Кафедра психології

Викладання дисциплін психологічного циклу університету забезпечує кафедра психології, що є складовою частиною Інституту педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука заснована у 1997 році. Очолює її кандидат психологічних наук, доцент Михальчук Юлія Олександрівна.

Кафедра психології здійснює підготовку фахівців за спеціальністю  053 «Психологія» в галузі знань 05  «Соціальні та поведінкові науки» за двома рівнями вищої освіти: бакалавр психології (термін навчання – 4 роки на базі повної загальної середньої освіти),  магістр психології (на базі освіти бакалавра, спеціаліста, магістра) . Кафедра забезпечує викладання навчальної дисципліни «Психологія» на усіх факультетах МЕГУ імені академіка Степана Демʼянчука.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 7 штатних викладачів, із них: 1 доктор психологічних наук, професор Юрченко Вікторія Миколаївна, 5 кандидатів психологічних наук, доценти: Михальчук Юлія Олександрівна, Терновик Наталія Анатоліївна, Мороз Оксана Іванівна, Іванюта Ольга Володимирівна, Яцюрик Алла Олександівна, 1 – викладач кафедри, аспірантка Рівненського державного гуманітарного університету – Деревянко Наталія Зеновіївна.

Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних психологів, які здатні розв’язувати складні професійні та практичні завдання у процесі навчальної та професійної діяльності в галузі психології, що передбачає надання дієвої психологічної допомоги (психодіагностичної, консультативної та психокорекційної у різних сферах життєдіяльності людини, колективу та соціокультурної спільноти) з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога.

ajnj

Кафедрою налагоджені зв’язки із Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Рівненським державним гуманітарним університетом, Угорським університетом імені Яноша Кодолані, Барановичівським державним університетом (Білорусь), Європейським інститутом безперервної освіти (Словаччина), Жилінський університет в Жиліні (Словаччина), Академії європейської освіти (м. Тбілісі, Грузія).

Студенти – майбутні психологи беруть активну участь у наукових проблемних групах кафедри, є переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Так, студент 4-го курсу Волович Максим у квітні 2018 року здобув 6 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студенської олімпіади зі спеціальності «Психологія» (теоретична та прикладна психологія), що відбулася на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Щороку проводиться тиждень психології. Відбуваються зустрічі з психологами, консультантами, психотерапевтами Рівненщини. На кафедрі постійно проводяться науково-методичні семінари, студентські конференції та конференції для викладачів, круглі столи. Викладачі кафедри залучені до реалізації волонтерських програм та проєктів.

qaws

Науковці та студенти тісно співпрацюють із практичними психологами. Рівного та області, психотерапевтами та консультантами, в тому числі тими, що надають психологічну допомогу учасникам АТО, їх сім’ям, батькам, що виховують дітей з особливостями в розвитку.

Важливе місце в підготовці практичного психолога займають тренінгові заняття особистісного розвитку, що проводяться викладачами кафедри психології двічі на місяць в рамках гуртка «Юний психолог». Заняття проводять доценти кафедри: Михальчук Ю.О., Іванюта О.В. – психотерапевти за напрямком «Кататимно-імагінативної психотерапії», а також студенти, які бажають спробувати себе в ролі тренерів. В межах даного гуртка відбувається перегляд та обговорення психологічних фільмів.

В університеті діє Школа лідера, керівником якої є канд. психол.наук, доц. Терновик Н.А. Школа лідера  заснована при ЦЕГВСМ  МЕГУ, спрямовує свої зусилля на розвиток і вдосконалення найкращих комунікативно-організаторських здібностей студентів, які є офіційними і неофіційними лідерами груп та окремих мікрогруп. Впродовж навчального року викладачі та студенти кафедри разом зі студентами університету згідно плану роботи Школи лідера беруть участь в організації заходів, працюючи за певною програмою (корекційно-розвивальна робота, інформаційне повідомлення, експрес – діагностика, мозковий штурм, тренінгові вправи, рольові ігри, бесіди, обговорення, театралізовані ігри, зустрічі з відомими особистостями, круглі столи, диспути, дискусії, конкурси, конференції, форуми). Школа лідера в університеті за участю студентів психологів – це практична школа для тих студентів, які хочуть навчитися працювати в команді, визначати пріоритети, формувати стратегічні завдання і тактику їх виконання. В рамках Школи лідера проводяться постійні зустрічі з відомими випускниками кафедри, успішними психологами, які діляться зі студентами своєю формулою успіху та допомагають вдосконалювати свої професійні здібності.

фото4

Випускники кафедри психології є членами ГО «Асоціація випускників МЕГУ» та є учасниками Центру кар’єрного зростання університету. Вони активно допомагають та беруть участь у профорієнтації, працевлаштуванні студентів кафедри, сприяють створенню та розширенню зв’язків між випускниками кафедри, беруть участь у проведенні моніторингу професійних досягнень випускників, сприяють проходження практики та стажування у сфері професійної освіти, допомагають у науково-дослідницькій роботі студентам – майбутнім психологам.

Пріоритетним завданням діяльності нашого університету є формування сучасної полікультурної особистості, відкритої до діалогу з представниками інших країн, готової до інтеграції у світовий культурний простір. Саме тому колектив кафедри особливу увагу приділяє налагодженню міжнародного співробітництва, перебуває у постійному пошуку ефективних способів і засобів його розвитку.

Викладачі кафедри співпрацюють з міжнародними і всеукраїнськими освітянськими організаціями, допомагають студентам майбутнім психологам знайти контакти і налагодити спілкування з однолітками із зарубіжних навчальних закладів, ознайомлюють із діяльністю міжнародних організацій ООН, ЮНЕСКО, ПАШ ЮНЕСКО, UNIСEF. Студенти із задоволенням беруть активну участь у різних заходах із нагоди святкування знаменних дат міжнародного рівня.

За безпосередньої участі викладачів та студентів кафедри психології  університету щорічно проводиться Міжнародний студентський форум «Європейське партнерство», учасниками якого є студенти ВНЗ-партнерів: Краківської академії імені Анжея Фрича Моджевського, Університету прикладних наук імені Яноша Кодолані, Дрезденського технічного університету, Вищої школи соціально-економічної в Срьодє Велькопольській, Барановичівського державного університету (Білорусь), Європейського інституту безперервної освіти (Словаччина), Жилінського університету в Жиліні (Словаччина), Академії європейської освіти (м. Тбілісі, Грузія). Метою форуму є розвиток у студентської молоді стійкої потреби в професійних компетенціях нової формації, здорового способу життя, навичок в публічних промовах й розвиток комунікативних та лідерських якостей.