Кафедра теорії та методик початкової освіти

Викладання фахових дисциплін забезпечує кафедра теорії та методик початкової освіти, що є складовою Інституту педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Кафедра теорії та методик початкової освіти здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 013 «Початкова освіта» в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за двома ступенями вищої освіти: бакалавр початкової освіти (на базі повної загальної середньої освіти), магістр початкової освіти (на базі освіти бакалавра, спеціаліста, магістра).

Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних педагогів, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов із застосовуванням теорії і методики початкової освіти з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики педагога у процесі розвитку, навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку в початкових класах закладів загальної середньої освіти.

Кафедра теорії та методик початкової освіти – це потужний, колектив однодумців, які мають високий професійно-педагогічний і науковий потенціал. Розпочала свою діяльність 1 вересня 1997 року як кафедра початкового навчання. З 2018 року і нині кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Красовська Ольга Олександрівна. На кафедрі працюють 7 високопрофесійних, штатних викладачів : 1 академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Мадзігон Василь Миколайович, 1 доктор наук, професор Красовська Ольга Олександрівна, 3 кандидати наук, доценти : Сойко Інна Миколаївна, Міськова Наталія Миколаївна, Хом’як Ольга Анатоліївна, 1 старший викладач – Кирилович Олена Феліксівна, 1 викладач – Максимчук Наталія Станіславівна.

Кафедра

Викладачі кафедри забезпечують функціонування «Творчої майстерні інноваційних педагогічних технологій» як лабораторії вивчення передових освітніх технологій інноваційного педагогічного досвіду та створення і функціонування студентських проблемно-пошукових груп у її складі: «Підготовка майбутнього вчителя до проектування освітньо-інформаційного середовища майбутнього для обдарованих дітей» (проф. Мадзігон М. М.); «Педагогічні технології формування мистецької компетентності майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти» (проф. Красовська О. О.); «Формування філологічної компетентності майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти» (доц. Сойко І. М.); «Педагогічні технології формування математичної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти» (доц. Міськова Н. М.); «Технології організації інклюзивного супроводу в середовищі закладу дошкільної освіти і початкової школи» (доц. Хом’як О. А.); «Формування літературознавчої компетентності майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти» (ст. в. Кирилович О. Ф.); «Формування природничо-наукової компетентності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи» (в. Максимчук Н. С.), які задіяні в дослідженні наукової проблеми кафедри і презентують свої наукові досягнення через публікації чи представлення матеріалів у конкурсах наукових робіт, виступах у міжнародних і всеукраїнських конференціях та олімпіадах зі спеціальності 013 «Початкова освіта».

Студенти – майбутні майбутні вчителі початкової школи беруть активну участь у наукових проблемно-пошукових групах кафедри, є переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. У 2019 році студентки Гангур Вікторія та Ковальчук Марія взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та методик початкової освіти і отримали відзнаки за «Педагогічну активність» і «Педагогічну креативність» на базі Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

студенти пед факу

Щороку проводиться тиждень кафедри теорії та методик початкової освіти під час якого відбуваються зустрічі зі стейкхолдерами – учителями початкових класів, педагогами організаторами, керівниками шкіл Рівненщини. Колективом кафедри проведено науково-методичні семінари «Освітнє середовище Нової української школи : нові підходи, методики, технології» (2020), педагогічний хакатон «Державний стандарт початкової освіти : необхідність змін на часі» (2021), навчальний семінар «Освітня програма як засіб формування майбутнього фахівця початкової школи» (2021); конференції із залученням викладачів і студентів «Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів» (2019), «Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти» (2021). Викладачі кафедри залучені до реалізації волонтерських програм та проєктів.

Кафедрою теорії та методик початкової освіти налагоджено партнерські зв’язки із закладами вищої освіти України : Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Кам'янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Рівненським державним гуманітарним університетом, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Західноукраїнським коледжем «Полісся», комунальним закладом Львівської обласної ради «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича», комунальним закладом Луцької обласної ради «Луцький педагогічний коледж».

стекхолдери

Кафедра теорії та методик початкової освіти здійснює міжнародну співпрацю з європейськими закладами вищої освіти : Велькопольською Вищою Школою Соціально-Економічних Наук (Польща, Сьрода Велькопольська), Краківською Академією імені Анджея Фрича Моджевського (Польща, Краків), Університетом прикладних наук імені Яноша Кодолані (Угорщина, Шекефехервар), Барановицьким державним університетом (Білорусь, Барановичі), з якими укладені відповідні угоди про партнерство та співробітництво. Угодами про співпрацю передбачено вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців зі спеціальності 013 Початкова освіта та їх використання в навчальному процесі; участь у виконанні міжнародних проектів; участь у міжнародній інтеграції у сфері підготовки кадрів шляхом реалізації програми подвійного диплому у співпраці з факультетом європейської освіти; організацію, участь у міжнародних конференціях, семінарах, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

міжнародна співпраця

Випускники кафедри теорії та методик початкової освіти є членами ГО «Асоціація випускників МЕГУ» та є учасниками Центру кар’єрного зростання університету. Вони активно допомагають та беруть участь у профорієнтації, працевлаштуванні студентів кафедри, сприяють створенню та розширенню зв’язків між випускниками кафедри, беруть участь у проведенні моніторингу професійних досягнень випускників, перегляді та удосконаленні освітніх програм, сприяють проходження практики та стажування у сфері професійної освіти, допомагають у науково-дослідницькій роботі студентам – майбутнім педагогам.

В умовах реформування вищої освіти України кафедра теорії та методик початкової освіти передбачає стратегії поступального розвитку :

– особистісно-професійна, яка ґрунтується на пріоритеті особистісно-професійного потенціалу викладачів, педагогів-наставників та забезпечує розвиток більш потужного потенціалу майбутніх фахівців педагогічної галузі – вчителів початкових класів ЗЗСО;

– креативна, що виявляється у постійному пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів ЗЗСО;

– педагогічної взаємодії та співпраці (здійснюється на місцевому, університетському рівні) між кафедрою теорії та методик дошкільної освіти й загальної педагогіки та дошкільної освіти, психології й іншими підрозділами університету; між кафедрою та ЗЗСО Рівного; між викладачами і студентами; на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського співробітництва з педагогічними кафедрами ЗВО, науково-дослідними та іншими установами й організаціями зарубіжжя.