський світ в освіті, науці та культурі України», Полтава, 7-8 листопада 2019 р.

Науково-практична конференція "Актуальні проблеми культури української мови та мовлення", смт. Квасилів. 8 листопада 2019 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ», 16 – 17 листопада 2019 року, Київ. Національна академія наук України.

МАН, ОЛІМПІАДИ

2016 рік

Член журі обласного конкурсу юних журналістів. ЗОШ №13, березень 2016 р.

Член журі Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. ЗОШ №13, грудень 2016 р.,

2017 рік

Член журі Всеукраїнської олімпіади для учнів загальноосвітніх шкіл, м. Біла Церква, лютий 2017 р. 

Член журі обласного конкурсу юних журналістів. ЗОШ №13, березень 2017 р. (наказ)

Член журі Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. ЗОШ №13, грудень 2017 р., (наказ)

2018 рік

Член журі Всеукраїнської олімпіади для учнів загальноосвітніх шкіл, м. Вінниця, лютий 2018 р. 

Член журі обласного конкурсу юних журналістів. ЗОШ №13, березень 2018 р. (наказ)

Член журі Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. ЗОШ №13, грудень 2018р., (наказ)

2019 рік

Член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів рівненської обласної Малої академії наук, відділення «Філології»  секції «Українська література» Перевірка та оцінювання учнівських наукових робіт, лютий 2019 р. (наказ)

Член журі обласного конкурсу юних журналістів. ЗОШ №13, березень 2019 р. (наказ)

Член журі обласного конкурсу Член журі Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. ЗОШ №13, грудень 2019 р., (наказ)

Член журі Всеукраїнського студентського конкурсу проектів освітніх реформ, направлених на інтеграцію освітньої системи України в європейський науково-освітній простір, Національна академія наук, листопад ,2019 р.

Член журі обласного конкурсу творчих робіт шкільної та студентської молоді "Я патріот" (Рівне. травень, 2019 р.).

Експерт на учнівській обласній олімпіаді з української мови та літератури (2016, 2017, 2018, 2019 рр.)

Керівник наукової роботи Мельничук Наталії Володимирівни «Кіноінтерпретації повісті М. Гоголя "Вій": точки перетину і паралелі», яка виборола  I місце на Всеукраїнському Гоголівському конкурсі (Ніжин, квітень, 2019 р.)

УЧАСТЬ В ЗАХИСТАХ ДИСЕРТАЦІЙ

2016 рік

Офіційний опонент дисертації Глеб Оксани Володимирівни з теми «Формування у старшокласників уміння інтерпретувати ліричні та ліро-епічні твори української літератури», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) м. Київ, КНУ ім.. Б. Грінченка, захист відбувся 7.04.2016р.

ВІДГУК про автореферат дисертації Кондратюк Світлани Григорівни з теми „Методика вивчення епічних творів на уроках української літератури у 5-6 класах” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 теорія та методика навчання української літератури). Захист відбувся 13 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 38.134.02 Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Відгук на автореферат кандидатської дисертації Скоморовської Н. Б. «Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках української літератури», представленої на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних наук за  спеціальністю 13. 00. 02 теорія і методика навчання  (українська література). Захист відбувся 15 грудня  2016 р. на засіданні вченої ради Д.26.053.07 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

ЧЛЕН РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

Член редколегії не фахового збірника наукових праць «Література. Діти. Час» (з 2013р.).

Рецензент навчально-методичного посібника М. В. Варданян «Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Дитяча література»:  (для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.010102). – Кривий Ріг, 2016.

Рецензент навчально-методичного посібника «Українська мова як іноземна. Тексти для читання. Практикум для студентів підготовчого відділення» / автори: С. Д Карпенко та ін.:– К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 256с.

Рецензент науково-дослідницьких робіт учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН, лютий 2019 (11 робіт)

МИРОНЮК В.М.

ПУБЛІКАЦІЇ

2016 рік

Специфіка архетипних образів у художньому світі письменників Покуття // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:  Філологія, 2016. – № 24. Том . – С. 114 – 116.

Міжособистісні та творчі взаємини Івана Франка й письменників «Покутської трійці» // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко, (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2016. – Вип. 245 – С.224 – 230. 

Своєрідність художнього вираження психологізму у творчості письменників “Покутської трійці“ / В.М. Миронюк //International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE“ (Scientific and Practical Results in 2015. Prospects for Their Development (December 23 – 24, 2015, Abu-Dhabi, UAE)"). – 2016. – 1(5), Vol.4. – pp. 46–50.

Проблеми дослідження національного характеру у творчості Василя Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича / В.М. Миронюк // Матеріали Шостої  міжнародної науково-практичної конференції  “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”, Dialog der Sprachen ñ Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht ,29 жовтня – 1 листопада 2015 року, (Ludwig-Maximilians-Universität München Fakultät für Sprach-und Literaturwissenschaften, Department II Institut für Slavische Philoloige).  – Мюнхен, 2016. – С.588 – 599.

 2017 рік

Специфіка жанру літературної казки у творчості письменників Покуття // Актуальні проблеми літературознавчої термінології:  Випуск 2. Науковий збірник. –  Рівне: О.Зень, 2017. –  233 с. – С. 99 – 102.

Архетипні образи у творчості письменників «Покутської трійці» // Матеріали Сьомої  міжнародної науково-практичної конференції  “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”, Dialog der Sprachen ñ Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht, 27 жовтня –30 жовтня 2016 року, (Ludwig-Maximilians-Universität München Fakultät für Sprach-und Literaturwissenschaften, Department II Institut für Slavische Philoloige).  – Мюнхен, 2017. – С.414 – 424.

Myroniuk V. Specifice of modeling of the national chaeacter in the works by les martovych//Accents and Paradoxes of Modern Philology. – 2017. – Issue 1 (1). – P. 59-65.

Мала проза письменників Покуття: жанрово-стильова проекція // Матеріали Восьмої  міжнародної науково-практичної конференції  “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”, Dialog der Sprachen ñ Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht, 27 жовтня –30 жовтня 2017 року, (Ludwig-Maximilians-Universität München Fakultät für Sprach-und Literaturwissenschaften, Department II Institut für Slavische Philoloige).  – Мюнхен, 2017. – С.311 – 321.

2018 рік

 PROBLEMS OF INVESTIGATIONS OF NATIONAL CHARACTER IN THE WORKS OF LES MARTOVYCH // International scientific conference “Modern scientific research”/ Morrisville, Lulu Press, 2018, 206 p. – p. 97 - 100.

Мала проза письменників Покуття: жанрово-стильова проекція // Матеріали Восьмої  міжнародної науково-практичної конференції  “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”, Dialog der Sprachen ñ Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht, 4 листопада – 6  листопада  2017 року, (Ludwig-Maximilians-Universität München Fakultät für Sprach-und Literaturwissenschaften, Department II Institut für Slavische Philoloige).  – Мюнхен, 2018. – С.253 – 266.

2019 рік

Valentyna Myronjuk Marko Čeremšyna: die Evolution der künstlerischen Suche // ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht" Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2018. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. Verlag readbox unipress Open Access LMU, München, 2019. – р. 314-326.

КОНФЕРЕНЦЇ

2016 рік

Сьома міжнародна науково-практична Інтернет-конференція  «Діалог мов – діалог культур.Україна і світ», (27 жовтня – 30 жовтня 2016 року, Мюнхен) (Програма, стаття у друці, сертифікат)

Міжнародний науковий конгрес «Іван Франко: я єсть пролог...» (до 160-річчя від дня народження). Львів, 22-24 вересня 2016 р.(Програма, сертифікат, стаття у друці)

Міжнародна конференція «Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри» , Рівне,  НУВГП, вересень 2016 (Програма, сертифікат)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинської книжності», м. Острог (27-28 жовтня 2016 року) (Програма, сертифікат)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія української державності», присвячена 25-річчю проголошення незалежності України. Рівне, МЕГУ, 22 вересня 2016 р. (Сертифікат)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритети філологічної освіти», Рівне, РДГУ, 27 жовтня 2016 р. (сертифікат)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження», присвячена 160-річчю  від дня народження Івана Франка м. Київ, 07-08 квітня 2016 р. (Програма, стаття)

2017 рік

Восьма міжнародна науково-практична Інтернет-конференція  «Діалог мов – діалог культур.Україна і світ», (27 жовтня – 30 жовтня 2017 року, Мюнхен) (Програма, стаття у друці, сертифікат)

Двадцять восьма  Наукова сесія наукового товариства  ім. Шевченка Секція лінгводидактики  та  літературознавства  НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА 16 лютого — 25 березня 2017 р.,  Львів (Програма, сертифікат)

Міжвишівські наукові читання, присвячені 80-річчю від дня народження В. Ф. Шевченка, “Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми”, 10 жовтня 2017 року , Запоріжжя(Програма, сертифікат)

Всеукраїнська науково-практична конференція ,,Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні” Луганськ, квітень 2017 р., (Програма, сертифікат)

Міжнародна  науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки у XXI столітті» Рівне, МЕГУ, 26 -27 жовтня 2017 р. (Сертифікат)

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавчої термінології». Рівне, РДГУ, 2017, квітень (Програма, сертифікат)

Круглий стіл до 150-ліття від дня народження Осипа Маковея  «Літературно-критична спадщина Осипа Маковея в історико-літературному та культурному контекстах», 25 жовтня 2017рік   (Програма, сертифікат)

 2018 рік

Дев’ята міжнародна науково-практична Інтернет-конференція  «Діалог мов – діалог культур.Україна і світ», (1 – 4 листопада 2018 року , Мюнхен)

Двадцять дев'ята наукова сесія Наукового товариства імені Шевченка, Львів, 16 лютого – 25 березня 2018 р.

Всеукраїнська  науково-практична конференція «Творчість Олеся Гончара в українському та загальноєвропейському контексті (до 100-річчя з дня народження письменника)», 25 квітня 2018 , Хмельницький

Всеукраїнська наукова конференція “ЛІТЕРАТУРА ТА ІСТОРІЯ” (11–12 жовтня 2018 р., Запоріжжя)

Міжнародна  науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» присвяченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука Україна – Рівне 11-12  жовтня 2018 р.  

Всеукраїнська науково-практична конференція “ Проблеми історичного та теоретичного осмислення філологічної науки в контексті реформування освіти в Україні”  15 листопада 2018 року, м. Хмельницький

ХУІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка "Образне слово Луганщини"(20 квітня 2018 р., м.Старобільськ)

2019 рік

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», Квасилів, 2019

МАН, ОЛІМПІАДИ

2016 рік

Голова журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН

Член журі IIІ етапу  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (серед студентів ВНЗ)

Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН

2017 рік

Голова журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН

Член журі IIІ етапу  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (серед студентів ВНЗ)

Член журі І І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН

Рецензування науково-дослідницьких робіт учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН, лютий 2017 (10 робіт)

Рецензування науково-дослідницьких робіт учасників І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН, грудень 2017 (10 робіт)

Голова СНТ (студентського наукового товариства) історико-філологічного факультету

2018 рік

Голова журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН

Член журі IIІ етапу  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (серед студентів ВНЗ)

Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН

Рецензування науково-дослідницьких робіт учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН,2018 (10 робіт)

Рецензування науково-дослідницьких робіт учасників І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН, 2018 (10 робіт)

Голова СНТ (студентського наукового товариства) історико-філологічного факультету

УЧАСТЬ В ЗАХИСТАХ ДИСЕРТАЦІЙ

2016 рік

Опонування кандидатської дисертації Карачової Дар’ї Володимирівни „Вікторіанська біографія та її модифікація в XX столітті”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спецiальності 10.01.06 – теорія літератури (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.03 в Київському університеті імені Бориса Грінченка, вересень 2016)

ЧЛЕН РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

2016-2019 р.

Член редакційної колегії  Збірника студентських наукових праць.– Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – 246 с.

ШКАБАРІНА М.А.

ПУБЛІКАЦІЇ

2016 рік

Шкабаріна М. А. Дослідження педагогічної креативності у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці. Нова педагогічна думка.  2016.  № 1. С. 6–8.

Шкабаріна М. А. Модель розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : педагогіка. 2017.  № 2.  С. 89–95.

Шкабаріна М. А. Структура педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи. Педагогіка і психологія професійної освіти.  2016. № 4. С. 66–74.

 2017 рік

Шкабаріна М. А. Технологія розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення фахових дисциплін. Збірник наукових праць «Педагогічні науки».   Херсон, 2017.  Випуск LXXVI.  Том 2.  С. 146–150.

Розвиток педагогічної креативності у контексті реформування нової української школи. Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті", присвяченої 25-річчю Міднародного економіко-гуманітарного університету імені академяка Степана Демянчука  (11-12 жовтня 2018 р.). - Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2017. - 232 с. - С. 156-158.

2018 рік

Шкабаріна М. А. Поняття педагогічної творчості у сучасному педагогічному дискурсі. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць.  № 2 (20).  Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2018.  292 с.  С. 187–192.

Поняття педагогічної творчості у сучасному педагогічному дискурсі.Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. - № 2 (20). - Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2018. - 292 с. - С. 187-192. (фахова стаття МЕГУ)

 2019 рік

Мельничук Л.Б., Шкабаріна М. А. Діагностика готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності за мотиваційно-ціннісним критерієм. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць.  № 1 (21). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2019. С. 106–115.

Шкабаріна М. А. Розвиток педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення фахових дисциплін: монографія. Рівне: Видавець О.Зень, 2019 . 149 с.

КОНФЕРЕНЦЇ

2016 рік

Шкабаріна М.А. Інноваційні педагогічні технології як засіб формування педагогічної креативності майбутніх учителів. Ключові питання наукових досліджень  у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників науково-практичної конференції (м. Львів, 29-30 січня 2016 року) : Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016.  С.105–107.

Шкабаріна М.А. Поняття педагогічної креативності у сучасному педагогічному дискурсі. Фактори розвитку педагогіки і психологі в ХХ столітті: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції : (м.Харків, Україна, 10-11 червня 2016 року).  Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016.  С.52–55.

Шкабаріна М.А. Формування творчої особистості  майбутніх учителів засобами креативної педагогіки. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (18-19 березня 2016 р., м.Одеса).  Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016.  С. 73–76.

2017 рік

Шкабаріна М. А. Особливості застосування кейс-методу у процесі розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів. Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітарних наук».  Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 14–17.

2018 рік

Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти в контексті євроінтергаційних процесів (Всеукр. Конференція МЕГУ)

Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті (Міжнародна конф. МЕГУ)

2019 рік

Мельничук Л.Б., Шкабаріна М. А. Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до інноваційної діяльності засобами ситуаційного навчання. Професійний розвиток педагога: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний вчитель початкової школи: проблеми і перспективи в контексті освітньої реформи». Рівне, 2019.  С. 181–182.

Мельничук Л.Б., Шкабаріна М. А. Подготовка будущих воспитателей к ознакомлению старших дошкольников с социальной действительностью методом ситуационного обучения. Воспитание и обучение детей младшего возраста: VIII Международная конференция (ECCE 2019) (Москва, МГИМО МИД России 29 мая — 1 июня 2019 г.).  М.: Издательство Московского университета, 2019.  С. 356–357.

Мельничук Л.Б., Шкабаріна М. А. Формування готовності майбутніх вчителів початкової школи до роботи з дітьми з особливими потребами. Інклюзивна освіта: досвід і перспективи. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 16 травня 2019 р. / За заг. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця : ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2019. – С. 39-44.

Шкабаріна М. А. Методичні рекомендації щодо розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів. Збірник тез виступів учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів» (10 грудня 2019 р.). Рівне: РВЦ МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2019. С. 148-151.

УЧАСТЬ В ЗАХИСТАХ ДИСЕРТАЦІЙ

Шкабаріна М.А.: Захист кандидатської дисертації: Розвиток педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення фахових дисциплін. Захист відбувся 15 березня 2018 р. в Тернопільському державному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. Спецрада Д 58.053.03

БРИЛЬОВА Л. Є.

КОНФЕРЕНЦЇ

2016 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція „Історія української державності”. Присвячується 25-річчю проголошення незалежності України 22 вересня 2016 м. Рівне (програма, сертифікат)

  Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритети філологічної освіти», 27 жовтня 2016 року РДГУ Рівне .(програма, сертифікат)

Всеукраїнська наукова конференція «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ І ПРО ДІТЕЙ: ІСТОРИЧНІ ЗДОБУТКИ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ» (програма)

У Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І МОВЛЕННЯ» (27 – 28 жовтня Острог 2016) (програма)

2017 рік

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» (Рівне, 26-27 жовтня 2017 р.)

Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського «Комунікативний дискурс у полікультурному просторі» 6-7 жовтня 2017р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філологія.Сучасний погляд на вивчення актуальних проблем» м.Запоріжжя 17-18 лютого 2017р.

2018 рік

16 лютого-25 березня 2018р. 29 наукова сесія Наукового товариства ім.Шевченка м.Львів. Секція лінгводидактики та літературознавства. «Самостійна робота як ефективний метод формування професійної компетенції майбутніх вчителів»

19-20 квітня 2018р.Одеський національний університет ім.І.І.Мечнікова «Мова у різних лінгвокультурних просторах»

11-12 жовтня 2018 р.м.Рівне Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в 21ст. МЕГУ ім.. ак.С.Дем’янчука. «Художні модифікації віршованої посвяти»

25 жовтня 2018р .Мелітопольський державний пед.. університет ім..Б.Хмельницького 4 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві» «Роль самостійної роботи в процесі пізнавальної діяльності філолога»