Виховна робота педагогічного факультету

Виховання – один з процесів соціалізації індивіда, який відбувається у житті індивіда в будь-якому суспільстві. У цих процесах індивід усвідомлює доцільність визначених моральних норм і відштовхує їх або включає в свою систему цінностей. У навчальному закладі соціалізація повинна стати спрямованою, але її результати не піддаються контролю і оцінюванню на іспитах і заліках: студент може знати моральні норми, але не визнавати їх частиною своїх переконань. Моральність індивіда виявляється у його вчинках, які здійснюються найчастіше за межами вузу. Згідно з Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти, що стала практичним документом для організації виховної роботи в навчальних закладах усіх рівнів – основною метою виховання має бути набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, духовності, художньо-естетичної, правової, екологічної, валеологічної, гендерної культури.

 У системі професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти продовжується процес реалізації вимог програми виховання всебічно розвиненої особистості. У виховній роботі зі студентською молоддю викладачі педагогічного факультету у співпраці зі студентською радою факультету використовують різні форми: безпосередню навчальну, практичну діяльність, участь у громадських справах, поводження у побуті.

Реалізувати завдання виховання особистості студента на педагогічному факультеті вдається за умови єдності трьох складових освіти – навчання, розвитку і виховання. Проте є деяка різниця в ролі навчання і виховання в становленні особистості фахівця: навчання діє на індивідуально-виконавчий зміст діяльності, формує знання, уміння і навички. Виховання ж формує ставлення, смисли діяльності. У діяльності викладача навчання і виховання нероздільні. Тому навчання, освіта – це основний, хоч і не єдиний шлях виховання.

На педагогічному факультеті кафедри педагогіки, психології, початкової та дошкільної освіти планують, визначають мету і завдання виховної роботи, її організаційні принципи, керуючись концептуальними засадами гуманітарної освіти в Україні, Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, іншими нормативними документами з актуальних проблем виховання студентської молоді. Виховна робота передбачає: формування професійних якостей сучасного фахівця як людини, особистості; проведення професійно-орієнтаційної, інформаційно-просвітницької, культурно-виховної роботи серед студентів, розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, участі в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності; сприяння роботі раді студентського самоврядування факультету, робота зі студентами в гуртожитку; безпосередня участь у реалізації заходів, що проводяться ректоратом, на факультеті; організація роботи кураторів академічних груп студентів (участь в освітніх і громадських, культурно-освітніх і культурно-виховних заходах у групі; робота з активом академічної групи, індивідуальна виховна робота зі студентами групи; студентами, які проживають у гуртожитках та ін.).