МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра педагогіки

Поряд з виконанням навчального навантаження викладачі кафедр працюють над науковими роботами. Щороку вони публікують результати своїх наукових досліджень у спеціалізованих журналах, виступають на наукових конференціях та семінарах.

Науковий та творчий потенціал викладачів кафедри максимально враховується при забезпеченні навчального процесу інституту педагогічної освіти. Керівництво науковими роботами, розробку та забезпечення спецкурсів, координацію студентської наукової роботи, керівництво практикою, науковими гуртками та групами тощо забезпечують найбільш кваліфіковані викладачі факультету.

Тема, за якою працює кафедра: ДР№0118U001567 «Виховання учнівської і студентської молоді на ідеях гуманізму і просвітництва» (науковий керівник – проф. Дем’янчук Анатолій Степанович).

В рамках роботи лабораторії «Виховання учнівської і студентської молоді на ідеях гуманізму і просвітництва» на базі університету, з часу його заснування, за участю провідних вчених України, Білорусії, Угорщини, Польщі, щорічно організовуються Всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції, присвячені проблемі збереження миру на Землі. Зокрема, «Педагогіка єдиного і цілісного миру: сутність, завдання і основні напрями наукової роботи шкіл і вузів», «Педагогіка миру в навчально-виховному процесі школи і ВНЗ», «Школа за мир, взаєморозуміння і соціальний розвиток» та інші.

Упродовж 22 років  кафедрою під керівництвом доц. Мельничук Л.Б. та доц. Петрук О.М. організовуються єдині в Україні  Міжнародні учнівські громадські читання «Я голосую за мир», приурочені до дня Перемоги. З 2011 року ці читання набули статусу Міжнародних. Найкращі дитячі роботи друкуються у щорічному збірнику творів учнівських  громадських читань.

Результати науково - дослідницької роботи викладачів кафедри  відображаються у наукових публікаціях.

Тільки за період 2008-2017 рр. було опубліковано понад 250 наукових праць викладачів кафедри, в тому числі: дві монографії (доц. Мельничук Л.Б.), 180 наукових статей в журналах та

збірниках, 80 навчально-методичних посібників, з яких один навчальний посібник з грифом Міністерства освіти та науки України (доц. Пагута Т.І. (2008), подано до надання грифу посібник доц. Пагути Т.І., доц. Мельничук Л.Б.

Розроблені викладачами збірник навчальних програм, довідник, навчальні посібники, методичні рекомендації до вивчення навчальних курсів мають теоретичне значення і практичну спрямованість, використовуються викладачами і студентами при вивченні окремих дисциплін у процесі професійної підготовки фахівців а також при  підготовці студентських наукових робіт (бакалаврських, магістерських).

Спільно з Барановицьким державним університетом розроблена госпрозрахункова тема науково – дослідницької роботи: «Розробка і впровадження інваріантної системи моніторингу діяльності вузівських кафедр», метою якої є розробка і апробація моделі системи моніторингу діяльності вузівських кафедр, підготовка монографії і методичного керівництва з організації моніторингу.

При кафедрі педагогіки відкрито аспірантуру за спеціальностю:

011 Освітні педагогічні науки

спеціалізація: теорія та методика професійної освіти

 

Науковою діяльністю аспірантів та здобувачів керують провідні викладачі кафедри, доктор педагогічних наук, професор Дем’янчук А.С., доцент: Пагута Т.І.,Мельничук Л.Б., Марчук О.О.

Аспірантура функціонує з метою організації підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, керуючись у своїй діяльності вимогами Законів України „Про освіту”, ”Про вищу освіту”, Положенням „Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 року, інших нормативно-інструктивних документів, рішень, наказів МОН України та ВАК України з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів, наказів ректора, рішень вченої ради, розпоряджень проректора з наукової роботи.

Під керівництвом викладачів студенти приймають активну участь у конкурсах наукових робіт та предметних олімпіадах. Так,  студентка  ІІІ курсу педагогічного факультету Болба О.В. під керівництвом доц. Петрук О.М. у 2005 – 2006 р. посіла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, а студентка ІІІ курсу історико – філологічного факультету Самчук О.В. в 2009 р. посіла І місце на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки.

Професорсько-викладацький склад кафедри та студенти щорічно беруть участь як у Всеукраїнських науково-практичних конференціях,  так і міжнародних, що проводяться на базі Вищих навчальних закладів-партнерів (Краківська школа вища імені А.Ф.Моджевськего, Інститут імені Яноша Кодолані, Інститут в Ніредьхаза,  Барановицький державний університет),

 з якими укладені відповідні угоди про партнерство  та співробітництво і на базі яких проходять стажування і підвищення кваліфікації викладачі.

Спільно співпраці з Соціально-економічною вищою школою в Срьоде Велькопольській (Польща), викладачі кафедри педагогіки брали участь у  розробці навчальних планів та програм, які погоджені з Міністерством освіти Польщі. Це дасть змогу студентам навчатися за спільними освітніми програмами підготовки фахівців на основі європейської кредитно-трансферної системи.

Професорсько-викладацький склад кафедри організовує роботу зі студентами та магістрантами  по підготовці курсових, бакалаврських і магістерських робіт, публікації наукових статей до збірника наукових праць університету.

Кафедра педагогіки тісно співпрацює із загальноосвітніми закладами міста, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, літніми оздоровчими таборами, навчально-реабілітаційними центрами тощо. Уже стало традицією щороку, на початку березня, проводити тиждень кафедри педагогіки. У рамках його роботи для студентів організовуються різні заходи: ознайомлення з новинками педагогічної літератури, педагогічні читання, майстер – класи, зустрічі з провідними вчителями міста і області, перший тур олімпіади з педагогіки, випуск стінгазети «Педагогічний вісник», конкурс «Нумо, дівчата!» та інші. Спільно з адміністрацією загальноосвітніх шкіл викладачі кафедри педа гогіки організовують семінари для вчителів.

YouTube