МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра психології

Викладання дисциплін психологічного циклу університету забезпечує кафедра психології, що є складовою частиною Інституту педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Кафедра психології готує студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія» в галузі знань 05  «Соціальні та поведінкові науки» (термін навчання – 4 роки на базі повної загальної середньої освіти, освітня кваліфікація «бакалавр психології») та ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 053 «Психологія» в галузі знань 05  «Соціальні та поведінкові науки» (термін навчання – 1,5 роки навчання на базі освіти бакалавра, освітня кваліфікація «магістр психології»). Професійні кваліфікації: «соціально-психологічний реабілітолог», «фахівець з психологічного супроводу в інклюзивній освіті», «психолог-консультант в організації» (на вибір: одна з переліку).

Серед штатних викладачів кафедри психології 7 викладачів, з них  6 – кандидатів психологічних наук, 1 - викладач кафедри.

Діяльність кафедри спрямована на підготовку психологів, озброєння студентів знаннями з фундаментальних та прикладних дисциплін, сучасних методик, що ґрунтуються на найсучасніших досягненнях психологічної науки, практичними вміннями та навичками для успішної майбутньої професійної діяльності.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Кафедра психології працює над комплексною темою: «Психолого-педагогічні умови вивчення глобалізаційних аспектів освітнього процесу в світлі Болонської конвенції» (науковий керівник – доц. Михальчук Ю.О.), яка виконується у межах університетської науково-дослідницької теми: «Психолого-педагогічні та економічні основи гуманізації виховання і навчання в школах та вищих навчальних закладах» (номер державної реєстрації 0106U002439).

Студенти - майбутні психологи беруть активну участь у наукових проблемних групах кафедри, є переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Так, студент 4-го курсу Волович Максим у квітні 2018 року здобув 6 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студенської олімпіади зі спеціальності «Психологія» (теоретична та прикладна психологія), що відбулася на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Важливе місце в підготовці практичного психолога займають тренінгові заняття особистісного розвитку, що проводяться викладачами кафедри психології щотижня в рамках неформальної організації «Психологічний клуб».

Щороку проводиться тиждень психології. Відбуваються зустрічі з психологами, консультантами, психотерапевтами Рівненщини. На кафедрі постійно проводяться науково-методичні семінари, студентські конференції та конференції для викладачів, круглі столи. Майбутні практичні психологи навчаються на основі новітніх технологій і науково-методичних досягнень, формуються як творчі спеціалісти, які можуть створювати власні авторські програми та проекти, розробляти тести, переживати ситуацію успіху. Наукові проблеми, які розв’язують студенти під час лекційних та практичних занять із психології та фахових методик стають темами дискусій, спонукань до творчого пошуку моделі роботи сучасного практичного психолога.

Кафедрою психології 23-24 квітня 2018 року організовано та проведено теоретико-практичний семінар "Сучасні напрями психотерапії та психокорекції", яка присвячена основним проблемам психологічної науки. У програму семінару включено напрями, які різнобічно відображають поставлену проблему. Перший напрям – «Актуальні проблеми когнітивної психології» розкриває актуальні питання загальної психології, вікової та педагогічної психології, психодіагностики, психологічного консультування. Другий напрям – «Підготовка психолога як конкурентоспроможного фахівця в умовах сучасної вищої освіти» окреслює питання професійної компетентності як соціально-психологічного феномену. У зв’язку з цим у контексті нормативних психолого-педагогічних дисциплін розглядаються проблеми професійного зростання під час навчально-виховного процесу, формування усвідомленого ставлення молоді до вибору професії та механізмів набуття трудових навичок. Третій напрям – «Психолого-педагогічні умови гармонійного розвитку особистості» зосереджує увагу на розвитку особистісних компетенцій, характерних властивостей особистісного розвитку кожної людини, психологічних проблемах формування всебічно-розвиненої особистості. Заглиблення авторів в обговорювані питання становить не лише академічний, але й, насамперед, практичний інтерес. Четвертий напрям – «Психологічний супровід дітей з особливими потребами» розкриває особливості навчання, виховання, психологічної допомоги дитини-інваліда; консультування батьків та в цілому сім'ї дитини з особливими потребами; необхідності використання сучасних інноваційних технологій у загальноосвітній школі.

Отримати практичні навички проведення консультативної та тренінгової роботи допомогли студентам запрошені практичні психологи та психотерапевти м. Рівного, які протягом 25-26 квітня провели наступні ворк-шопи (майстер-класи):

  • І ворк-шоп: Символдрама в роботі з вагітними (Кучевська Н.Г., психолог, Центр планування сім’ї при пологовому будинку )
  • ІІ ворк-шоп: Хто Я? Дорога в ціле життя (Нагаль О.В., психолог, психотерапевт)
  • ІІІ ворк-шоп: Особливості психотерапії дітей та підлітків (Омельченко Т.В., психолог, психотерапевт)
  • IV ворк-шоп: Особливості консультування сім'ї (Вовк А.Р., психолог, психотерапевт).

Розробляючи тематику науково-дослідної роботи студентів та викладачів, кафедра психології ставить завдання не тільки озброїти їх цілісною системою психологічних знань, але й викликати інтерес до соціальних, психологічних та педагогічних аспектів життєдіяльності суспільства.

Для студентів у процесі вивчення психологічних дисциплін пропонується перелік тем для самопізнання та психологічних досліджень, які охоплюють теоретичні та практичні аспекти курсів і відповідають особистим інтересам студентів. Деякі з них із задоволенням обирають теми з проблем психологічного супроводу дітей-івалідів, консультування їх батьків, використання сучасних психотерапевтичних методів у практичній діяльності психолога, розробки психотренінгових програм, особистісних  акцентуацій, особливостей психічного розвитку дитини, соціалізації особистості, трансформації ціннісних орієнтацій молоді. Такі роботи носять практично-пошуковий характер. На основі узагальнення проблематики тем наукових досліджень студентів найбільший інтерес викликають проблеми: психологічне консультування та психокорекція, психологічний супровід,  візуальна психодіагностика, гендерна проблематика, психолого-педагогічні аспекти конфліктів, психологічне маніпулювання, особливості психотерапії.

Пропонуючи тематику, зміст та конкретні завдання науково-дослідної роботи студентів із курсів, які викладаються на кафедрі психології, її колектив прагне забезпечити сприятливі умови для розв’язання цілого комплексу взаємопов’язаних, але й в той же час відносно самостійних завдань:

  • при вивченні психолого-педагогічних курсів ознайомити студентів з сучасними психологічними дослідженнями та особливостями психотехнологій, використання яких може вплинути на показники професійної сфери практичного психолога;
  • прагнення дати студентам інструментарій для психолого-педагогічних досліджень як власного «Я», так і психології інших людей, а також дослідження взаємовідносин у соціальних групах;
  • знайомство з сучасними психолого-педагогічними дослідженнями в їх практичній площині здійснюється також під час проведення тренінгів та тренінгів-семінарів.

За період існування кафедри психології захищено 6 кандидатських дисертацій: Михальчук Ю.О. «Психолого-педагогічні умови гармонізації етнічної самосвідомості старшокласників»; Іванюта О.В. «Особливості розвитку візуального мислення підлітків»; Терновик Н.А. «Психологічні умови розвитку підлітка як суб'єкта пізнавальної діяльності (на матеріалі курсу «Світова література»)»; Колодич О.Б. «Психолого-педагогічні умови формування мовленнєвої компетентності у дітей із ЗПР в процесі вивчення англійської мови»; Мороз О.І. «Формування міжособистісних взаємин дітей на етапі переходу від старшого дошкільного до молодшого шкільного віку (в умовах навчально-виховного комплексу «школа-дитячий садок»); Яцюрик А.О. «Читання художньої літератури підлітками, як чинник особистісного розвитку». Працює над дисертаційним дослідженням аспірантка І курсу, викладач Дерев'янко Н. З.

Науковий доробок кафедри психології становить понад 280 статей та 70 навчально-методичних підручників і посібників.

Щороку студенти – практичні психологи залучаються до соціологічних опитувань, що  організовується на вимогу Рівненської міської ради.

Викладачі кафедри психології беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-теоретичних та науково-практичних конференціях. Результати наукових досліджень викладачів кафедри опубліковано у фахових виданнях Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України, Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського м. Одеса, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем’янчука, Рівненського державного гуманітарного університету, Національного університету «Острозька академія», Житомирського державного університету імені Івана Франка, Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженко, Херсонського державного університету та інших.